Pondělí 18. října. Svátek má Lukáš.

Výsledky Erste Group za 1. pololetí roku 2018: Silný čistý zisk ve výši 774 milionů eur je výsledkem zlepšení provozních výsledků a prostředí mírných rizik

Banky 31.07.2018 | 09:16 0 Komentářů

„Výsledky Erste Group za prvních šest měsíců letošního roku jsou jedny z historicky nejlepších – náš čistý zisk stoupl meziročně o 24 procent na 774 milionů EUR. Důvodem je zvýšení čistých úrokových výnosů o 3,3 % a výnosů z provizí o 5,3 %. Náklady na rizika se drží na nízké úrovni a poměr nákladů k výnosům poklesl v druhém čtvrtletí z 64,3 % na 58,8 %.

Očekáváme, že tento pozitivní trend v našich provozních výsledcích bude pokračovat i v druhé polovině roku 2018, a to vzhledem k tomu, že ekonomiky středo- a východoevropských zemí nadále překračují očekávání, zatímco nezaměstnanost je nízká, rostou reálné mzdy a zvyšuje se hospodářská konkurenceschopnost,“ uvedl Andreas Treichl, CEO Erste Group Bank AG.

HLAVNÍ ÚDAJE

Z&Z: Údaje za leden–červen 2018 jsou srovnávány s obdobím leden–červen 2017 a rozvahové údaje k 30. červnu 2018 jsou srovnávány s údaji ke 31. prosinci 2017.

Čistý úrokový výnos vzrostl – zejména v České republice a v Rumunsku – na 2,213 8 miliardy EUR (+3,3 %; 2,143 miliardy EUR). Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 959,3 milionu EUR (+5,3 %; 910,9 milion EUR) zejména díky vyšším příjmům z platebních služeb, správy aktiv a z úvěrů. Zatímco čistý zisk z obchodních operací podstatně poklesl, na 11,9 milionu EUR (102,9 milionu EUR), položka čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty se zlepšila na 66,6 mil. EUR (4,5 mil. EUR). Provozní výnosy vzrostly na 3,374 16 miliardy EUR (+2,5 %; 3,292 8 miliardy EUR). Zvýšení všeobecných administrativních nákladů na 2,076 5 miliardy EUR (+3,6 %; 2,003 5 miliardy EUR) lze připsat zejména vyšším nákladům na zaměstnance, které dosáhly 1,216 7 miliardy EUR (+5,7 %; 1,151 3 miliardy EUR). Mírně vzrostly odpisy majetku (+1,8 %); správní náklady zůstaly téměř konstantní (+0,5 %). Ostatní správní náklady zahrnovaly téměř veškeré platby do systému pojištění vkladů, které jsou v roce 2018 očekávány, a to ve výši 80,2 milionu EUR (68,6 milionu EUR). Celkově mírně vzrostly provozní výnosy na 1,297 6 miliardy EUR (+0,7 %; 1,289 3 miliardy EUR). Poměr nákladů k výnosům vzrostl na 61,5 % (60,8 %).

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů dosáhla 73,2 milionu EUR neboli, upraveno o čistou alokaci rezerv na závazky a poskytnuté záruky, −12 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (čistá alokace 104,3 milionu EUR neboli 15 bazických bodů) vzhledem k čistému uvolňování v důsledku vyšší kvality aktiv. K tomu došlo díky podstatnému poklesu ve stavu alokace a uvolňování rezerv na úvěrové obchody téměř ve všech segmentech, nejvýrazněji pak v Chorvatsku a v Rakousku. Podíl rizikových úvěrů se dále zlepšoval na 3,6 % (4,0 %). Podíl krytí rizikových úvěrů se zvýšil na 72,0 % (68,8 %). Oba ukazatele jsou vztaženy k hrubým spotřebitelským úvěrům.

Ostatní provozní výsledek činil −204,6 milionu EUR (−209,8 milionu EUR). Tento výsledek zahrnuje náklady na každoroční příspěvky do rezolučních fondů ve výši 71,3 milionu EUR (65,4 milionu EUR). Bankovní daně a daně z finančních transakcí stouply – zejména v Maďarsku a na Slovensku – na 63,0 milionu EUR (59,4 milionu EUR), včetně 13,8 milionu EUR (13,3 milionu EUR) na bankovních daních v Maďarsku, které byly zaúčtovány předem na celý finanční rok. Ostatní daně klesly na 6,5 milionu EUR (11,9 milionu EUR).

Platby minoritním akcionářům mírně poklesly na 165,5 milionu EUR (−2,1 %; 169,1 milionu EUR). Čistý zisk náležící vlastníkům mateřské společnosti vzrostl na 774,3 milionu EUR (+24,0 %; 624,7 milionu EUR).

Vlastní kapitál celkem, bez instrumentů AT1, poklesl na 16,7 mld. EUR (17,3 mld. EUR). Přechod na nový standard finančního výkaznictví IFRS 9 k 1. lednu 2018 vedl ke snížení vlastního kapitálu celkem o 0,7 mld. EUR. Po regulačních odpočtech a filtrování v souladu s CRR činil kmenový kapitál Tier 1 (CET1, Basel 3 s postupným zaváděním) 14,7 mld. EUR (14,7 mld. EUR), když celkové vlastní prostředky (Basel 3 s postupným zaváděním) činily 20,3 mld. EUR (20,3 mld. EUR). Zisk za první pololetí je již do těchto údajů zahrnut. Celková rizika (rizikově vážená aktiva, včetně kreditních, tržních a operačních rizik, Basel 3 s postupným zaváděním) vzrostla na 116,3 mld. EUR (110,0 mld. EUR). Poměr kmenového kapitálu Tier 1 (CET1, Basel 3 s postupným zaváděním) činil 12,6 % (13,4 %) a poměr celkového kapitálu (Basel 3 s postupným zaváděním) 17,4 % (18,5 %).

Aktiva celkem stoupla na 229,9 mld. EUR (+4,2 %; 220,7 mld. EUR). Na straně aktiv pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank poklesla na 16,9 mld. EUR (21,8 mld. EUR), zatímco úvěry a jiné pohledávky za bankami vzrostly na 17,1 mld. EUR (9,1 mld. EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty vzrostly na 144,7 mld. EUR (+3,7 %; 139,5 mld. EUR). Na pasivní straně vzrostly vklady bank, a to na 17,9 mld. EUR (16,3 mld. EUR) a v růstu pokračovaly i vklady klientů – zejména v Rakousku, v České republice a na Slovensku – na 156,8 mld. EUR (+3,9 %; 151,0 mld. EUR). Poměr úvěrů k vkladům činil 92,3 % (92,4 %).

výhled na rok

Očekává se, že operační prostředí bude svědčit růstu úvěrů. Na klíčových trzích Erste Group ve střední a východní Evropě, včetně Rakouska, se v roce 2018 očekává růst reálného HDP mezi 3 % a 4 %. Měl by být tažen zejména solidní domácí poptávka vzhledem k tomu, jak růst reálných mezd a snižující se nezaměstnanost podpoří hospodářskou činnost v zemích střední a východní Evropy. Očekává se, že v celém regionu střední a východní Evropy bude dodržována fiskální disciplína.

Obchodní výhled. Cílem Erste Group je dosáhnout v roce 2018 návratnosti vlastního hmotného kapitálu (ROTE) nad 10 % (na základě průměrného hmotného kapitálu v roce 2018). Základními předpoklady jsou mírně rostoucí příjmy (předpokládá se více než 5% čistý nárůst u úvěrů a zvyšování úrokových sazeb v České republice a v Rumunsku), mírný pokles výdajů vzhledem k nižším projektovým nákladům a zvýšení nákladů na rizika, ačkoliv budou stále na historicky nejnižší úrovni.

Rizika posouzení. Vliv neočekávaného vývoje úrokových sazeb; politická či regulatorní opatření směřující proti bankám a geopolitická a globální hospodářská rizika.

hlavní finanční údaje

Výkaz zisků a ztrát            
v mil. EUR Q2 17 Q1 18 Q2 18   1–6 17 1–6 18
Čistý úrokový výnos 1 091,7 1 082,6 1 131,2   2 143,0 2 213,8
Čistý výnos z poplatků a provizí 453,2 478,6 480,7   910,9 959,3
Čistý zisk z obchodních operací 54,3 11,3 0,6   102,9 11,9
Provozní výnosy 1 675,2 1 655,1 1 719,0   3 292,8 3 374,1
Provozní náklady -985,2 -1 065,0 -1 011,5   -2 003,5 -2 076,5
Provozní zisk 690,0 590,2 707,5   1 289,3 1 297,6
Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv -38,6 0,0 18,9   -104,3 73,2
Provozní zisk po zohlednění rezerv 651,5 644,5 726,3   1 184,9 1 370,9
Čistý zisk náležící vlastníkům mateřské společnosti 362,5 336,1 438,2   624,7 774,3
             
Čistá úroková marže (z průměrných úročených aktiv) 2,44 % 2,27 % 2,32 %   2,40 % 2,30 %
Poměr nákladů k výnosům 58,8 % 64,3 % 58,8 %   60,8 % 61,5 %
Poměr rezerv (z průměrných hrubých klientských úvěrů) 0,11 % -0,22 % -0,02 %   0,15 % -0,12 %
Sazba daně 22,0 % 22,0 % 18,4 %   22,0 % 20,0 %
Návratnost kapitálu 11,1 % 10,5 % 12,8 %   9,9 % 11,7 %
             
Rozvaha            
v mil. EUR červen 17 Březen 18 červen 18   prosinec 17 červen 18
Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank 25 842 25 246 16 888   21 796 16 888
Finanční aktiva k obchodování 44 886 43 607 43 899   42 752 43 899
Úvěry a jiné pohledávky za bankami 4 347 11 944 17 149   9 126 17 149
Úvěry a jiné pohledávky za klienty 135 122 142 059 144 730   139 532 144 730
Nehmotný majetek 1 458 1 511 1 507   1 524 1 507
Ostatní aktiva 6 501 5 651 5 705   5 929 5 705
Aktiva celkem 218 156 230 018 229 878   220 659 229 878
             
Finanční závazky k obchodování 3 960 2 940 3 070   3 423 3 070
Vklady bank 17 883 20 988 17 867   16 349 17 867
Vklady klientů 145 574 155 306 156 831   150 969 156 831
Emitované dluhové cenné papíry 26 602 26 423 28 474   25 095 28 474
Ostatní závazky 6 621 6 366 5 928   6 535 5 928
Vlastní kapitál celkem 17 515 17 996 17 708   18 288 17 708
Závazky a vlastní kapitál celkem 218 156 230 018 229 878   220 659 229 878
             
Poměr úvěrů ke vkladům 92,8 % 91,5 % 92,3 %   92,4 % 92,3 %
Podíl rizikových úvěrů 4,7 % 3,7 % 3,6 %   4,0 % 3,6 %
Krytí NPL (bez zajištění) 68,5 % 72,5 % 72,0 %   68,8 % 72,0 %
Texaský poměr 33,3 % 28,1 % 27,9 %   29,2 % 27,9 %
Poměr CET 1 ratio (s postupným zaváděním) 13,2 % 12,6 % 12,6 %   13,4 % 12,6 %

Tisková zpráva: Erste Group

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.