CZK/€ 24.745 +0,14%

CZK/$ 22.792 +0,00%

CZK/£ 28.930 +0,33%

CZK/CHF 25.049 -0,10%

08. 02. 2011

1 komentář

Fincentrum a PwC ČR vyhlásily Investici roku 2010: nejlepším fondem se stal ING (L) Invest Prestige & Luxe

 


 

Čeští spotřebitelé při správě svých osobních financí dlouhodobě chybují. Nerozlišují základní vztahy výnosu a rizika, neumí rozlišit význam časového horizontu, na který investici zamýšlejí. Analýza investičního trhu s názvem Investice roku 2010 je dalším z projektů, kterým chce Fincentrum přispívat pravidelně ke zvyšování míry finanční gramotnosti českých spotřebitelů,“ uvedl při vyhlášení Investice roku 2010 Petr Stuchlík, předseda představenstva skupiny Fincentrum.

Součástí Investice roku 2010 je proto také pohled na rok 2011. „Dostupné studie PwC indikují mírné oslabení růstu globální ekonomiky na řádově 4 %. Větší zpomalení přitom očekáváme v EU, kde budou stále chrastit kostlivci ve skříních. Tématem zde budou stále deficity některých států. Globální lídři budou věřit spíše rozvíjejícím se trhům,“ uvedl Petr Kříž, vedoucí partner sektoru Finančních služeb PwC Audit.

Výsledky analýzy Investice roku 2010

Vítězný fond ING (L) Invest Prestige & Luxe těžil z oživení trhů v době odeznívání finanční a ekonomické krize. „Fond investuje do značek, které jsou spojované s prestiží a luxusem. Jeho dobré výsledky potvrzují, že úspěšní lidé se po odříkání v roce 2009 vloni dopřáli odměnu za svou tvrdou práci. V analýze se dařilo i dalším fondům s podobným zaměřením,“ uvedl Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.

Kategorie

Vítězný fond

Hrubý výnos

Nadvýnos

Nadvýnos / riziko

Fond peněžního trhu 2010

Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost

1,35 %

záporný

n.a.

Konzervativní dluhopisový fond 2010

Conseq Invest Konzervativní dluhopisový fond

2,85 %

0,51 %

0,79

Progresivní dluhopisový fond 2010

Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost

8,37 %

5,465 %

2,07

Akciový fond 2010

ING (L) Invest Prestige & Luxe

42,31 %

36,22 %

2,26

Smíšený fond 2010

Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost

27,34 %

21,69 %

1,22

Investice roku 2010 (hlavní cena)

ING (L) Invest Prestige & Luxe

42,31 %

36,22 %

2,26

Na zhodnocení ve fondech peněžního trhu měla vliv nízká cena peněz na mezibankovním trhu. Plusového zhodnocení tak dosáhly většinou pouze fondy s nízkými správcovskými poplatky. Zajímavých výnosů dosáhli investoři také ve smíšených fondech – některé z nich nabídly v roce 2010 při nižším riziku než akciové fondy velmi zajímavá zhodnocení. 

Metodiku pro hodnocení a porovnání jednotlivých fondů zpracoval analytický tým společnosti Fincentrum. Právě poměr čistého výnosu a rizika investice do fondu je vhodný pro srovnání jednotlivých fondů, které se drobným investorům nabízí.

Investice roku 2010: objektivní a proklientská metodika

Hodnocení fondů je založené na objektivních a proklientských kritériích. Výsledky vychází z celkového ročního výnosu fondu po odečtení poplatků, od něj byl odečtený 12-měsíční EURIBOR platný ke konci roku 2009. Výsledkem je „nadvýnos“, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu.

Pro drobné investory je velmi důležitá možnost srovnat bez problémů fondy v jednotlivých kategoriích. Aby bylo možné srovnat například akciové a dluhopisové fondy, vydělili hodnotitelé před stanovením konečného pořadí nadvýnos průměrnou volatilitou konkrétního fondu. „Výsledkem je míra čistého nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe ratio,“ doplnil Josef Rajdl.

Velké rezervy ve znalostech drobných investorů

Analýza investičního trhu Investice roku 2010 vznikla jako reakce na nedostatečné znalosti a informovanost drobných investorů, se kterou se setkávají při každodenní práci finanční poradci skupiny Fincentrum.

„Po snížení státní podpory stavebního spoření sledujeme zvýšený zájem o podílové fondy také u spotřebitelů, kteří se doposud spokojili s výnosem stavebního spoření. Rozdmýchání diskuse o podílových fondech a další finanční vzdělávání obyvatel České republiky je nezbytným předpokladem toho, aby se drobní investoři a střadatelé vyhnuli případným omylům a zklamáním,“ uzavřel Petr Stuchlík.

Upozornění:

Investice roku 2010 je nezávislou analýzou investičních příležitostí v roce 2010 se zaměřením na běžného občana ČR. Vyhodnocené jsou jen lehce dostupné nástroje kolektivního investování (otevřené fondy). Kritériem hodnocení je absolutní výnos instrumentu vzhledem k jeho volatilitě a měnovému riziku. Cílem analýzy je popularizace nástrojů pravidelného investování běžným občanům ČR a zvýšení jejich finanční gramotnosti v této oblasti.

Příloha tiskové zprávy:

Investice roku – metodika

V nominaci ve všech kategoriích mohou být zařazeny pouze následující typy fondů:

fond je určen pro retailovou klientelu a bylo možné do něj vstoupit na počátku roku a vystoupit na konci roku (tedy ne uzavřené tranše zajištěných fondů nebo speciální fondy kvalifikovaných investorů);

fond je dostupný retailovým klientům a k fondu jsou volně dostupné informace za rok 2010; existuje-li více měnových tříd, zastoupena bude jen jedna (primárně v CZK, EUR má přednost před USD);

minimální jednorázová investice musí být nižší nebo rovna 100 000 Kč a pravidelná investice musí být nižší nebo rovna 3 000 Kč.

Kategorie zařazení fondů:

Fondy peněžního trhu

Do této kategorie spadají fondy, které trvale investují na trhu dluhopisů anebo na peněžním trhu. Celková modifikovaná durace nesmí překročit hodnotu 1 (při překročení tohoto limitu je fond klasifikován jako dluhopisový fond). Hodnoceny budou pouze fondy korunové, popř. denominované v CZK, investující do korunových nástrojů či do CZK zajištěné. Minimálně 90 % hodnoty fondu musí být investováno do nástrojů v CZK, popř. zajištěno v CZK.

Dluhopisové fondy

Do této kategorie spadají fondy, které trvale investují na trhu dluhopisů. Doplňkové investování do akcií je možné, ale podíl akcií nesmí překročit 10 % aktiv fondu. Dluhopisové fondy zahrnují i indexové fondy vázané na obligační indexy. Fondy budou rozčleněny do dvou následujících skupin.

Konzervativní dluhopisový fond

Jedná se o fondy korunové, popř. denominované v CZK, investující do korunových nástrojů či do CZK zajištěné. Minimálně 80 % hodnoty fondu je v CZK, popř. zajištěno v CZK. Fond musí být zaměřen na české státní dluhopisy nebo dluhopisy s investičním ratingem.

Progresivní dluhopisový fond

Jedná se o dluhopisové fondy nespadající do kategorie konzervativní dluhopisový fond, tedy např. obsahují spekulativní korporátní dluhopisy a dluhopisy ze zemí emerging markets bez ohledu na zajištění či měnu denominace.

Akciové fondy

Do této kategorie spadají fondy trvale investující na akciovém trhu minimálně 66 % aktiv (tj. do akcií a instrumentů nesoucích riziko akcií). Akciové fondy zahrnují i indexové fondy vázané na akciové indexy. Do této kategorie budou zařazené také fondy fondů, které trvale investují jen do akciových fondů. U akciových fondů nezáleží na měně denominace. Doplňkově se stanovuje, zda je fond orientován sektorově, tj. fond, který investuje výhradně do určitého ekonomického sektoru či regionálně, tj. fond specializující se na určité regiony. Pomocí těchto kritérií budou fondy rozděleny do následujících skupin.

Globální akciové fondy a fondy vyspělých trhů

Jedná se o fondy:

zaměřené na Severní Ameriku a/nebo západní Evropu,

s širokou globální diverzifikací včetně těch, které jsou programově „převážené“ v určitém regionu.

Regionálně zaměřené fondy

Jedná se o fondy, které jsou zaměřené na akcie společností působících v určitém regionu (např. východní Evropa, Latinská Amerika), s výjimkou regionů Severní Amerika a západní Evropa, nebo orientací na konkrétní zemi s výjimkou zemí Severní Ameriky nebo západní Evropy (např. Česká republika, Japonsko, Austrálie, Malajsie, Čína).

Sektorově zaměřené fondy

Do této skupiny spadají fondy, které jsou odvětvově zaměřené: např. na životní prostředí, těžební průmysl atd.

Garantované fondy

Do této kategorie spadají fondy, které mají určitým způsobem garantovanou hodnotu. Jedná se především o click fondy a fondy garantované. Hodnoceny budou jen fondy, jejichž hodnota je garantována v CZK.

Smíšené fondy

Do této kategorie spadají fondy, které investují do aktiv na různých trzích a nejsou stanoveny limity pro podíl akcií či dluhopisů. V této kategorii budou také zařazeny fondy fondů, které nespadají do kategorie akciových fondů. Zároveň jsou v této kategorii zařazeny fondy nespadající do jiné výše uvedené kategorie (např. nemovitostní fondy a komoditní fondy).

Zdrojová data

Pro každý fond je zapotřebí těchto informací v uvedeném formátu:

plný název fondu a ISIN, včetně uvedení investiční společnosti a měny, ve které je uvedena cena podílových listů;

kategorie podle výše uvedených pravidel – ve sporných případech doplňkové informace, například stručný popis investiční strategie nebo orientační struktura portfolia;

časová řada cen podílových listů pro každý pracovní den v roce; není-li cena uvedena z nějakých důvodů (např. státní svátek v Lucembursku, apod.), uvádí se cena za předchozí den;

časová řada musí být upravena na pracovní dny v ČR, tj. bez sobot, nedělí a českých státních svátků;

tabulky vstupních a výstupních poplatků ve formátu:

Výše investice

Vstupní poplatek jako % investované částky

100 000 Kč jednorázově

 

Výše odkupu

Výstupní poplatek jako % z odkupu 365. den

100 000 Kč jednorázově

 

Způsob vyhodnocení výsledků

Výsledky budou pro každou kategorii vyhodnoceny tímto způsobem:

Pro každý fond se vypočítá celkový roční výnos v CZK (vyjádřený v %).

Pro každý fond se vypočte čistý výnos zohledněním vstupních a výstupních poplatků.

Od tohoto výsledku se nadále odečte hodnota jednoroční sazby PRIBID platná ke konci předchozího roku (tj. 31. 12. 2009), která představuje bezrizikovou investici.

Výsledek budeme nazývat „nadvýnos“ (N).

Pro každý fond se vypočte celková anualizovaná volatilita na bázi denních výnosů. Pro fondy s denominací jinou než CZK se do volatility promítne i měnové riziko (např. CZK/EUR, CZK/USD, atd.).

Pro každý fond se vypočte podíl N / volatilita. Tento poměr se nazývá Sharpeův poměr (Sharpe Ratio) a jde vlastně o míru nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika vyjádřeného volatilitou. Tato hodnota je podkladem pro výpočet konečného žebříčku.

Protože Sharpeův poměr poskytuje hodnoty srovnatelné napříč kategoriemi, je možné vytvořit i celkový žebříček výkonnosti vyjádřené jakožto podíl „nadvýnos / celkové riziko“.

Závěr

Výsledkům bude přiřazeno pořadí a budou publikovány podle specifikací společnosti Fincentrum. V současnosti plánované vyhlašované kategorie jsou následující:

Fond peněžního trhu (kategorie zařazení fondů (1)),

Konzervativní dluhopisový fond (kategorie zařazení fondů (2a)),

Progresivní dluhopisový fond (kategorie zařazení fondů (2b)),

Akciový fond (kategorie zařazení fondů (3)),

Garantovaný fond (kategorie zařazení fondů (4)),

Smíšený fond (kategorie zařazení fondů (5)),

Investice roku (nejlepší z výše uvedených),

Divoká karta investujeme.cz (potenciálně zajímavý fond dle redakce investujeme.cz).

Poznámka: Kategorie, ve které žádný fond splňující kritéria nebude mít kladný nadvýnos dle výše uvedených pravidel, nebude vyhlašována. Výjimkou je kategorie fond peněžního trhu z důvodu možného kratšího investičního horizontu. Pokud v této kategorii žádný fond nesplní podmínku kladného nadvýnosu, bude na tuto skutečnost upozorněno a fondy budou porovnávány dle čistého výnosu k volatilitě. Za těchto okolností však tyto fondy nebudou zařazeny do celkového pořadí.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Zdroj a více informací: CII750.cz

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Josef Androidiokos

    14 února, 2011

    Blahopreji vsem vitezum, nejvic Consequ, ktery vsechny fondy nabizi.

    Odpovědět