Sobota 15. května. Svátek má Žofie.

Výsledky za 1. čtvrtletí roku 2021: Erste Group vykázala dobrý start do roku 2021 díky nízkým nákladům na rizika a vyšším výnosům z poplatků

Banky 30.04.2021 | 10:36 0 Komentářů
  • Čistý zisk za první čtvrtletí vzrostl meziročně o 50,9 % na 355 milionů EUR díky nižším nákladům na rizika vzhledem k tomu, že se ekonomiky střední a východní Evropy ukazují jako odolné
  • Silné provozní výsledky ve výši 725 milionů EUR (+31,5 %) díky obratu čistého zisku z obchodních operací, výsledkům finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě a rekordním příjmům z poplatků, které vykompenzovaly pokles NII
  • Značný příliv vkladů a solidní nárůst úvěrů na všech trzích

Skupina Erste Group, přední poskytovatel úvěrů ve střední a východní Evropě, vykročil do roku 2021, který bude rokem oživení, se solidním provozním výsledkem ve výši 725 milionů EUR (meziroční zvýšení o 31,5 %). Bankovní skupina měla v prvním čtvrtletí nízké náklady na rizika, ve výši 36 milionů EUR (meziroční pokles o 42 %) vzhledem k tomu, že rizikové prostředí regionu bylo i nadále příznivé. Společně s obratem v provozních výsledcích a výsledcích finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2020 tyto nižší náklady na rizika vykompenzovaly vyšší daně a platby minoritním akcionářům a pomohly tak zvýšit čistý zisk o 50,9 % na 355 milionů EUR.  Úvěry zákazníkům vzrostly od počátku roku o 1,1 % na 168 miliard EUR, zatímco objem vkladů zákazníků vzrostl o 7,5 % na 205 miliard EUR. Poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1, konečný) se snížil ze 14,2 % na 14,0%.

Finanční ředitel Erste Group Stefan Dörfler uvedl: „Do roku 2021 jsme vykročili dobře, což je příslibem solidního roku obnovy. Naše provozní aktivity pokračují velmi dobře a naše základní linie byla výrazně posílena díky nižším nákladům na rizika a vyšším výnosům z poplatků a provizí.“

 

PROVOZNÍ VÝNOSY ZAZNAMENALY SILNÝ NÁRŮST

Čistý úrokový výnos meziročně podklesl na 1,17 miliard EUR, což odráželo mimo jiné nižší příspěvek k NII z České republiky v důsledku prostředí nižších úrokových sazeb a vlivů měnových kurzů. Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil o 7,1 %, na 540 milionů EUR v důsledku zvýšení všech kategorií výnosů z poplatků a provizí, zejména pak v oblasti cenných papírů a správy aktiv. Celkové výnosy z čistého zisku z obchodních operací a položka čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztrátyzaznamenaly podstatné oživení, když dosáhly 66 milionů EUR v porovnání se ztrátou ve výši téměř 120 milionů EUR ve stejném období roku 2020. Obě položky těžily především z vlivu ocenění.  Tento vývoj pomohl meziročně zvýšit provozní výnosy o 10 %, na 1,8 miliardy EUR.

 

MÍRNÉ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Všeobecné administrativní náklady poklesly o 0,7 % na 1,1 miliardy EUR, a to díky 1,2% snížení personálních nákladů, na 622 milionů EUR. Počet pracovníků (na bázi ekvivalentu plného pracovního úvazku) poklesl o 0,6 %, ze 45 690 na 45 411 ke konci období. Ostatní administrativní náklady zůstaly téměř beze změn (+0,3 %), když dosáhly výše 346 milionů EUR, a to i přes 22% nárůst v platbách do systémů pojištění vkladů, které dosáhly 108 milionů EUR. Odpisy zůstaly v podstatě beze změn a činily 135 milionů EUR.

 

MENŠÍ TVORBA REZERV POMÁHÁ K LEPŠÍM VÝSLEDKŮM

Celkově se provozní výnosy zvýšily 31,5 % na 725 milionů EUR, zatímco poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 60,3 % (Q1/2020: 66,8 %). Vzhledem k čistým alokacím dosáhla ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů („náklady na rizika“) -36 milionů EUR, neboli 8 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (čisté alokace -62 milionů EUR neboli 15 bazických bodů). Kladný vliv mělo především rozpuštění opravných položek k úvěrům v Rakousku a Rumunsku a příjmy z inkasovaných úvěrů v Maďarsku a Rakousku, které již byly odepsány. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých zákaznických úvěrů se lepšil na 2,6 % (12/2020: 2,7 %). Podíl krytí rizikových úvěrů se zvýšil na 89,5 % (88,6 %).

Ostatní provozní výsledek dosáhl -127 milionů EUR v porovnání s -128 miliony EUR o rok dříve. Výdaje na každoroční příspěvky do rezolučního fondu za celý rok 2021, které jsou součástí této položky, vzrosty – zejména v Rakousku a Rumunsku – o 19,4 % na 100 milionů EUR. Bankovní daně meziročně poklesly o jednu třetinu, na 33 milionů EUR, zejména díky zrušení bankovní daně na Slovensku.

Daň z příjmu vzrostla o 21 % na 124 miliony EUR. Platby minoritním akcionářům vzrostly o 273 % na 86 milionů EUR díky podstatně vyšším příspěvkům z výnosů spořitelen. Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti vzrostl o 50,9 % na 355 milionů EUR.

 

OBJEM ÚVĚRŮ I VKLADŮ NADÁLE ROSTE

Aktiva celkem se od konce předchozího finančního roku podstatně zvýšila, a to o 9,9 % na 305,0 miliard EUR. Na straně aktiv se zvýšila pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank, a to zejména v Rakousku, na 54,0 miliard, což je nárůst o 50,8 %. Tento nárůst lze připsat především vysokým objemům hotovosti u centrálních bank a v neposlední řadě také zvýšení prostředků cílených transakcí dlouhodobého refinancování (TLTRO), což jsou zvýhodněné úvěry od ECB, jejichž cílem je podpořit poskytování úvěrů. Úvěry a jiné pohledávky za bankami vzrostly o 27,9 %, na 27,5 miliard EUR, zatímco úvěry a jiné pohledávky za klienty vzrostly o 1,1 %, na 167,8 miliard EUR.

Na pasivní straně vzrostly vklady bank o 42,3 % na 35,3 miliard EUR v důsledku zvýšení refinancování od ECB (TLTRO). Na všech klíčových trzích znovu rostly i vklady klientů – nejsilněji v České republice a v Rakousku – na 205,4 miliard EUR, což představuje nárůst o 7,5 % od konce roku 2020. Poměr úvěrů k vkladům činil 81,7 % (86,9 %).

 

FINANČNÍ ÚDAJE
             
  Výkaz zisků a ztrát  
  v mil. EUR   Q1 20 Q1 21 % změna  
  Čistý úrokový výnos   1 229,0 1 172,1 -4,6  
  Čistý výnos z poplatků a provizí   504,2 540,0 7,1  
  Čistý zisk z obchodních operací a zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do Z/Z   -119,9 66,4 n/a  
  Provozní výnosy   1 663,0 1 828,6 10,0  
  Provozní náklady   -1 111,2 -1 103,3 -0,7  
  Provozní zisk   551,7 725,3 31,5  
  Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv   -61,7 -35,7 -42,1  
  Provozní zisk po zohlednění rezerv   490,0 689,6 40,7  
  Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti   235,3 355,1 50,9  
   
  Klíčové poměry výkazu zisku a ztrát   Q1 20 Q1 21 změna  
  Čistá úroková marže (z průměrných úročených aktiv)   2,18 % 1,99 % -0,19 PP  
  Poměr nákladů k výnosům   66,8 % 60,3 % -6,5 PP  
  Poměr rezerv (z průměrných hrubých klientských úvěrů)   0,15 % 0,08 % -0,07 PP  
             
             
  Rozvaha  
  v mil. EUR   Pros. 20 Břez. 21 % změna  
  Úvěry a jiné pohledávky za klienty   166 050 167 839 1,1  
     
  Vklady klientů 191 070 205 374 7,5  
             
  Aktiva celkem   277 394 304 969 9,9  
   
  Klíčové poměry rozvahy   Pros. 20 Břez. 21 změna  
  Poměr úvěrů ke vkladům   86,9 % 81,7 % -5,2 PP  
  Podíl rizikových úvěrů   2,7 % 2,6 % -0,1 PP  
  Krytí NPL (na základě úvěrů AC, bez zajištění)   88,6 % 89,5 % 0,9 PP  
  Poměr CET 1 (konečný)   14,2 % 14,0 % -0,1 PP  
             

Finanční výsledky za období leden – březen 2021 se porovnávají s výsledky za období leden – březen 2020, zatímco rozvahová pozice ke 31. březnu 2021 se porovnává s rozvahovou pozicí ke 31. prosinci 2020.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.