CZK/€ 25.440 +0,26%

CZK/$ 23.453 +0,37%

CZK/£ 30.298 +0,39%

CZK/CHF 26.480 +1,03%

Text: Jaroslav Kokeš

04. 09. 2008

1 komentář

Povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů

 


 

Povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Nebo, chcete-li, finančních poradců. Praktiky některých z nich zacházejí při snaze získat klienta za hranice slušného obchodu. Stejně tak jsou nebezpečné rutinní postupy poradců s postupným omezování informací směrem klientovi. ČNB, jako orgán dohledu nad pojišťovacími zprostředkovateli (samozřejmě mimo jiné), vydala opakovaně informace veřejnosti, kde na případné důsledky pro občany upozorňuje. Velmi poučné jsou pak odkazy na související zákony, které postupy poradců vymezují. Jde hlavně o to, aby se teorie získaná certifikací příliš nerozcházela s praxí.

Odkazy na stránky ČNB:

Nebudeme zde jakkoliv rozebírat formy nekorektních praktik těch, kteří službu nabízejí, a ochranu spotřebitele proti nim. Považuji ovšem za velmi prospěšné si povinnosti poradců znovu připomenout.

Dohled nad finančním trhem v ČR

ČNB vykonává v ČR dohled nad činností bank, obchodníků s cennými papíry, tzv. devizových míst, a také nad penzijními fondy, pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli a likvidátory pojistných událostí. Nás nejvíce, v tomto případě, zajímají pojišťovací služby a penzijní připojištění.

Poskytování pojišťovacích služeb

Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti a penzijního připojištění upravuje zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
Podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí upravuje zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Tento zákon obsahuje zejména kategorizaci pojišťovacích zprostředkovatelů, stanoví jejich základní charakteristiku i předpoklady pro výkon jejich činnosti, zřizuje Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a upravuje výkon dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů.

REKLAMA

Poskytování penzijního připojištění

Poskytování penzijního připojištění upravuje zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem . Ke zprostředkování penzijního připojištění není třeba povolení nebo registrace ČNB. Zda jde o řádného zprostředkovatele, je možné ověřit u penzijního fondu, jehož připojištění se nabízí.

Datem vstupu do EU vznikla licencovaným osobám z ostatních členských zemí možnost nabízet finanční služby v ČR. Osoby ze zemí EU mohou v tuzemsku působit na základě tzv. jednotného evropského pasu. Osoby oprávněné nabízet služby na základě jednotné licence jsou uvedeny v příslušných seznamech vedených ČNB.

Rizika služeb nabízených osobami bez oprávnění

Zcela mimo diskuzi jsou samozřejmě případy, kdy jde vyloženě o pokus o podvod s cílem vylákat z někoho peněžní hotovost na tzv. první splátku. K diskuzi jsou naopak případy, kdy se jedná o zprostředkovatelskou činnost vykonávanou bez potřebné certifikace.

V tomto případě může klientovi vzniknout problém tím, že podepisuje smlouvu s bankou, nikoliv se zprostředkovatelem. Takto sepsaná a podepsaná smlouva je platná se všemi finančními i právními závazky a na žádné verbální dohody před podpisem se nebude a ani nemůže brát zřetel. Z tohoto důvodu se ale také na druhé straně domnívám, že není přesná informace ČNB, že klient nemá v případě podpisu smlouvy uzavřené prostřednictvím osob, které nejsou oprávněny k jejich poskytování, nárok na odškodnění z příslušných garančních fondů. Případná chyba je snad v prvé řadě na bance, která návrh smlouvy akceptovala a svým podpisem stvrdila jeho platnost.

Povinnost (certifikovaných) zprostředkovatelů

Před uzavřením pojistné smlouvy musí být klientovi, podle ČNB, písemně a srozumitelně oznámeny informace v rozsahu uvedeném v § 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Při uzavírání pojistné smlouvy prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele pak musí zprostředkovatel navíc poskytnout písemně informace v rozsahu § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích. Dále je zprostředkovatel povinen před uzavřením pojistné smlouvy zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu.

Obsah § 21 zákona č. 38/2004, o pojišťovacích zprostředkovatelích

Povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Zprostředkovatel provozující zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví je povinen tuto svoji činnost vykonávat s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele, nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Na požádání je povinen  předložit osvědčení o svém zápisu do registru podle tohoto zákona. Na žádost klienta je povinen sdělit způsoby svého odměňování. V souvislosti se svojí činností nesmí klientovi poskytovat neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.

REKLAMA

Při provozování zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví na území ČR on-line formou je zprostředkovatel povinen zabezpečit veřejnou dostupnost údajů o svém zápisu v registru, zejména číslo, pod kterým byla podle tohoto zákona zapsána v registru, rozsah zprostředkovatelské činnosti podle pojistných odvětví a území, na kterém může být tato činnost provozována, a den zahájení této činnosti.

Pojišťovací zprostředkovatel odpovídá za škodu způsobenou při provozování své činnosti, pokud ji nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí.

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen zachovávat mlčenlivost.

Před uzavřením pojistné smlouvy nebo při její změně je pojišťovací zprostředkovatel povinen klientovi sdělit

a) obchodní firmu nebo název,
b) registr, ve kterém je evidován, a způsob, jakým lze ověřit jeho zápis v registru,
c) údaje o postupech, podle nichž může klient podat stížnost, popřípadě žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele.

Zprostředkovatel je povinen klienta informovat o tom, že

a) poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen poskytovat řádnou analýzu, v tom případě musí své doporučení poskytnout na základě analýzy dostatečného počtu pojistných produktů,
b) má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování daného pojištění výhradně pro jednu pojišťovnu nebo více pojišťoven a na žádost klienta mu sdělí takové pojišťovny, nebo
c) nevykonává-li činnost podle písmene a), ani b), sdělí na žádost klienta pojišťovny, se kterými je oprávněn sjednávat pojištění.

REKLAMA

Před uzavřením pojistné smlouvy je pojišťovací zprostředkovatel povinen zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu.

Informace poskytované klientovi mohou být sděleny ústně nebo telefonicky, jestliže o to klient požádá. Jinak musí být sděleny:

a) písemně nebo na nosiči dat, který je přístupný klientovi,
b) jasně a přesně, klientovi srozumitelnou formou a
c) v úředním jazyce členského státu, ve kterém je pojištění sjednáváno, nebo v jiném dohodnutém jazyce.

Výtah z § 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Informace, které musí být zájemci oznámeny před uzavřením pojistné smlouvy

Zájemci musí být před uzavřením pojistné smlouvy oznámeny informace o pojistiteli.

Klientovi musí být před uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění osob oznámeny tyto informace o závazku:

 a) definice všech pojištění, 
 b) doba platnosti pojistné smlouvy, 
 c) způsoby zániku pojistné smlouvy, 
 d) způsoby a doba placení pojistného, 
 e) způsoby výpočtu a rozdělení bonusů, pokud jsou obsahem pojistné smlouvy, 
 f) způsob určení výše odkupného,
 g) informace o výši pojistného, 
 h) definice investičních podílů, na které je vázáno pojistné plnění, 
 i) uvedení povahy podkladových aktiv pro pojistné smlouvy vázané na investiční podíly, 
 j) podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy, 
 k) obecné informace o daňových právních předpisech, které se vztahují k danému soukromému pojištění, 
 l) způsob vyřizování stížností klienta, včetně možnosti obrátit se se stížností na ČNB.

Před uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění osob uzavírané na dálku musí být zájemci sděleny také informace o

a) existenci daní nebo jiných poplatků, které nejsou hrazeny nebo ukládány pojistitelem,
b) zvláštních poplatcích za použití prostředku komunikace na dálku,
c) minimální délce trvání pojistné smlouvy,
d) jazyku pro komunikaci.

§ 67 Informace, které musí být pojistníkovi oznámeny během trvání pojistné smlouvy

Během trvání pojistné smlouvy musí být oznámeny informace:

a) o jakékoliv změně obchodní firmy pojistitele,
b) při jakékoliv změně pojistných podmínek nebo při změně právního předpisu, kterým se řídí vztahy vzniklé z pojistné smlouvy, a
c) o každoročním stavu bonusů.

K dodržování výše uvedených ustanovení mají zprostředkovatelské agentury zpracovány podrobné postupy a připraveny příslušné formuláře, jejichž vyplnění je podmínkou přijetí návrhu. Také úvod jednání s klientem a představovaní firmy není samoúčelné, ale je požadováno zákonem. Stejně tak vyplňování různých analýz atp. Agentury také nesmí od svých smluvních zprostředkovatelů vybírat jakékoliv zálohy jako podmínku na výplatu budoucích provizí.

Teď jde jen o to nabízet klientovi pouze to, co potřebuje. Nevidět jen svůj potenciální zisk. Vysvětlit mu všechny související problémy např. s předčasným ukončením smlouvy, s povinností zdanit některé zisky při řádném ukončení smlouvy a zejména mu poskytnout po celou dobu řádný servis.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentářDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Pavel Molo

    31 ledna, 2019

    Dobrý den, pojišťovací zprostředkovatel mě uvedl v omyl a nastavil si pojistnou smlouvu tak aby měl výnosnou provizí, cítím se podveden, jelikož pojišťovací zprostředkovatel neuvedl do pojistné smlouvy pravdivé údaje, vše záměrně a účelově pro svůj prospěch, dnes už u pojišťovny nepracuje, přesto se domnívám, že by měl nést odpovědnost a následky za vzniklou škodu.

    Odpovědět