Čtvrtek 23. září. Svátek má Berta.

Návod, jak žádat o důchod

Lidí ve starobním důchodu přibývá. Letos jich je o 25 tisíc víc, než v roce 2010. Otázka jak žádat o důchod se tedy týká čím dál většího počtu lidí.

Výši vašeho důchodu by vám měla pomoct zjistit správa sociálního zabezpečení z vašeho osobního listu důchodového pojištění. Tam se také dozvíte, kolik let musíte ještě odpracovat a platit si důchodové pojištění.

V případě, že už se vám blíží důchodový věk a máte splněna potřebné roky důchodového pojištění , zažádejte si o důchod. Nejdříve můžete žádost sepsat čtyři měsíce před datem, od něhož důchod požadujete. Dříve o starobní důchod nežádejte, stejně by vám to nijak nepomohlo . Naopak později si o důchod můžete požádat kdykoli.

Žádat o důchod může i zvláštní příjemce

Pokud chce příbuzný vyzvedávat důchod za nemocného důchodce, musí požádat obecní úřad v místě bydliště důchodce, aby jej ustanovil tzv. zvláštním příjemcem. Obecní úřad je povinen této žádosti vyhovět v případě, že důchodce není schopen sám důchod přijímat. Důchodce s tím musí souhlasit. Pokud by byl důchodce hospitalizován déle než 1 měsíc, může mu pošta na jeho žádost posílat důchod do zdravotnického zařízení. Důchod může být také po dobu 3 měsíců uložen na poště, po uzdravení si jej může důchodce sám vyzvednout,“ vysvětluje Pavel Gajdoš, tiskový mluvčí  ČSSZ .

K žádosti o  důchod musíte také přiložit potřebné originály dokladů nebo úředně ověřené fotokopie. Pokud si nebudete vědět rady, pomůže vám příručka budoucího důchodce, kterou vydává Česká správa sociálního zabezpečení.

Do důchodového pojištění se započítávají také tzv. náhradní doby pojištění. Náhradní dobu pojištění upravuje § 11 až 14 Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění . Podle zákona je nutné, aby tato doba byla získána na území České republiky a že trvala aspoň jeden rok, může být i přerušovaná. Do náhradní doby patří například vojenská a civilní služba, péče o dítě do čtyř let věku, evidence na úřadu práce, péče o bezmocnou osobu, studium atd.

Doklady o studiu, které musí žadatel o  důchod doložit, se týkají i nedokončeného studia. Do konce roku 2009 se počítá i neukončené studium, pak už mají studenti smůlu. „Doba studia od ukončení povinné školní docházky do dosažení 18 let věku se započítává jen, byla-li získána před 1. 1. 1996; pro účely nároku na důchod i stanovení jeho výše se hodnotí plně. Studium po 18. roce věku se započítává maximálně po dobu 6 let; pro účely nároku na důchod se hodnotí plně, pro stanovení výše důchodu pouze v rozsahu 80 procent,“ doplňuje Pavel Gajdoš. 

 

K žádosti o starobní důchod musíte doložit:
Občanský průkaz, cizinci pas a případně povolení k pobytu.
Doklad o studiu nebo o vyučení.
Doklady, které prokazují období zaměstnání nebo evidenci na úřadu práce.
Co předkládají muži:
Muži musí ČSSZ dodat potvrzení o výkonu vojenské, případně civilní služby.
Pokud muž pečoval o dítě do čtyř let věku, musí předložit rozhodnutí OSSZ/PSSZ/MSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení /Pražská správa sociálního zabezpečení/Městská správa sociálního zabezpečení-v Brně) o době a rozsahu péče, které bylo vykonávané a ukončené do 30.6. 2007.
Co předkládají ženy:
Ženy musí doložit prokazující výchovu a péči o děti. Sem patří: rodné listy dětí, popřípadě výpisy z matrik narozených i osvojených dětí (doklad o datu osvojení, rozhodnutí o svěření do péče).
Prokazuje-li žena, že pečovala o dítě manžela, předkládá úmrtní list matky dítěte (výpis z matriky úmrtí) anebo rozhodnutí soudu, že dítě bylo svěřeno do výchovy jejího manžela a doklady prokazující dobu trvání manželství s otcem dítěte (oddací list, popř. úmrtní list nebo rozsudek soudu o rozvodu manželství),
Péči o děti do 4 let věku prokazují ženy vždy formou čestného prohlášení (bez ohledu na to, ve které době tato péče probíhala), a to na předepsaném tiskopisu.
Ve spoluprácí s ČSSZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.