Úterý 13. dubna. Svátek má Aleš.

Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR v 1. čtvrtletí 2010

Banky Luboš Svačina 07.05.2010 | 14:05 0 Komentářů

V 1. čtvrtletí 2010 se příliš nezlepšilo ekonomické prostředí pro nebankovní finanční produkty nabízené členy České leasingové a finanční asociace (ČLFA). Leasingové, nebankovní úvěrové a factoringové obchody byly i nadále ovlivněny doznívající ekonomickou recesí a s ní související stagnací investic i poklesem poptávky po spotřebitelských finančních produktech. Nezlepšily se podmínky pro získávání refinančních zdrojů nebankovních finančních institucí. (tisková zpráva ČLFA)

V 1. čtvrtletí 2010 došlo k mírnému oživení ekonomiky. Mírně se meziročně zvýšil HDP. Po loňském propadu letos meziročně roste průmyslová výroba (v lednu o 4,9 %, v únoru o 7 %). Zatím se však nezastavil pokles výdajů domácností. Nízké úrokové sazby (ČNB udržovala v 1. čtvrtletí repo sazbu na úrovni 1 %) neměly přímý dopad na cenu nebankovních finančních produktů. Výraznější dopady na vývoj nebankovních finančních produktů v 1. čtvrtletí 2010 neměl ani vývoj inflace (v březnu 2010 dosáhla 0,7 %). Nezaměstnanost, která ovlivňuje především poptávku a rizika ve spotřebitelských úvěrech a ve spotřebitelském leasingu, dosáhla v březnu 2010 9,7 %. Podíl nesplácených úvěrů domácností u bank a u nebankovních finančních institucí se zvýšil z 3,8 % v listopadu 2009 na 4,4 % v březnu 2010.

            Finanční obchody nebankovních poskytovatelů leasingu, úvěrů a factoringu v 1. čtvrtletí 2010 ovlivnila také skutečnost, že řada poptávek po financování investičních či spotřebitelských záměrů  byla stále spojena se značnými riziky a nemohla být při uplatnění obezřetných kritérií hodnocení zákazníka i financované komodity akceptována.

Vývoj leasingu movitých věcí v 1. čtvrtletí 2010 (pokračoval meziroční propad)

             V 1. čtvrtletí 2010 se v leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků zatím neprojevilo zastavení propadu ekonomiky a počínající oživení investičních aktivit. Větší vliv nemělo ani dosud platné zkrácení doby odpisů komodit patřících do 1. a 2. odpisové skupiny (včetně osobních vozů) a odpovídající zkrácení doby jejich leasingu.

Členské společnosti ČLFA financovaly v 1. čtvrtletí 2010 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 8,34 mld. Kč. Proti 1. čtvrtletí 2009 to představuje u největších patnácti společností meziroční snížení o 19,6 %. Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze dovodit,  že v ČR byly v 1. čtvrtletí 2010 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 8,6 mld. Kč.

Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v 1. čtvrtletí 2010 členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 7,4 mld. Kč.

            Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl v 1. čtvrtletí 2010 28,3 % (dle PC bez DPH). Je zřejmé, že se dále zvyšuje zájem o operativní leasing (jeho podíl na celkovém leasingu dosáhl v r. 2009 26,9 %).

            I nadále v leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím létům se v 1. čtvrtletí 2010 zvýšil podíl leasingu osobních aut (z 22,7 % v 1. čtvrtletí 2009 a z

27,3 % za celý r. 2009 na 33,8 %). Snížil se podíl leasingu lehkých užitkových aut (z 15,9 % v 1. čtvrtletí 2009 a z 8,9 % za celý r. 2009 na 5,5 %). Meziroční růst leasingu osobních vozů na jedné straně a pokles leasingu užitkových vozů na straně druhé souvisí s umožněním odpočtu DPH při pořízení osobního vozu loňskou novelou zákona o DPH, což vedlo k ústupu od leasingu osobních vozů „s mřížkou“ vykazovaných za užitkové. Podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl v 1. čtvrtletí 2010  81,7 %, což představuje meziroční snížení (z 86,4 % v l. čtvrtletí 2009). Poklesl leasing nákladních automobilů (z 23,6 % v 1. čtvrtletí 2009 na 19,1 %, shodně s podílem 19,1% za celý r. 2009). Meziročně se zvýšil podíl leasingu strojů a zařízení – dosáhl 31,5 % (proti 29,7 % v l. čtvrtletí 2009). Jde mj. o důsledek rostoucího zájmu o leasing fotovoltaických zařízení – v 1. čtvrtletí 2010 dosáhl jeho podíl na celkovém leasingu movitých věcí 8,9 %. Ve srovnání s podílem strojů a zařízení na celkovém leasingu movitých věcí za celý r. 2009 (32,7 %) došlo v 1. čtvrtletí 2010 k mírnému poklesu.

            Podobně jako v předchozích letech směřovala téměř polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a přes dvě pětiny do průmyslu a stavebnictví.

            Členské společnosti ČLFA uzavřely v 1. čtvrtletí 2010 10.924 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků – z toho 6.209 smluv o finančním leasingu a 4.715 smluv o operativním leasingu. Kromě toho bylo nově poskytnuto 552 vozidel do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA. Došlo tak ke snížení počtu nově uzavřených leasingových smluv meziročně o 19,8 %. Na v podstatě stejné úrovni jako v loňském roce zůstala průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem (snížila se meziročně o cca 23.000 Kč).

            Koncem 1. čtvrtletí 2010 probíhaly leasingy strojů, zařízení a dopravních prostředků na základě aktivních 346.874 leasingových smluv uzavřených s členy ČLFA (z toho činil počet aktivních smluv o operativním leasingu 57.834 a počet smluv o správě vozových parků 2.720).

            Účetní hodnota všech strojů, zařízení a dopravních prostředků v leasingovém užívání dosáhla na konci 1. čtvrtletí 2010 téměř 127 mld. Kč. Pohledávky z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí dosáhly na konci března 2010 v souhrnu téměř 114 mld. Kč. 

Vývoj nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů v 1. čtvrtletí 2010 (meziroční pokles v souladu s trendem omezování výdajů domácností)

            V 1. čtvrtletí 2010 došlo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ke snížení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V tomto období je poskytovalo 23 členských společností ČLFA (včetně řady leasingových společností, které je poskytují dodatkem k leasingovým produktům).

Celkem členské společnosti ČLFA v 1. čtvrtletí 2010 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 8,77 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 13,1 %.

Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly v 1. čtvrtletí 2010 poskytovány ve formě osobních půjček (2,48 mld. Kč – 28,3 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (3,92 mld. Kč – 44,7 %) a financování v místě prodeje (2,37 mld. Kč – 27 %). Proti 1. čtvrtletí 2009 dále vzrostl podíl revolvingových úvěrů (z 42,1 % na 44,7 %).

Došlo k výraznému poklesu nově uzavřených smluv o spotřebitelských úvěrech – o 14,4 %. V 1. čtvrtletí 2010 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem 232.114 smluv o spotřebitelských úvěrech (83.236 osobních půjček – z toho 16 osobních půjček na koupi nemovitostí, 53.329 revolvingových úvěrů a 95.549 úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje). 

Na konci března 2010 spravovaly členské společnosti ČLFA pohledávky z běžících smluv o spotřebitelských úvěrech celkem za 76 mld. Kč.

Vývoj podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele v 1. čtvrtletí 2010 (nadále roste využívání těchto nebankovních produktů)

            V 1. čtvrtletí 2010 poskytlo 26 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 5 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2009 tak došlo k dalšímu meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 7,4 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem 13.380 úvěrů a splátkových prodejů, z toho 12 úvěrů na pořízení nemovitosti.

            Pohledávky z podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele uzavřených členskými společnostmi ČLFA činily na konci března 2010  37,9 mld. Kč. Na konci 1. čtvrtletí 2010 spravovaly tyto společnosti 131.791 aktivních úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele.

Vývoj factoringového trhu v 1. čtvrtletí 2010 (byl obnoven meziroční růst využívání factoringu)

            V 1. čtvrtletí 2010 došlo, po loňském propadu, k obnovení růstu objemu factoringových obchodů. Na členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) byly v 1. čtvrtletí 2010 postoupeny pohledávky celkem za 22,29 mld. Kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 17,61 mld. Kč). Proti 1. čtvrtletí 2009 to znamená u členských společností AFS ČR růst o 4,7 %.

            Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v 1. čtvrtletí 2010 nadále regresní factoring (74,2 %), podíl bezregresního factoringu dosáhl 25,8 %. Podíl tuzemského factoringu dosáhl v 1. čtvrtletí 2010 76,8 %, podíl exportního factoringu 21,2 %, podíl importního factoringu 2 %. Meziročně došlo v současných ekonomických podmínkách ke snížení podílu tuzemského factoringu o 3,4 %. Financování poskytnuté členy AFS ČR klientům bylo k 31. březnu 2010 ve výši 17,19 mld. Kč.

Zapojení členů ČLFA do našeho finančního trhu je nadále významné. V 1. čtvrtletí 2010 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem movitých věcí, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 39 mld. Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.