Pátek 15. ledna. Svátek má Alice.

Výsledky Erste Group za rok 2017: čistý zisk ve výši 1,31 mld. EUR (ROTE 11,5%) vedly ke zvýšení navrhované dividendy na EUR 1,20 za akcii

Banky 28.02.2018 | 08:07 0 Komentářů

„V roce 2017 se opět ukázalo, že náš podnikatelský model jakožto banky zaměřené na obsluhu soukromé a korporátní klientely v regionu střední a východní Evropy funguje, a to navíc se skvělými výsledky – včetně nejvyššího čistého zisku v naší historii ve výši 1,31 mld. EUR.

Tuto skutečnost dokládá i výjimečný čistý příliv klientských vkladů ve výši 13 mld. EUR a silná poptávka ze strany podnikatelů a soukromých domácností, kterým jsme na naplnění jejich záměrů poskytli nové úvěry v objemu přesahujícím 9 mld. EUR.

Tento vývoj byl silně podpořen růstem ekonomik ve střední a východní Evropě, který překonal růst hospodářství v západní Evropě a totéž by mělo platit i v roce 2018. Výsledky za celý rok 2017 byly také solidně podpořeny naší likviditní a kapitálovou situací.

S aktuální hodnotou ukazatele nebonitních úvěrů (NPL) ve výši 4 % jsme dosáhli úrovně, kterou jsme naposledy zaznamenali před globální finanční krizí, přičemž naše rezervy na krytí rizika jsou na mimořádně nízké úrovni 9 bazických bodů. To neznamená, že naším cílem je zcela eliminovat náklady na riziko. Naší úlohou je také akceptovat riziko, čímž podporujeme klienty v jejich růstu.

Vzhledem k tomu, že očekáváme další pozitivní vývoj, domníváme se, že by z těchto dobrých výsledků za rok 2017 měli mít prospěch naši akcionáři, a proto jim navrhneme dividendu ve výši 1,20 EUR na akcii, což je oproti předchozímu roku nárůst o 20 %.

Pro rok 2018 máme dvě jasné oblasti, na které se chceme zaměřit: investovat do zaměstnanců, abychom mohli klientům poskytovat co nejlepší odborné poradenství, a dále rozvíjet naši digitální bankovní platformu George, aby se stala nejlepší digitální platformou ve všech našich zemích. Naším cílem je plně digitalizovaná banka a nejlepší zákaznický servis,“ řekl Andreas Treichl, generální ředitel Erste Group Bank AG.

HLAVNÍ BODY

Výkaz zisků a ztrát za rok 2017 v porovnání s rokem 2016; rozvaha ke dni 31. prosince 2017 v porovnání s rozvahou ke dni 31. prosince 2016

Čistý úrokový výnos se snížil na 4 353,2 mil. EUR (-0,5 %; 4 374,5 mil. EUR) navzdory růstu objemu poskytnutých úvěrů, a to zejména kvůli nižším úrokovým výnosům z portfolia vládních dluhopisů a nižšímu unwinding efektu. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly na 1 851,6 mil. EUR (+3,8 %; 1 783,0 mil. EUR). Výnosy z obchodu s cennými papíry, ze správy aktiv a z makléřských služeb se významně zvýšily, zatímco výnos z půjčování se snížil. Čistý zisk z obchodních operací se výrazně snížil na 222,8 mil. EUR (-21,5 %; 283,8 mil. EUR). Provozní výnosy byly na téměř stejné úrovni, kdy dosáhly 6 669,0 mil. EUR (-0,3 %; 6 691,2 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady vzrostly na 4 158,2 mil. EUR (+3,2 %; 4 028,2 mil. EUR). Tato skutečnost souvisela s nárůstem ostatních administrativních nákladů a odpisů a amortizace (+6,0 %, respektive +1,5 %), jakož i vyššími osobními náklady ve výši 2 388,6 mil. EUR (+2,1 %; 2 339,3 mil. EUR). Tato položka také zahrnovala platby na pojištění vkladů ve výši 82,2 mil. EUR (88,8 mil. EUR). Z tohoto důvodu se provozní výsledek snížil na 2 510,8 mil. EUR (-5,7 %; 2 663,0 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům se zvýšil na 62,4 % (60,2 %).

 

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv zaznamenala další pokles na 132,0 mil. EUR neboli 9 bazických bodů průměrného hrubého klientského úvěrového portfolia (195,7 mil. EUR neboli 15 bazických bodů), a tudíž na historické minimum. Tento pokles souvisel s významným snížením zůstatku na účtu tvorby a rozpuštění rezerv v oblasti úvěrových obchodů, zejména v Rakousku a v České republice. Ukazatel NPL se dále zlepšil na 4,0 % (4,9 %). Poměr krytí NPL byl stabilní na úrovni 68,8 % (69,1 %).

 

Ostatní provozní výsledek činil -457,4 mil. EUR (-665,0 mil. EUR). Toto zlepšení bylo ve velké míře způsobeno výrazným snížením rakouských bankovních daní na EUR 23,0 mil. (306,7 mil. EUR, včetně jednorázové platby ve výši 200,9 mil. EUR podle rakouského zákona o bankovních daních). Celkově bankovní a transakční poplatky poklesly na 105,7 mil. EUR (388,8 mil. EUR). Tato položka zahrnuje roční příspěvky do rezolučních fondů ve výši 65,8 mil. EUR (65,6 mil. EUR) a na náklady ve výši 45,0 mil. EUR na pokrytí ztrát z úvěrů poskytnutých spotřebitelům v důsledku rozhodnutí nejvyššího soudu ohledně záporných referenčních úrokových sazeb v Rakousku.

 

Menšinový poplatek se zvýšil na 351,5 mil. EUR (+29,2 %; 272,0 mil. EUR) z důvodu nárůstu příspěvků spořitelen k ziskům. Čistý zisk přiřazený vlastníkům mateřské společnosti vzrostl na 1 316,2 mil. EUR (+4,1 %; 1 264,7 mil. EUR).

 

Celková výše vlastního kapitálu bez nástrojů AT1 vzrostla na 17,3 mld. EUR (16,1 mld. EUR). Po zákonných srážkách a filtrování podle CRR se klíčový kapitálový ukazatel (CET1, Basel 3 zavedeno) zvýšil na 14,7 mld. EUR (13,6 mld. EUR). Celkové vlastní zdroje (Basel 3 zavedeno) vzrostly na 20,3 mld. EUR (18,8 mld. EUR). Celkové riziko (rizikově vážená aktiva včetně úvěrového, tržního a provozního rizika, Basel 3 zavedeno) se zvýšilo na 110,0 mld. EUR (101,8 mld. EUR). Poměr klíčového kapitálu (CET1, Basel 3 zavedeno) zůstal stabilní na úrovni 13,4 % (13,4 %) a poměr celkového kapitálu (Basel 3 zavedeno) na úrovni 18,5 % (18,5 %).

Celková bilanční suma se zvýšila na 220,7 mld. (+6,0 %; 208,2 mld. EUR). Na straně aktiv se zvýšila pokladní hotovost a peněžní zůstatky na 21,8 mld. EUR (18,4 mld. EUR), úvěry a jiné pohledávky za úvěrovými institucemi se zvýšily na 9,1 mld. EUR (3,5 mld. EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty vzrostly na 139,5 mld. EUR (+6,8 %; 130,7 mld. EUR). Na straně pasiv se zvýšily vklady od bank na 16,3 mld. EUR (14,6 mld. EUR) a i nadále rostly klientské vklady – nejvýrazněji v České republice a v Rakousku – a to na 150,9 mld. EUR (+9,4 %; 138,0 mld. EUR). Poměr úvěrů k vkladům činil 92,4 % (94,7 %).

VÝHLED NA ROK 2018

Erste Group si v roce in 2018 dala za cíl dosáhnout návratnosti vlastního kapitálu očištěného o nehmotný majetek (ROTE) ve výši nad 10 %. Podpůrnými faktory pro dosažení tohoto cíle by měl být očekávaný velmi dobrý makroekonomický vývoj na klíčových trzích v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, Srbsku a Rakousku, rostoucí úrokové sazby na několika našich trzích a nadále historicky nízké rizikové náklady. Dosažení tohoto cíle může na druhé straně ohrozit globální nebo regionální zpomalení hospodářského růstu, a stejně tak ho mohou ohrozit I potenciální – a v současnosti nekvantifikovatelná – politická nebo regulační rizika.

Pozitivní ekonomický vývoj by se měl v roce 2018 projevit v tempech hospodářského růstu (růst reálného HDP) na úrovni cca 3 % až 5 % na klíčových trzích Erste Group ve střední a východní Evropě. U všech dalších hospodářských ukazatelů se v současné chvíli očekává, že budou obdobně příznivé. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat na historických minimech – v České republice a v Maďarsku je už nyní mezi nejnižšími v EU. Inflace by sice měla podle prognóz vzrůst, nicméně z historického hlediska by měla zůstat i nadále na nízké úrovni, přičemž silná konkurenceschopnost by měla opět vést k přebytku běžného účtu jednotlivých zemí. Dobrá by podle prognóz měla zůstat i fiskální situace a úroveň veřejného zadlužení. Rakousko by mělo zaznamenat zrychlený hospodářský růst na úrovni kolem 3 %. Celkově je růst napříč všemi ekonomikami i nadále poháněn domácí poptávkou. Příspěvek vývozu bude podle prognóz neutrální.

 

V této souvislosti Erste Group očekává čistý růst úvěrů ve středních jednotkách procent. V roce 2018 by měl rovněž mírně vzrůst čistý úrokový výnos v souvislosti s rostoucími krátkodobými a dlouhodobými úrokovými sazbami – zejména v České republice a Rumunsku, ale i celosvětově – a tudíž klesajícímu tlaku na úrokové rozpětí ze strany reinvestic do státních dluhopisů. Mírný nárůst se v roce 2018 očekává i u druhé klíčové složky výnosů, tj. čistých příjmů z poplatků a provizí. Stejně jako v roce 2017 by měl opět přijít určitý pozitivní impulz z oblasti obchodu s cennými papíry, správy fondů a z pojišťovacích obchodů. U ostatních složek výnosů se předpokládá, že zůstanou z velké části stabilní, a to navzdory kolísání čistého zisku z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou. Z tohoto důvodu by v roce 2018 mělo dojít k mírnému nárůstu provozních výnosů.

Pokud jde o provozní náklady, předpokládá se, že by v roce 2018 měly nepatrně klesnout, zejména z toho důvodu, že v roce 2017 byly vynaloženy vyšší výdaje na výpočetní techniku v souvislosti s regulačními projekty, které se v roce 2018 nebudou ve stejném rozsahu opakovat. Erste Group však bude v roce 2018 i nadále investovat do digitalizace a tím i do so své budoucí konkurenceschopnosti. Pozornost bude věnována zjednodušení produktů, standardizaci procesů či implementaci digitální platformy George v rámci celé skupiny. Po jeho spuštění v Rakousku bude George v roce 2018 uveden do plného provozu v České republice, na Slovensku a v Rumunsku.

Celkově se v roce 2018 předpokládá nárůst provozního výsledku.

K čistému zisku by v roce 2018 měly nadále přispívat rizikové náklady. Vzhledem k mírnému nárůstu úrokových sazeb by rizikové náklady měly vzrůst pouze nepatrně. Další zlepšování kvality aktiv by však mělo mít tlumící efekt. Celkově Erste Group neočekává opakování historicky nízké úrovně rizikových nákladů z roku 2017 ve výši pouhých 9 bazických bodů průměrného hrubého klientského úvěrového portfolia. I když je v současné situaci obtížné činit jakékoliv přesné předpovědi, Erste Group na rok 2018 prognózuje rizikové náklady ve výši až 20 bazických bodů průměrného hrubého klientského úvěrového portfolia. Přijetí účetních standardů IFRS 9 by nemělo ovlivnit finanční výsledky v roce 2018.

Při předpokládané daňové sazbě kolem 22 % a podobné úrovni menšinových poplatků má Erste Group za cíl dosáhnout návratnosti vlastního kapitálu očištěného o nehmotný majetek (ROTE) ve výši přesahující 10 %.

Potenciálními riziky tohoto výhledu jsou trendy úrokových sazeb, které se odlišují od očekávání, politická nebo regulační opatření zaměřená na banky, jakož i geopolitický a globální hospodářský vývoj.

KEY Financial data

Income statement            
in EUR million Q4 16 Q3 17 Q4 17   2016 2017
Net interest income 1,107.0 1,086.3 1,123.9 4,374.5 4,353.2
Net fee and commission income 463.2 451.0 489.7 1,783.0 1,851.6
Net trading result 65.1 36.5 83.5 283.8 222.8
Operating income 1,731.5 1,644.2 1,732.1 6,691.2 6,669.0
Operating expenses -1,065.1 -1,010.1 -1,144.7 -4,028.2 -4,158.2
Operating result 666.4 634.1 587.5 2,663.0 2,510.8
Net impairment loss on financial assets -132.5 32.9 -60.5 -195.7 -132.0
Post-provision operating result 533.9 667.0 526.9 2,467.3 2,378.8
Net result attributable to owners of the parent 85.6 363.0 328.6   1,264.7 1,316.2
             
Net interest margin (on average interest-bearing assets) 2.52% 2.39% 2.41% 2.51% 2.40%
Cost/income ratio 61.5% 61.4% 66.1% 60.2% 62.4%
Provisioning ratio (on average gross customer loans) 0.39% -0.09% 0.17% 0.15% 0.09%
Tax rate 8.0% 23.3% 9.8% 21.2% 19.7%
Return on equity 2.8% 11.7% 9.1% 10.8% 10.1%
             
Balance sheet            
in EUR million Dec 16 Sep 17 Dec 17   Dec 16 Dec 17
Cash and cash balances 18,353 22,104 21,796 18,353 21,796
Trading, financial assets 47,586 43,539 42,753 47,586 42,753
Loans and receivables to credit institutions 3,469 10,358 9,126 3,469 9,126
Loans and receivables to customers 130,654 138,005 139,532 130,654 139,532
Intangible assets 1,390 1,474 1,524 1,390 1,524
Miscellaneous assets 6,775 6,234 5,929 6,775 5,929
Total assets 208,228 221,715 220,660   208,227 220,660
             
Financial liabilities – held for trading 4,762 3,551 3,423 4,762 3,423
Deposits from banks 14,631 19,226 16,349 14,631 16,349
Deposits from customers 138,013 148,363 150,969 138,013 150,969
Debt securities issued 27,192 25,661 25,095 27,192 25,095
Miscellaneous liabilities 7,027 6,945 6,535 7,027 6,535
Total equity 16,602 17,969 18,288 16,602 18,288
Total liabilities and equity 208,227 221,715 220,659   208,227 220,659
             
Loan/deposit ratio 94.7% 93.0% 92.4% 94.7% 92.4%
NPL ratio 4.9% 4.3% 4.0% 4.9% 4.0%
NPL coverage (exc collateral) 69.1% 69.5% 68.8% 69.1% 68.8%
Texas ratio 34.6% 31.3% 29.2% 34.6% 29.2%
CET 1 ratio (phased-in) 13.4% 12.8% 13.4% 13.4% 13.4%

 

Tisková zpráva Erste Group

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.