CZK/€ 25.350 +0,12%

CZK/$ 23.394 +0,17%

CZK/£ 29.700 +0,45%

CZK/CHF 26.625 +0,25%

Text: Jan Traxler

11. 05. 2020

4 komentáře

Fond-show: NOVA Green Energy

 

Český společensky odpovědný fond se stabilními výnosy přes 6 % ročně, který se prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie snaží přispívat ke snižování škodlivých emisí a uhlíkové stopy. Uvádí, že každý investovaný 1 milion korun do fondu uspoří zhruba 100 tun uhlí ročně.

Loading 

NOVA Green Energy je fond kvalifikovaných investorů, je tedy určen pouze pro investory znalé, zkušené a finančně zabezpečené. Co to v praxi znamená? Minimální investice je nastavena na 1 milion korun, pokud investor zároveň prokáže, že má dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním. A nebo, pakliže někdo investuje do fondu 125 tisíc euro a více, pak je automaticky považován za kvalifikovaného investora a nemusí už znalosti a zkušenosti prokazovat.

Investorům od ledna nově nabízí celkem čtyři třídy investičních akcií: korunovou a eurovou variantu a u každé vždy ještě růstovou nebo dividendovou třídu. U růstové třídy jsou veškeré výnosy fondu reinvestovány, projevují se tedy růstem hodnoty investičních akcií. Dividendová třída bude od tohoto roku vyplácet investorům větší část výnosů formou pravidelné roční dividendy.

Základní údaje fondu

Správce fondu

REDSIDE investiční společnost

Manažer fondu

Ondřej Žídek

ISIN

REKLAMA

CZ0008044807 (CZK růstová)

CZ0008044823 (CZK dividendová)

CZ0008044815 (EUR růstová)

CZ0008044831 (EUR dividendová)

Vznik fondu

29. 1. 2013

Velikost fondu

1,8 mld. CZK

SRRI (1-7)

3

Investiční strategie

Jak už samotný název fondu napovídá, fond NOVA Green Energy investuje do „zelené energetiky“. Financuje a provozuje obnovitelné zdroje energie. Jedná se o největší takto zaměřený fond ve střední Evropě s aktivy pod správou v hodnotě zhruba 2,5 miliardy korun a vlastním kapitálem fondu v hodnotě 1,8 miliardy korun.

Aktuálně provozuje 14 fotovoltaických elektráren, 3 biomasové elektrárny a 3 bioplynové stanice. Výhledově uvažuje i o větrných a vodních elektrárnách. Své aktivity soustředí do regionu střední Evropy, konkrétně dnes provozuje projekty v ČR, Slovensku a Maďarsku, ale dívá se do budoucna také na Polsko a další regiony.

REKLAMA

Složení portfolia fondu

NOVA Green Energy - portfolio

Historické výnosy fondu

Fond NOVA Green Energy se může pochlubit velmi stabilními výnosy. Cílený čistý výnos fondu je minimálně 6 % ročně, což se mu daří naplňovat. Pouze v roce 2016 byl čistý výnos fondu „jen“ 5,4 %. V ostatních letech zatím vždy překonal šestiprocentní hranici a letos tomu zdá se nebude jinak.

NOVA Green Energy - výnosy

V roce 2020 se zatím fondu NOVA Green Energy nebývale daří. Jen za první čtvrtletí již vydělal investorům 2,85 %, zatímco v dřívějších letech to ve stejném období bývalo jen kolem 1-1,5 %.

Ondřej Žídek, portfolio manažer fondu, vypočítává tři hlavní důvody letošní nadprůměrné výkonnosti fondu: „Zhruba 0,5 % navíc je dáno nezvykle slunečným počasím. Průměrný osvit za leden až březen byl asi o 15 % vyšší, než jsme plánovali. Další 0,5 % navíc udělal slabší kurz koruny. A k vyšším čistým výnosům přispěly i nižší náklady na vstupní surovinu u našich bioplynových stanic a zvýšení výkonu biomasové teplárny v Krnči.“

Historický vývoj hodnoty investice (v CZK)

NOVA Green Energy - hodnota

Fond NOVA Green Energy byl založen již v roce 2013. Korunová třída fondu funguje od roku 2015 a od té doby stoupla hodnota investičních akcí fondu o 34 %. V roce 2019 byla navíc investorům vyplacena dividenda ve výši 0,0371 korun na jednu akcii. Celkový čistý výnos fondu NOVA Green Energy tak historicky vychází na cca 6,8 % p.a.

Jak je vidět na grafu výše, vývoj hodnoty investičních akcií navíc vykazuje prakticky nulovou volatilitu, podobně jako tomu často bývá také u nemovitostních fondů. U těch je to dáno stabilními příjmy z pronájmu nemovitostí. Fond NOVA Green Energy má zase stabilní příjmy z prodeje elektřiny a tepla, ať už se jedná o dodávky do sítě za pevné výkupní ceny, nebo přímou dodávku koncovému zákazníkovi za pevnou smluvní cenu. A stabilní cashflow fondu znamená stabilní výnosy pro investory fondu.

Rizika spojená s investicí

Žádná investice však není bezriziková. Specifickým rizikem tohoto fondu je systém podpory obnovitelných zdrojů energií formou pevně nastavených výkupních cen, které v ČR každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad. Podobně i na Slovensku a v Maďarsku fungují garantované výkupní ceny. Ceny jsou vždy garantované po určitou dobu od uvedení do provozu. Kdyby ale stát nějakým způsobem tyto garance zrušil či snížil, mělo by to samozřejmě negativní vliv na hospodaření fondu – nižší příjmy z prodeje elektřiny a tepla. A nižší příjmy by fond musel promítnout i do ocenění aktiv fondu, takže by mohla jednorázově klesnout hodnota investičních akcií fondu.

Fond NOVA Green Energy musí pracovat s rizikem, že stát nedodrží své záruky. Proto diverzifikuje, investuje do různých typů obnovitelných zdrojů energií a v různých zemích. Konkrétně v České republice má fond pouze dvě fotovoltaické elektrárny. Na Slovensku jich má více, ale jejich celkový podíl na čistém jmění fondu je srovnatelný jako v případě České republiky. Největší projekty co do energetického výkonu nyní fond buduje v Maďarsku, kde podpora funguje teprve krátce a výkupní ceny jsou nastaveny výrazně níž, než tomu bylo v letech 2005-2012 v ČR. V České republice naopak už od roku 2014 nejsou žádné garantované výkupní ceny, ty se týkají jen fotovoltaických elektráren uvedených do provozu do roku 2013.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek

max. 3,00 %

REKLAMA

Výstupní poplatek

max. 5,00 %

Poplatek za správu

1,60 %

Výkonnostní odměna

30 % z výnosu nad 6 % p.a.

TER (celková roční nákladovost)

1,64 %

Při nákupu investičních akcií fondu NOVA Green Energy je investorům standardně účtován vstupní poplatek ve výši 3 % z investované částky. Nicméně v závislosti na objemu investice je možné se zprostředkovatelem dohodnout i nižší vstupní poplatek. Při zpětném odkupu investičních akcií je pak v prvních pěti letech od nákupu účtován výstupní poplatek, který má klesající tendenci. V prvních dvou letech od nákupu činí 5 % z výše odkupované investice, ve třetím roce pak 3 %, ve čtvrtém roce 2 %, v pátém roce 1 % a po pěti letech už není výstupní poplatek účtován.

Za správu a administraci fondu si správce automaticky strhává z čistého jmění fondu poplatek za obhospodařování ve výši 1,6 % ročně. Kromě toho, pokud fond překoná cílený výnos 6 % ročně, náleží správci ještě výkonnostní odměna kalkulovaná jako 30 % z výnosu nad 6 % p.a. Výše prezentované historické výnosy fondu NOVA Green Energy jsou samozřejmě již očištěné o poplatek za obhospodařování, výkonnostní odměnu správce i další náklady fondu.

Celkové roční náklady na správu fondu tvořily v uplynulém roce 1,64 % z vlastního kapitálu fondu. V loňském roce ale byl roční poplatek za obhospodařování o jednu desetinku procenta nižší (1,5 %). Od roku 2020 došlo s transformací na SICAV a se změnou statutu k drobnému navýšení poplatku za obhospodařování, takže i celková roční nákladovost v tomto roce zhruba o tu jednu desetinku procenta stoupne. I tak je odhadovaná celková roční nákladovost kolem 1,75 % přiměřená.

Ekologická stopa fondu

Fond NOVA Green Energy se oficiálně přihlásil k principům odpovědného investování, což je iniciativa pod záštitou OSN. Fond za rok vyrobí z obnovitelných zdrojů 62,5 GWh elektrické energie, čímž uspoří 75 tis. tun oxidu uhličitého ročně. Správce fondu dále ve statistikách vypočítává, že každý investovaný 1 milion korun do fondu uspoří zhruba 100 tun uhlí ročně. V krátké dvouminutové video-prezentaci najdete ukázku konkrétních projektů fondu a jejich ekologické stopy.

Fond se navíc dnes snaží i k fotovoltaickým projektům přistupovat ekologicky. Má sice v majetku i „tradiční“ elektrárny postavené před deseti lety na poli. Ale třeba největší projekt v ČR je FVE Rožná, což jsou panely postavené kolem odkaliště bývalého uranového dolu v Dolní Rožínce, kde stejně není možné nic pěstovat. Nové fotovoltaické projekty plánuje budovat zejména na střechách výrobních hal. A v případě projektů stavěných na poli by elektrárna měla být instalována tak, aby pod panely mohla fungovat zemědělská produkce plodin, kterým vyhovuje zastínění, a pozemek tak byl v podstatě využit dvojím účelem zaráz.

Proč nechceme solární elektrárny?

Zelená energie a solární panely obzvláště jsou u nás považovány za silně kontroverzní. Náš stát v letech 2005-2012 nastavil pro fotovoltaické elektrárny z dnešního pohledu přemrštěné garantované výkupní ceny, a to na dobu 20 let od uvedení do provozu. Dnes naopak nepodporuje výstavbu fotovoltaických elektráren vůbec. Nicméně ještě zhruba 12 let bude stát (a my všichni na fakturách za elektřinu) doplácet na garantované výkupní ceny starším solárním elektrárnám. To se samozřejmě většině lidí nelíbí, a proto má u nás každý provozovatel fotovoltaické elektrárny nálepku zloducha.

Na druhou stranu, když se lidí zeptáte, zda by za městem raději nechali postavit uhelnou elektrárnu, nebo fotovoltaickou elektrárnu, tak naprostá většina dá přednost fotovoltaické. Česká republika ale stále vyrábí téměř polovinu elektrické energie v uhelných elektrárnách, což je alarmující. Dalších zhruba 35 % připadá na jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Podíl obnovitelných zdrojů energie na koncové spotřebě elektřiny je v České republice jen zhruba 15 %. Pro srovnání, v Německu aktuálně už polovina elektrické energie pochází z obnovitelných zdrojů. V tomto směru zaostáváme a čeká náš ještě hodně dlouhá cesta, než uhlí nahradíme nějakou čistější energií.

Závěrečné hodnocení

Fond NOVA Green Energy se podílí na velmi perspektivním byznysu a svým dílem přispívá k rozvoji obnovitelných zdrojů energie v ČR a okolních zemích. Chová se šetrně k životnímu prostředí a zároveň nabízí investorům velmi zajímavý poměr výnos/riziko. Tento fond je typickou ukázkou, že je možné s relativně nízkým rizikem dosahovat stabilně poměrně vysokých výnosů, v tomto případě lehce nad 6 % p.a. Vyšší výnos tu není na úkor rizika (ve formě vyšší volatility jako u akcií), ale na úkor likvidity. Doporučený investiční horizont je i s ohledem na výstupní poplatky 5 let a déle.

Fond NOVA Green Energy se perfektně hodí jako doplněk do portfolia v rámci celkové diverzifikace rizika. Nekoreluje vůbec s akciemi, dluhopisy, nemovitostmi ani jinými aktivy. Žije si svým vlastním životem, bez ohledu na to, co se děje na finančních trzích, nebo co zrovna napíše Trump na Twitter. Je to ukázková investice imunní vůči koronaviru i jiným krizím. Do výnosů fondu se projevuje spíše to, jak hodně zrovna svítí sluníčko.


Autor je privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management.

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů REDSIDE investiční společnosti a jsou platná k 31. 3. 2020.

Loading

Vstoupit do diskuze 4 komentáře

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Kam investovat? Rok 2023 se ponese v duchu nové energetiky

Co se bude dít v Česku v dalších dvaceti letech po roce 2030, kdy bychom měli postupně dosáhnout úplného odklonu od využívání fosilních paliv ve výrobě elektřiny, tepla i dopravě? V již dříve publikované studii Energetická revoluce se dočteme, že v roce 2030 by Česká republika mohla využívat […]

Text: Filip Kučera

06. 01. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Anonym

  12 května, 2020

  S ničím nekoreluje a má vysoký očekávaný výnos bez rizika. 🙂 Další z mnoha perel na tomto serveru. 🙂

  Jene, o vysoce výhodných investicích do energetiky by Vám mohli lidé angažující se v energetických projektech v zemích bývalé Jugoslávie vyprávět dlouhé příběhy. Ponuré. 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  15 května, 2020

  Dobry den,
  Kde je uvedeno, ze s nicim nekoreluje a je bez rizika? Tento fond neinvestuje v zemich byvale Jugoslavie. Projekty fondu prinasi trvale zhodnoceni.
  Diky.

  Odpovědět

 • Anonym

  15 května, 2020

  Kde je uvedeno, že s ničím nekoreluje? V článku. Čtvrtá věta od konce. O několik vět výše se uvádí, že důvodem vyššího výnosu není riziko.

  Odpovědět

 • Anonym

  27 května, 2020

  Nepredpokladate, ze vyznamnym rizikem pro tento fond muze byt napriklad navrhovane snizeni statni podpory solarnich elektraren ?

  Odpovědět