CZK/€ 25.265 +0,14%

CZK/$ 23.663 -0,22%

CZK/£ 29.501 -0,13%

CZK/CHF 26.030 +0,03%

Text: Pavel Matoušek

18. 02. 2009

0 komentářů

Finanční poradci: Klienti mají větší práva!

 


 

Rok 2008 byl pro účastníky kapitálového trhu (obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele a poradce, banky a klienty) rokem zásadní změny, neboť vstoupila v platnost novela Zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, která nabyla účinnosti dne 1. prosince 2008. Ta byla přijata na základě Směrnice o trzích finančních nástrojů č. 2004/39/EC (Markets in Financial Instruments Directive, zkráceně MiFID). Změna, kterou implementace MiFID na kapitálový trh přinesla, je pro všechny jeho účastníky největší změnou za posledních deset let.

Zatímco v odborných kruzích byl MiFID diskutován v průběhu celého roku 2008, vůči klientům byl a doposud je komunikován naprosto nedostatečně. To má za důsledek, že veřejnost, tedy klienti finančních poradců a zprostředkovatelů, o nové legislativě, svých nových právech a o možnostech, které jim přináší, neví téměř nic.

Skoro se zdá, že se změny dotkly výhradně obchodníků a zprostředkovatelů, a to i přesto, že jedním z hlavních cílů MiFID bylo sjednocení pravidel investorů v rámci EU, zvýšení míry ochrany, které se investorům dostává a zvýšení povinné informovanosti investorů, tedy zvýšení odpovědnosti poskytovatelů investičních služeb vůči investorům. 

Co se pro klienta poskytovatelů investičních služeb změnilo od 1. 12. 2008?

Nově se rozšiřuje okruh investičních nástrojů, pro jejichž poskytování je nutné získat povolení České národní banky. Poskytovatel investiční služby je povinen investorovi poskytnout úplné informace, které jsou korektní a srozumitelné. Investor by měl na základě poskytnutých informací dostatečně porozumět jak poskytované službě, tak investičním nástrojům.

Nemělo by tak docházet k situacím, kdy klient podepíše formální prohlášení o tom, že byl seznámen se všemi riziky a je tím odpovědný za všechna svá rozhodnutí. Součástí poskytovaných informací musí být informace o investičních nástrojích, nákladech a poplatcích, informace o obchodníkovi, propagační sdělení, smluvní dokumentace.

REKLAMA

Další zásadní povinností poradců je poskytnutí takové služby, která odpovídá požadavkům investora a jeho investičnímu profilu. Zde platí, že čím menší znalosti a zkušenosti klient má, tím větší ochranu si zaslouží a naopak. Nejprve proto musí být provedeno zjištění, zda je investor profesionální, či nikoli.

Investor se může stát profesionálním zákazníkem také na vlastní žádost např. proto, aby získal přístup k takovým investičním nástrojům, které nemohou být neprofesionálnímu zákazníkovi poskytnuty.

Může se však také stát, že poskytovatel služby požádá investora, aby jej mohl zařadit jako profesionálního zákazníka. V takovém případě však zákazník ztrácí část ochrany, která je mu poskytována jako neprofesionálovi, a měl by proto požadovat vysvětlení této žádosti a její uvedení do investičního dotazníku. To proto, aby tímto způsobem poskytovatel investiční služby nesnižoval svou míru odpovědnosti vůči investorovi.

Investiční dotazník musí být sepsán s každým investorem a obsahuje poměrně podrobné otázky, na základě kterých je vyhodnocen investiční profil klienta. Zde tedy platí pro investory: ve vlastním zájmu odpovídejte pravdivě a neberte na sebe zbytečně velký díl odpovědnosti.

REKLAMA

Z jakých služeb může klient vybírat?

Většina investorů se setká buď s investičním poradenstvím, nebo se zprostředkováním. U zprostředkování poskytovatel služby zkoumá pouze to, zda investor má dostatečné zkušenosti a znalosti k tomu, aby mohl vyhodnotit rizika vyplývající z transakce, jejíž provedení po zprostředkovateli požaduje. Pokud ano, pak transakci provede, rozhodně ji však nevyhodnocuje a neradí! Proto do značné míry nese odpovědnost za rizika sám investor. Stejně tak tomu je v případech, kdy investor bude požadovat zprostředkování příslušného pokynu i přesto, že poskytovatel služby vyhodnotí investorovy znalosti a zkušenosti jako nedostatečné pro tento druh služby.

Poradenství je službou, ve které nese větší míru odpovědnosti poskytovatel služby, protože vyhodnocuje získané informace o investorovi a nabízí mu aktivně investiční nástroj. Investiční poradenství je nově zařazeno mezi hlavní investiční služby a do budoucna je bude moci nabízet pouze osoba s příslušným povolením.

Odpovědnost za své poradce nese společnost, pro niž pracují

Velmi důležitou změnou, která významnou měrou zvyšuje ochranu investora, je zavedení tzv. vázaných zástupců. Jedná se o poskytovatele služeb, kteří jednají pod hlavičkou nějaké společnosti. Za vázaného zástupce vůči investorovi nese odpovědnost investiční zprostředkovatel, pro kterého je činný a pod kterým je registrovaný. Tak tomu dříve nebylo.

Pokud nyní investor zjistí např. po dvou letech od poskytnutí investiční služby, že ze strany osoby, se kterou jednal, došlo k porušení některé z jeho povinností a investorovi tím vznikla škoda, nemusí dohledávat člověka, s nímž jednal a může se obrátit přímo na zprostředkovatele, a to i v případě, že už pro něj tato osoba nepracuje.

V tuto chvíli ještě nejsou legislativně upraveny veškeré dopady MiFID. Zejména teprve dojde k upřesnění toho, co je, či není investičním poradenstvím. Obecně lze ale říci, že vývoj na kapitálových trzích dospěl na vyšší úroveň, a to jak v důsledku implementace MiFID, tak v důsledku současné hospodářské krize a z ní vyplývajících dopadů jak na kapitálové trhy, tak na subjekty, které jsou na těchto trzích činné, a zejména na investory.

Investor musí být vnímán jako rovnocenný účastník trhu a na druhou stranu tak bude vnímán tím více, čím větší povědomí bude mít o svých právech a pravidlech, která při poskytování investičních služeb platí.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *