CZK/€ 24.740 +0,16%

CZK/$ 23.154 +1,09%

CZK/£ 29.386 +0,51%

CZK/CHF 25.959 +1,59%

Reforma veřejných financí prošla sněmovnou… co přinese?

 


 

V rámci diskusí o reformě se nejčastěji rozebírají základní parametry daní a sociálních dávek. Za skřípění zubů opozice i některých koaličních poslanců byla odsouhlasena jistá varianta „rovné daně“, která má k původním představám hodně daleko. Ani snížení přímých daní není jednoznačné. Zatímco klesá daňová sazba, rozšiřuje se daňový základ. Nadto rostou daně nepřímé.

Celkový dopad změn ponese na svých bedrech střední příjmová vrstva, které ovšem, nutno podotknout, ulevila svými daňovými změnami již sociální demokracie se svými partnery v minulém volebním období.

Společné zdanění zrušeno: Důsledky pro finanční poradce

Změny v daních z příjmů fyzických osob s sebou vedle rozšíření daňového základu o placené sociální a zdravotní pojištění, sjednocení daňové sazby na 15 %, zvýšení základní slevy na dani s sebou přináší mezi dalšími úpravami zrušení společného zdanění manželů.

Na první pohled by se mohlo zdát, že při stejné daňové sazbě není rozhodující, zda společné zdanění manželé uplatňují či nikoli. Vždyť hlavní výhodou při jeho zavádění bylo především převedení příjmů od toho z manželů, který je zatížen vyšší mezní sazbou, k manželovi, který platí nižší daňovou sazbu. Ovšem výhod, které s sebou společné zdanění přineslo a které s jeho ukončením opět odplynou, je víc. A mohou rodinu stát desítky tisíc korun ročně.

Hypotéka a stavební spoření… Čerpá-li jeden z manželů hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření na zajištění vlastního bydlení, může si zaplacené úroky až do výše 300 tis. Kč na domácnost odečíst od základu daně. Potíž nastává, je-li dlužníkem jeden z manželů, který nemá dostatečný příjem na efektivní odečtení úroků od základu daně. V praxi se nejedná o nikterak nereálný případ.

REKLAMA

Hypotéky naopak mohou ještě podražit vlivem zrušení osvobození výnosů z hypotečních zástavních listů od daně z příjmů.

Životní pojištění a penzijní připojištění… I u životního pojištění a penzijního připojištění může dojít k obdobné situaci jako u hypotéky, byť ztráta v tomto případě bude dosahovat maximálně „jen“ 3 600 Kč za domácnost a rok. Uzavřel-li např. vydělávající manžel své manželce na mateřské či v domácnosti rezervotvorné životní pojištění s motivem získat vyšší daňovou úlevu v rámci společného zdanění, po novele bude mít smůlu – a bude moci uplatnit pouze své odčitatelné položky.

Snížení daňové sazby: Znevýhodnění daňově zvýhodněných produktů

Penzijní připojištění a kapitálové či investiční životní pojištění je podporováno státem možností odpočtu až 12 000 Kč ročně zaplacené částky za každý „typ“ produktu ze základu daně z příjmů. To je silnou motivací k uzavření těchto produktů zejména pro středně a vícepříjmové skupiny obyvatel – a mnohdy to bývá též ospravedlněním pro doporučení produktu finančním poradcem…

Má-li klient současnou mezní sazbu 32 %, ušetří na penzijním připojištění a životním pojištění díky daňovému zvýhodnění ročně až 7 680 Kč (platí-li 12 tis. Kč na životní pojištění a 18 tis. Kč na penzijní připojištění). Snížením daňové sazby na 15 % ušetří na daných produktech jen 3 600 Kč a v roce 2008 po snížení sazby daně na 12,5 % pouhé 3 000 Kč.

REKLAMA

Z tohoto reálného příkladu je patrné, že se nevyplácí investovat do dlouhodobých produktů jen za účelem daňového (či jiného státem garantovaného) zvýhodnění.

Zrušení časového testu: Neprošlo

Velký otazník nakreslila vláda návrhem zrušení časového testu osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Současný časový test v délce 6 měsíců se měl podle různých stádií návrhů buď prodloužit na 5 let, nebo se daňové osvobození mělo zrušit zcela. To byla hrozba nejen pro daňové poradce, kteří by museli u svých klientů dohledávat ceny pořízení jejich prodaných instrumentů, ale také pro finanční poradce a jejich klienty.

Naštěstí byl návrh z novely vypuštěn a test i osvobození bylo zachováno.

Změna výpočtu daně z příjmu: Pro poradce výhodná!

REKLAMA

Správně bych měl psát, že změna výpočtu daně z příjmů je výhodná pro všechny (úspěšné) podnikatele, nejen pro finanční poradce. Ale postupně…

Sazba daně se sjednocuje na 15 %. Ve většině případů se jedná o snížení sazby. Pouze příjem do 10 100 Kč je daněn sazbou 12 %. Dochází ale k zásadnímu rozšíření daňového základu. Nově se budou danit i sociální a zdravotní pojištění zaplacené zaměstnancem a zaměstnavatelem. To je krok, který snížení daňové sazby kompenzuje natolik, že reálný efekt pro běžného zaměstnance skýtá pár stokorun až tisícikorun, které navíc „požere“ zvýšení snížené sazby DPH z 5 na 9 %.

Daňový základ se rozšíří i u OSVČ, kterými jsou v naprosté většině i finanční poradci. Ovšem sociální a zdravotní pojištění se platí z vyměřovacího základu, kterým je 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Zjednodušeně lze říci, že se podnikatelům daňový základ zvýší o polovinu zvýšení daňového základu zaměstnanců.

Příklad: Finanční poradce, který dosáhne zisku 100 tis. Kč za měsíc, zaplatí sociální a zdravotní pojištění 21 550 Kč, zaplatí na daních (je-li počítána pouze základní sleva na dani na poplatníka) 20 773 Kč. Stejný příjem bude v příštím roce zatížen stejným zdravotním a sociálním pojištěním, ale daň bude tvořit 16 163 Kč. Ušetří tak 4 610 Kč.

Zaměstnanec se stejnými mzdovými náklady (tedy s hrubou mzdou 74 tis. Kč a odvody zaměstnavatele ve výši bez jedné stokoruny 26 tis. Kč) zaplatí nyní na daních 16 405 Kč a po reformě 12 915 Kč a ušetří tak „jen“ 3 490 Kč.

„Mzdové“ náklady jsou (až na stokorunu) v obou případech obdobné. Ovšem i současný čistý příjem se liší již o 9 332 Kč a po reformě se rozdíl zvýší o dalších 1 120 Kč.

Ilustrační foto: Vláda.cz, www.sxc.hu

Loading

Vstoupit do diskuze 26 komentářů

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Tomáš Tyl

  28 srpna, 2007

  Nejsem si jist, jestli je tento článek dokončen, nebo jestli jen unikl nějaký nedodělek. V článku mi například chybí informace o tom, že kromě změny sazby daně, se také výrazně změnily slevy na dani na osobu, děti a partnera (a studium), která by imho i u takto povrchní analýzy měla zaznít.
  Článek také zcela ignoruje (na to že se zmiňuje o něčem co neprošlo po jednání vlády už někdy v červnu) změny v oblasti příspěvku zaměstnavatele na PP a ŽP.

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  28 srpna, 2007

  Informace o výši slev na dani jsem do článku záměrně nedával. Změn, které byly přijaty, je velmi mnoho nejen v oblasti daní, ale též sociálních dávek, a do jednoho článku je není možné shrnout. Snažil jsem se proto vypíchnout pouze informace, které budou mít vliv na práci finančních poradců.

  Co se týče příspěvku zaměstnavatele, doplňuji:

  V § 6 odst. 9 písmeno p) včetně poznámky pod čarou č. 123 zní:
  „p) příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu9a), částky pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně34b) za zaměstnance na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen „soukromé životní pojištění“), na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu89), nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; v úhrnu však maximálně do výše 24 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Toto platí v případech, kdy má právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zvláštního předpisu o pojistné smlouvě123), kromě zaměstnavatele, který hradil pojistné,
  ___________________
  123) § 51 zákona č. 37/2004 Sb.“.

  Odpovědět

 • Tomáš Tyl

  28 srpna, 2007

  Já Vám teď budu připadat asi jako rejpal, ale to co jste sem vložil je jen část změny.
  Zatímco před reformou to bylo tak, že příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění do 3% a příspěvek na ŽP do 8 000 Kč mohl zaměstnavatel použít jako náklad. Příspěvek do 5% do PF a do 12 000 do ŽP byl osvobozen od daně z příjmu.

  Po reformě bude možné dát do nákladů příspěvek zam. na ŽP a PF v jakékoliv výši (ale musí to být uvedeno v kolektivní smlouvě), ale z příspěvků na ŽP a PF převyšující 24 000 ročně je nutné zaplatit daň z příjmu.

  Co se slevy na dani týče tak ta je velmi úzce provázaná s daňovou sazbou (která v článku uvedena je) – proto mě osobně Vaše argumentace o mnoha dalších neuvedených změnách nepřesvědčila.

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  28 srpna, 2007

  Právě proto, že je úleva na daních úzce provázaná s daňovou sazbou, je v článku uvedena včetně propočtů. Protože ale např. sleva na dani nemá dopad na úlevu na daních státem podporovaných produktů, neuváděl jsem ji. I proto, že o kompletních změnách proběhla tiskem celá řada článků. Pokud ale bude zájem, můžu i na Investujeme.cz připravit články o kompletních změnách v daních a sociálních dávkách.

  Odpovědět

 • K.Ladislav

  28 srpna, 2007

  34 lety Rakous , vydavajici se za Svycara okradl baaden-würtenberskou banku LBBW Stuttgart o 3,4 milionu euro , tim ze ji prodal falsovany dluzni upis od nejakeho nemeckeho koncernu. Nabizel to nekolika bankam , nez nasel tu nejhloupejsi.
  Ale nebyl skromnej , nestahl se na Dominica , Hawaii , Tahiti a chtel penez jeste vice.
  Tedy nabizel dluzni upis od energie RWE na 12,3 milionu euro v bance KBC Düsseldorf , jenze ti si zavolali do RWE a zjistili , ze ten dluzni upis neexistuje.
  Tedy je ten Rakous dnes pred soudem v Düsseldorfu a teprve dnes banka LBBW Stuttgart zjistila , ze byla okradena. Asi se 3 miliony v bance LBBW snadno ztrati , aniz by si toho vsimli.

  Banky v Quatemale maji malo penez , aby davaly lidem pujcky. Aby ziskaly penize od lidi , tedy neposkytuji klientum uroky , ale moznost zucastnit se lotterie. Podle toho , kdo kolik ma penez v bance , zucastni se slosovani denne , nebo tydne , mesicne a ti nejchudsi lidi jen 1x rocne a hlavni vyhru asi 100.000 euro muze kazdy vyhrat jen 1x za rok. Ti nejchudsi lidi musi vlozit na konto aspon 10 euro.

  Odpovědět

 • Fredy

  28 srpna, 2007

  Celkem slušný článek. Když se podívám na to, co koalice „spáchala“, tak je mi smutno. Jako pravicový volič a liberál musím dodat, že socani nadělali v daních snad méně škody. Ostatně při patu se nedalo ani nic jiného čekat. Podle mě by bylo lepší nechat vše být a reformu připravit lépe a důkladněji.

  O České republice se říká, že u ní jedinou jistotou je to, že není jisté nic. A také že není nic častější, co by každoročně zasahovalo do života lidí, než daňová soustava.

  Píšete: „Z tohoto reálného příkladu je patrné, že se nevyplácí investovat do dlouhodobých produktů jen za účelem daňového (či jiného státem garantovaného) zvýhodnění.“ Tak tohle by bylo třeba vytesat zlatým písmem na cedulky a pověsit bouchačům na krk.

  Pak se ale ptám, proč KŽP a IŽP? A proč jej většina mlm bouchacích společností má jako hlavní program?

  Odpovědět

 • Michal Mojžíš

  28 srpna, 2007

  „Jako pravicový volič a liberál“ nemůžete myslet ten první odstavec vůbec vážně! O některých změnách lze samozřejmě oprávněně diskutovat, ale opatření jdou rozhodně správným směrem. I já jsem si asi výslednou podobu reformy představoval trochu jinak a jednodušeji, ale i vzhledem ke stavu VF a rozložení politických sil jsem musel svoji představu oželet.
  „Lepší příprava“ bodne vždy, ale základní poučka zní „nabouchat reformy v prvním roce“. Tady je to, i vzhedem ke známé situaci, trošku opožděné, ale s přivřením obou očí „v limitu“. Bohužel, naše volební období je JEN čtyřleté a pozdější spuštění reforem by byla politická sebevražda.
  Při sledování Sarkozyho asi můžeme všichni slintat (měsíc po zvolení měl hlavní reformy hotové), ale náš většinový systém asi lepší předchozí přípravu reforem a hlavně jejich pozdější „neposkvrněné“ prosazení nedovoluje.

  Odpovědět

 • Michal Kára

  28 srpna, 2007

  Ono to neni jen systemem, vzdyt se nejsou schopni dohodnout ani uvnitr strany…

  Je fakt, ze reforma dela nektere kroky spravnym smerem:

  1) Spousta obcanu se poprve dovida, ze maji o hodne vyssi plat a statu plati vic nez si doted mysleli (superhruba mzda)

  2) Rusi se _nektere_ vyjimky

  3) Zamereni se trochu presouva na zdaneni spotreby – podpora investic

  4) Urcita forma poplatku u lekare

  Bohuzel:

  1) Hlavni reformu je potreba provest na vydajove strane a to se prakticky vubec neresi (az na veci jako pastelkovne).

  2) To dan je sice slibenych 15%, ale systemem „chytra horakyne“ – ze superhrube mzdy – mnoho volicu pravem povazuje za podvod.

  3) Poplatky u lekare nezaplati snad ani administrativu jejich vyberu.

  Celkove reforma moc nepomuze, zato dost nasere a dale zdiskredituje v ocich volicu pravicove myslenky – tedy podle mne by bylo lepsi ji vubec nedelat.

  Odpovědět

 • Michal Mojžíš

  28 srpna, 2007

  Bohužel, reformy, které „naserou“, jsou většinou ty nejpotřebnější. Ale zde i některá zaváděná „negativa“ (já je považuji ale spíš za pozitiva), jako například poplatky u lékaře, nejsou tak dramatické, aby měly někoho ruinovat. Vláda udělala spíš chybu v propagaci. Ale ani se nedivím, když do poslední chvíle neměla, co by propagovala. 😉
  Já jako jednoznačně největší pozitivum vidím utlumení strmé daňové progrese a zavedení limitu na platby pojištění-jánošíkovské zlodějny.

  Odpovědět

 • Michal Kára

  28 srpna, 2007

  Je pravda, ze potrebna reforma vetsinou nasere, ale uz ne ze kazda ktera nasere je potrebna. Jak jsem psal vyse, soucasna vpodstate nic neresi. Kdyby se ji podarilo radikalne osekat vydaje statu, dat danove priznani na jednu stranku atp., tak budiz, ale jak uz jsem psal, takhle akorat nasere a silne ztizi situaci tomu, kdo bude chtit provest opravdovou reformu.

  Odpovědět

 • Fredy

  28 srpna, 2007

  Myslím to vážně. Ostatně časem to dojde všem. Tohle je pokus o reformu, který rozbourá většinu zákonů, které řeší daně a účetnictví. Příští rok se do toho vloží mnoho pozměňovacích návrhů a další rok další. Pak tato koalice prohraje volby a nastoupí nová koalice (v lepším případě) ČSSD + KDU + SZ. Nebo také ČSSD + KSČM (v horším případě) a vše se znovu změní.

  Myslíte si, že je to dobré řešení? Na Slovensku (kde mám nějaké aktivity) Miki provedl reformu daleko razantnější a přesto, že Fico vyhrál volby díky slibům na její likvidací, tak se nic moc nestalo. Fico pochopil (což u socana je vlastnost nevídaná), že bude lepší to hlavní ponechat, když to funguje a řešit jen populistické kosmetické, nic nebourající, změny.

  Nejhorší u nás je to, že vytvořit a posléze realizovat podnikatelský business plán, alespoň na pět let, je jen čirá utopie. Každý rok nedělám ni jiného, než předělávám svůj plán. Tohle z dřívějšího působení nepamatuji?..

  Odpovědět

 • Michal Kára

  28 srpna, 2007

  Oni zas socani nejsou takovy blbci, a komunisti taky ne. Delaji svoji politiku proto, ze je dostane k moci, ne proto, ze by ji verili (az na cestne vyjimky). Fico si dobre spocital, ze reformy jsou potrebne a dobre, takze negativa hodil na predchozi vladu a pozitiva si v pristim predvolebnim boji prisvoji („Koukejte, jak jsem pozvedl zemi znicenou pravicovou vladou!“).

  S druhym prispevkem rovnez souhlasim.

  Odpovědět

 • Fredy

  28 srpna, 2007

  Ještě jeden rozdíl mezi reformou na Slovensku a u nás. Když Miki rozjížděl reformu, tak se diskutovalo o tom, kdo na ni prodělá méně a kdo více. V ČR se diskutuje o tom, kdo na reformě vydělá více a kdo méně. Nikdo prý neprodělá. Tomuhle se říká reforma?
  Pořádná reforma musí pár let skoro každého bolet, pak to bude reforma, která se v budoucnu pozitivně vrátí v prosperitě většiny. Nyní je to jen o „jiném“ rozhazování, než tom, co předváděli socani. A nic na tom nezmění ani to, že některé kroky jdou správným směrem.

  Odpovědět

 • Nox

  28 srpna, 2007

  Zverejni uz nekdy nekdo konecne presny postup vypoctu mzdy v roce 2008 a 2009? Vsude se jen mluvi o procentech a o vysledcich, ale jinak nic. Proc vsechny servery taji, jak to vlastne bude? Nenajde se mezi pritomnymi nekdo ochotny a znaly?

  Odpovědět

 • Pavel Zachrdla

  28 srpna, 2007

  Podívejte se třeba zde: http://www.penize.cz/zpravy/5329/reforma-prohlubuje-nejistoty/

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  28 srpna, 2007

  Orientační výpočet si můžete provést např. na kalkulačce na Měšci, kterou jsem nechal připravit při zveřejnění návrhu daňové reformy, viz
  http://www.mesec.cz/dane-a-stat/dan-z-prijmu/kalkulacky/zmena-ciste-mzdy-po-reformach-predstavenych-3-dubna-2007/
  – výpočet se může lišit, liší-li se schválená varianta od varianty navržené

  Postup výpočtu je „poměrně“ jednoduchý:
  1- vezmete hrubou mzdu
  2- spočítáte sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem
  3- spočítáte sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
  (řádky 2. a 3. se počítají maximálně z částky )
  4- sečte hrubou mzdu se SZP placené zaměstnavatelem (1. + 3. řádek)
  5- spočítáte daň sazbou daně (15 % v r. 2008 a 12,5 % v r. 2009) z řádku 4
  6- čistou mzdu dostanete: řádek 1 – řádek 2 – řádek 5

  Odpovědět

 • Nox

  28 srpna, 2007

  Takze jestli to spravne chapu pane Zamecnik:

  1. Treba 10 000 hrube mzdy.
  2. 12,5 % z 10 000 = 1250
  3. 35% z 10 000 = 3500
  4. 10 000 + 3500 = 13500
  5. rok 2008: 15% z 13 500 = 2025
  6. 10 000 – 1250 – 2025 = 6725 cista mzda (celkove zdaneni vychazi 50%)

  Kalkulacka na mesci ukazuje cistou mzdu 8750, ale to bude asi zmenou navrhu zakona. Muzete mi prosim nekdo potvrdit, ze to mam spocitane spravne? Dekuji

  Odpovědět

 • Fredy

  28 srpna, 2007

  Základní kalkulačku máte na stránkách „kováře“ MF.
  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Danova_kalkulacka_RVF__dan_reforma__08.xls

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  28 srpna, 2007

  Omlouvám se za chybu – od vypočtené daně je ještě třeba odečíst slevy na dani. Ty činí při výpočtu měsíčních záloh:
  – na poplatníka: 2070 Kč
  – na vyživovanou manželku: 2070 Kč
  – při pobírání částečného invalidního důchodu: 210 Kč
  – při pobírání plného invalidního důchodu: 420 Kč
  – držitel průkazu ZTP/P: 1345 Kč
  – připravuje-li se poplatník na budoucí povolání (student): 335 Kč
  – za vyživované dítě: 870 Kč

  V uvedeném příkladě, pokud by se jednalo o poplatníka který neuplatňuje žádné další slevy na dani, by daňová povinnost po slevách činila 0 Kč. V případě, že by vyživoval dítě, měl by nárok na tzv. daňový bonus ve výši slevy na dani na dítě.

  Ještě jednou se omlouvám za mystifikaci.

  Odpovědět

 • Nox

  28 srpna, 2007

  Takze zkusim znovu:

  1. Treba 10 000 hrube mzdy.
  2. 12,5 % z 10 000 = 1250
  3. 35% z 10 000 = 3500
  4. 10 000 + 3500 = 13500
  5. rok 2008: 15% z 13 500 = 2025, sleva na dani uvazuji pouze na poplatnika, tedy 2025 – 2070 = -45
  6. 10 000 – 1250 – (-45) = 8795 cista mzda (celkove zdaneni vychazi asi 35%)

  Uz je to spravne? Nemate se za co omlouvat stane se, narozdil od ostatnich serveru v CR jste byl schopen podat jasny a srozumitelny navod vypoctu, ktery jsme na webu hledal uz hezky dlouho. Dekuji vam.

  Odpovědět

 • Magda

  9 prosince, 2007

  Odečítá se až v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání.

  Odpovědět

 • Anonym

  6 září, 2007

  Zajímalo by mě k těm akciím – tj. časový test se určitě bude vztahovat i na akcie (resp. CP) nakoupené po 1.1.2008?

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  6 září, 2007

  Ano, časový test se bude vztahovat i na akcie nakoupené po 1. 1. 2008. V prvních verzích návrhů reformy se mělo osvobození zdanění kapitálových výnosů cenných papírů (i akcií) zrušit zcela – a tak by daňový poplatník musel danit výnos i po několika letech držení cenných papírů. To naštěstí neprošlo.

  Odpovědět

 • zdenek.jurak

  6 září, 2007

  Doplnění:
  Osvobození bude platit za podmínky, že nebudete mít více než 5% podíl na ZK nebo 5% podíl na hlasovacích právech. / a jen u akcií koupených po 1.1.2008/

  Odpovědět

 • Anonym

  7 září, 2007

  Tohle je taky docela podstatná informace, dalo by se někde najít přesné znění? Děkuji.

  Odpovědět

 • zdenek jurak

  7 září, 2007

  http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=222&CT1=0&v=PZ – jedná se o par. 4w a 4r + přechodná ustanovení.

  ještě jedno doplnění, 6m osvobození se bude týkat jen investičních CP, jejich definice je v zákoně o podnikání na kap. trhu.

  Odpovědět