Úterý 26. října. Svátek má Erik.

Vláda opět ukrajuje z obecních rozpočtů

Investice 19.11.2018 | 11:34 0 Komentářů

Zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které schválila vláda od 1. ledna 2019, znamená pro rozpočty územně samosprávných celků finanční zátěž ve výši cca 2,9 mld. Kč včetně příslušenství (odvody zaměstnavatele na sociální politiku a zdravotní pojištění).

Na jednání vlády ČR dne 14. listopadu bylo schváleno navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 5 %, v případě pedagogických pracovníků v regionálním školství navýšení činí 10 %. Další zvýšení se týká zdravotnických pracovníků vykonávajících nelékařská zdravotnická povolání a lékařů. Svaz měst a obcí ČR pozitivně hodnotí, že k navýšení platových tarifů dochází k 1. lednu 2019, což byl jeden z požadavků územních samosprávných celků tak, aby nedocházelo ke změnám v průběhu rozpočtového roku.

Nerozporujeme rovněž, že s ohledem na příznivý vývoj ekonomických ukazatelů je vhodné navýšit platovou základnu zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tento návrh má však přímý dopad na rozpočty územních samosprávných celků, a to i zprostředkovaně přes příspěvkové organizace. Navíc změna přichází v době, kdy návrh státního rozpočtu je projednáván ve Sněmovně a s kompenzací dopadů na rozpočty obcí a měst se tak nepočítá.

 

Svaz měst a obcí České republiky v rámci projednávání návrhu požadoval, aby navýšení platových tarifů bylo v odvětví sociálních věcí, školství a v odvětví zdravotnictví realizováno prostřednictvím příslušných kapitol státního rozpočtu a z rozpočtu zdravotních pojišťoven. Současně požadoval, aby navýšení platových tarifů bylo v odpovídající částce rovněž promítnuto ve výši příspěvku na výkon státní správy pro kraje a obce. „Výkon veřejné správy v oblasti přenesené působnosti je finančně dokrýván ze státního rozpočtu formou příspěvku na výkon státní správy, proto i navrhované zvýšení tarifních platů by se mělo poměrově odrážet ve zvýšení příspěvku na výkon státní správy,“ uvádí předseda Svazu a starosta města Kyjov František Lukl a dodává: „Situace s financováním samospráv se nám nelíbí dlouhodobě a vládu na to opakovaně upozorňujeme, rozpočty samospráv nejsou bezedné.“

Usnesení vlády, které počítá se zajištěním dopadů do rozpočtů územních samosprávných celků
v rámci rozpočtů územních samosprávných celků bez kompenzace ze státního rozpočtu, může být vnímáno jako „trest“ za dobré hospodaření samospráv. Samosprávy si však jako správný hospodář vytváří rezervy na horší časy, nenadálé situace (např. živelní pohromy) a na spolufinancování dotací. Rozpočty měst a obcí jsou primárně určeny na zajištění důstojných a příjemných podmínek k životu obyvatel, a nikoliv na krytí povinností a nákladů z vůle státu.

Tisková zpráva Svazu měst a obcí

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.