Pátek 22. ledna. Svátek má Slavomír.

Petr Kratochvíl: Jsme připraveni. Nový Občanský zákoník nás nepřekvapí

Nový Občanský zákoník přináší řadu novinek do oblasti pojišťovnictví a finančního zprostředkování. Některé novinky znamenají vyšší cenu pojistek. O přípravě na novou legislativu hovoří Mgr. Petr Kratochvíl, vedoucí právního úseku společností finanční skupiny Wüstenrot.

Změna občanského zákoníku od 1. 1. 2014 s sebou nese celou řadu změn, na které se musí pojišťovny připravit. Jak nákladná je příprava na novou normu?

Pravdou je, že uvedená změna není vzhledem ke svému rozsahu a dopadu na pojišťovny, pojišťovací zprostředkovatele, ale i samotné klienty, srovnatelná s žádnou změnou uskutečněnou za posledních několik desetiletí.

S ohledem na uvedené i obě pojišťovny Wüstenrot přistoupily k přípravě na tuto změnu zcela odlišným způsobem a práce na úpravách smluvní dokumentace, IT systémů, vnitřních procesů v oblasti zpracování a likvidace pojistných smluv, ale i např. proškolení obchodní sítě či úpravách vnitřní předpisové základny pokračují ve vysokém tempu již od 2. poloviny roku 2012. Nelze však říci, že naše práce končí 31. prosince 2013, neboť i po Novém roce bude třeba velmi pečlivě sledovat vývoj na pojistném trhu, jakož i způsob výkladu nových zákonů, a tomu přizpůsobovat podmínky našich produktů.

Tomuto náročnému procesu samozřejmě odpovídají i náklady vynaložené v souvislosti s prováděnými úpravami, které se pohybují v řádu milionů korun.

Úprava se dotkne stanovování výše náhrad za vytrpění bolesti a nemajetkové újmy, stejně tak jako pravděpodobné navýšení odškodnění v případě usmrcení. Jakých typů pojištění se tato změna dotkne?

Tato změna je v oblasti stanovování výše náhrady nemajetkové újmy zásadní a dotkne se veškerých produktů pojištění odpovědnosti, které zahrnují náhradu za vytrpěné bolesti a jiné nemajetkové újmy.

Dle stávající právní úpravy je v lékařském posudku uvedeno bodové ohodnocení jednotlivých zranění, na jehož základě stanoví likvidátor v souladu s vyhláškou 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění výši škody. Tato vyhláška však pozbývá platnosti a dle nové právní úpravy se nemajetková újma bude nahrazovat přiměřeným zadostiučiněním.

Jelikož nově nebude existovat jasný vztah mezi typem způsobené újmy a jeho stanoveným ohodnocením, jak tomu bylo doposud, lze předpokládat, že pojišťovny se ještě více zaměří na posuzování individuálních okolností každého případu a na základě následného komplexního zhodnocení budou přistupovat k vyplácení náhrad za způsobenou újmu.

Změna náhrad se nejvíce promítne v povinném ručení. Jaký vliv na výši pojistného odhadujete s novou právní úpravou?

Odpovědnostní újmy na zdraví nebyly jediným faktorem, který bylo třeba zohlednit při kalkulaci sazeb pojistného u povinného ručení. Do ceny pojistného jsme museli zakalkulovat i zvýšené náklady související s  úhradou nákladů zásahu hasičů, odvodem do Fondu zábrany škod.

V naší pojišťovně jsme  provedli významnou úpravu sazeb povinného ručení již letos v září a  pro příští rok  tak zvyšujeme cenu povinného ručení jen o 3,5 %.

Nový občanský zákoník definuje „pojistný zájem“. Jakým způsobem se nutnost zjišťování pojistného zájmu a možnost i zpětného zrušení pojištění v případě jeho zániku promítne do pojistné praxe?

V oblasti životního pojištění se pro uzavření pojistné smlouvy standardně vyžaduje souhlas pojištěného, čímž je jeho pojistný zájem prokázán. Je-li pojistník odlišný od pojištěného, pak jeho pojistný zájem nemusí být pojistiteli prokázán, postačí jeho osvědčení (např. prohlášením pojistníka o existenci některé ze skutečností, se kterými občanský zákoník pojistný zájem spojuje).

Do neživotního pojištění se promítne velice obdobně, tedy při uzavírání pojistné smlouvy bude vyžadován souhlas pojištěného, případně osvědčení pojistníka dle charakteru uzavíraného produktu.

Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, pak se pojištění ruší (zaniká) ke dni, kdy k zániku pojistného zájmu došlo, avšak pojistitel, tedy pojišťovna, má právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděla. Je proto zcela v zájmu pojistníka, tedy klienta pojišťovny, aby zánik pojistného zájmu pojišťovně oznámil co nejdříve, protože prodleva při oznámení této skutečnosti znamená, že pojišťovna má právo požadovat pojistné za celé období, po které neměla informaci o tom, že klient si již nepřeje být nadále pojištěn. 

Česká národní banka nedávno „doporučila“ nepoužívat v propagaci životního pojištění tvrzení, že se jedná „o formu spoření peněžních prostředků nebo součást spořících programů apod.“ Jak se toto doporučení promítne v propagaci vašich životních pojistek? 

Příslušný benchmark České národní banky bude Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. respektovat u všech produktů kapitálového a investičního pojištění řídících se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy takto zavádějící formy propagace nebudeme používat.

Jakým způsobem budete zajišťovat, aby v souladu s doporučením ČNB postupovali i vaši obchodní zástupci a finanční zprostředkovatelé nezávislých finančně poradenských sítí?

Každá pojišťovna je ve vztahu ke svým distribučním sítím, tedy vůči spolupracujícím pojišťovacím zprostředkovatelům, povinna nastavit mechanismy, kterými bude v maximální míře schopna sledovat, že distribuce jejích produktů odpovídá zákonným požadavkům. Jako příklad lze uvést smluvní zákaz používání vlastních propagačních materiálů distributora k propagaci pojistných produktů pojišťovny bez jejího předchozího souhlasu nebo zakotvení povinnosti distributora poskytnout pojišťovně potřebnou součinnost při provádění kontrol kvality zprostředkovatelské činnosti, povinnosti poskytnout požadované dokumenty, informace a výstupy z databází, nebo povinnost strpět výkon skryté kontroly (tzv. „mystery shopping“).

Obě pojišťovny Wüstenrot v návaznosti na změnu právního prostředí připravily úpravu svých smluv s pojišťovacími zprostředkovateli, které mj. obsahují právě výše uvedené povinnosti a dávají možnost efektivnější kontroly činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů. V souvislosti s těmito změnami dochází samozřejmě i k úpravám vnitřních procesů pojišťoven tak, aby bylo zajištěno účinné vykonávání uvedených kontrol.

Pojišťovny v reakci na doporučení ČNB reagovaly dotazem na doplňkové penzijní spoření, které směřuje investice do obdobných aktiv a název „spoření“ má dané ze zákona. Jak vnímáte tento rozpor?

V této souvislosti žádný rozpor hodný zvláštní pozornosti nevnímáme, protože jde o produkty sice blízké, avšak nejde o produkty totožné. Nepříliš logické a do určité míry zavádějící mi spíš přijde to, že pro tzv. 1. pilíř důchodového zabezpečení se užívá pojem „pojištění“, ale pro zbylé dva pilíře pojem „spoření“.

Děkuji za rozhovor.

Který Občanský zákoník považujete za lepší?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.