Úterý 03. srpna. Svátek má Miluše.

Zahraniční obchod – říjen 2019: Bilanci ovlivnila nižší hodnota dovozu fosilních paliv

Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 7,2 mld. Kč, což byl meziročně o 7,8 mld. Kč lepší výsledek.

Celkovou bilanci zahraničního obchodu1) v národním pojetí2) příznivě ovlivnil především meziročně nižší schodek bilance ropy a zemního plynu o 4,0 mld. Kč. Dále vzrostl přebytek obchodu se stroji a zařízeními o 2,5 mld. Kč, zlepšila se bilance ostatních dopravních prostředků o 1,4 mld. Kč (přechodem z pasiva do aktiva) a záporné saldo u základních kovů se zmenšilo o 1,3 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci byl patrný hlavně u počítačů, elektronických a optických přístrojů, kde se prohloubil deficit o 2,8 mld. Kč. Kladné saldo bilance s motorovými vozidly meziročně kleslo o 0,7 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v říjnu přebytkem 64,2 mld. Kč a byla tak meziročně o 0,4 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 7,6 mld. Kč a dosáhl 55,5 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,8 %, zatímco dovoz vzrostl o 0,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,2 %) i dovozu (o 1,2 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 klesl vývoz o 3,2 % na 335,9 mld. Kč a dovoz o 5,5 % na 328,7 mld. Kč. Letošní říjen měl o jeden pracovní den méně než říjen předchozího roku.

V lednu až říjnu 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 143,8 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 57,8 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 3,1 % a dovoz o 1,2 %.

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí3) se v říjnu 2019 v běžných cenách meziročně snížil vývoz o 2,9 % a dovoz o 5,0 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 422,2 mld. Kč a dovoz zboží 380,5 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v září 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,3 % a 2,9 %.

________________

Poznámky:
1)
 Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky

2)
 Národní pojetí zahraničního obchodu 
vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. 

3)
 Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu 
vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2017 a 2018 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 jsou předběžné.

Od  referenčního období leden 2019 se zpřesňují data zahraničního obchodu za celý předchozí i aktuální rok měsíčně. Definitivní údaje za předchozí rok jsou publikovány v září aktuálního roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.