Úterý 19. ledna. Svátek má Doubravka.

VÝSLEDKY SKUPINY MONETA ZA ROK 2017 MONETA DOSÁHLA ZISKU VE VÝŠI 3,9 MILIARDY KČ A VEDENÍ SPOLEČNOSTI PLÁNUJE NAVRHNOUT DIVIDENDU ZA ROK 2017 VE VÝŠI 4,1 MILIARDY KČ

Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 3,9 miliardy Kč s vykázanou návratností hmotného kapitálu (RoTE) 16,0 %

Management plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2017 v hrubé výši 8 Kč na akcii. MONETA si zachovává výbornou kapitálovou pozici s kapitálovou přiměřeností ve výši 17,4 %. Hrubé výkonné úvěry rostly meziročně o 10,8 %, a to zejména díky retailovému segmentu, ale podpořil je i významný růst v komerčním segmentu. 

Objem nových hypotečních úvěrů meziročně vzrostl o 148,7 % při dosažení tržního podílu na nových objemech 4,3 % a meziročního růstu čisté bilance o 30,6 %. Meziročně výrazně narostly objemy nových úvěrů pro malé a střední firmy o 154,8 % a čistá úvěrová bilance
se zvýšila o 60,3 %. 
Nové spotřebitelské úvěry v objemu 4,8 miliardy Kč byly v roce 2017 sjednány on-line, což představuje meziroční nárůst o 50,7 %. Náklady na riziko významně klesly na 32 bazických bodů (bps).

MONETA Money Bank, přední banka ve spotřebitelském financování na českém trhu, která roste také v segmentu úvěrování malých a středních firem, oznamuje za rok 2017 konsolidovaný čistý zisk ve výši 3,9 miliardy Kč a návratnost hmotného kapitálu (RoTE) na úrovni 16 %, což představuje impozantní výkon. Management plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2017 ve výši 4,1 miliardy Kč.

MONETA je i nadále jednou z nejlépe kapitalizovaných českých finančních institucí s ukazatelem kapitálové přiměřenosti na úrovni 17,4 %. Management potvrzuje svůj cílový kapitálový poměr na následujících 12 měsíců ve výši 15,5 %.

Banka si zachovává skvělou likvidní pozici s vysokým ukazatelem krytí likvidity ve výši 182,9 %. Růst pokračoval ve zrychleném tempu napříč retailovým i komerčním segmentem, přičemž bilance výkonných úvěrů v hrubé výši meziročně vzrostla o 10,8 %.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva, uvedl: „Jsem rád, že mohu informovat o splnění našich závazků daných akcionářům, co se týká růstu a ziskovosti. Celkově jsme dosáhli čistého zisku ve výši 3,9 miliardy Kč a plánujeme navrhnout solidní dividendu v hrubé výši 8 Kč na akcii. Chtěl bych poděkovat našim zaměstnancům, členům dozorčí rady a vedení za naplňování naší strategie a věříme, že opět dosáhneme solidních výsledků i v roce 2018.“

Retailový segment

V průběhu roku 2017 čistá balance výkonných retailových úvěrů společnosti MONETA pokračovala v růstu, přičemž za období celého roku vykázala nárůst o 14,7 %, což ke konci roku představuje čistou balanci ve výši 60,8 miliard Kč. Růst byl napříč všemi splátkovými úvěrovými produkty, zejména v oblasti hypotečních úvěrů, kde došlo k nárůstu v novém objemu hypotečních úvěrů o působivých 148,7 % a k dosažení tržního podílu v nových objemech ve výši 4,3 %. Balance čistých hypotečních úvěrů stoupla meziročně o 30,6 % na celkových 20,3 miliardy Kč. Spotřebitelské úvěry vzrostly meziročně v čisté výši o 8,3 % i díky meziročnímu růstu v produkci nových spotřebitelských úvěrů
o 26,2 %. Balance čistých úvěrů na koupi automobilu stoupla o 24,8 %, a to zejména díky příznivým podmínkám na trhu.  Zároveň banka úspěšně obhájila svoji silnou pozici v oblasti spotřebitelských úvěrů, kde získala tržní podíl na nových objemech ve výši 21,2 %.

„MONETA obsluhuje jeden milion retailových klientů, což z ní dělá čtvrtou největší banku v České republice. Pokračujeme v našem odhodlání být inovativní a kvalitní bankou, která poskytuje služby českým domácnostem prostřednictvím férových, transparentních a vhodně nastavených úvěrových produktů, platebních služeb a depozitních produktů,“ sdělil Tomáš Spurný.

Komerční segment

Portfolio výkonných komerčních úvěrů společnosti MONETA vykázalo během sledovaného období solidní růst, meziročně vzrostlo v čisté výši o 7,6 %, a dosáhlo čisté balance ve výši 61,0 miliard Kč. Tento růst byl převážně dán významným nárůstem úvěrů živnostníkům a podnikatelům, které meziročně vzrostly v čisté výši o 60,3 %, stejně jako investičních úvěrů malým a středním firmám, které meziročně vzrostly v čisté výši o 10,2 %.

Tomáš Spurný řekl: „Naším cílem je stát se bankovním šampionem pro živnostníky, svobodná povolání a podnikatele s velkým důrazem na oblast českého zemědělství a souvisejícího podnikání. V této souvislosti jsme pokračovali s rozšiřováním našich služeb i počtu bankéřů pro klienty z řad malých a středních firem a dostupnosti produktové nabídky plně on-line v souladu s naší multikanálovou strategií. V důsledku našich pokračujících investic významně meziročně vzrostla produkce nových úvěrů pro malé a střední firmy o 154,8 %.“

Naplňování digitální strategie

MONETA se i nadále snaží odlišit od konkurence a být nákladově efektivní díky digitálním inovacím s cílem stát se digitálním lídrem na českém bankovním trhu.

Tomáš Spurný řekl: „V roce 2017 jsme dále rozvíjeli digitální distribuční kanály. Jako první banka na českém trhu jsme uvedli retailový běžný účet, který je možné zřídit plně on-line. Našim stávajícím retailovým klientům a klientům z řad živnostníků a malých a středních firem jsme nabídli předschválený úvěr, který je možno sjednat zcela on-line. Naše mobilní bankovní aplikace Smart Banka zvítězila v soutěži Mobilní aplikace roku 2017 mezi 750 konkurenčními produkty. Počet uživatelů aplikace meziročně vzrostl o 158 % na 187 tisíc a celkem 12,5 % ze všech elektronicky zadaných plateb bylo v prosinci realizováno právě přes tento kanál. V posledním čtvrtletí roku 2017 jsme spustili mobilní platby přes platformu Google, krátkodobé cestovní pojištění zřizované on-line a novou B2B platformu pro MONETA Auto. Naše zaměření na rozšíření digitálního bankovnictví v České republice i nadále přináší pozitivní výsledky. Objem nových spotřebitelských úvěrů skrze on-line kanály meziročně vzrostl o 50,7 % na celkových 4,8 miliardy Kč.“

Finanční výsledky

Navzdory vysoce konkurenčnímu prostředí dosáhla MONETA za rok 2017 provozních výnosů ve výši 10,3 miliardy Kč. „V průběhu celého roku se nám podařilo zachovat obezřetný přístup k riziku napříč celou naší společností. Přísným řízením nákladů jsme docílili meziročního snížení provozních nákladů o 0,7 %. Tato úroveň nákladů je stabilní a udržitelná. Během roku 2017 jsme významně investovali do vývoje modelu na nový účetní standard IFRS9 a do rozšíření možností pro kvantifikaci a řízení rizik. Náš ukazatel poměru nákladů k výnosům pro rok 2017 byl 47,9 % s provozními náklady ve výši 4,9 miliardy Kč. Likvidita zůstává velmi silná s ukazatelem krytí likvidity na úrovni 182,9 %, což je významně nad regulatorními požadavky. Náš přebytečný kapitál nám umožní absorbovat jednorázový dopad přechodu na účetní standard IFRS9 i další růst úvěrového portfolia,“ dodal Tomáš Spurný.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát a dalších výsledků hospodaření za období končící 31. prosincem 20171

31. 12. 2017 31. 12. 2016 Upraveno % změna
Výnosy z úroků a podobné výnosy 7,582 8,494 -10,74 %
Náklady na úroky a podobné náklady -218 -189 15,34 %
Čistý výnos z úroků 7,364 8,305 -11,33 %
Výnosy z poplatků a provizí 2,223 2,267 -1,94 %
Náklady na poplatky a provize -290 -306 -5,23 %
Čistý výnos z poplatků a provizí 1,933 1,961 -1,43 %
Výnosy z dividend 0 26 -100,00 %
Čistý zisk z finančních operací 709 598 18,56 %
Ostatní provozní výnosy 329 168 95,83 %
Provozní výnosy celkem 10,335 11,058 -6,54 %
Náklady na zaměstnance -2,456 -2,263 8,53 %
Správní náklady -1,893 -1,984 -4,59 %
Odpisy hmotného a nehmotného majetku -414 -310 33,55 %
Ostatní provozní náklady -184 -425 -56,71 %
Provozní náklady celkem -4,947 -4,982 -0,70 %
Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovatelných finančních aktiv 5,388 6,076 -11,32 %
Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovatelných finančních aktiv -381 -1,029 -62,97 %
Znehodnocení goodwillu -104 0 100,00 %
Daň z příjmů 4,903 5,047 -2,85 %
Zisk za účetní období po zdanění -980 -993 -1,31 %
Položky, které jsou nebo mohou být v následujících obdobích převedeny do výkazu zisku a ztráty 3,923 4,054 -3,23 %
 – změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná v oceňovacích rozdílech z realizovatelných finančních aktiv -176 132 -233,33 %
 –  změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná ve výkazu zisku a ztráty -343 -279 22,94 %
 – odložená daň 99 28 253,57 %
Ostatní úplný výsledek za účetní období po zdanění -420 -119 252,94 %
Úplný výsledek hospodaření 3,503 3,935 -10,98 %

Poznámky: (1) V souladu s Výroční zprávou za rok 2016 provedla Skupina několik překlasifikování: 1) pojistné placené pojišťovnám převedeno z „Ostatní provozní náklady“ do „Výnos z poplatků a provizí“, 2) náklady na vymáhání ze „Správní náklady“ a „Ostatní provozní náklady“ do „Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů
a pohledávek a realizovaných finančních aktiv“, 3) Smlouvy o operativním leasingu byly uvedeny odděleně od finančního leasingu v souladu s požadavky IAS 17  Leases překlasifikováno z „Výnosy z úroků a podobné výnosy“ na „Ostatní provozní výnosy“ a „Odpisy hmotného a nehmotného majetku.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.