CZK/€ 25.280 -0,04%

CZK/$ 23.131 +0,03%

CZK/£ 30.035 -0,31%

CZK/CHF 26.155 +0,21%

Investiční životní pojištění: Informace spíše nedostupné…

 


 

Při hodnocení investičního životního pojištění jsem záměrně využíval jen informace zveřejněné na webech jednotlivých pojišťoven. Šlo o to být v situaci člověka, který se chce se situací na trhu seznámit samostatně.

Úvodem je třeba říci, že úroveň informací na webech pojišťoven není nijak vysoká. Poskytování jen opravdu základních a obecných informací bez příslušných detailů může být jistě ovlivněno i obchodní strategií pojišťovny, která sází na osobní jednání. Pravděpodobnost, že zákazník při takovém jednání smlouvu opravdu uzavře a nebude se dále zajímat o konkurenční produkty, je jistě značná. Na druhé straně by tyto informace měly být jakousi výkladní skříní pro zákazníka. Půjdete do obchodu, v jehož výloze vás nic nezaujme? Heslo „Co nenajdete ve výloze, hledejte uvnitř“ v tomto případě asi moc neplatí.

Zpracovat opravdu komplexní hodnocení všech produktů by bylo příliš rozsáhlé a náročné a není to nakonec ani poslání tohoto webu. Nedomnívám se také, že by bylo významně užitečné. Pro výběr pojišťovny je prioritní přípustné věkové rozmezí pro uzavření pojistky, minimální a maximální pojistná částka a možnosti připojištění. Co by mělo potenciálního klienta zajímat jako nadstavba, je právě ta webová (případně tištěná) prezentace produktů konkrétní pojišťovny, tedy ta výkladní skříň obchodníka, samozřejmě možnosti investování a nakonec poplatky spojené s uzavřením a správou smlouvy.

Chtěl bych zde upozornit, že rozhodnutí uzavřít životní pojištění a vlastní výběr produktu a tím i pojišťovny je v případě životního pojištění nutno pečlivě zvážit. Jde o dlouhodobé investice a jakékoliv změny, odkupy kapitálových výnosů nebo dokonce rušení smlouvy je velmi nevýhodné. O výhodnosti investice a o vašich schopnostech a ochotě dlouhodobého placení musíte být opravdu přesvědčeni. Efekt se dostaví po desítkách letech spoření. Předčasné zrušení smlouvy představuje výraznou finanční ztrátu, např. po 6 letech spoření u České pojišťovny nedostal klient zpět ani polovinu vložených prostředků.

Vstupní věk
Běžný vstupní věk je 18 – 60 let. Šanci mají ale i starší zájemci. Např. AMCICO Invest umožňuje vstupní věk až 75 let a Pojišťovna České spořitelny dokonce až 95 let. Ovšem s omezeným rozsahem připojištění.

Pro děti jsou naopak určeny produkty AEGON Juventus (Aegon), Pastelka (Allianz), Talisman (Aviva), Clever Invest Junior (Generali), Junior Plus, Junior Top (ING) a MOTÝLEK (UNIQA).

REKLAMA

Uzavřít investiční životní pojištění pro dítě je možné u dětských produktů od narození (jen u ING od 3 měsíců) do 14 až 20 let věku. U Pastelky a Motýlku je možné připojistit i rodiče. Pastelka navíc umožňuje na jednu smlouvu pojistit postupně až 4 děti. Pro volbu pojistky je tedy důležité, zda jsou rodiče již pojištěni nebo zda toto pojištění hodlají uzavřít společně s dítětem. V tomto případě je výběr dost omezen.

Hodnocení webových prezentací
Proč hodnotit webové prezentace? Připouštím, že o účelu tohoto hodnocení lze polemizovat. Zcela jistě z něho nelze vyvozovat kvalitu vlastního produktu. Pro mě osobně to představuje kvalitativní ukazatel manažerské úrovně a přístupu k zákazníkovi. A možná, že mnohem výmluvnější je uvědomit si to, co na webu chybí.

Následující hodnocení se vztahuje pouze na informace o investičním životním pojištění. Nelze je v žádném případě vztahovat na celý web pojišťovny.

Informace o základních charakteristikách produktu poskytované na webu jsou velmi stručné. Chaotičnost, povrchnost informací a jejich nedostatečnost je, co se týče vlastních produktů, někdy až zarážející. Jde zřejmě o to, že životní pojištění je poněkud složitější typ smlouvy, který vyžaduje spolupráci klienta, pojištěného a pojistníka. Je u ní vždy nutný osobní kontakt. Pojišťovny si tento fakt zřejmě uvědomují, a možná právě proto nevěnují prezentaci vlastních produktů na webu příliš velké úsilí.

Hlavní problém většiny webů je, jak již bylo řečeno, nepřehlednost informací a nesystematičnost v jejich prezentaci. V tom horším případě je v jednom bloku uveden obecný popis produktu, pro detaily musíte na jiném místě vyhledat zvláštní pojistné podmínky a pro sazebník poplatků je nutno přečíst obchodní podmínky. Z textu popisujícího profil produktu není na první pohled zřejmé, zda se uvedený produkt týká investičního nebo kapitálového pojištění. Přehled a struktura investičních fondů jsou uvedeny jinde, než jejich výkonnost. A v tom nejhorším případě pak nejsou potřebné informace v plné šíři ani poskytnuty.

Maximální laťku kvality nastavila v tomto ohledu AVIVA. Její prezentace je zcela přehledná a systematicky organizovaná. Jasně jsou odděleny produkty kapitálového pojištění od produktů investičních. Jsou zveřejněny všechny podstatné informace o produktech, obchodní podmínky a samozřejmostí je i podrobný sazebník poplatků. Nechybí podrobné informace o investičních fondech, aktuální ceně a vývoji jejich výnosnosti k aktuálnímu datu. Tomuto ideálu se blíží AEGON, i když jeho popisy profilů produktů jsou poněkud formální.

Ostatní prezentace nedosahují kvality výše uvedených pojišťoven. Většinou trpí nedostatky uvedenými výše. Snad nejméně informací pak poskytuje Wüstenrot.

REKLAMA

Na obranu Wüstenrotu je ovšem třeba dodat, že svůj produkt Invest uvedl na trh až v září 2007. Nicméně i tak jsou jeho stránky velmi stručné. Není na první pohled jasný vztah investičního životního pojištění k tzv. „Balíčkům“. Jen ze sekce „Aktuality“ lze vydedukovat, že ony balíčky jsou typy kapitálového životního pojištění uvedeného na trh v roce 2006. Sazebník poplatků je velmi jednoduchý. Pokud by byl úplný, byl by Wüstenrot v tomto ohledu mezi všemi pojišťovnami jednička.

Opravdu velmi dobré informace poskytují všechny pojišťovny o možnosti investování. Pokud se vám podaří příslušné informace v někdy zcela nesystematickém členění stránek objevit, pak jde o velmi kvalitní informace, které se liší snad jen v aktuálnosti ceny fondu a jeho výnosu. Ta bývá od okamžité denní ceny poskytované on-line, až po měsíční tištěné zprávy.

Nejméně hodnotné jsou informace Wüstenrotu (z výše uvedených objektivních důvodů) a Allianz. Allianz nabízí velmi strohé popisy fondů a pouze měsíční zprávu o jejich výkonnosti. Negativně vyčnívá také UNIQA, která prezentuje kurzy z poloviny července a výkonnost fondů ke konci srpna.

Investiční fondy
Klient si musí uvědomit, že jeho úloha ve výběru investičních fondů by neměla být pasivní. Naopak by měl mít zájem o vývoj obchodování a pružně a uvážlivě na něj reagovat. Měl by své investice pojmout jako hru. Vybrat některý z málo rizikových fondů a ten po celou dobu investice neměnit je sice možný, ale ne příliš hráčský a podnikavý přístup. Investiční životní pojištění a nakonec investiční fondy jako takové jsou šity na míru aktivním a znalým klientům.

Kapitálové životní pojištění mnohdy nabízí garanci výnosu. U investičního pojištění to není tak snadné, protože výsledky závisí zásadním způsobem na investicích pojistníka. Přesto tři z produktů investičního životního pojištění jsou nabízeny s garancí výnosu. Jsou to Euroindex Allianz, která garantuje výnos 25 % za 10 let, Invest IŽP s garantovaným výnosem od AXA a Dynamik Plus České pojišťovny. Tato garance ve výši technické úrokové míry (2,4 %) platí pouze pro investice do fondu garantovaného výnosu.

Výkonnost jednotlivých fondů se velmi výrazně liší. V portfoliu každé pojišťovny jsou fondy s nulovým nebo dokonce záporným ziskem za dané období, ale také fondy se ziskem 10 až 20 %. Výkonnost samozřejmě kolísá, a proto zvláště ty fondy, které mají ve svém portfoliu vyšší podíl akcií, je nutné velmi pravidelně sledovat.

Pro investice má nepochybně význam podíl pojišťovny na kapitálovém trhu. Investice ve větších finančních objemech mají větší šanci na to být úspěšnější, než investice v drobném.

Základní přehled poplatků

Ceník poplatků je jedna z věcí, kterou by měl potenciální zákazník před uzavřením smlouvy vyžadovat a které by měl rozumět. Obávám se, že v praxi je výše poplatků zákazníkem velmi podceňovaná a nebude mít pro potenciálního klienta tu základní rozhodovací váhu. Možná i proto, že pojišťovny sazebník poplatků, až na čestné výjimky, samostatně nezveřejňují. Odvolávají se na svoje obchodní podmínky, ale tam není ani zdaleka výčet poplatků kompletní.

REKLAMA

Samostatně a jasně uvedený přehled poplatků je na stránkách Avivy, České podnikatelské pojišťovny, České pojišťovny, a Pojišťovny České spořitelny. Kooperativa jej zveřejňuje pouze pro produkt PERSPEKTIVA 4BN. Pro 3BN prý nemá elektronickou verzi.

Allianz uvádí také podrobný sazebník. Jeho vyhledání bylo obtížné, je uveden nelogicky mezi charakteristikami jednotlivých fondů. Velmi stručný sazebník má ČSOB banka a Wüstenrot. AXA uvádí sazebník ve svých obchodních podmínkách. I některé další pojišťovny se odkazují na své obchodní podmínky, případně zvláštní pojistné podmínky. Rozsah uvedených poplatků je však neúplný. Navíc nejsou často obchodní podmínky na webu ani zveřejněny.

Sazebník dává nejen významnou informaci o pravidelných platbách, o nákladech na uzavření smlouvy, o poplatcích za správu fondů a různé změny ve smlouvě, ale napoví něco o filosofii pojišťovny. Pro zákazníka považuji za zásadní znát poplatky při předčasném ukončení smlouvy a poplatky za správu aktiv. Také se nedejte zmást tvrzením, že poplatky žádné nejsou. Formálně ne, ale mohou být zahrnuty paušálně do ceny pojistného. O to se vám pak snižuje zisk.

S jakými poplatky musí zákazník počítat? Především jde o poplatky za vedení účtu, které se pohybují od 15 do 360 Kč. Opět se objevuje poplatek za příchozí platby. Vyšší poplatky jsou u placení poštovní poukázkou. Ale např. Allianz a Česká podnikatelská pojišťovna tyto poplatky vůbec nemají. Zajímavé je, že musíte počítat s poplatkem v řádu tisíců při jednorázovém způsobu placení pojistného.

Vyšší sazby jsou také při mimořádném vkladu. Dále jsou to poplatky za změny smlouvy, při částečné výplatě kapitálové hodnoty a další správní záležitosti. A pozor, jeden úkon nemusí znamenat jen jeden poplatek!

U předčasného ukončení smlouvy musí zákazník počítat s vysokými ztrátami. V prvních dvou letech není odkup většinou možný. V dalších letech se mohou poplatky pohybovat v řádu desítek procent (např. AMCICO má poplatek v 5. roce 50 %). Navíc některé pojišťovny v tomto případě uplatňují zpětně náklady na uzavření smlouvy (opět až v tisících korun).

Správa aktiv je druhý zásadní komplex poplatků, o kterém je nutné mít před uzavřením smlouvy jasno. UNIQA a Pojišťovna České spořitelny mají poplatek za správu aktiv 0,5 %. AXA u některých fondů i 0 %. Běžně se však tyto poplatky pohybují v rozmezí 1 – 1,75 %. Dále se vyskytují poplatky za počáteční náklady nebo ze základních jednotek. Jsou zpoplatněny druhé a další změny alokace. Jsou samozřejmě rozdílné ceny při koupi a prodeji podílových jednotek atp.

Původním záměrem bylo uvedení srovnávací tabulky poplatků jednotlivých pojišťoven. Neměl jsem ale k dispozici úplné údaje od všech pojišťoven a také jednotlivé pojišťovny mají poněkud jinou strukturu poplatků. Dost nejasné je to zejména u správy fondů, kde jsou rozdílně stanovované výchozí hodnoty od kterých se poplatek za správu fondů odvíjí.

Z výše uvedeného myslím jednoznačně vyplývá rada pro klienta: I když máte sazebník poplatků k dispozici, je nutné si význam jednotlivých položek nechat vysvětlit finančním poradcem.

Závěr
Tento dokument nestanovil konkrétní ohodnocení pojišťoven nebo nějaký žebříček kvality. Doufám ale, že poskytl čtenáři (myšleno zejména potenciálnímu zákazníkovi) dost námětů pro zamyšlení a pro posouzení nabídky.

Úspěšnost pojišťovny je zřejmě více v tradici, případně v masivní reklamě, než v nějakých objektivně vyhodnotitelných datech. Vždyť 5 nejúspěšnějších pojišťoven obsazuje cca 75 % trhu (tato čísla jsou však souhrnná pro všechny druhy životního pojištění a investiční životní pojištění nelze z tohoto údaje vyčlenit). Jejich webové prezentace tomuto postavení na trhu ale příliš nenapovídají.

Čtěte dále:
Jaroslav Kokeš: Co sledovat při výběru investičního životního pojištění
Vít Kalvoda: Investiční životní pojištění nemusí být vždy nevýhodné

TIP:
Konference
Penzijní připojištění: Jak připravit fondy na důchodovou reformu?
Kdy: 25. října 2007 od 13:30
Kde: hotel Hilton v Praze
Pořadatel: Investujeme.cz

Loading

Vstoupit do diskuze 191 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Jan Cerny

  19 října, 2007

  Pan KOKES z Fincentra si na srovnani IZP vylamal zuby. Podle ceho poradci Fincentra vybiraji investicni pojisteni? Snad ne podle provize Uniqu a Generali? Pane Hanzle, co sjednavate a proc?

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  19 října, 2007

  Zajímalo by mne, z jaké informace (mimochodem mylně) usuzujete, že p. Kokeš je z Fincentra? 🙂

  Odpovědět

 • Vít Svoboda

  20 října, 2007

  Dobry den,
  odkud tedy pan Kokes je? V rubrice kdo je kdo neni uveden? Dekuji za odpoved
  VS

  Odpovědět

 • Kokeš

  22 října, 2007

  v článku o penzijním připojištění a daňové reformě (6.6) jsem uveden jako finanční poradce. V současnosti se ale pohybuji jen v teoretické rovině.

  Odpovědět

 • ondra

  19 října, 2007

  Dobrý den, pane Kokeši,
  v článku uvádíte, že v případě, kdy klient vybere fond/y s vyšším podílem akcií, je nutno tyto velmi pravidelně sledovat. Z jakého důvodu? Při velmi dlouhém časovém horizontu (až desítky let) a vzhledem k pravidelné (ne jednorázové) investici k tomu nevidím jediný důvod. Pokud s klientem investuji agresivně (tzn. vysoký podíl akcií), nechme nyní stranou, zda IŽP či OPF, je moje noční můra, že klient bude sledovat vývoj kurzu fondu každý den, nejlépe aspoň dvakrát. K tomu min. 1x týdně bude volat, ať mu prodám, nebo naopak koupím víc.. Reakce méně zkušeného investora a jeho chování Vám jistě nemusím popisovat.
  Pokud tak u svých klientů činíte, jaká je Vaše reakce na růst fondu/ů a jaká na pokles fondu/ů? Přeskupujete již nakoupené jednotky v rámci fondů? Nebo jenom měníte alokaci nových nákupů? Dle Vašeho názoru – má toto smysl?

  Odpovědět

 • David

  19 října, 2007

  Smysl je jediný. Vnutit se klientům do bejváku za účelem jakoby sledování fondů a přitom mu vpálí zase nějaký zázrak.
  Nechápu lidi, kteří se nechají napálit na IŽP.

  Odpovědět

 • autor

  22 října, 2007

  Abych se přiznal dávám přednost jistotě před potenciálním vysokým výnosem. A nejlépe spojené se státním příspěvkem. To ovšem na IŽP příliš nesedí.

  Odpovědět

 • Tomáš Tyl

  25 října, 2007

  Vážený pane Kokeši,
  musím souhlasit s kritikou, která na tento i předchozí Váš článek zazněla. Domnívám se, že článek může být povrchní, nemusí obsahovat detailní a podrobné informace a přesto může být užitečné takový článek napsat (a zveřejnit). Zároveň se však domnívám, že článek by neměl obsahovat začátečnické omyly, špatné úsudky nebo chybné návody. Vzhledem k tomu, že Vaše oba články (jak již bylo upozorněno) takové věci obsahují, domnívám se, že jejich umístnění sem mohlo snad být myšleno pro pobavení „pokročilých“ čtenářů, ale ne jako seriózní zdroj informací. Jak již zaznělo v tomto vlákně Vaše úvahy o sledování, podnikavosti a hráčství v oblasti pravidelných investic ukazují, že s investováním máte pramalé teoretické či praktické zkušenosti. Stejně tak Vaše kladení důrazu na podíl pojišťovny na trhu poukazuje na fakt, že jste se snad ani nesnažil seznámit se s tím jak fondy v rámci IŽP fungují (tedy, že většina IŽP má ve své nabídce (alespoň nějaké) fondy fondů, nebo investují přes fondy investičních společností nikoliv tedy vlastními silami).
  Na závěr bych Vám doporučil se ještě nějakou dobu vzdělávat, a teprve až budete tématu dobře rozumět, začít něco psát. Domnívám se, že psát články prostě nemůže každý. Alespoň jistý stupeň orientace v problematice je nutný. Uvědomte si při tom, že pokud něco zveřejníte na Internetu bude to k nalezení po dlouhou dobu. I když už budete (informačně) dávno někde jinde budou Vám tyto články ubírat na důvěryhodnosti.

  Odpovědět

 • Anonym

  19 října, 2007

  To jsou špatné rady. Snůška obecných pouček a zcela chybné, nebezpečné doporučení ohledně fondů v pojistce.

  Odpovědět

 • Václav Valášek

  19 října, 2007

  Nevím, jestli je opravdu doporučitelné klientovi sledovat vývoj. Dlouhodobý horizont a pravidelné investice by měli dát optimální využití potenciálu fondu.

  Jako příspěvek k připomínce připojím odkaz na video Petra Šimčáka z Pioneer.
  http://www.finmag.cz/videonovinky/p2/?

  Odpovědět

 • Fredy

  20 října, 2007

  Díky pane Kokeši, za zajímavý podnětný článek. To, že se pojišťovny, ale ostatně i další finanční instituce, prezentují na internetu je z jejich strany nutnost (nebyly by in), ale to je asi tak všechno. Když už něco zveřejní, tak to zaobalí spoustou balastu, aby se v tom obyčejný člověk, třeba budoucí klient, nedokázal zorientovat a byl nucen použít služeb bouchačů. Je to škoda, neboť by tím dokázaly možná více „prodat“, za daleko menší náklady. Ovšem to by musely zlepšit a zjednodušit nabídku a hrát fér. Jenže toho se asi brzy nedočkáme.

  Přesto si myslím, že by Fincentrum, při vyhlašování soutěže Banka roku, Pojišťovna roku ….. mělo klást důraz i na kvalitní, pravdivou, pochopitelnou a použitelnou internetovou prezentaci.

  Odpovědět

 • Karel Jaroš

  20 října, 2007

  Mam prosím praktický dotaz. Jak vysoká je mateřská a jak trvá dlouho? Děkuji

  Odpovědět

 • Fredy

  21 října, 2007

  Musíte si ujasnit pojmy. MATEŘSKÁ a pak RODIČOVSKÁ ….. každé je něco jiného a řídí se různými zákony.

  Mateřská a rodičovská dovolená patří do skupiny důležitých osobních překážek v práci (§195 až §198 ZP). Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28, výjimečně po dobu 37 týdnů, pokud porodila zároveň dvě nebo více dětí. Zaměstnankyně nastupuje zpravidla tuto mateřskou dovolenou od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. V některých zvláštních případech zákon stanoví kratší dobu mateřské dovolené. Mateřská dovolená nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6-ti týdnů ode dne porodu.

  Rodičovská dovolená (§196 ZP) přísluší ženě na její žádost po skončení mateřské dovolené do tří let věku dítěte. Otci dítěte přísluší – na žádost – od narození dítěte rovněž do tří let jeho věku, přičemž mateřskou a rodičovskou dovolenou mohou oba rodiče čerpat současně. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou.

  Jak se změní rodičovská dovolená od 1.1.2008?

  Od ledna si rodiče dětí budou muset vybrat jeden ze tří modelů vícerychlostního vyplácení rodičovského příspěvku.

  1. Rychlejší čerpání

  Rodič, který se předem rozhodne, že zůstane s dítětem jen do jeho dvou let, bude měsíčně dostávat 11 400 korun. Pro tuto variantu se musí rozhodnout asi v šesti měsících dítěte.

  2. Základní čerpání

  Rodič, který zůstane s dítětem doma do tří let, bude dostávat 7600 korun měsíčně. Tuto možnost musí nahlásit nejpozději ve chvíli, kdy dítěti bude rok a půl.

  3. Pomalejší čerpání

  Rodiče, kteří budou chtít zůstat s dítětem doma do jeho čtyř let, budou do osmnácti měsíců dítěte pobírat 7600 korun a pak bude dávka snížena na 3800 korun.

  Vybraná možnost čerpání příspěvku bude nezměnitelná a zpětně ji nebude možné vymáhat, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku.

  Změny zasáhnou i rodiče, kteří už na rodičovské dovolené jsou. Rodiči pečujícímu o dítě, kterému budou 1. ledna už tři roky, se vyplácený příspěvek do čtyř let věku dítěte sníží na 3800 korun.

  Rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna starší 18 měsíců a mladší tří let, jenž tím přijde o možnost volby, bude dostávat 7600 korun do tří let věku dítěte a od tří do čtyř let 3800 korun.

  Nyní stát vyplácí příspěvek rodičům, kteří pečují o dítě do čtyř let. Částka je odvozena od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře a činí 7582 Kč.

  Odpovědět

 • Karel Jaroš

  21 října, 2007

  Mnohokrát děkuji pane Fredy. A mám ještě k této teorii jeden praktický dotaz. Pokud si vyberu základní čerpání. Tak musím tuto možnost nahlásit do 1,5 roku věku dítěte. Co tedy do té doby budu případně čerpat, když mi mateřská skončí po 28 týdnech např.? Tedy po cca.200 dnech? Je tedy na mě, jestli chci peníze čerpat, co nejdříve a je možnost si to říci už třeba po 100 dnech?

  Odpovědět

 • Jirka Hlisnikovský

  21 října, 2007

  Za jeden ze zásadních argumentů proti IŽP považuji to, že peníze v různých formách uložené v IŽP jsou součástí konkurzní podstaty na rozdíl od fondů.
  Pokud by přišel nějaký obrovský průšvih, bylo by úplně jedno, že fond IŽP nakoupil třeba obligace s ratingem AAA. Zatímco pokud zkrachuje správce fondu, má investor šanci na prostředky dosáhnout, u IŽP by utřel.
  Zvykli jsme si, že už se dlouho nic nedělo, žádná válka. Nicméně špatné ocenění agenturou Moodys je varovné. Krach AAA Enronu – k tomu už také došlo. A že nedojde k válce s bohatým Íránem? Je to někdo schopen zaručit v horizontu 20 let? Btw., tehdy by GDP totalitní komunistické Číny by mělo být daleko vyšší, než GDP USA…

  Odpovědět

 • Jiřík

  21 října, 2007

  Pane Hlisnikovský!
  Vy jste takový tajnůstkář a jasnovidec, že vás se budu držet, abych o své prachy nepřišel. Jen mne , prosím vysvětlete následovní:
  Čí konkurzní podstaty jsou peníze součástí? Konkurzní podstaty pojišťovny (ukládám u ING) nebo fondu, do kterého ING mé peníze ukládá? Vždyť ING to ukládá do fondů. Umíte si představit, co by muselo nastat, kdyby došlo na konkurzní podstatu v případě ING? Jsem sice neznalý věci, ale o krachu komerční pojišťovny jsem ještě neslyšel. A jak to, že když zkrachuje správce fondu, má investor šanci na prostředky dosáhnout? Vždyť správce zkrachoval. Nicméně, co to je špatné ocenění agenturou Moodys? Ona je neomylná? Ocenění čeho? Bavíme se pořád o ING. A už normálně neskutečně jste mne vystrašil s tou válkou s Iránem. Doufám, že ty kravaťaci z ING do Iránu necpou mé peníze. Nebo ano? Člověče, vy mne tak strašíte, že bych nejraději ty peníze začal cpát pod polštář. Předpokládám, že máte jasnovideckou kouli a v té pro mne vyčučíte to nejlepší řešení. Abych to v případě nutnosti po deseti letech zrušil a s prašulemi se zdekoval. Pakliže neumíte budoucnost předpovídat a jenom tady vyslovujete své domněnky, tak to jasně označte jako svoji domněnku a nestrašte nás laické klienty. (Sakra, ING, jedna z největších společnosti ve světe s raitingem vyšším než celá ČR a konkurzní podstata? Brrrrrr! Zas nebudu do rána spát.)

  Odpovědět

 • Michal Mojžíš

  22 října, 2007

  Jiříku, Jiříku, běda, běda, přelils číši! ;-))
  Rozdíl je v tom, že OPF nakupuje cenné papíry pro své klienty. Takže účty OPF a klientů jsou oddělené. OPF cenné papíry klientů jen spravuje. Takže když půjde do tuhého, člověk bude jen bez správce, ale CP na účtě mu zůstanou.
  Jinak s těma ratingama se trochu, Jiříku, popíráte. Na jedné straně tvrdíte, že ani Moodys není neomylná, na druhé steaně při argumentaci, že ING nemůže zkrachovat (samozřejmě, že může!), argumentujete jejím vysokým ratingem.
  A tak by se dalo pokračovat.

  Odpovědět

 • Jirka Hlisnikovský

  22 října, 2007

  Neznám Vás. Proto – jestli jste klasický bouchač, zapomeňte na můj příspěvek. Pokud neřešíte riziko, tj. jak minimalizovat riziko klientských prostředků – opět zapomeňte.
  Pokud ne, tak – KŽP od Nationale Nederlanden. Ta má nějaký rating. Kde dává korunky od klientů? Do státních bondů ČR. S jakým ratingem? Co s tím rozdílem? Jaké je řešení?
  Pokud řešíte riziko a něco o tom víte:
  – investování do akcií/akciových fondů – jste vystaven tzv. akciovému riziku, popř. měnovému
  – investováním do dluhopisů – úvěrové riziko, úrokové riziko a popř. měnové riziko.
  U fondů zůstává riziko aktiva. Zpravidla snížené.
  U IŽP jste vystaven jednak riziku aktiv, jednak riziku úvěrovému samotné pojišťovny.

  Dotaz – proč investovat přes IŽP v ING,
  když:
  – fondy ING jsou z principu méně rizikové než fondy životního pojištění ING,
  – je jich větší výběr,
  – menší poplatky,
  – po 6m je výnos nezdaněn,
  – je jich větší výběr.

  S tím Íránem, to bylo pro zamyšlení. Napište mi důvod, proč by nemělo v horizontu 25 let dojít k vetšímu konfliktu.;-)

  Odpovědět

 • Karel Jaroš

  22 října, 2007

  Dobrý večer pane Hlisnikovský.
  Mám praktické dotazy.
  Co znamená u dluhopisů úvěrové a úrokové riziko? Můžete mi to uvést případně na nějakém příkladu? Děkuji

  Odpovědět

 • Jirka Hlisnikovský

  22 října, 2007

  Finančních rizik je celá řada, tvoří systém, lze se dočíst o nich v publikacích.

  úvěrové riziko (credit risk) – riziko ztráty způsobené neschopností splatit dluh
  úrokové riziko – riziko ztráty způsobené změnou úrokových sazeb. U dluhopisů růst sazeb znamená růst výnosů do splatnosti a tím pokles ceny dluhopisů. U hypoték růst sazeb znamené zvýšení splátek.

  Odpovědět

 • Anonym

  22 října, 2007

  ČP má Dynamik , ne Dynamic

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  22 října, 2007

  Děkuji za upozornění. Překlep byl opraven.

  Odpovědět

 • Mirka J.

  25 října, 2007

  Vážený pane Kokeši,

  náhodou jsem na investujeme.cz narazila na Váš článek. V poslední době pořád dokola uvažujeme, jestli jsme udělali dobře, když jsme před rokem uzavřeli IŽP Profi Invest od České pojišťovny. Uzavřeli jsme jej na doporučení a prostřednictvím finančního poradce OVB a přemýšlíme, jestli jsme se náhodou nenechali „natlačit“ do pro nás nevýhodné smlouvy. Šlo nám hlavně o finanční produkt, který by nám pomohl při koupi nemovitosti na hypotéku. Vzhledem k tomu, že jsme koupi plánovali cca za 2 roky, doporučil nám poradce IŽP místo stavebního spoření. Mohla bych Vás požádat o zhodnocení naší situace?
  Naše IŽP Profi Invest:
  Uzavřeno v listopadu 2006, pojistná doba je 33 let, životní pojištění pro případ smrti 300.000, měsíčně dáváme 2.000 (několik měsíců jsme dávali 2.500), umístění pojistného: do konzervativního portfolia 30 %, do vyváženého 50 % a do dynamického 20 %. V současné době se nám rýsuje možnost koupi pozemku. Hypotéku tedy možná budeme nuceni vzít už ve velice brzké době. Bude buď na 1.500.000 nebo dokonce na 3.000.000. Přítel, na něhož je pojištění sjednáno je zaměstnanec a má mzdu cca 28.000 hrubého.
  Dovoluji si Vás tedy požádat o Váš odborný názor, jestli můžeme IŽP k hypotéce nyní použít? A jak výhodné či nevýhodné to pro nás bude, respektive která hypotéka je pak nejlepší.

  Mnohokrát Vám předem děkuji za odpověď. Přeji pěkný večer.

  Odpovědět

 • Anonym

  25 října, 2007

  Dobrý den, sice nejsem pan Kokeš, ale dovolím si reagovat.
  Vůbec nechápu, v čem by vám mohlo toto pojištění pomoci při vyřízení hypotéky, pomohlo akorát onomu poradci k hezké provizi. Naopak uzavření stavebního spoření vám pomoci mohlo.

  Odpovědět

 • Marek Macura

  25 října, 2007

  Také nejsem pan Kokeš ;-), ale troufám si říct, že pan poradce z OVB Vás „natlačil“ do pro něj výhodné smlouvy. IŽP vám v ničem nepomůže při hypotéce. Už vůbec ne v horizontu 2 let. První dva roky hradíte náklady pojišťovně a provizi Vašemu „poradci“. Peníze, které teď dáváte do IŽP, nijak za dva roky nebudete moci použít.
  IŽP navázané na hypotéku je nevýhodné a ještě jsem neviděl případ, kdy by se to vyplatilo.
  Pana poradce bych poslal někam…. a kontaktoval profesionála, který Vám pomůže udělat pořádek ve financích a poradí Vám, jak s hypotékou a dalšími věcmi kolem.
  Neznám přesně Vaši situaci, ale nenapadá mě jediný argument pro, který by Vám měl pomoci, tedy kromě zisku pana „poradce“.

  Odpovědět

 • Mirka J.

  25 října, 2007

  Děkuji za reakci. Poradce nám to vysvětloval tak, že IZP nám v podstatě uhradí úroky hypotéky, nebo jejich velkou část. Bance, která nám poskytne hypotéku, že splácíme jen jistinu a IŽP, že nám vydělá na úroky. Alespoň doufám, že si to pamatuji správně. Můžete nám, prosím, napsat, v čem je kombinace IŽP a hypotéky nevýhodná? Nám to naopak bylo vysvětleno, že je to nový a výhodný způsob, kde banka poskytující hypotéku vídí, že máme nějakou platební minulost, že jakoby „spoříme“, a že poskytnutí hypotéky by snad mělo být i snažší.

  Odpovědět

 • Marek Macura

  25 října, 2007

  Propočty, které poskytují tito „poradci“ jsou zkreslená hned několika věcmi.
  1. Celý tenhle „výhodný“ systém je postaven na daňových úlevách. Stavět finanční plány na horizontu 30 let, na základě daňových úlev je nesmysl. Spíše bych věřil tomu, že příští léto napadne sníh, než stabilitě daňového systému v ČR. Plán by měl být postaven maximálně flexibilně. Prostě tak, aby bylo možno „bezbolestně“ provádět změny a přizpůsobovat portfolio aktuálním potřebám.
  2. Často poradce zapomíná zmínit, že výnos z IŽP je zdaněn 15%
  3. Když se spočítá vnitřní úroková míra výnosnosti IŽP najednou se projeví vysoké náklady, které tenhle skvělý produkt zatěžují.
  4. Celé riziko vývoje kapitálového trhu a tím i nesplacení nese klient. Po celou dobu splácíte pouze úroky a dlužíte stejnou částku! Přeplatíte mnohem více, než při klasickém splácení.
  5. …..

  Níže někdo odkazoval na článek pan Scherkse na peníze.cz, který také doporučuji přečíst. Je to tam poměrně jasně a srozumitelně vysvětleno.

  Celkové zatížení rozpočtu při téhle kombinaci je mnohem větší než vzít si hypo+rizikovou životní pojistku+investice do fondu a princip je téměř stejný. Jak jsem říkal dříve, poradce vyhoďte a najděte si profesionála. Ten by Vam měl ukázat jiné možnosti a navrhnout optimální řešení pro vaši situaci.
  Hledejte pečlivě ;-). Hypotéku neberete každý den.

  Odpovědět

 • insider

  25 října, 2007

  Tak tohle je pěkný svinstvo. a to zejména kvůli té pojistné částce 300.000 Kč, která je tam pouze z důvodu provize a má to na produkt devastující účinek. Naštěstí u Profi investu se poplatky strhávají delší období, takže i po dvou letech by již člověk při zrušení mohl dostat 70 – 80 % toho, co vložil. Doporučuji snížit na 1000 Kč měsíčně, ZRUŠIT pojistnou částku a hledat někoho slušného.

  Odpovědět

 • Mirka J

  25 října, 2007

  My jsme mysleli, že to můžeme využít například následovně: na stránkách „rajfky“ jsem našla: bance splácíte pouze úroky a pojišťovně hradíte pojistné. Vypůjčené peníze jsou pak na konci doby splatnosti hypotéky jednorázově bance zaplaceny z výnosu pojištění, přičemž výnos z investičního životního pojištění nad rámec hypotečního úvěru je Vám vyplacen. Pokud by v době splatnosti došlo k neočekávané tragické události, nesplacený zbytek hypotéky by byl bance plně uhrazen z pojistného plnění. Tyto hypotéky proto zajistí Vaší rodině domov i za nepříznivých životních okolností.
  Je to ze stránky http://www.raiffeisenbank.cz/default.aspx?section=347&server=1&article=307
  Děkuji, že reagujete

  Odpovědět

 • Fredy

  25 října, 2007

  Paní Mirko, doporučuji Vám k přečtení tento článek: http://www.penize.cz/zpravy/5415/pozor-na-kombinaci-hypoteky-a-investicniho-zivotniho-pojisteni/?IDP=1
  „Pozor na kombinaci hypotéky a investičního životního pojištění“ od Romana Scherkse, kde se dozvíte, proč nepoužít kombíka a možná i proč vyměnit poradce. Což Vám radí většina diskutérů výše.

  PS: Nevěřte moc bouchačům, nechtějí pomoci Vám, ale vždy sobě. Skutečný poradce profesionál, by Vám v žádném případě nesjednal IŽP, ale právě třeba to stavební spoření. Věřte raději tomu, co nosíte na krku….

  Odpovědět

 • Karel Jaroš

  26 října, 2007

  Myslím, že byste měla svého FP vyměnit za někoho z místních..Zanechte e-mail a uvidíte, že se Vám spoustu kvalitních poradců rádo ozve.-)

  Odpovědět

 • Drahomír Bokr

  26 října, 2007

  O nevýhodnosti této kombinace produktů zde bylo napsáno již dost.

  Já vás chci upozornit na jiný fakt. I kdyby nakrásně jste se rozhodli do toho jít, pak vězte, že s takto nastaveným IŽP to nelze. U kombinace tohoto druhu musí být částka hypotéčního úvěru 80% pojistné částky na smrt, tzn. u Vámi uváděné předpokládané výše HÚ 1,5 – 3mio, by musela být PČ 1,875 – 3,75mio. Z toho vyplývá, že PČ 0,3mio je zcela mimo mísu a při jednání v hypo bance (asi Raiff…) byste byli velmi nemile překvapeni, že tato smlouva je pro ně neakceptovatelná. Sama si udělejte obrázek o finančním poradci, který Vám to zprostředkoval. O hypotékách a jejich kombinacích toho asi moc nevěděl.

  Osobně doporučuji již uvedené řešení – anuitně splácený HÚ + rizik. život. s klesající PČ + pokud budou zbývat nějaké money tak do investice do podílových fondů, ale přes všechna rizika více do akciových (a mezi nimi ještě vybírat), protože jedině ty Vám v delším horizontu cca 5let a více přinesou výnos vyšší než inflace.

  Odpovědět

 • OVB Šafrovec

  26 října, 2007

  Dobrý večer Mirko,
  kopu sice za modrou barvu OVB, ale kritické hlasy výše uvedených příspěvků jsou naprosto opodstatněné.Doporučit hypotéku v kombinaci s IŽP je gauneřina, i přes „varovný signál“, kterým Raiffka respektive Uniqa zdůvodňuje (na školeních) relativní zabezpečení investice před případnými propady.

  Odpovědět

 • Mirka J.

  26 října, 2007

  Dobrý den, moc vám všem děkuji za rady. Budeme se podle nich řídit. Nejraději bych se toho IŽP zbavila ihned. Přeci jen, když tam teď máme vložených cca 25.000 není to malá částka. Budu se přímo na pojišťovně informovat, kolik bychom na tom teď tratili. Ještě jednou děkujeme za veškeré poučné informace. Hezký den.

  Odpovědět

 • Anonym

  26 října, 2007

  Nedostanete zpět nic (nebo téměř nic), neboť se musely zaplatit provize a poplatky pojišťovny, ale pokud v tom budete pokračovat, tak přijdede ještě o daleko víc.

  Odpovědět

 • mr.burns

  26 října, 2007

  Nemate pravdu, u profiinvestu jsou poplatky rozvrzeny do daleko delsiho casoveho horizontu nez u ostatnich izp….

  Odpovědět

 • Majkl

  26 října, 2007

  Kde se dozvim vice o produktu Profi Invest od ČP, zatim na netu jsem nic nenasel.

  Odpovědět

 • OVB Šafrovec

  27 října, 2007

  Vážený Majkle,
  Profi Invest udělala ČP prý jen pro klienty OVB, takže se pravděpodobně na běžné klientské lince ČP nic moc konkrétního nedozvíte.

  Odpovědět

 • Pavel

  27 října, 2007

  Vážený Šafrovče lehce vás poopravím Profi Invest udělala ČP na objednávku OVB podle jejich strategie ,,chceme vyšší provizi a budeme prodávat co se do lientů vejde“ takže klient je bohužel až na posledním místě.

  Odpovědět

 • Martee

  27 října, 2007

  Vazeni OVB,

  sice jsem o Profi Invest nic neslysel, ale zatim jsem nepochopil, jak lze Ceskou pojistovnu prodavat. Se stejnym umyslem investovani preci doporucim Horizont nebo Active Invest, Rentier atd.

  Kdyz chcete vic penez, delejte Dynamik +, prece je to nejprodavanejsi zivot. pojisteni a za posledni rok dosahlo zhodnoceni 6,6% (ING takove zhodnoceni dosahla ve vyvazene strategii, dynamicka s. kolem 14%)

  Vzdycky kdyz narazim od nich na KZP (v Brne jsou toho mraky, to vsichni vime), tak se mi obraceji panenky a neustale slysim jen negativni zkusenosti na pojistovnu, ktera pro sve klienty neudela za pos. 10 let vubec nic. Nejlepsi for vidim u pojistek s rozpocetem 6% + garant., zacinam se tomu smat, jak ti lidi jsou blby a veri takovemu zhodnoceni.

  Urazovka ani nemluvim, zivot totez. Ja bych toho Kellnera mel s tezi prodat.

  Odpovědět

 • Pavel

  27 října, 2007

  Ale to má zásadní problém ! Za profiinvest je největší provize (teda mimo Dynamik) takže kliente chceš investovat ? Doporučím Profiinvest. Kliente chceš být pojištěn ? Doporučím Profiinvest .Kliente vy nevíte že máme skvělý spořící účet ? Máme a to profiinvest. Toto je názorná ukázka práce tzv. poradců OVB samozřemě asi ne všech ,ale většiny hlavně v Křenově ředitelství se snad nic jiného ,,neradí“

  Odpovědět

 • OVB Šafrovec

  27 října, 2007

  Souhlasím, Profiinvest jsem srovnával s ostatními IŽP a je opravdu nesmyslně drahý. Nevím, jak Křenovci, ale já a lidi z mého týmu jsme ho nikdy nepsali a ani to nemáme v úmyslu. Nebojte!:)

 • Vit Kalvoda

  27 října, 2007

  Pane Šafrovče, máte snad k dispozici sazebník poplatků v PROFIInvestu nebo čerpáte jen ze softwaru, který máte k dispozici?

 • OVB Šafrovec

  28 října, 2007

  Dobrý den pane Kalvodo,
  srovnávání jsme prováděli s kolegy už před dlouhou dobou a software od PROFI Investu jsem si z tohoto důvodu ani neinstaloval. Pokud by jste trval na informaci o poplatcích, asi bych byl schopen Vám to zjistit. Mě tehdy vadilo, že Profiinvest je zatížen velkými následnými provizemi pro pozice od BL výše.
  Je dělám od „český“ příležitostně jen POV-HAV.

 • jarda

  2 září, 2009

  A jééééje, netřeba hádat, kampak tohoto radila zařadit. Vyhozenej nebo spíš neúspěšnej kdysi možná právě u OVB, radí, informuje…………..

 • Anonym

  6 listopadu, 2007

  Jde v podstatě o Dynamik plus . OWB si jenom vymínila jiný název

  Odpovědět

 • ondra

  6 listopadu, 2007

  o DYK+ zcela jistě nejde ani v podstatě, minimálně viz. fondy Active Invest od Consequ. na mimořádné pojistné to snad vychází levněji a při menší min. částce, než AI na přímo.

  Odpovědět

 • Petr Kvasinka :)

  6 listopadu, 2007

  to je pravda, protože mimořádné vklady jsou bez provize pro poradce. a poplatek jde jen pojišťovně. Také se tam žádné mimořádné vklady nedávají. 🙂 jinak je to skutečně DYK+ bez kapitálové části a s fondy Conseq a navýšeným celkovým management fee přes 3 %.

  Odpovědět

 • Pavel

  6 listopadu, 2007

  Protože na Profiinvest má exklusivitu OVB tak nevěřím ,že mimořádné vklady jsou bez provize ,zvláště když ,,Štorkové“ nabízejí mimořádné vklady jako skvělou investici.

  Odpovědět

 • Koli

  20 listopadu, 2014

  nejhorší spoření, plnění jen na smrt, uložené peníze ubývají, 2 roka platby jen na popltka na založení -pro toho, kdo vás do toho uvrtal.Nelze vypovědět, nic vám nedají

  Odpovědět

 • Bibi

  20 listopadu, 2014

  Má 100% pravdu, přes 10000 zaplatíte tomu, kdo vás do toho dostal

  Odpovědět

 • Oskar Michl

  25 října, 2007

  http://www.allianz.cz/obcane/produkty/pojisteni-osob/investicni-pojisteni/rentinvest/aktualni-ceny-podilovych-jednotek/
  Kdo hledá, najde.

  Odpovědět

 • Pouhy klient

  3 listopadu, 2007

  Jake bych si me sjednat trvale následky s progresi kdyz me je 33 let a muj prijem je 23000 cisteho? Podle ceho se to spocita vzhledem k me situaci.

  Dekuji

  Odpovědět

 • Kodl

  3 listopadu, 2007

  Podle toho čím se živíte, jak často cestujete, provozujete rizikové sporty, atp. Obecně byste měl mít minimálně 500.000 s progersí až 4x, a to minimálně. Jestli je jenom jedna oblast Vašeho života o něco rizikovější, pak bych šel i na milion a jestli je oblastí více pak i na 1,5milionu.

  Odpovědět

 • Pavel Hek

  3 listopadu, 2007

  No ohledně Vaší situace jste toho moc neuvedl, ale měl by jste vycházet z toho jaké máte finanční závazky, kdo na je na vás finančně závislým, jaké máte cíle.
  Konkrétní částku vám doporučit nemohu, nevím o vás spoustu věcí, jak jsem uvedl výše, nabízím vám pár tipů na které by jste se měl zaměřit.
  Tady máte pár hrubých čísel, invalidní důchod cca 8 000, částečný cca 4 000, nemocenská cca 12 000 měsíčně při dlouhodobém úrazu, pokud jste tedy zaměstnanec a ne živnostník ( měsíc a víc ).
  U konkrétního pojistného produktu by jste se měl zaměřit nač se vztahuje, prostudujte si pojistné podmínky, co vám nebude jasné ať vám vysvětli pojišťovák případně lékař. Také by jste se měl zaměřit za jak dlouho se provádí přezkoumání trvalých následků.
  Konkrétní výši pojistného vám spočítají na základě vašeho věku, rizikové skupiny, popřípadě zdravotního stavu atd.
  Dejte si pozor, valná část zprostředkovatelů vám bude nabízet nějakou rezerotvornou životku a připojištění úrazu k tomu s tím že je to levnější. Mějte na paměti že zrušením úrazovky a sjednáním nové u jiné pojišťovny nic netratíte, což se ale nedá říci o zrušení rezerotvorné životky ( pokud se nejedná o rizikovku ).
  Pokud vás zajímá denní odškodné zajímavou nabídku má nyní Citibank ke svojí kreditní kartě, kterážto je zdarma doživotně.

  Odpovědět

 • Pouhy klient

  5 listopadu, 2007

  Ma smysl pojistovat smrt nasledkem urazu, kdyz jsem pojisten na smrt va optimalni castku ktera zabezpeci rodinu.

  Odpovědět

 • Anonym

  6 listopadu, 2007

  Co když Vás přejede parní válec a náhodou to přežijete?

  BTW – najděte si dobrého finančního poradce a nezkoušejte si sestavovat portfolio sám, což teď evidentně děláte. Výsledek obvykle bývá tragikomický…

  Odpovědět

 • Karel Jaroš

  6 listopadu, 2007

  Bavíme se o smrti následkem úrazu a né o trvalých následcích úrazu! Trošku jste si to zpletl.

  Odpovědět

 • Michal Mojžíš

  6 listopadu, 2007

  Taky jsem předchozí příspěvek moc nepochopil. To bych potom byl zoombie?? 😉
  Měl bych ale jiný dotaz, související s tím, proč vůbec existuje zvláštní kategorie „pojištění smrti následkem úrazu“. A proč bývá toto pojištění na relativně směšnou částku (např smrt 500 000,- s progresí, smrt úrazem 20-40 000,-)?
  Smrt jako smrt, jaxe k ní doberu, mi může být celkem jedno. Jediný rozdíl vidím v momentu „překvapení“ a nečekanosti, nicméně stejný efekt bude mít i třeba infarkt. Chtěl-li bych být morbidní, tak skutečně jediný podstatný rozdíl vidím v nákladech na „úklid ostatků“, které ale moje pozůstalé nemusí nijak zajímat.
  Osvětlí mi to někdo?

  Odpovědět

 • Zdenál

  6 listopadu, 2007

  Smrt plněná s progresí ??? Opět mícháme trvalé následky. Když si dáte PČ úmrtí (úrazem i přirozenou smrtí), tak smrt úrazem nepotřebujete. Je tot totiž obsaženo v PČ úmrtí z jakýchkoliv příčin. Pozor na výluky, samozřejmě……. Smrt úrazem je třeba pro mladší lidi pravděpodobnější než úmrtí přirozené, ale osobně bych šel cestou si pojistiti úmrtí jako takové, když už tedy. Infarkty mívají i pětatřicátníci a nebo zlá nemoc postihuje i mladé lidi ….. Pak bych navrch smrt úrazem nedával. Někdo chce třeba ušetřit, tak si dá jen smrt úrazem, je to o dost levnější než úmrtí „komplexně“, ale když už úmrtí, tak komplet – i pro mladého, pokud potřebuje někoho zabezpečit svým příjmem a existencí … Jen můj názor.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  19 listopadu, 2007

  Tragikomická je i Vaše reakce kolego,pan Jaroš má pravdu,že si to malinko pletete.
  Co se týč smysluplnosti pojištění smrti následkum úrazu pokud mám již uzavřené životní pojištění pro případ smrti,dodal bych toto:

  Vzhledem k tomu,že smrt úrazem je podmnožinou jevu jakákoliv smrt,tak má nižší pravděpodobnost vzniku.To vede k nižšímu netto pojistnému.A to vede zase k tomu,že můžete u relativně častého jevu podpořit významně pojistné plnění za cenu relativně malého zaplaceného pojistného?

  Je to takhle jasné?

  Odpovědět

 • Anonym

  6 listopadu, 2007

  Jo a co je podle Vás „na optimalni castku ktera zabezpeci rodinu“? Docela by mě to zajímalo…

  Odpovědět

 • Anonym

  6 listopadu, 2007

  Částka na smrt by měla být taková, aby si Vaše rodina zachovala svoji stávající životní úroveň alespoň 24-36 měsíců.

  Odpovědět

 • Zdenál

  6 listopadu, 2007

  Minimálně. Ale je to dle „vkusu“ a pocitu. Ono se pak říká, kdyby každá manželka věděla, to co každá vdova ….. Američan se pojistí až na desetinásobek ročního příjmu, to u nás asi nenastane …

  Odpovědět

 • Jan Traxler

  6 listopadu, 2007

  Pokud jste pojisten na jakoukoliv smrt skutecne na optimalni castku, tak smrt nasledkem urazu nepotrebujete (ale muzete mit navic).
  Obecne k „optimalni castce“ na smrt, invaliditu… vzdy je treba vychazet ze dvou veci:
  1) Aby mela rodina na jednorazove vydaje – napr. kdybyste treba musel delat nejake stavebni upravy, abyste mel bezbarierovy pristup do domu…
  2) Aby byl pokryt pripadny deficit v rodinnem rozpoctu vznikly vypadkem Vaseho prijmu.
  Je tam hodne neznamych, ktere je treba si nadefinovat a pak uz si jen vezmete kalkulacku a pocitate. 😉

  Odpovědět

 • Karel Jaroš

  10 listopadu, 2007

  Dobrý den. Mohu se zeptat jaký je rozdíl mezi TN v úrazovce a TPI v IŽP? A proč mi to poradce sjednal vzájemně? Nešlo by mít trvalky a invaliditu v jednom produktu? Vždyť přeci jak na TN tak na TPI budu brát invalidní důchod ne? Díky

  Odpovědět

 • Anonym

  12 listopadu, 2007

  Nikdo nebude reagovat?

  Odpovědět

 • Karel Jaroš

  14 listopadu, 2007

  Nenajde se nikdo, kdo by reagoval na můj příspěvek?

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  14 listopadu, 2007

  Dobře, odpovím Vám pane Jaroši. Sjednal Vám dvě různé smlouvy? Mají TN plnění s progresí pro vážné úrazy? U kterých pojišťoven Vám to sjednal? Může jít o záměr, protože část úrazového krytí může v ŽP vyjít výhodněji naž na samostatné smlouvě. Uveďte podrobnosti o sazbách produktů. Děkuji!

  Odpovědět

 • Karel Jaroš

  14 listopadu, 2007

  Úrazovka u Kooperativy s progresivním plněním, a invaliditu mám v investičním životním pojištění Aviva.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  14 listopadu, 2007

  Pane Jaroši, invalidita se definuje z různých příčin, tedy nejen jako následek úrazu. Možná proto ji máte v Avivě, že máte krytou též invaliditu z nemoci. Já Avivu zatím nezastupuji, tak přesně nevím zda je to pro Vás výhodné. také neznám vaši osobní a rodinnou anamnézu, neznáím rizika civilizačních chorob ve vaší rodině. Jde o 4 Life IŽP Aviva? Zkuste se zeptat pana Lenera ze společnosti Top Consultant. Úrazovka v KOOP je velmi dobrá, ale není nejlevnější nba trhu. Napište mi druhy pokrytých rizik a pojistné částky v KOOP a také výši Vašeho čistého měs. příjmu, protože jinak nepoznám, zda jste pojištěn správně. Přeji pěkné odpoledne. Přidá se k této diskusi nějaký další kolega? Díky.

  Odpovědět

 • Radce

  14 listopadu, 2007

  Urazovka je velice dobra ve Flexi od CS, je levna a flexibilni. Aviva je zase dobra na pokryti smrti z jakekoliv priciny, Easy life muze konkurovat i samotnym rizikovkam, navic celkem slusne vysledky zhodnoceni jejich inv. programu i kdyz se samozrejmne budem snazit, co nejmene pojistneho vynalozit na investici.

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  10 listopadu, 2007

  Informace o IŽP jsou VELMI SNADNO dostupné na stránkách http://www.t-a-n-k.cz 🙂 I když pro výběr toho správného produktu je zapotřebí více, věřím, že TANK pomůže aby informace proudily bez zábran 🙂

  Odpovědět

 • Klient

  12 listopadu, 2007

  Finanční poradce mě nabídl od Koop investiční životní pojištění Perspektiva 4BN po důkladné analýze s pč. 750 000 Kč na smrt a zbytek peněz do programu Conseq active invest, který je součástí investičního životního pojištění.

  Co říkáte na toto řešení? Mě se to docelo zalíbilo. Aji v ukazateli tank to nevypadá špatně.

  Díky

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  12 listopadu, 2007

  Relativně dobré řešení s IŽP s nižšími než obvyklými poplatky, u lokální pojišťovny s kapitálovou sílou řádově mnohem nižší, než mají světoví hráči (kteří mají i větší investiční zkušenosti se svými IŽP produkty). Tím ovšem vůbec nic nechci říct o tom, kolik tam budete mít kapitálu na konci pojistné doby. Zdaleka nezáleží jen na poplatcích, protože fondy poplatkově dražších IŽP mohou být dlouhodobě nadvýkonné oproti těm Vašim v IŽP. Ale upřesněte, kolik je to „zbytek peněz“ a jaké další produkty Vám nabídl pro přímé investice a jaké částky tedy budete platit zvlášť do IŽP KOOP a zvlášť do OPF či jinam. Ten Conseq Active Invest můžete mít i samostatně, s nižšími poplatky. Tank berte jen jako ukazatel nákladů, to by nemělo být jediným kritériem výběru produktu. Díky.

  Odpovědět

 • Klient

  12 listopadu, 2007

  Nabidl me pouze Perspektivu, pres kterou lze investovat do Conseq, prima investice nebyla zahrnuta do financniho planu.

  Mel bych platit 1500 mesicne na dobu 28 let, riziko 750 000 Kč stoji podle modelace 264 Kč (32 let) zbytek asi 1236 je investice do portfolia Conseq active invest.

  Polatek za obhospodarovani portfolia je 0 % ze strany pojistovny, u Consequ standartne 1,15 %.

  Co si o tom myslíte?

  Odpovědět

 • Anonym

  12 listopadu, 2007

  že poplatek za obhospodařování Active Investu je výrazně vyšší než 1,15 % a nepřekvapilo by mě, pokud by v rámci IŽP byl ještě vyšší než při přímé investici.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  12 listopadu, 2007

  Myslím si jen tolik, že buď je ten člověk pojišťovací poradce (jiné produkty nemá k dispozici), nebo je to mizerný finanční poradce (jiné produkty Vám nabídnout nechce), nebo Vy máte mizerné příjmy (pak je ten poradce dobrý, ale Vy byste měl změnit profesi, protože příjmy máte nedostačující k tomu, aby v nich byla měsíční rezerva vyšší než těch 1.500 CZK). Jak vidíte, ani C nebylo příjemné, všechny varianty jsou nepříjemné. Tragické je, že každá z nich může být pravdivá. Třeba upřesníte zadání? Kolik jsou Vaše příjmy a výdaje a totéž u partnera? Stav pravidelně splácených závazků? Jiné spořící produkty typu PP a SS v rodině? Rok založení a skladba výdajů?

  Odpovědět

 • Klient

  12 listopadu, 2007

  Právě, že po analýze jsem schopen odkládat kolem 1500 – 2000 Kč, řešení, které mě doporučil je tedy špatné? Mé příjmy jsou kolem 20000 Kč, veškeré výdaje s nájmem, autem činí 17900 Kč. Partnerka tak tak vyjde ze svými příjmy.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  12 listopadu, 2007

  Myslím že to řešení je relativně velmi dobré a odpovídá Vašim možnostem, proto je pro Vás nejlepší. Podtrhuji, že tomu tak nemusí být pro jiného klienta. Extrémně, takzvaně absolutně eticky by šlo řešit úrazové a životní pojištění jako čistou rizikovku a investice ve výši cca 1,200,- až 1,500,- by z kvóty 2,000,- CZK mohly jít do přímých investic třeba v otevřených podílových fondech, jednalo by se o poplatkově nejlevnější řešení, pominu-li ještě levnější certifikáty. Pak ovšem riskujete to, že si u Vás ten poradce v horizontu pár let vydělá stokoruny a ne tisícikoruny. Za tyto peníze je povinen se o Vás starat po celou dobu trvání smluvních vztahů, které Vám zprostředkoval. Čas, příprava, jeho neustálé studium a péče o Vás, benzín, spotřební materiál, finanční osvěta v řádu desítek či stovek hodin.

  Jsem zvědav, jakou přikládáte důležitost pravděpodobnosti, že Vás příště navštíví a pojede třeba 20 km, aby Vám pojistil přívěsný vozík v povinném ručení, či uzavřel cestovní pojištění, nebo něco jiného provizně směšného, odměněné desetikorunami, když jeho náklady na tu cestu budou v řádu stokorun či tisícikorun, jste-li z daleka.

  Jednou z důležitých zásad tohoto obchodu s finanční osvětou a měřitelným prospěchem klientovi je, abyste dostal přiměřeně levnou (drahou), zato však vysoce profesionální, tedy odbornou a pravidelnou službu a současně nepřišel o svého poradce. Tím prospěchem myslím zužitkované informace, tedy jejich použití ve Váš finanční prospěch, kde odměna poradce bude nejméně o řád nižší, než to co Vám jeho služba vydělá v nějakém časovém horizontu, řekněme do vašich 65 let.

  Věčné dilema. Má to být WIN – WIN. Takže: pokud s Vašimi příjmy nemůžete hnout nahoru, udělal Vám relativně velmi dobré řešení (klientů jako jste Vy je 85%, takže není důvod k pláči). Obecně je vždy lepší, když to je nezávislý finanční poradce, který chce v oboru vydržet a stále na sobě pracuje. Na to ovšem musíte dobrovolně přispět tím, že budete ochoten (byť zprostředkovaně přes poplatky ve finančních produktech, které Vám sjednal) jej zaplatit. V případě superetických řešení sice dnes ušetříte náklady, ale zítra budete marně hledat dobrého poradce. Stačí?

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  12 listopadu, 2007

  Jen tři písmena: VIG…

  Odpovědět

 • Karel Jaroš

  18 listopadu, 2007

  V nemocenském pojištění u dávek při hospitalizaci v nemocnici jsou dávkami hrazeny, např.: náklady na zajištění pomoci v domácnosti v době hospitalizace či po ní. Co si pod tím mám představit? Můžete mi uvést nějaký příklad? To mi jako někdo bude chodit ke mě do domácnosti, když budu v nemocnici a zalejvat mi kytky a platit účty? Nebo jak? 🙂

  Odpovědět

 • Radimir Zelenka

  18 listopadu, 2007

  Pred casem jsme s manzelkou uzavreli IZP s minimalni castkou, ja platim mesicne 600, manzelka 500, prostudoval jsem si podminky a zacal se zajimat, jestli toto reseni od zprostredkovatel bylo opravdu nejlepsi. Rikal ze ted budem sporit a pak zvysime pojistnou castku, jakmile budou nejake zavazky, deti atd.

  Co si o tom myslite, udelale jsme neco spatne?

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  18 listopadu, 2007

  Bez znalosti Vaší situace jen obecně – na spoření je určitě lepší ING Konto (totálně zdarma) pro likvidní rezervu, fondy pro delší časové horizonty a i stavební spoření, kdyby jste chtěli třeba využít úvěr pro rekonstrukci, apod.
  IŽP na spoření – ne. Na daně – to už se nevyplatí. Na zaměstnanecké befity – ano.
  Mohla se Vám hodit nějaká slušná úrazovka (třeba u IŽP Flexi Invest nebo Finance Life), ale jak jsem uvedl na začátku – bez znalosti Vaší situace je těžko radit.

  Odpovědět

 • Radimir Zelenka

  18 listopadu, 2007

  Na co se vyplatí IZP? Kdyz kombinuje velkou pojistnou castku z investici?

  Odpovědět

 • Fredy

  18 listopadu, 2007

  Vyplatí se Vašemu finančnímu poradci…. 🙂
  Pokud Vám to neplatí zaměstnavatel, tak se toho raději zbavte. Pokud to máte krátce. Tedy pokud nejste lidumil a nerozhodl jste se sponzorovat pojišťovnu…

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  18 listopadu, 2007

  Někdy jde IŽP využít díky připojištěním, jejich kombinaci nebo díky jejich ceně. Nicméně – jen některá IŽP s co nejmenším pojistným, ale to bych potřeboval vědět více, abych mohl být přesnější. Některé „čisté rizikovky“ při stejné pojistné ochraně jsou dokonce dražší, než IŽP. Nebo jiná velmi dobrá RŽP nemá dobrá úrazová připojištění. Atd. Nemám vstupní data.

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  19 listopadu, 2007

  Přeji Vám pěkný den, pane kliente!
  Nejde jen o cenu produktu. Jde hlavně o to, zda Vy sám chcete, aby si u Vás ten poradce vydělal desetikoruny, stokoruny, nebo tisíce, tedy zda jste ochoten nepřímo, přes jeho provizi od finančního domu zaplatit mu adekvátní cenu za poradenské, nejen zprostředkovatelské služby. Pozor, službou nemyslím jen Vaše nalezení, prvotní finanční osvětu a sepsání návrhu nějaké smlouvy, ale mnohem více. Ono se to jmenuje počáteční náklady a svádí to k pocitu, že sepsáním smlouvy vše končí a Vy jste byl jen okraden. U slušného poradce Vám toto nehrozí, protože se o Vás nadále bude chtít starat a i ve Váš prospěch bude neustále studovat produktové novinky, legislativní změny a vývoj finančního trhu, což Vám přinese další příležitosti vydělávat. Jde o to, zda chcete, aby se o Vás chtěl starat po celou pojistnou dobu, vzdělávat Vás, jezdit za Vámi, zařizovat veškerý styk s finančními domy, být Vám k dispozici, vymýšlet řešení a být s Vámi na osobních jednáních když si to budete přát, třeba při koupi auta na výhodný úvěr. Jistě se na věc můžete dívat jen optikou dnešních nákladů do jediného finančního produktu mezi těmi, co Vám ten poradce sjednal, nebo ještě sjedná v horizontu příštích let…

  Pak ovšem budete mít smrtelnou jistotu, že na všechno zůstanete sám – nebude nikdo nablízku. Kvalitní poradci si vybírají své klienty, nikoliv obráceně. I oni optimalizují. Vedle toho, pokud budou akciové trhy nějakou dobu klesat (nemyslím běžnou korekci, ale období medvědího trhu) a Vy budete od zítra investovat jen přímo do OPF, ne tedy také (případně jenom, pokud máte omezené zdroje) do té IŽP, z Vaší nezkušenosti a při nulovém dohledu někoho s finančními znalostmi se velmi pravděpodobně stane, že přestanete platit (nepřijde Vám upomínka z pojišťovny a spíše hrozí, že budete zmatkovat = vybírat). Na konci investování tak budete mít mnohem méně kapitálu, než kdybyste byl v IŽP s vyššími náklady, resp. poměr užitná hodnota vůči nákladům Vám vyjde jen s OPF mnohem nižší, než by tomu bylo s dražším IŽP. Kde pak budou horliví zastánci minimalizace nákladů (viz pokusy TANK a spílání všem poradcům co nezavrhli význam IŽP), až ta pravda vyjde najevo, třeba ve Vašich 65 letech? Fungovalo by jim to, pokud Vy byste byl ukázněný a ochotný se stále učit a řídil se důsledně radami finančního poradce a navíc byste měl štěstí, že je to dobrý poradce. Vy sám jste součástí finančně nevyspělého finančního trhu v ČR. Slevu tedy nedostanete zadarmo, doplatíte na důslednou minimalizaci dnešních nákladů. Když své IŽP zrušíte, Váš poradce si u Vás nic podstatného nevydělal, ba naopak, bude muset vrátit provizi a pracoval nikoliv zadarmo, ale se ztrátou času, benzínu a spotřebních výdajů. Jsem zvědav, zda Vy byste třeba jásal, kdybyste zaměstnavateli musel dát zpět svou výplatu, i když jste si ji odpracoval – či odpracovat chcete a to se pozná na přístupu toho poradce k Vám.

  Kdo tohle z přítomných pánů ještě nepochopil? Proč donekonečna jen píšete o nákladech a ignorujete realitu? Děkuji za slušné příspěvky!

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  19 listopadu, 2007

  A nezdá se Vám způsob odměňování poradce skrze provizi za IŽP tak trochu neefektivní? Peníze, které jste si mohli rozdělit s klientem navíc dáváte i pojišťovně. A někdy ne málo.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  19 listopadu, 2007

  Zdravím pane Hanzle,souhlasím s Vámi,že k pravidelné péči potřebuje finančník dostatečnou ekonomickou motivaci,ale proč formou netransparentní okliky provize z IŽP?S žádným klientem nebudeme trávit čas pro jeho modré oči.Když vidím byznys jako je velká investice nebo hypotéka(nemyslím kombíka),mám motivaci dostatečnou.Když mám někomu pravidelně chodit optimalizovat portfolio,zadarmo to dělat nebudu.Osobně preferuji formu přímé úplaty za péči.Vy pane Hanzle,dáváte přednost této oklice přes provizi .Na druhou stranu zase i tato forma je bezesporu lepší než překopání portfolia jedním poradcem opakující se v pravidelných intervalech.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  19 listopadu, 2007

  Jak vidím, ve stejný čas jsme měli velmi podobné myšlenky. Pan Hanzl propaguje styp WIN – WIN. Jenže skutečným winnerem jsou u IŽP a KŽP životní pojišťovny. Zvláště pak, pokud „poradci“ mění co 2 roky lepší IŽP za horší IŽP nebo KŽP.

  Odpovědět

 • Klient

  19 listopadu, 2007

  Z platby 1000/měsíčně, dostane pojistovna 24 000 Kč na pocatecnich poplatcich, kolik z toho zustavá pojistovne a kolik v prumeru dostane poradenská firma? To by me docela zajimalo.

  Odpovědět

 • Jiří Hlisnikovský

  19 listopadu, 2007

  To je individuální. Spíše jsem měl na mysli to, že zpravidla při zrušení po uplynutí 2 let nemusí zprostředkovatel vracet získatelskou provizi. A klient samozřejmě ze svého pojistného neuvídí ani korunu.

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  19 listopadu, 2007

  Na nic…

  Odpovědět

 • Ten, kdo naletěl

  6 listopadu, 2008

  Mám uzavřeno IŽP, platím cca 2 roky. Když ho zruším, nedají mi nic. Co dělat? Zrušit přesto, nebo pokračovat, nebo třeba snížit částku?

  Odpovědět

 • Anonym

  6 listopadu, 2008

  Těžko na základě této strohé informace radit. Nenapsal jste, za jakým účelem jste IŽP uzavřel a jaké má parametry. To že máte IŽP automaticky neznamená, že jste uzavřel špatný produkt.
  Já mám také IŽP už 7 let a to jsem poziční obchodník a investor.

  Odpovědět

 • Dostálová Hana

  6 listopadu, 2008

  Pokud máte IŹP do 1000 Kč/měs platby a nastavené hlavně na pojistnou ochranu, není potřeba nic rušit.

  Odpovědět

 • Loki

  6 listopadu, 2008

  Záleží na tom jaké máte IŽP, jak je nastaveno, proč jste ho uzavíral, jakou řešíte v současné době situaci atd. Pokud to není jedno z poplatkově silně zatížených IŽP, tak po dvou letech už nejspíše nebude vhodné ho rušit.

  Odpovědět

 • Bobeš

  15 prosince, 2008

  IŽP není špatný a nechápu některé názory některých jedinců, např. jak někdo může napsat, že se sjednává na max. úložku 1000Kč měsíčně? Částka se stanovuje podle náročnosti klienta, pokud chce být klient řádně zajištěn a to hlavně na rizika, tak se částka může vyšplhat na 3000Kč. Pokud chce klient hlavně svoje peníze spořit a nechce žádné jiné možnosti, tak IŽP není moc vhodný, ale když je člověk chytrý tak z IŽP může udělat docela zajímavý nástroj na vydělávání peněz. Když si člověk vybere IŽP který nemá poplatky za správu investic a který má mimořádné pojistné zdarma, tak můžeme mluvit o zajímavém produktu. Jestli někdo chce jako, že investovat nějaké ty šušně, doporučuji dát na běžné pojistné 400Kč pokud ta možnost je a 600Kč na mimořádné pojistné. Jestli jsme zaměstnání, je efektivní daňové úlevy vkládat na mimořádné pojistné. Získáme efektivnější a rychlejší zhodnocování peněz. Na mimořádným účtu si můžeme vybírat již od prvního roku, umořuje se méně peněz a navíc když se dostaneme do finanční krize, tak prostě budeme platit jenom běžné pojistné, nebo si ho předplatíme díky mimořádnému účtu. Bohužel tahle možnost klientům není doporučována, protože se vyplácejí provize jenom z běžného pojistného, takže zprostředkovatel by vydělal jednou tolik méně. Další veliký nedostatek je ten, že si lidé nechají sjednat strategii která je naprosto málo procentuálně výnosná a dokonce dražší než strategie které drží stopu, například strategie u perspektivy 4Bn kolik lidí má sjednanou strategii C-QUADRAT ARTS Total Retum Dynamic? Je to naprosto dokonalá strategie, od založení je v průměru roční výkonnost 9,6% Mohl bych pokračovat, ale to bych se upsal, ale mám velikou radost, černým ovečkám pomalu zlaté časy končí.

  Odpovědět

 • Petr

  15 prosince, 2008

  Zdravim Bobeši, píšete, že máte velikou radost z toho, že černým ovečkám pomalu zlaté časy končí…na základě čeho tak usuzujete ? Já mám spíše opačný dojem…

  Odpovědět

 • Bobeš

  19 prosince, 2008

  Zatím nemohu nic prozradit. Prozradím jenom to, že se chystá něco velkého. Je spoustu naštvaných finančních poradců, kteří se na to nebudou jen tak dívat. A netýká se to jenom ZFP, těch společností je více. Černé ovečky budou převálcované během pár měsíců. Buď je vlastní společnost upozorní a bude to řešit, nebo se to bude řešit jiným způsobem. Spoustu černých oveček seká dobrotu a to stačilo jen zavolat. Pro černé ovečky tady už nebude místo.

  Odpovědět

 • Jan Veselý

  20 prosince, 2008

  Bobši, proč tu lžeš?
  http://www.koop.cz/cs/pojisteni/zivotni-pojisteni/investicni_perspektiva_4bn/cquadrat-balanced.shtml

  Děláš pro Kooperativu a nebo pro Kapitol? Ta černá ovce asi budeš Ty!
  Roční výkonnost je téměř 0, od data založení.

  Odpovědět

 • Jan Veselý

  20 prosince, 2008

  Moje menší chyba.
  Správný odkaz je
  http://www.koop.cz/cs/pojisteni/zivotni-pojisteni/investicni_perspektiva_4bn/cquadrat-dynamic.shtml

  Ovšem průměrná roční výkonnost je něco mezi jedním a dvěmi procentami:-)

  Takže jsi černá ovce, protože lžeš.

  Odpovědět

 • Bobeš

  28 prosince, 2008

  Opravdu, myslel jsem, že udávají průměrnou roční výkonnost, moje chyba a omlouvám se, ale černá ovce nejsem. I tak si myslím, že to není nejhorší, když se podíváte na jiné produkty a na jejich strategie, tak zjistíte, že průměrné zhodnocení od založení je -1 – 46% ….., asi Vás to moc nepotěší. Raději si najděte informace o strategii kterou bych Vám doporučil a uvidíte že černá ovce určitě nejsem. Strategie kterou jsem uvedl měla za poslední 6měsíců 5,77% ovšem procenta se mění a nikdo není schopen určit budoucí výkonnost, rozhodně je tahle strategie velice schopná a stabilní i přesto, že patří do skupiny 5 (riziková) Navíc 4Bn umožňuje automatické přesunutí podílových jednotek do garantovaného fondu. Je to levný produkt, ale záleží kterou strategii zvolíme a u koho si produkt sjednáme. Ukazatel TANK uvádí drahou variantu a to si myslím že není fér. Například kapitol má tenhle produkt levnější než externí sítě a navíc pokud patříte do VIP máte produkt ještě levnější. Proč to píši? Protože spoustu lidí se obrací na TANK přitom ukazatel TANK není vždy objektivní a má určité mouchy.

  Odpovědět

 • Jan Veselý

  29 prosince, 2008

  Nechte toho, bláboly nikoho nezajímají.

  Odpovědět

 • Bobeš

  31 prosince, 2008

  Hm a co tě zajímá? Zatím jsi nenapsal nic rozumného a jenom prudíš. Asi budeš spolupracovník ZFP nebo jiné MLM, ti většinou nic neví a jenom se do někoho trefují. Máš možnost mi to tady ukázat, tak prosím.Ukaž jak rozumíš financím.

  Odpovědět

 • Jan Veselý

  31 prosince, 2008

  Opravil jsem tvou lež a to mi stačí. Nepotřebuju si tady dokazovat, jestli jsem dobrý a nebo špatný ve financích.

  Odpovědět

 • Bobeš

  1 ledna, 2009

  Prosím? Když se někdy někdo splete, tak to hned neznamená, že záměrně lže. Pletou se i odborníci. To že si mě opravil nedělá z tebe lepšího člověka. Denně se dívám na tabulky a většinou se uvádí průměrná roční výkonnost, koop bohužel ne a tak jsem uvedl nesprávná slova. To hned neznamená, že jsem černá ovečka. Kdybych byl černou ovečkou, tak bych nenapsal jak lze dosáhnout vyššího kapitálu při stejné úložce.

  Odpovědět

 • jenik

  20 listopadu, 2008

  dobrý den,
  zhruba před rokem jsem si bral úvěr ze stavebního spoření na částku cca 700.000,-kč. nechal jsem se ukecat na žp, se kterým se mi snižuje ŕok o 0,1%. říkal jsem jo, 3.000,- navíc ročně, není problém.
  v té době jsem uzavřel přes známého ižp 3 bn u kooperativy. mám to poskládané od úmrtí, přes úrazovku až po pobyt v nemocnici. dohromady částka 830,- kš měsíčně.
  po roce mi přišel výpis na sumu 3.995,- kč. dle mých finančních neznalostí, jsem si myslel, že tam bude částka rovnající se minimálně vkladu…
  můžete mi tedy poradit:
  1. zda je ižp výhodné nebo nevýhodné.
  2. mám zrušit žp při úvěru a zároveň vinkulovat
  ižp bance pro lepší podmínky?
  díky za rady vážení pánové.
  s pozdravem
  honza

  Odpovědět

 • Radek

  29 prosince, 2008

  Podle toho, co píšete, tam máte sjednáno dost rizik. Proto spoříte tak málo. Neznám detaily 3BN, ale obecně lze říci, že pokud kryjete pojištěním rizika (která krýt chcete, pochopitelně), tak je to výhodnější, než si uzavírat IŽP nebo dokonce KŽP kvůli spoření.

  Navíc tam hrají roli poplatky. U dlouhodobějších smluv se dostanete „na své“ (při pouhém spoření) řádově za 10 let.

  Odpovědět

 • Zdeněk

  11 února, 2009

  Dobrý den, od 1. srpna 2007 mám uzavřené u ČSOB univerzální životní pojištění KZPLife in (konec pojištění r. 2032). Finanční poradkyně mi jej doporučila jako vůbec nejvýhodnější na českém trhu se zhodnocením vložených finančních prostředků 5,4 %. Jsem pojištěn pro případ smrti nebo dožití (tady konkrétní částka chybí), pro případ plné invalidity následkem úrazu 500 tis. Kč, pro případ trvalých následků úrazu 100 tis. Kč, pro případ léčení úrazu (denní odškodné od 15. dne) 100 Kč, pro případ hospitalizace následkem úrazu denní limit od 2. noci – 1 000 Kč. Chtěl bych znát názor odborníka, zda se takové pojištění vyplatí? Děkuji.

  Odpovědět

 • Robert

  12 února, 2009

  Přeji dobrý den Zdeňku.

  To záleží na mnoha okolnostech… Váš majetek, příjem, hypotéka, nezaopatřené děti apod. Hodnotit výhodnost zde od paní poradkyně není na místě.(jistě Vám nebude nabízet produkty jiných pojišťoven a posuzovat je :-))Záleží též na tom,čím se živíte(zaměstnání). Pro posouzení výhodnosti je třeba znát spoustu informací. Co lze s určitostí říci je to, že připojištění trvalých následků je příliš nízké, ale jak jsem psal výše, vše je závislé na Vašem příjmu, majetku atd. Neuvedl jste též výši měsíční platby na toto pojištění. Co můžu říci s určitostí je to, že primárně musíme u těchto produktů vycházet ze zajištění rizik.(smrt,invalidita, denní odškodné, aj.) Spoření lze řešit jinak, a to investováním do OPF (otevřený podílový fond) Pokud má tento produkt garanci úrokové sazby, tak bude nejspíš 2,4% Životní pojistka dle mého MUSÍ obsahovat pojištění pro případ smrti z jakýkoliv příčin!

  Odpovědět

 • jogin

  1 března, 2009

  Me napriklad zajimalo, proc IZP nektere firmy, ktere nabizeji automaticky rozdeleni vkladu do akciovych fondu v pocatecnich letech, davaji nase penize do fondu, ktere od sameho zacatku jdou do minusu, byt napr. jsou zatim stare 5let nebo 3roky, ale od te doby klesly napr od zakladni nakupni hodnoty 100 na 35 za jednotku. Me prijde, ze spise ty jantarove, nam ty penize zbytecne promrhavaji. Nebo muze me nekdo tyhle praktiky prosim vysvetlit? Jeslti se jedna z dlouhodobeho hlediska o uspech? nasel sem ve svem IZP jediny fond, ktery se me libi, ktery ma vynosnost, bohuzel v nem nejmene jednotek a zbylych 5 fondu sou fondy vsechno se straim cca 3-5let a docela velkou stratou, jedna se o IZP od AEGONu prostrednictvim partenrs, produk aegon ivest live. Dekuji za objasneni a vysvetleni

  Odpovědět

 • nezkušená a naivní?

  2 března, 2009

  Dobrý den, je to právě měsíc, kdy jsem uzavřela IŽP u KOOP 4bn. Z předchozích příspěvků jsem se snažila vyčíst, zda je nějaká záruka toho, že někdy opravdu dosáhnu částky, kterou mi poradce namodeloval. Od uzavření IŽP mám totiž velmi intenzivní pocit, že jsem jen ošklivě naletěla a vydělala někomu na provizi.
  Zkusím stručně popsat situaci. Mám 25 let, můj příjem je cca 20 000 Kč. Manžel má příjem o 1/3 vyšší. Máme hypotéku na dům + překlenovací úvěry, celkem na 2 500 000,-. Manžel má několik ŽP (je podnikatel). Já mám uzavřeno úrazové pojištění a penzijní fond u ČP. V úrazovce je smrt pojištěna na 300.000,- Kč, denní plnění za dobu nezbyt. léčení úrazu je 150,- Kč.
  A teď k IŽP: platím 1000,- Kč mesíčně, z toho pojištění pro případ smrti na 50.000,- (měsíční poplatek (5,62) a pojištění v nemocnici 500,- (poplatek 51,15), zbytek jde do fondů: 50% konzervativní fond a 50% Conseq Active Invest dynamické portfolio.
  Je toto rozvržení vůbec rozumné? Mám velmi intenzivní pocit, že jsem se nechala „ukecat do něčeho, co jsem vlastně ani nechtěla“
  Zatím jsou všechny naše splátky k celkové situaci v pohodě, ale co až budu na mateřské?
  Velmi bych ocenila Váš názor, případně získala kontakt na profesionálního poradce (ten, co mi uzavřel IŽP, jím určitě není). Děkuji!

  Odpovědět

 • Anonym

  2 března, 2009

  Dobrý den, uvádíte málo informací o své situaci, ale pravděpodobně nejde o misselling, tedy tento produkt je pro vás vhodný, pokud by byl správně nastaven. Pokud nemáte jiný majetek (dům v dluhu nepočítám), potřebujete na té smlouvě ochranu proti riziku smrti nejméně trojnásobek čistého ročního příjmu, tedy 0,75 mil. CZK. Vzhledem k věku by pojistné mělo stačit. Nastavení fondů je zoufale špatné. Vše by mělo jít do akciových fondů nejméně do vašich 50 let věku. Pak bych doporučil postupně výnosy uzamykat – zkonzervativňovat investici až do věku 65. Při mé strategii byste mohla očekávat minimální průměrný roční výnos 7% – platí pro horizont 40 let, 100% Conseq Active Invest a vztahuje se na tu část pojistného, která nekryje rizika a poplatky. Jsem opravdu známý a zkušený poradce. Specializuji se na pojištění a přímé investice, zvl. fondy. Mé telefonní číslo je 737 720 140 a 777 074 167. Zavolejte ihned! Obsluhuji klienty do 500 km, jsem z Duchcova. Přeji pěkný večer!

  Odpovědět

 • Anonym

  2 března, 2009

  PH:
  „Při mé strategii byste mohla očekávat minimální průměrný roční výnos 7% – platí pro horizont 40 let, 100% Conseq Active Invest “

  Obávám se, že jde silný optimismus. Manažerské poplatky fondů min. 1%, spíše více, TER může tedy být cca 1,5%. Dále je nutné odečíst správcovský poplatek CONSEQ, tedy u dynamického p. 0,75%, tj. celkový TER zhruba na 2,3%.
  Zhodnocení podkladového aktiva 9,3% p.a.? No nevím. Vždyť to je proti jakési směrnici AFIZ, nepletu se?

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  3 března, 2009

  To slovíčko minimální je vážně trochu navíc.

  Odpovědět

 • martin

  13 března, 2009

  Dobrý den přeji
  Neznám sice Vaši celkovou finanční situaci ,ale vzhledem k nastavení sem si téměř jist , že jste velice zabezpečená rodina které je jedno kam vkládá peníze a preferujete velmi vysokou míru rizika. Hlavní problém bych viděl v nastavení poj. krytí,které Vám bylo nastaveno.Nechci být špatným prorokem , ale obávám se ,že Vaše obavy jsou zcela oprávněné.
  Pracuji jako nezávislý fin. poradce a věřte mi ,že vím o čem mluvím.776819329

  Odpovědět

 • aleš

  14 dubna, 2009

  Počet pojistných smluv ještě neznamená, že je rodina velmi dobře zabezpečená! Záleží kdo tyto smlouvy sepisoval, jak jsou nastaveny a u kterého ústavu jsou uzavřeny!

  Odpovědět

 • aleš

  14 dubna, 2009

  Dobrý den, nejlepší je naučit se této problematice rozumět sama pro sebe, potom nemusíte nikomu důvěřovat a máte jistotu a klid. Tohoto nikdy nedosáhnete, pokud budete jen pasivně platit pojistné bez toho aniž byste věděla co se s vašimi financemi děje. IŽP je celkem složitá věc, dají se volit různé strategie, ale když budeme brát horizont 15 let z historického hlediska, IZP bývá opravdu nadstandartně zhodnoceno.

  Odpovědět

 • Radek

  14 dubna, 2009

  Nadstandardně? Jak vůči čemu. Vůči podílovým fondům se stejnou strategií jsou investice přes IŽP zhodnoceny výrazně méně.

  Odpovědět

 • BoB

  21 dubna, 2009

  Vždyť IŽP je vysoce flexibilní a v budoucnu není problém ho jakkoli upravit nebo snížit. A co se týče fondů, klidně bych ještě přitvrdil vzhledem k tomu že je Vám teprve 25 let.

  Odpovědět

 • Zdenek V.

  8 března, 2009

  Prosil bych všechny zkušenější o radu.
  Klasický začátek – pracující student s ne zcela ujasněným pohledem do finanční budoucnosti je osloven „známou“ z OVB, což skončí v listopadu 2005 uzavřením IŽP Generali Clever Invest. Měsíční splátka 1645 Kč (1500 IŽP, 145 doplňkové nemocenské pojištění). To první pro případ smrti 2000 Kč (!), to druhé 200 Kč pro dny pobytu v nemocnici. Rozvrstvení: 80 procent smíšený fond, 20 procent akciový fond.
  V tuto chvíli můj příjem ve státní příspěvkovce činí cca 20000 Kč hrubého, splácím meziúvěr ze stavebního spoření (celková výše cca 7700 Kč). Kromě drobných stovkových položek nesplácím již nic, ale existence také něco stojí a stav mého konta po splacení všeho a výběru financí na základní obživu vykazuje růst cca 1500 Kč měsíčně. Při pohledu na kurzy zmíněných fondů nemám nejlepší pocit. Předpokládám, že v tuto chvíli bych měl mít spíš uzavřené pojištění u stavební spořitelny na to, aby když bych náhodou zemřel, nebyl dluh přenesen na spolužadatele (manželku). Není IŽP v mé situaci poněkud přepych? Otázka založení rodiny se stává poněkud noční můrou.
  Vím, že při zrušení IŽP nedostanu zpět skoro nic (cca 15 tisíc), ale pořád je to něco a těch cca 20000, které by mi ročně zůstaly ušetřeny, jsou nezanedbatelné finance.
  Jaký je Váš názor na tuto situaci?

  Odpovědět

 • Adam

  8 března, 2009

  Platbu na IŽP (jak říkáte „splátku“) můžete samozřejmě snížit tak, aby pokrývala náklady samotné pojistky a pojistné vybraných rizik, 1645,- Kč je podle nastavení co píšete nadsazená částka (asi jede „do investic“). Rozhodně si nechte udělat u zprostředkovatelky podrobnější rozbor možností, s tím že v současném stavu pojistka nemůže zůstat. Zodpovědný zprostředkovatel-poradce Vám vyjde vstříc :-). Pokud chcete aby úvěr na stavebním spoření byl krytý pro případ smrti požádejte ji zároveň o navýšení poj. částky. O zrušení smlouvy přemýšlejte až nakonec, jestli máte tu možnost tak vyhledejte podle zkušeností známých i jiného, zkušeného poradce a nebojte se zeptat. Jsou tu pro Vás ne Vy pro ně 😉

  Odpovědět

 • Svěrkoš

  8 března, 2009

  Pokud jste v pracovním poměru a při nemoci nebo úrazu budete mít nemocenský lístek, tak si dávky v nemocnici v tom Cleveru změňte na denní dávky v prac. neschopnosti od 29. dne, 200 na den cca odpovídá plus minus (v nemoci i úrazu, nemocnice nerozhoduje, u Generali při hospitalizaci úrazem odpadaly 4 týdny čekačky a plnilo se od 1. dne). Jen nemocnice je málo. Dosjednejte si třeba taky v Cleveru trvalé následky úrazu s progresí (to vám nesejdnala nebo to máte v jiné úrazovce ?), úmrtí nechte 2.000 Kč a celkovou platbu snižte na minimum, to vám spočtou (včetně platby za všechna rizika,abyste tam spořil co nejméně).

  Uzavřete si rizikové pojištění k úvěru, i když ho po vás SS nechtěla povinně. Zvažte obecně druhou rizikovku bez klesající částky (anebo o to vyšší jednu celkovou rizikovku) – kvůli manželky aspoň na čas (záleží, co by značil pro ni vdovský důchod namísto Vašeho příjmu a neberte úvěr, ten se splatí z rizkovky) Pojištění majetku (domácnost, možná i nemovitost ?) a občanské odpovědnosti máte ? Manželka – trvalé následky určitě, denní dávky a úmrtí podle toho, zda pracuje nebo ne, a jestli má příjem, který dnes potřebujete k dnešní exsitenci nebo ne. I kdyby ne, pokud máte děti, vemte v úvahu, jestli vám má kdo pohlídat anebo byse musel platit službu (když vy jste v práci), i kdyby občasnou. Zbytek peněz po změnách si dávejte po částech na čas bokem na vytvoření fin. rezervy (aspoň 30-40 tisíc), ať kvůli každé banalitě nemusíte hned pro drahý spotřebák. Není zřejmé, jestli rezervu máte nebo ne. Pak teprve se dívejte po investicích. Takhle to bylo doporučeno mně a jsem s tím vcelku spokojen, myslím, že to má logiku.

  Odpovědět

 • Zdenek V

  9 března, 2009

  Dobrý večer.
  Pro upřesnění: v Cleveru je uvedena dávka v nemocnici od 1. dne, dávka při pracovní neschopnosti od 29. dne – není tedy třeba měnit.
  – úrazové p.Kooperativa: smrt následkem úrazu (250tis), trvalé následky úrazu s progresivním plněním (500tis), tělesné poškození způsobené úrazem (60tis) – měsíční poplatek 250kč
  – důchodové připojištění (Winterthur/Axa), měsíční poplatek 100 Kč.
  – pojištění domácnosti i pojištění bytové/nebytové jednotky mám (Kooperativa)
  – fin. rezervou mělo být to IŽP po dvouleté blokaci možnosti výběru. Dnes již sice mohu vybrat, ale tak nějak není skoro co. Jinak určitou rezervu mám.
  Zbývá tedy nějakým způsobem snížit platby do Cleveru – pouze na „zdravotní“ pojištění a zajistit rizikové pojištění úvěru. Prozatím nevím, zda by to u Generali šlo. Ve chvíli, kdy jsem přemýšlel o zrušení Cleveru, nabízela se mi „levná“ varianta Českomoravské stavební spořitelny – rizikové životní pojištění. Navýšit úrazové v Kooperativě nepřipadá v úvahu. Lze pouze do 800tis, já bych potřeboval cca 2mil., abych pokryl úvěr.

  Odpovědět

 • Svěrkoš

  10 března, 2009

  to jste původně nepsal, že tam dávky v neschopnosti už máte. Úrazovku Koop. bych zrušil komplet, ne, že by byla vyloženě špatná, ale trvalky si dosjednáte v Cleveru (jestli vám stačí od 10% poškození je to velmi levné, je tam u Generali i paušální plnění za ztrátu zubu a tuším zlomeninu – nevím jen,jak u starších smluv, v mojí ano). Tělesné poškození úrazem v Koop. máte zbytečně navíc, když máte neschopenku i nemocnici taky v Cleveru (zbytečně přeplácíte v úrazovce Koop.) a úmrtí si dejte nejen úrazem, ale celkovou rizikovku – k úvěru určitě, pro zajištění manželky pokud chcete, sice jen úrazová smrt je levnější, ale když vám vypoví srdce nebo raní mozkovka (nechci nic přivolávat), tak z úrazovky nedostanete nic. Že to statisticky je v mladém věku míň pravděpodobné, je sice fakt, ale nikdo nezaručí, že zrovna moje nebo vaše maličkost se tomu vyhne. Snížení Cleveru možné je, od 3. roku dál, minimum bylo 300 Kč měsíčně a záelží, pokud necháte 2000 na úmrtí, tak byste se kolem 300 měsíčně se zdravotním měl vejít anebo jen málo nad. Rizkovku k úvěru měla i Generali celkem levnou (varianta s klesající částkou) nebo Koop. – úvěrové pojištění taky s klesající částkou, ti ji nevázali ani na nutnost úvěru.

  Odpovědět

 • zdenek v.

  16 března, 2009

  Díky za radu. Určitě to budu řešit – zkusím si o tom promluvit s generali tak, jak píšete.

  Odpovědět

 • Kateřina Došlá

  31 března, 2009

  Dobrý den, bude to právě měsíc, kdy jsem uzavřela IŽP Perspektiva 6bn od kooperativy. Měsíční splátka činí Kč 1800. Je mi 26let, měsíční příjem cca 17tisíc hrubého, platím si ještě penzijní připojištění u ČS 500kč a stavební spoření Kč 1 700,-. Úvěr žádný nemám. Pojištění je sjednáno na 44 let. Rozvrstvení do fondů je eerste-sparinvest 30%, conseq horizont invest 40%, c-quadrat arts total 30%. Přiznám se,že jsem laik a vlastně mě na tom pojištění zlákalo zhodnocení fin.prostředků a zajištění do budoucnosti,ale po přečtení některých příspěvků mám obavy jestli jsem udělala správě. Jaký je Váš názor?

  Odpovědět

 • Kulíííšek

  12 ledna, 2010

  1) Kooperativu zrušit, je to jedna velká …., která často nic neřeší. Místo toho bych se podíval na kvalitní pojistku max do 1000,- (dneska se dá udělat od 300,-), hlavně na trvalé následky. Otázkou je, kolik chcete posílat do investic, čím víc, tím dřív máte náklady zpátky (horizont 10-12 let za 1000,- měsíčně)
  2) Penzijko snížit na 200, víc zatím není potřeba, jste mladá.

  Měsíčně ušetřeno 1100,-, které si posílejte do rezerv.

  3) A stavební spoření je taky diskutabilní. Proč zamykat prachy na 6 let, když nevím, jestli je budu potřebovat. Radši bych místo 1700,- posílal 2000,- na spořící účet a za 6 let tam budu mít stejné peníze.
  Nevýhoda – Měsíčně o 300 větší náklady.
  Výhoda – Likvidní prostředky.

  Odpovědět

 • jarda

  26 dubna, 2009

  Vážený Zdeňku, otázka je, co byste vyřešil pojištěním od České spořitelny, dobře! Dejme tomu „Flexinou“ byste se mohl jistit na riziko vinkulací buď s konst. pojistnou částkou, nebo klesající, kdyby se s Vámi něco stalo, aby rodina nebyla zatížena splátkami apodobně. Ale v tom případě nechápu, proč máte Clever invest od Generali, neboť to není to pravé ořechové na jištění hypoték a úvěrů. Velmi dobrý produkt na toto je Profi invest od ČP, kde nejenže si splácíte jistinu a máte krytí v podobě P.Č. , která mimochodem u tohoto produktu jde vytáhnout až dokonce na víc než milion a půl, aniž byste musel absolvovat lékařskou prohlídku, ale navíc Vám při adekvátním pojistném v konečné fázi vydělá slušné peníze, které nemusí zůstat bance. A to nemluvě o tom, že si průběžně můžete z tohoto produktu dluh zaplatit. Dřív samozřejmě. Ale je to na Vás. Zdravím. Jarda.

  Odpovědět

 • Kateřina Došlá

  31 března, 2009

  Dobrý den, uzavřela jsem IŽP Perspektiva 6bn od kooperativy. Měsíční splátka činí Kč 1800. Je mi 26let, měsíční příjem cca 17tisíc hrubého, platím si ještě penzijní připojištění u ČS 500kč a stavební spoření Kč 1 700,-. Úvěr žádný nemám. Pojištění je sjednáno na 44 let. Rozvrstvení do fondů je eerste-sparinvest 30%, conseq horizont invest 40%, c-quadrat arts total 30%. Přiznám se,že jsem laik a vlastně mě na tom pojištění zlákalo zhodnocení fin.prostředků a zajištění do budoucnosti,ale po přečtení některých příspěvků mám obavy jestli jsem udělala správě. Jaký je Váš názor?

  Odpovědět

 • Robert

  26 dubna, 2009

  Dobrý den,

  ve Vašem příspěvku postrádám málo informací. 6bn není špatný produkt,(jako první umožňuje slevu z počátečních nákladů, výběr z jednoho fondu, apod.) ovšem je potřeba vědět k čemu Vám vlastně toto životní pojištění slouží.

  1) Pokud nemáte žádné závazky vůči 3 osobě, děti, úvěr, apod. není opodstatněný vznik této a jakékoliv jiné životní pojistky. Spořit lze levněji.

  2) Pokud závazek je a není stanovena částka pro případ Vaší smrti z jakýchkoliv příčin ve výši 3 násobku Vašeho ročního čistého příjmu, jedná se o pojistku bez patřičného efektu.

  3) Zajímalo by mne, jaké zhodnocení Vás zlákalo?

  Odpovědět

 • Pan V

  4 května, 2009

  Dobrý den,
  poradí mi někdo?
  Mám životní pojištění
  České pojištovny PROFI INVEST (FDP- dynamické portfolio) založeno 2007.
  POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI 10000,-. Měsíčně platím 1000,-. Celkem jsem tam investoval 25000,-. Jelikoš mám s placením problémy tak stojím před otázkou jestli ho zrušit a nebo platit dále.
  Chtěl jsem ho zrušit ale zpátky nedostanu nic, tak nevím jestli mám pokračovat a nebo oželet 25000,- .
  Děkuji moc za všechny rady.
  S pozdravem V

  Odpovědět

 • Milan

  4 května, 2009

  Jiná připojištění tam nemáte? Takto nastavenou pojistku raděj nechám bez komentáře. Minimální pojistné je 500,-, na tuto částku bych to snížil, rušit je podle mne hloupost, pokud to pětikilo unesete.

  Odpovědět

 • Miky

  4 května, 2009

  Nebo pozastavit placení, je-li to už v tuto dobu možné.

  Odpovědět

 • C

  24 května, 2009

  Určitě bych to nerušil, snížit na 500,lépe nastavit, podívat se na alokaci do fondů. Přerušit placení jde bohužel až po 3 letech placení.

  Odpovědět

 • Fixer

  11 listopadu, 2010

  Dobrý den lze to snížit z jakékoliv částky? …

  Odpovědět

 • sarkaTopolova@centrum.cz

  23 července, 2009

  jak že nedostanete nic? to přece nejde!!! nebo ano? mám stejné pojištění, zhruba stejně zaplaceno a tak mě toto opravdu zajímá…

  Odpovědět

 • akimo

  24 května, 2009

  Dobrý den.

  Mohl by mi prosím někdo poraidt? Byla jsem kontaktována pracovníkem nejmenované společnosti ohledně uzavření investičního životního pojištění. Měsíční splátka 1.500,- Kč , pojištění pro případ smrti 200 000,- Kč. bylo mi řečíno, že zhodnocení je až 7 %, smlouvu mohu kdykoliv bez problému ukončit a vložené peníze vybrat. O polatcích za vedení ižp nepadlo ani slovo.
  Poté, co jsem si přečetla na různých diskuzí a marně se snažila najít smluvní podmínky přímo na internetu, jsem znejistila a nevím, co si mám o daném produktu myslet azda ho tedy skutečně uzavřít.
  Předem všem děkuji za jakýkoliv názor či radu.
  Děkuji všem před

  Odpovědět

 • Radek

  25 května, 2009

  Osobně nedoporučuji. Je to IŽP a jako takové je na investování nevhodné – příliš drahé, daňová výhoda se změní v nevýhodu při danění výnosů, podstupujete kromě běžných investičních rizik i kreditní riziko pojišťovny apod.

  Kdyby vám ho poradce nastavil především na krytí rizik (což toto není), pak to může být jiná. Konkrétní podmínky tohoto produktu ale neznám, tak i tak by mohlo vyjít draho.

  Odpovědět

 • jarda

  2 září, 2009

  Nutno počítat při variantě zrušení tohoto produktu IŽP s tím, že jakmile ji teď vypovíte, nedostanete ani korunu, neboť vám nevznikl po roce a půl nárok na tzv. odkupné, nebo chcete-li, odbytné, které se zpravidla začníná tvořit zhruba po třech až čtyřech letech. V tomto případě smlouva skončí bez nároku na výplatu. Kromě případného vyplacení pozůstalých v případě smrti pojištěného ev.(pojistníka). Řešení však zde je a taky jste ho zmínila. To znamená, ve vašem případě požádat písemně VIG o snížení pojistného na minimum což je 500,-Kč, počítejte však měsíc ještě s původní výší úložky.

  Odpovědět

 • jarda

  2 září, 2009

  Jste jak malí Honzové. Otevřete oči, přečtětě si VPP (pro laiky: všeobecnépojistnépodmínky) a pak se méně divte!!!!!

  Odpovědět

 • zdenka

  8 června, 2009

  Dobrý den, před 1,5 rokem jsem si uzavřela IZP s podtitulem Evropská penze u Vienna insurance group na 37 let s měsíční splátkou 1500,-Kč, bohužel jsme se dostali s rodinou do tíživé finanční situace a rozhoduji se jestli zrušit nebo pokračat (snížením splátky na nejnižší možnou), zvolila jsem variantu Inteligentní porfolio. Poplatky jsou ve výši max. 50 Kč měsíčně, výnos předpokládaný 9% což samozdřejmě není garantováno. Máte někdo zkušenost prosím s tímto produktem? Děkuji

  Odpovědět

 • silvik

  31 srpna, 2009

  Prosim o radu. Pritel se vcera nechal premluvit kamaradem pojistovakem a podepsal IZP na 1200 KC mesicne s castkou pro pojisteni pro pr. smrti 50 000, garantovany fond s alokacnim pomerem 50% a sparinvest – konzervativni fond c-quadrat balanced 50%.
  Ja si myslim, ze je to zbytecne a chci to zrusit. Mame celkovy prijem domacnosti asi kolem 50 tis. cist. mesicne, momentalne bydlime v podnajmu, ale uvazujeme o hypotece. Radeji bych dala penize na hypoteku, nez takhle zbytecne na nejake pojisteni a nechat si udelat obycejne zivotni pojisteni. Co si o tom myslite?? Dekuji za nazor.
  Silvie

  Odpovědět

 • Radek

  1 září, 2009

  Kdyby to bylo aspoň dané na rizika, která by kryla onu hypotéku… ale takhle si jen kamarád vašeho přítele přivydělal na váš úkor… můj názor.

  Odpovědět

 • :::

  8 září, 2009

  …o čem je řeč??? Vůbec tento názor nechápu!!! Pokud ještě hypotéka není, jak se má pojistit, na jaká rizika a na kolik?? Názor laika nebo profíka?? Jsem pro to druhé!

  Odpovědět

 • :::

  8 září, 2009

  SORRY – jsem pro laika – překlep

  Odpovědět

 • Katy

  8 září, 2009

  K hypotéce banky vyžadují pojištění, které tato smlouva zajistí velmi levně. Lze připojistit rizika smrti, nemoci, úrazu, pracovní neschopnosti, nemocnice a mnoho dalších, které v průběhu splácení hypotéky může přítel ocenit. Fondy jsou spíše konzervativní. Pojištění smrti lze libovolně navýšit-a přizpůsobit úvěru, postupem času snížit. Smlouvu lze odečítat z daní, lze ji za jistých podmínek zprostit od placení (klient je dále pojištěn), lze v průběhu peníze vybírat. Určitě bych smlouvu upravila podle výše úvěru, tak aby vás do budoucna zajistila, třeba i k dřívějšímu doplacení úvěru, či v případě finanční krize. Všude v zahraničí je zcela běžné mít zajištění na život v těchto produchtech, jen u nás se lidi bojí pojistit a jakmile tento krok udělají, najde se vždy nějaký chytrý laik či jiný pojišťovák, který mu to ihned rozmluví. Ať si každý přebere proč! :o))))

  Odpovědět

 • a

  9 září, 2009

  budete akorát spořit do nijak kvalitních fondů a draze! K čemu vám to pojištění je? jmenuje se to pojištění a vy tam nemáte pojištěno nic (50 000 není pojistná částka, to je paskvil k ničemu), jen budete spořit do produktu, který se ke spoření nehodí.
  Zrušte to, sežeňte si poradce, který s vámi podepíše poradenskou smlouvu a ponese nějakou zodpovědnost za své rady. Zaplatíte mu za radu, ne za zprostředkování pojistky!
  Všechno něco stojí, takže se vyhněte podomním prodavačům, kteří radí zdarma 😉 a zaplaťte si solidní poradenství.
  Rady zadarmo bývají nejdražší 🙂

  Odpovědět

 • silvik

  17 září, 2009

  Dekuji za vsechny nazory..:-)

  Odpovědět

 • ája

  4 října, 2009

  ahoj, řekla bych, že na to, kolik činí váš měsíční příjem to spoření není přehnané – jak se jiným zdá. Záleží na jak dlouho si to uzavřel… a jaká má % rozložení. Klasicky bych řekla, že se tyto věci hodí na naspoření do důchodu. Což se hodí, ne? A co se týká zrušení, tak zase tak špatná ta smlouva není – raději bych snížila měsíční placení pojistného – z 1200 např. na 500, když se ti 1200 zdá moc. Jinak až budete řešit hypotéku na pořízení vlastního bydlení, tak potom se zajímej i o krytí rizik… Ať to zkrátím, jsem na tom asi stejně jako ty, co se týká informací z této oblasti, ale výbornou zkušenost mám s finančními poradci společnosti OVB Allfinanz – a dle mého názoru není pravda, že za co se neplatí – to se nevyplatí. Od této spol. mám svého fin. poradce a troufám si říct, že jeho práce je velice svědomitá a nám s přítelem rozhodně pomohl. Tak to třeba zkus, získáš další nezávyslý nároz a určitě „trochu“ víc kvalifinovaný než v této diskuzi – i když pozor všechno je jen o lidech 🙂

  Odpovědět

 • nada

  21 října, 2009

  perspektiva je to nejlepší co mohl přítel uzavřít anavíc může tímto uzavřeným produktem ručit
  při hypotéce, stejně by se při uzavírání hyp. úvěru pojistit musel. udělal správně. navíc u perspektivy může průběžně vybírat, což u ostatních produktů nemůže. jedina škoda , že uzavařel 4 bn mohl 6bn a dal by tam i děti co přijdou a ještě 4x bonus a to jen za 65 Kč.
  to je realita.

  Odpovědět

 • Majk

  21 října, 2009

  No výborně. A proč musí mít k hypotéce životku? To by mě zajímalo.

  Odpovědět

 • Milas

  21 října, 2009

  když pominu problematickou výhodnost výběrů … Allianz Rytmus, Profi život … a řada dalších umožňují výběry. K hypotéce bude muset mít životní pojistku? To je pro mne novinka a když už ji banka bude požadovat, co třeba RŽP, dejme tomu Uniqa s dividendou, kde je možnost i investovat? A to je jen malý výběr z produktů na trhu. Vaše argumentace zavání školením prodejních dovedností …

  Odpovědět

 • Robert

  21 října, 2009

  Jezisi to je sranda! Nic ve zlem pani (slecno) Nado… Spocitejte si na 4 bn kolik zaplatite za rizika! Skvele Vam k tomu poslouzi odkaz http://www.produktovelisty.cz

  Potom mozna zmenite nazor.

  Odpovědět

 • Ivana

  21 října, 2009

  To nic, za pár měsíců se jí rozsvítí. A právě tady máme výborný příklad, jak reaguje prodejce – pravděpodobně nováček, který se právě vrátil ze školení, a jak zareaguje poradce. Mimochodem, dnes jsem držela v ruce finanční plán zpracovaný nováčkem jedné nejmenované firmy – paní se klientovi na první schůzce přiznala, že je na mateřské a v oboru pracuje půl roku. Všechny běžící pojistky doporučila zrušit, doporučila přestat platit stavební spoření(protože to není výhodné), navýšit u 35 letého PP na 1500 (z 500) a 30 leté paní PP na 150 (ze 100) a sjednat nové IŽP pro celou rodinu – mj. 3 děti a každé vč. 50000 na smrt a 1000 DO úraz a 500 pobyt v nemocnici. Opravdu úžasná, krásně svázaná práce. K obsahu nemám slov.

  Odpovědět

 • janek

  24 října, 2009

  Podle toho, kolik je Vašemu příteli a na jak dlouho toto IŽP sjednal. Možná by měsíční příspěvek mohl být nižší, ale nechala bych přítele budovat jakousi rentu do důchodového věku na přilepšenou.

  Odpovědět

 • Pavel

  25 listopadu, 2009

  kolik je vsšemu příteli? doporučil bych převést prostředky na jeden fond c-quadrat dynamik který si drží nejvyšší zisky a za dvacet let můžete vybrat ušetřené peníze které by měli být o 100% navýšeny (100tis a na urocích dalších 100tis) a uhradít část hypotéky.V každém případě doporučuji doplnit úrazovou pojistku.BONUS 7UO za 66/měsíčně.Kamarád si při stěhování poškodil páteř a marodil 10měsíců, bohužel neměl urazovku a nyní bude páteř vyloučena z urazů. Před úrazem měl také jen spoření.

  Odpovědět

 • Anděl

  28 ledna, 2010

  Dobry den.Moje znama je v prekerni situaci.Uzavřela s akooperativou smlovu,ale bohužel špatně sepsanou.Jedna se o životní pojištění Perspektiva podle sazby 4 BN,bez spořící složky.Pracovník,kteremu dala svou duvěru ji slibil vyplacení 30000 po 3 letech,ale ted ji bylo řečeno,že nedostane nic.Muže se nějakym zpusobem domoci svych peněz?Naspořila celkem 34000.Určitě nebyla její chyba v tom,že pouze věřila,že její peníze jsou v dobrych rukou.Prosim o odpoved.Děkuji

  Odpovědět

 • Kamila A.

  28 listopadu, 2009

  Dobrý den,
  pročetla jsem si všechny příspěvky, ale pořád z toho nejsem moudrá.
  Měla jsem 5 let důchodové připojištění vč. pojištění smrt, nemoc, trv. následky atp. Nyní jsme s mým fin. poradcem smlouvy aktualizovali a v současné době mám na 44 let – IŽP 6BN, kde 100 tis. v případě smrti, 100 tis. trval. následky, 200 Kč/den prac. neschopnost, 500 Kč/den pobyt v nemocnici, celkem platím 1000 Kč/měs, z toho 286 Kč jde na pojištění, zbytek do C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic. K tomu mám pojist. smlouvu o úraz.poj. osob 777 Bonus + 7UO na 54 let na smrt následkem úrazu 100 tis., trvalky 200 tis, těles. poškození 25 tis. , celkem platím 194 Kč/3 měsíce a tuto smlouvu mám 2x. Je mi 30 let, s manželem máme hypotéku, měsíční příjem cca 20 tis.
  Původní myšlenka byla jen důchodové pojištění, ale skončila jsem s investičním životním pojištěním a můj dotaz zní, zda pro „spoření peněz na stáří v kombinaci s pojištěním proti smrti, úrazu atd. je toto výhodná varianta.

  Předem vám děkuji za odpověď.

  Odpovědět

 • Ajven

  28 listopadu, 2009

  Můžu Vás poprosit o odpověď, z jaké společnosti byl poradce, který Vám výše uvedené portfolio vypracoval? Děkuji

  Odpovědět

 • Pavel

  28 listopadu, 2009

  Tipuji Kapitol ,minimální pojištění a hodně na spoření umí jen zoufalci

  Odpovědět

 • profi

  29 listopadu, 2009

  Podle mě je vaše řešení zbytečně komplikované a poradce, spíše. zprostředkovatel mylel jen na prodej než na vaše správné zajištění. Nevím, jak máte zajištěnou hypotéku, zda k ní máte úvěrové pojištění či jiné životní pojištění, každopádně v uvedených smlouvách zajištění úvěru nemáte. Také trvalé následky jsou docela dost ořezané, nebot ve 2 smlouvách 777 bonus jsou bez progrese, takže Vaše celkové zajištění na TN je 800 000. Pokud máte 20 tisíc příjem, tak je to málo. Také pojistná částka pro případ tělesného poškození je směšná, daleko lépe vás zajištuje pracovní neschopnost a to jak v případě urazu, tak nemoci(karenční doba). To že jste aktualizovala smlouvy o důchodovém pojištění (předpokládám-li správně snížení), tak jste udělala jedině dobře, nebot tato smouva vlivem inflace a nákladů na dlouhém horizontu prodělává. Hodí se spíše v kombinaci s mimořádným vkladem a to až před odchodem do penze. Do té doby nemá smysl do ní dávat vysoké částky. 1800 za IZP mi přijde dost, zvlášt pokud vaše rizika činí jen 286,- Kč. Vůči danovému odpočtu je to přemrštěná částka. Osobně bych doporučil zajištění rizik řešit samostatným úrazovým pojištěním, nebo smlouvou o životním pojištění, kde pojištovna nevyžaduje tak vysoký podíl do investiční složky. Vaše zajištění by šlo namodelovat daleko efektivněji a lépe. Předpokládám, že také víte o tom, že první 3 roky bude hodnota IZP nulová díky poplatkové struktuře. Na zajištění na důchod je lepší využít jiných nástrojů a to levnější investice do OPF či možná by se dalo uvažovat o dalších alternativních investicích.

  Odpovědět

 • maria

  2 prosince, 2009

  mila kamilo,kdyz uzavru zivotni pojistku,tak se s tim urcite sverim na internet a necham si radit od konkurencnich spolecnosti.ty mi o tom navykladaji ruzne bludy a budu v tom mit jeste vetsi zmatek… to je to nejhorsi,co muzete udelat. nejlepsi reseni je opet zavolat poradci,ktery vam tu smlouvu uzaviral a jeste jednou si nechat vysvetlit vsechna fakta! zalezi na vas,jakym zpusobem to pak vyresite. davam vam radu z me vlastni zkusenosti

  Odpovědět

 • Ajven

  3 prosince, 2009

  Milá Mário, vzhledem k tomu, že složení potrfolia vykazuje známky špatného nastavení jižna první ophled, tak nám skutečně až na vyjímky nezbývá nic jiného, než konstatovat, že takto je to opravdu špatně. Vaše doporučení povede s tímto konkrétním poradcem pouze k tomu, že portfolio pochopitelně vyhodnotí jako buď dobré(neznám nikoho, kdo svou práci uzná za špatnou), nebo doporučí sjednání dalšího produktu k tíži klientky nebo její rodiny.

  Odpovědět

 • kamil

  8 června, 2010

  Ctěná paní Marie. Domnívám se, že paní Kamile to IŽP 6BN nedělal poradce, ale prodavač pojistek… Možná někdo z kapitolu? Je mrzuté, když vidím, že lidé posílají peníze někam, kde o ně nemusí být dobře postaráno. Je smutné, když bývají produkty ukrývány za nabubřelé názvy – třeba „PERSPEKTIVA“ … ale čí perspektiva…

  Odpovědět

 • Milan Javorsky

  25 února, 2010

  Ahoj, resim ted docela zajimavou vec – mam IZP od Generali, Future, mesicni prispevek 1800,- a je to primarne urcene na sporeni, takze smrt je tam na nejakych 2000,-, jine pripojisteni tam neni.
  Smlouva je cca od pulky roku 2008.
  No a ted mi poradce nabidl, ze kdyz si zvednu mesicni prispevek, tak on mi k nemu kazdy mesic prida 50%. Tzn. treba si ho zvednu na 5800,-, o 4000,- a on mi tedy prida 2000,- mesicne.
  A muj dotaz – ma cenu do toho jit a zvysit si prispevek tak, ze do toho zacnu davat i svoje disponibilni uspory ?
  Uvazuji takto: zvysim prispevek treba na 61800,-, takze o 60k, poradce mi prida 30k, takze mesicne tam pribude 91800,-. A takhle to budu delat 2 roky, coz je minimalni doba, po ktere lze neco castecne „vybrat“ (provest castecny odkup). No a ted me zajima kolik bude realny vydelek za ty 2 roky. Zanedbavam ten muj prispevek a pocitam, ze idealne by to tedy bylo 50%. Ale nekde to ja musim zaplatit te pojistovne 🙂 Z http://www.produktovelisty.cz/index.php?option=com_docman&Itemid=207 jsem si stahnul naklady a u Future to vychazi na 15.2%, dale nejake poplatky za vedeni, za vyber etc…no je realne, ze zhodnoceni po 2 letech bude opravdu treba tech 30% (50%-15.2-ty dalsi veci) ?? A kdyz za 2 roky reknu, chci 50% vybrat abych mel opet na splaceni 60k mesicne a opet dostaval 50% prispevek, daji mi to bez problemu snizene jen o tech 20%, takze furt budu 30% v plusu nebo to je uplny nesmysl ?
  vsem diky za jakykoliv help.
  Milan

  Odpovědět

 • vasek

  25 února, 2010

  ta nabídka přišla opravdu od poradce?

  Odpovědět

 • Radek

  25 února, 2010

  Nepočítejte s žádným zhodnocením – po dvou letech zaplatíte tak poplatky. A přijdete o všechno, co jste tam vložil.

  Odpovědět

 • Anonym

  25 února, 2010

  Zajímalo by mě, z jaké společnosti ti to bylo nabídnuto….
  Pro Tebe to bude nevýhodné vždy, pro poradce to bude výhodné jen za určitých podmínek, ale asi si to spočítal, že se mu to vyplatí

  Odpovědět

 • Milan Javorsky

  25 února, 2010

  Diky za nazory. Nabizi to spolecnost Absolutin.
  Trosku jsem pocital a kdyz to clovek nevybere hned, ale treba po 4-5 letech (a jen cast), tak o moc neprijde. Resp. ne o vice % nez kdyzby to tam daval bez prispevku, coz delaji lidi bezne 🙂 Ja oproti mam vyhodu toho 50% zhodnoceni 🙂 A to nepocitam zhodnoceni z akcii, ktere minimalne muze smazat poplatky a naklady.
  Asi do toho pujdu nebo proc by to pro me melo byt VIC nevyhodne nez IZP bez tohoto bonusu, coz maji vsichni ostatni ? Jina parametry mimo toho bonusu se nemeni, vse je stejne jako u normalni smlouvy.
  Diky vsem.

  Odpovědět

 • pety

  14 listopadu, 2011

  Ahoj je to opravdu nesmysl, po 2 letech vzniká právo na odkup, ale ten odkup je naprosto minimální. Jen pro srovnání když si človek spoří 1000 měsíčně = 12 000 za rok = za 2 roky 24 000 Kč – odkup je cca 2000 Kč… A ještě ke všemu jde o investiční životní pojištění, takže Vám nikdo nic nikdy nezaručí.

  Odpovědět

 • míra

  13 března, 2010

  6BN mi připadalo také jako velice dobrý produkt, ale po několikerém přesunu jednotek mezi fondy kde při každém došlo k několikatisícové ztrátě hodnoty i po odpočítání poplatků za převod (nemluvím o propadu jednotek na fondech) jsem dost rozladěn.
  Chybí tu jasná kontrola nad pohyby:
  – akceptační list vám příjde k nějakému datu, ale datum převodu si musíte dopočítávat podle razítka na žádosti o převod

  A když vám po vynásobení počtu jednotek hodnotou na původním fondu a vydělením jednotek na novém chybí pokaždé několik tisíc korun, výhodnost je ta tam.

  Zajímá mě, jestli máte ještě někdo podobný problém? Já zatím dávám čas na vyřešení svému zprostředkovateli, ale trpělivost pomalu dochází.

  Odpovědět

 • mrs Ruth

  3 srpna, 2010

  [Odstraněn spam]

  Odpovědět

 • James Brown

  4 září, 2010

  [Odstraněn spam]

  Odpovědět

 • Mr donard

  8 září, 2010

  [Odstraněn spam]

  Odpovědět

 • Mr frank

  20 září, 2010

  [Odstraněn spam]

  Odpovědět

 • gerrad

  14 září, 2010

  [Odstraněn spam]

  Odpovědět

 • PUSHINGSKY ÚVĚRY investiční organizace COMPANY

  7 září, 2010

  [Odstraněn spam]

  Odpovědět

 • Bforest Loan firm

  14 září, 2010

  [Odstraněn spam]

  Odpovědět

 • gate

  15 září, 2010

  Vážení, byli byste tak laskavi a veškeré tyto a další níže uvedené „nigerijské dopisy/nabídky“ smazali ze serveru? Zdá se mi, že to nepůsobí příliš důvěryhodně a divili bychom se, že Vám to nveadilo. Zdravíme P. Stuchlíka, GK

  Odpovědět

 • Yes Finacial Home

  16 září, 2010

  [Odstraněn spam]

  Odpovědět

 • pan Frank

  20 září, 2010

  [Odstraněn spam]

  Odpovědět

 • Petr

  18 září, 2011

  Koukám všichni se ptají a nikdo neodpovídá. Samozdřejmě že to byla zase sr. od Kapitolu, ale to není dúležité. Důležité je to že do žádný životky na světě nemá smysl investovat peníze. Pojištění má jistit spoření spořit. Je to obrovsky zatížený nesmyslnýma poplatkama(provizí) a zhodnocení se tak vesměs vytratí. do poručuji upravit pojitku na 7BN s platbou do 500 Kč a nastavit pouze rizika. Na investování se pak hodí Conseq, Pioneer investment, AXA investiční společnost a podobně, ale ne pojišťovny ty jen vomrdávaj.

  606640546

  Odpovědět

 • ZAS, KAPYTOL

  23 září, 2011

  dobrý den, jak jste již psali mnanžel si založil od KAPYTOL již před 5 lety a je to k ničemu , dvě malé děti a peníze chybý, neporadí někdo jak to zrošit a PŘIJÍT O MINIMUM. DĚKUJI

  Odpovědět

 • ajja.x

  7 října, 2011

  Chci se podělit o svou negativní zkušenost: Axa už ne, jsou to zloději! V květnu jsem požádala o vypovězení smlouvy o investičním životním pojištění – ptala jsem se kolik dostanu a řekli mi, že vrátí jen cca 57 % toho, co jsem tam vložila. Už to mne nepotěšilo, ale to není vše. K dnešnímu dni (cca půl roku poté) mi stále nepřišly žádné peníze. Volala jsem do Axy a bylo mi sděleno, že moje výpověď nebyla přijata, o čemž mne prý písemně informovali (žádný dopis mi nepřišel ..) a to z toho důvodu, že na žádosti chyběl úředně ověřený podpis (!). Výpověď jsem podávala osobně v pražské pobočce AXA – pracovnice kontrolovala mou totožnost, opsala si číslo OP i rodné číslo, normálně jsem se podepsala. O tom, že potřebuje nějaké úřední ověření mi neřekla vůbec nic (vyřešila bych to pochopitelně hned). Výsledek tedy je, že musím výpověď podat znovu a z peněz, co mi mají poslat, si strhnou „dlužné“ pojistné za poslední půl rok. Úchvatné. Prosím lidi, prozřete, a neuzavírejte si investiční životní pojištění u AXA.

  Odpovědět

 • Anonym

  8 října, 2011

  Paní aja.x, můžete mi poslat odscanovaný list ad AXA a Váš dokument mailem? Pomohu Vám gratis, a pomohu tím i jiným. jedlicka.j@gmail.com

  Odpovědět

 • Taira

  6 ledna, 2012

  Vážený pane Kokeši, velmi jste mě potěšil informacemi o životním pojištění. Na nevýhodnost spoření v životním pojištění jsem našla dobrou aplikaci pro iPhone http://itunes­.apple.com/cz/ap­p/zivotko/id4774342­99?mt=8 Škoda jen, že aplikace neukazuje ještě daňové odpočty a na druhé straně daň ze zisku, která se v investicích platit nemusí.

  Odpovědět

 • M

  3 května, 2012

  Dobrý den, můžete zažádat o mimořádný výběr. Dále můžete až na rok přerušit placení a ponížit platbu na 500,–

  Odpovědět

 • Andjey

  28 srpna, 2018

  Info – https://finrada.cz/noviny

  Odpovědět