Pátek 18. června. Svátek má Milan.

Reforma daňového systému ČR 2010 Část II: Zákon o daních z příjmů

V celkové koncepci reformy daňového systému není legislativní úprava zákona o daních z příjmů tou nejvýznamnější. Musí však vyřešit minimálně dva politicky velmi citlivé problémy. Jde o stanovení základu daně a o výjimky, tedy o odepisovatelné položky.

Současný stav

Současnou právní nornou pro vyměření daní z příjmů je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

Do zákona o daních z příjmů, u kterého byla v prvních letech platnosti dodržována určitá neutralita, bylo postupně zakomponováno množství daňových úlev. Tím se stala spravovatelnost daně poměrně náročnou a nákladnou.

Docházelo ke snižování sazeb při minimálním prodlužování pásem. Dosavadní nezdanitelné částky odečítané od základu daně byly nahrazeny slevami na dani včetně zavedení limitovaného bonusu na děti.

Poslední zásadní změnou bylo zavedení jednotné sazby daně ve výši 15 % (od 1.1.2009 zatím platí sazba 12,5 %), při významných změnách stanovení základu daně a výrazném zvýšení slev na dani.

Zrušilo se společné zdanění manželů, které při jednotné sazbě daně ztratilo svůj význam, a dále se zrušil minimální základ daně.

Kladem častých novel zákona (dosud celkem 92) je výrazné precizování, záporem je nepřehlednost a snížená srozumitelnost textu.

Návrh řešení

Cílem legislativních prací by mělo být výrazné zjednodušení. Toto zjednodušení nelze chápat jako omezení počtu slov a jednotlivých paragrafů, ale jako nastavení optimálního členění a dosažení odpovídající přehlednosti.

Nový zákon by měl přinést další prvky zatraktivnění podnikatelského prostředí v ČR a měl by nalézt optimální vztah mezi daňovou spravedlností a efektivní správou daně z příjmů. Preferována bude zásada nižší sazby daně ze širokého daňového základu, tedy s co nejmenším počtem úlev a výjimek.

Dosavadní zákony, tj. zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, budou zrušeny a nahrazeny jedním novým zákonem. Ustanovení k tvorbě rezerv a opravných položek bude pak tvořit samostatnou část zákona. Ostatní členění současného zákona zůstane prakticky zachováno, včetně rozdělení na daně z příjmů fyzických a právnických osob a zvláštního ustanovení pro vybírání daně z příjmů.

Významnou změnou je zařazení ustanovení, že vyhýbání se daňové povinnosti je zakázáno. Správce daně, na základě tohoto ustanovení, upraví základ daně, pokud zjistí, že právní úkon poplatníka byl proveden za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty a že pro tento právní úkon neexistují řádné ekonomické důvody.

Jaké nás tedy čekají změny?

Předmět daně

Předmětem daně budou veškeré příjmy (u daňových rezidentů ze zdrojů v jakémkoliv státu na světě a u daňových nerezidentů příjmy ze zdrojů na území ČR), které budou dány zákonem.

Předmětem daně budou i nadále příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, z držby majetku, z pronájmu a ostatní příjmy. Nově také příjmy získané darováním a zděděním u III. skupiny.

V zveřejněné koncepci je uvedeno, že tyto změny bude možno do nového zákona o daních z příjmů zahrnout, pokud bude současně zrušena daň dědická a daň darovací. Součástí tohoto zákona je ovšem i daň z převodu nemovitostí. O osudu této daně se ale nikde nepíše.

Osvobození příjmů od daňové povinnosti (bude začleněno do společných ustanovení) bude rozděleno jednak na obecné, tj. bez ohledu na skutečnost, zda a jak poplatník činnost vykonává, a dále na zvláštní, týkající se jednotlivých druhů příjmů.

Základ daně u zaměstnanců

Má-li se zjednodušit celý systém vyměřování a správy daní je nutné změnit pravidla pro stanovení základu daně. Zavedením tzv. superhrubé mzdy se totiž  způsob stanovení základu daně u  poplatníků s těmito příjmy (tj. u většiny poplatníků)  značně zkomplikoval.

návrh zákona je v tomto ohledu velmi opatrný. Pouze konstatuje nevýhodnost superhrubé mzdy, její zrušení však explicitně nenavrhuje.

Vzhledem k zavedení jednotné sazby daně u příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků  bude z těchto příjmů srážena záloha (nikoliv srážka z příjmů jako dosud) na daň. Platbou zálohy na daň bude s výjimkou případů vymezených zákonem, daňová povinnost poplatníka splněna, čímž dojde oproti současnému stavu ke zjednodušení. Každý zaměstnanec bude ale oprávněn po uplynutí zdaňovacího období vypořádat svoji daňovou povinnost prostřednictvím ročního zúčtování záloh u zaměstnavatele nebo ve svém daňovém přiznání.

Ostatní příjmy

Ostatními příjmy, na rozdíl od stávající úpravy, budou i příjmy z držby majetku jako např. podíly na zisku, úroky z účtů, úvěrů, půjček, výhry, tj. současné příjmy z kapitálového majetku. U těchto příjmů se ve většině případů uplatní daň vybíraná srážkou. Základem daně takových příjmů budou jednak příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení a jednak příjmy u kterých není možno výdaje uplatnit.

Základ daně z příjmů fyzických osob

Základem daně bude součet jednotlivých dílčích základů daně.

Cílovým stavem by měl být základ daně stanovený jako jednotný  pro oblast daně z příjmů fyzických osob, tak i pro oblast sociálního a zdravotního pojištění se záměrem nahrazení sociálního pojištění  daní z příjmů.

Pro stanovení základu daně bude poplatníkům, kteří nevedou účetnictví, zachována možnost uplatnit výdaje spojené s pořízením nehmotného majetku do daňových výdajů. Nově bude pro poplatníky fyzické osoby, které nevedou účetnictví, zaveden časový odpis věcí movitých ve výši 20 – 25 % vstupní ceny ročně.

Nezdanitelné části základu daně

Základ daně bude snížen o základní nezdanitelnou část na poplatníka. Stejným způsobem bude řešena i nezdanitelná část základu daně na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti s tím, že nebude možné uplatnit daňový bonus.

Pozor zde je změna. Slevy na dítě budou formou odpisu ze základu daně. Nikoliv přímých slev na vyměřené dani. Je zřejmé, že nemožností uplatnit daňový bonus budou poškozeny zejména nízkopříjmové skupiny zaměstnanců.

Základ daně bude dále snížen o nezdanitelné části základu daně tj. stejně jako doposud o odpočet úroků z úvěrů na bytovou potřebu, příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a pojistné na soukromé životní pojištění poplatníka. Ostatní odpisy bude zájem minimalizovat.

Sazba daně

Daň bude stanovena jednou sazbou daně s tím, že určitá míra progresivity bude zachována v konstrukci základu daně uplatněním příslušných nezdanitelných částí podle zákonného nároku poplatníka.

Daň z příjmů právnických osob

Mimo aplikaci směrnice EU na osvobození dividend vyplácených mezi právnickými osobami bude pozměněn i odpočet na výzkum a vývoj. Ten bude tvořen jednak podílem z vlastních nákladů a současně podílem z přírůstku vlastních nákladů. Majetek vytvořený výzkumem a vývojem musí být alokován v ČR.

Tato ustanovení jsou zaměřená na podporu zahraničních investic a podporu vědy a výzkumu.

Přehled příjmů osvobozených od daně

Výsledkem prací na návrhu (koncepce) zákona bylo i souhrnné vymezení stávajícího stavu osvobozených příjmů pro prověření opodstatněnosti a  systémovosti jejich existence. Odčitatelné položky a slevy jsou označovány za prvky, které zvyšují složitost a nesrozumitelnost současného zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Jen pro zajímavost uvádím přehled osvobozených příjmů, jejichž rozpočtový dopad je vyšší jak 1 mld. Kč. Nejsou v něm uvedeny položky dané § 35ba, které jsou vynuceny zavedením superhrubé mzdy a dále položky, u kterých se s odpisem počítá (úrok z úvěrů, stavební spoření a penzijní připojištění a také stravenky).

Poř. č.

Titul

Rozpočtový dopad v případě zrušení.

(v mld. Kč)

1

Osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a bytu včetně pozemku,  pokud v něm měl majitel 2 roky bydlel

1,0 

2

Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 5 let

1,5 

   3

Osvobození příjmů z veřejných soutěží, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč atp. (nesmí jít o podnikání)

1,1

4

Osvobození úroků z vkladů ze stavebního spoření

   1,0

5

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů přesáhne-li doba mezi prodejem a nabytím 6 měsíců

0,5 až 1,0

6

Osvobození nepeněžních plnění z FKSP nebo ze zisku po zdanění

0,5 až 1,0

7

Osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a na životní pojištění zaměstnance

2,0

8

Osvobození výher z loterií, sázek a podobných her,  typicky např. SAZKA

1,0 – 2,0

Navrhované zásahy do zákona lze opravdu hodnotit spíše jako kosmetické. Zrušení některých výjimek a uplatnění bonusu   při snižování základu daní nelze, v tomto stádiu návrhu zákona, posoudit. Neznáme konkrétní hodnoty odpisů. Daleko významnější bude zcela nepochybně navrhovaná změna institucionální.

Myslíte si, že po změně daňového zákona zůstane formulář pro odvod daně z příjmu alespoň pět let stejný?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

10 komentářů: “Reforma daňového systému ČR 2010 Část II: Zákon o daních z příjmů”

 1. upzrfu napsal:

  cQjzMi imlsitlsvxfe, [url=http://rhrejswkwoaz.com/]rhrejswkwoaz[/url], [link=http://zhduayqykboe.com/]zhduayqykboe[/link], http://bneajslnyrnr.com/

 2. Standa napsal:

  Můžete mi prosím poradit, jak je to nyní (a co se plánuje) se zdaňováním dividend z akcií, které jsem koupil přes RM Systém? A jak se zdaňuje případný prodej těchto akcií?
  Dříve platilo, že pokud jsem držel akcii 6 měsíců, zisk byl od daně osvobozen, to však již padlo?
  Našel jsem na webu Fio a Patrie informaci, ale dle mého názoru jsou zastaralé:
  http://www.e-broker.cz/faq_detail6.itml
  https://www.patria-direct.cz/HomeFAQ.aspx (viz Zdanění výnosů)

  • kokeš napsal:

   příjmy z prodeje akcií jsou podle § 4 odst. 1 písm w od daně osvobozeny, pokud je mezi nabytím a prodejem doba 6 měsíců a jestli váš podíl nepřesáhl 5 % majetku. Takové je současné znění zákona. Případné úpravy jsou zřejmě jen ve stádiu úvah.

   • tony napsal:

    5% majetku firmy jejíž akcie jsem koupil, nebo 5% mého majetku?

    • Adam napsal:

     cituji: „Osvobození se vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový podíl, přímý i nepřímý, na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %“.
     Odpovědí na otázku je tedy 5% majetku firmy 🙂

   • Standa napsal:

    Děkuji za přesnou informaci. Jinde jsem četl, že vláda 6 měsíců zrušila a prodloužila na 5 let.

    Tedy budu-li \“spekulovat\“ a kupovat – prodávat v rozmezí několika dní, musím získaný zisk danit 15 %, je to tak? To se za rok může nastřádat daň v objemu hezkých pár desítek tisíc 🙂

    A dividendy mi zdaní sama firma, jejíž akcie mám (ČEZ, Philip Morris…) nebo půjdou taktéž do daňového přiznání?

    • H napsal:

     Zisk zdaním 15%, dobře, ale co případná ztráta z nepovedených obchodů? Nelze ji zkompenzovat s případnými zisky? :-))

     • Ondřej Záruba napsal:

      Příjmy – Výdaje(i ty související s nepovedenými obchody v rámci stejné činnosti )=Daňový základ

      Pokud uplatňujete paušální výdaje,tak pak je to jasné.Nic neřešíte.

      Daňový základ-Nestandartní odpočty=Upravený daňový základ

      Upravený daňový základ * 15% =Daň před slevou

      Daň před slevou-slevy = Daň

      Daň – zaplacené zálohy = Daňová povinnost

  • Hustor napsal:

   Časový test ještě pořád platí i pro rok 2009, alespoň podle toho jak mi udělali podklady na http://fioservis.cz/. Ale bacha, nemají nic společného s FIO. Zpracování podkladů z eBrokera dělají automaticky programem, tak snad to bude OK.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.