Pátek 24. září. Svátek má Jaromír.

ČNB vydala Zprávu o inflaci IV/2011

Nová makroekonomická prognóza předpokládá, že celková inflace v roce 2012 dočasně vzroste v důsledku zvýšení DPH těsně pod 3 %; od začátku roku 2013 se pak sníží pod 2% inflační cíl. Prognóza očekává posilování nominálního kurzu koruny vůči euru od začátku roku 2012 (tisková zpráva ČNB).

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 10. listopadu 2011 schválila letošní čtvrtou Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB, která představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy předpovídá, že celková meziroční inflace se v roce 2012 vlivem změn DPH dočasně zvýší těsně pod 3 %. Sekundární dopady zvýšení DPH jsou předpokládány nevýrazné. Po odeznění primárního vlivu zvýšení DPH pak v roce 2013 celková inflace klesne pod 2% inflační cíl. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se bude na celém horizontu prognózy pohybovat mírně pod cílem.

Hospodářský růst ve druhé polovině letošního roku dále zpomalí zejména v důsledku odeznění investic do zásob, pokračující fiskální konsolidace a zvolnění zahraniční poptávky. Za celý rok 2011 se HDP zvýší o 2 %. Dopad pokračujícího útlumu zahraniční poptávky do dynamiky HDP se pak zřetelně projeví v roce 2012, kdy celoroční růst HDP zpomalí na 1,2 %. K opětovnému zesílení reálné ekonomické aktivity dojde až v roce 2013 (na 2,7 %) v souvislosti s oživením hospodářského růstu v 

eurozóně a zmírněním dopadů fiskální konsolidace. Na trhu práce se uvedený vývoj ekonomické aktivity odrazí jen utlumeným nárůstem celkové zaměstnanosti v letošním roce a její stagnací v roce 2012. Zaměstnanost se začne lehce zvyšovat až v roce 2013, což se odrazí i v poklesu míry nezaměstnanosti. Růst mezd v podnikatelské sféře bude pozvolna zrychlovat a od roku 2012 se budou mzdy zvyšovat i v nepodnikatelské sféře. Nominální kurz koruny vůči euru bude od začátku roku 2012 posilovat z dočasně oslabené úrovně v závěru letošního roku. S prognózou je konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb na začátku prognózy a jejich stabilita až do přelomu let 2012 a 2013. Úrokové sazby nereagují na očekávané dočasné zvýšení inflace nad cíl z titulu primárních dopadů změn nepřímých daní.

Vedle základního scénáře byl sestaven alternativní scénář „stagnace eurozóny“, zachycující riziko spojené s předpoklady ohledně budoucího zahraničního ekonomického vývoje. Očekávání ekonomické aktivity a inflace v eurozóně totiž jen postupně zohledňují aktuální nepříznivý vývoj související s eskalací evropské dluhové krize, zatímco tržní výhled eurových úrokových sazeb reagoval silně a okamžitě. Tento alternativní scénář tak zachycuje výrazné zpomalení růstu HDP eurozóny v roce 2012 v průměru téměř na nulovou hodnotu spolu s rychlejším poklesem inflace. Uvedený vývoj v zahraničí se pak promítá do výraznějšího ochlazení domácí ekonomické aktivity a slabší hladiny kurzu koruny. Výraznějšímu oslabování kurzu koruny brání vyšší úroveň sazeb 3M PRIBOR oproti hodnotám základního scénáře. Celková i měnověpolitická domácí inflace se oproti prognóze v souhrnu výrazně nemění, neboť vliv nižší ekonomické aktivity, pomalejšího růstu mezd a nižších regulovaných cen je kompenzován výrazně pozvolnějším posilováním kurzu koruny.

Vybrané makroekonomické ukazatele

   

2011

2012

2013

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

       

Hrubý domácí produkt (HDP)

%, mzr., reálně, sez. očištěno

2,0

1,2

2,7

CENY

       

Spotřebitelské ceny

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

2,0

2,8

1,6

Měnověpolitická inflace

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

2,0

1,6

1,8

TRH PRÁCE

       

Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích

%, mzr., nominálně

2,4

3,8

4,2

Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV)

%, průměr

8,9

8,8

8,2

VEŘEJNÉ FINANCE

       

Saldo veřejných financí (ESA 95)

mld. Kč, běžné ceny

-148,7

-134,2

-144,0

Saldo veřejných financí / HDP

%, nominálně

-3,8

-3,4

-3,5

Veřejný dluh / HDP

%, nominálně

40,2

42,3

43,5

VNĚJŠÍ VZTAHY

       

Obchodní bilance

mld. Kč, běžné ceny

90,0

80,0

110,0

Běžný účet platební bilance / HDP

%, nominálně

-3,2

-3,6

-2,8

CZK/USD

průměr

17,6

17,3

16,8

CZK/EUR

průměr

24,5

23,1

22,5

ÚROKOVÉ SAZBY

       

3M PRIBOR

%, průměr

1,1

0,9

1,4

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.