Čtvrtek 21. března. Svátek má Radek.

ČNB vydala Zprávu o inflaci II/2011

Bankovní rada ČNB na svém zasedání dne 12. 5. 2011 schválila letošní druhou Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Klíčovou částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje hlavní vstup pro rozhodování o měnové politice (tisková zpráva ČNB).

Smyslem zveřejňování prognózy a  jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci ČNB předkládá dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy očekává, že celková meziroční inflace i měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se budou v letošním i příštím roce nacházet poblíž 2% inflačního cíle. Hospodářský růst v roce 2011 podle prognózy zpomalí zejména v důsledku konsolidace veřejných rozpočtů, odeznění investic do zásob a krátkodobého zpomalení růstu zahraniční ekonomické aktivity. Hlavní příspěvek k růstu bude mít čistý vývoz při celkově utlumené domácí poptávce. Na trhu práce nedojde v tomto roce k výraznému zlepšení situace.

V roce 2012 by měl domácí hospodářský růst s odezněním uvedených faktorů a s přispěním všech složek domácí poptávky výrazně zrychlit; příspěvek zahraničního obchodu by se měl naopak mírně snížit. Na trhu práce pak prognóza předpokládá, že

oživení ekonomické aktivity se v roce 2012 projeví ve znatelném snižování míry obecné i registrované nezaměstnanosti a opětovném zrychlení růstu mezd.  Nominální měnový kurz na prognóze postupně posiluje. S prognózou je konzistentní přibližná stabilita tržních úrokových sazeb v nejbližším období a jejich postupný růst počínaje čtvrtým čtvrtletím 2011.

Vedle základního scénáře prognózy byl sestaven alternativní scénář, který zachycuje možná rizika plynoucí z vládou avizovaného zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % od počátku příštího roku. Za předpokladu dobře ukotvených inflačních očekávání se trajektorie úrokových sazeb v této alternativě výrazně neliší od základního scénáře prognózy.

Vybrané makroekonomické ukazatele

 

 

2011

2012

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

 

 

 

Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP

%, mzr., reálně, sez. očištěno

1,5

2,8

CENY

 

 

 

Spotřebitelské ceny

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

2,3

2,2

Měnověpolitická inflace

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

2,3

2,0

TRH PRÁCE

 

 

 

Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích

%, mzr., nominálně

1,9

4,1

Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV)

%, průměr

9,1

8,6

VEŘEJNÉ FINANCE

 

 

 

Saldo veřejných financí (ESA 95)

mld. Kč, běžné ceny

-150,4

-149,7

Saldo veřejných financí / HDP

%, nominálně

-4,0

-3,8

Veřejný dluh / HDP

%, nominálně

41,5

43,0

VNĚJŠÍ VZTAHY

 

 

 

Obchodní bilance

mld. Kč, běžné ceny

60,0

60,0

Běžný účet platební bilance / HDP

%, nominálně

-4,0

-4,3

CZK/USD

průměr

17,5

17,2

CZK/EUR

průměr

24,1

23,4

ÚROKOVÉ SAZBY

 

 

 

3M PRIBOR

%, průměr

1,3

2,0

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.