CZK/€ 25.440 +0,26%

CZK/$ 23.453 +0,37%

CZK/£ 30.298 +0,39%

CZK/CHF 26.480 +1,03%

Text: Luboš Svačina

24. 01. 2008

0 komentářů

Adopce podnikatelů na dálku: Mikrofinancujte… Jak na to?

 


 

O principu fungování mikrofinancí jsme psali v článku Mikrofinance: živá voda ekonomik rozvojových zemí i investičních portfolií.

Technologickým vývojem a zkušenostmi se obor mikrofinancí stává čím dál více efektivnější, překážkou k dalšímu kvalitativnímu skoku a rozvoji představuje nedostatek prostředků mikrofinančních institucí. Z tohoto pohledu se jeví zlomem ve vývoji mikrofinancování využití internetu.

Pionýry v oblasti využití internetu k mikrofinancování jsou především společnosti v USA, kde lze tyto projekty díky příhodnějším legislativním a technologickým podmínkám mnohem snáze realizovat. Mezi nejvýznamnější mikrofinanční portály lze zařadit KIVA.ORG, PROSPER.COM a nově spuštěný server MICROPLACE.COM jehož provozovatelem je www.eBay.com.

Výhodou využití internetu je především v rychlost přenosu informací a možnosti zapojení mnohem většího počtu osob – investorů/dárců, kteří do systému přinesou větší objem prostředků dále distribuovaných mikrofinančními institucemi (MFI).

Kdo jsou účastníci?
Pojem investor/dárce uvádím záměrně. Dosud byl obor mikrofinancí spíše nástrojem efektivní distribuce finanční pomoci, nicméně v souvislosti s rostoucí profesionalitou mikrofinančních institucí, z nichž některé již získali dokonce bankovní licenci (např. mexická Compartamos a peruánská MiBanco), a růstem transparentnosti sektoru mají mikrofinance potenciál stát se plnohodnotným investičním nástrojem. Proto v dalším textu používám pojem investor.

Jednou z prvních společností v Evropě, která začíná s poskytováním mikrokreditů prostřednictvím internetu, je pražská společnost Microfinance a. s. Společnost Microfinance připravuje v následujících dnech spuštění internetového portálu www.myELEN.com (Electronic Loan Exchange Network), který bude schopen on-line zprostředkovávat kontakt investora a žadatele o půjčku včetně zabezpečení souvisejících finančních toků. Cílem projektu je, podle slov vedoucí projektu Lindy Hanykové, vytvořit "fungující most mezi světem přebytku a světem kritického nedostatku kapitálu" .

Prozatím společnost Mikrofinance spolupracuje s mexickou specializovanou mikrofinanční institucí FIPS, jejíž služeb využívá v současnosti přibližně 9000 klientů. V blízké budoucnosti by podle slov Lindy Hanykové mělo dojít k navázání vztahu s dalšími mikrofinančními institucemi v dalších zemích Latinské Ameriky, Blízkého východu a východní Evropy. Konkrétní země prozatím vedoucí projektu tají.

Tabulka 1: Základní informace o instituci FIPS

Zdroj:
materiály Microfinance a.s., data k 30. 6. 2007


Klienty FIPS jsou především drobní živnostníci, maloobchodníci a farmáři, o jejichž zdroji příjmu vypovídá graf 1. Na stránkách myELEN.com má potencionální investor možnost seznámit se s konkrétními projekty a finančními požadavky klientů FIPS. Projekty zde prezentují jak jednotlivci, členové tzv. Solidárních skupin (Solidarity Groups), tak celé skupiny drobných podnikatelů organizovaných v tzv. vesnických bankách (Village Banks).

Graf 1: Struktura žadatelů o úvěr

Zdroj:
materiály Microfinance a.s.


Podmínky investování, výnos
Návštěvník portálu myELEN.com si může jako cíl své investice vybrat buď konkrétní projekt nebo se může rozhodnout pro přímou investici do mikrofinanční instituce, která jeho prostředky dále rozprostře ve svém portfoliu klientů. Minimální a maximální výši investice zobrazuje následující tabulka.

Tabulka 2: Minimální a maximální hodnoty poskytnutých půjček

Zdroj:
materiály Microfinance a.s.

FIPS svým investorům za jejich prostředky nabízí pravidelné zaručené zhodnocení v závislosti na investované/půjčené částce a zvolené době připisování pravidelných úrokových výnosů a splátek jistiny na účet investora. Zvýhodněná úroková sazba pro 12měsíční období oproti čtvrtletnímu připisování je dána především nižšími náklady na administrativu.

Tabulka 3: Zhodnocení prostředků FIPS

Zdroj: materiály Microfinance a.s.

Relativně vysoká míra zhodnocení odráží určitou míru rizika, které klient podstupuje a zároveň je odrazem ceny, kterou je schopen příjemce půjčky akceptovat za poskytnutí kapitálu. FIPS svým klientům v současnosti půjčuje s roční úrokovou sazbou 48 %, přičemž je však nutno přihlédnout k nákladům, které jsou dány především nákladností při tvorbě struktury financování, náročností administrativy a nedostatečnou infrastrukturou v oblastech čerpání úvěrů.

Postup investování a výplata zhodnocení
Pokud se klient rozhodne pro projekt v odpovídající částce, zaregistruje se na stránkách myELEN.com nebo na pobočce Microfinance a.s. a obratem obdrží obchodní smlouvu s mikrofinanční institucí FIPS (max. doba pro vyřízení 5 dní). Smlouva nabude platnosti okamžikem převodu prostředků na konkrétní účet pod variabilním symbolem uvedeným ve smlouvě.

V současnosti lze úhradu provést příkazem k úhradě nebo platební kartou umožňující platby přes internet. V blízké budoucnosti bude zprovozněn na stránkách myELEN.com také systém PayPal.

Ve smluvený termín (ročně, čtvrtletně) budou následně na účet investora připisovány příslušné splátky úvěru včetně zhodnocení, ovšem s upozorněním, že výnosy z investice je potřeba zdanit podle českého daňového předpisu, kdy se jedná o výnosy z kapitálových výnosů.
Pravidelnost plateb je dozorována společností Microfinance a.s.

Rizika a principy jeho omezení ze strany FIPS
Každý potenciální investor musí zvážit investiční rizika související se zamýšlenou investicí. V případě projektu myELEN lze rizika rozdělit do tří základních kategorií s různou mírou pravděpodobnosti ohrožení investice. Konkrétní opatření k zamezení rizika uvádím v následujícím textu.

– riziko insolventnosti dlužníka, případně skupiny dlužníků (lokální riziko)
– riziko insolventnosti mikrofinanční instituce, tedy FIPS (institucionální riziko)
– riziko teritoriální

Lokální riziko, tedy riziko nesplacení dlužné částky dlužníkem existuje, ale je z velké části omezeno především systémem poskytování mikrofinančních půjček, v rámci něhož se uplatňuje kolektivní ručení žadatelů. Kolektivní ručení znamená, že pokud jeden z dlužníků neuhradí pravidelnou splátku, úhrada spočine na bedrech ostatních členů skupiny.

FIPS organizuje v rámci svých projektů dlužníky (z 98 % se jedná o ženy) do tzv. vesnických bank a solidárních skupin (Village Banks, Solidarity Groups), přičemž úvěry jsou vždy poskytovány v určitých cyklech. Klient splácí nejdříve menší částky ve velmi krátkých frekvencích (týden). V případě, že se osvědčí, je mu poskytnut další mikroúvěr na vyšší částku. Tento přístup je uplatňován především v rámci vesnických bank, kde o schválení úvěru rozhodují samotní členové v čele s prezidentkou skupiny.

V případě, že dlužník prošel minimálně dvěma cykly financování a získal důvěru FIPS, je mu umožněno vytvořit s dalšími důvěryhodnými dlužníky tzv. solidární skupinu, kde může čerpat vyšší částku s delším úvěrovým cyklem a periodou splácení. Cílem mikrofinančních instituce je spíše tvorba solidárních skupin, jejichž správa je podstatně levnější a efektivnější.

Tabulka 4: Struktura kolektivního ručení FIPS (Solidární skupiny, Vesnické banky)

Zdroj: materiály Microfinance a.s.

Vzhledem k tomu, že dlužníci se v rámci skupiny většinou velice dobře znají, funguje tu motivační faktor strachu z ostudy a vyloučení ze skupiny. Z tohoto důvodu nedosahuje míra opožděných úvěrů ani 2 % všech poskytnutých úvěrů FIPS.

Institucionální riziko spočívá především v insolvenci a případném zpronevěření prostředků samotnou mikrofinanční institucí. Z pohledu investora je toto riziko obecně vyšší než neplacení ze strany koncového dlužníka. Vždy je potřeba mít na vědomí, že investice putuje do zemí třetího světa, kde případná vymahatelnost investovaných prostředků je velice diskutabilní. Investor by si měl vždy ověřit dostupnost dat o mikrofinanční instituci, členech managementu a prověřit finanční indikátory, které vypovídají o finanční kondici poskytovatele úvěrů.

Pro mikrofinanční instituci FIPS hovoří určitá historie a tedy zkušenost v oboru, datum založení 1. 9. 2003, dostupnost dat a úroveň finančních indikátorů, uvedených v češtině na stránkách FIPS, které odpovídají informacím z nezávislého portálu mixmarket.org.

Riziko teritoriální spočívá především v nepředvídatelnosti vývoje v rozvojových zemích. FIPS působí na území Mexika, které jako celek bezpochyby patří k bezpečnějším a stabilnějším zemím. Přesto i v rámci Mexika lze některé státy označit za nestabilní a rizikové, ať už z důvodů politických (korupce v samosprávě, vliv mafie, činnost skupin usilující o územní nezávislost (Chiapas)) nebo živelných.

I tato rizika se FIPS snaží omezit na minimum. Většina jejich klientů působí v politicky relativně stabilních státech s nízkým výskytem živelných katastrof (Oaxaca, Guanajuato a Baja California).


Závěr

S přihlédnutím na všechna vyjmenovaná rizika může u investora převládnout pocit, že výnos v řádu maximálně deseti procent ročně nemůže vyvážit riziko, které investor podstupuje. Záleží však na individuálním posouzení.

Investice do mikrofinančního sektoru by prozatím měla být především kořením investičního portfolia s určitým pozitivním nádechem charity. Nicméně výhledově by se podobný typ investice, díky své poměrně značné nezávislosti na výkyvech na globálních trzích, mohl stát významným stabilizačním prvkem každého portfolia.Foto: Kuku

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářůDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *