Úterý 28. září. Svátek má Václav.

Vienna Insurance Group v roce 2018 s top výsledky v oblasti pojistného a zisku (předběžná čísla)

Prof. Elisabeth Stadler, generální ředitelka VIG: „Předběžnými výsledky za rok 2018 výrazně překonáváme naše prognózy ve všech důležitých ukazatelích. Vidím v tom znovu jasné potvrzení našeho cíle, být stabilním a spolehlivým partnerem. To platí i pro naši koncentraci na region střední a východní Evropy, kde dnes jako pojišťovací skupina stojíme v čele. Ve většině tohoto regionu vidíme stabilní růst a klesající nezaměstnanost. Trhy, na kterých působíme, rostou v průměru dvojnásobně oproti zemím eurozóny. Chceme dále investovat do tohoto regionu, potřebnou finanční základnu nám poskytuje více než solidní ukazatel solventnosti ve výši 239 procent. Představenstvo na základě velmi dobrého vývoje obchodní činnosti navrhne grémiím za hospodářský rok 2018 opět výrazné zvýšení dividendy z 90 centů na 1 EUR za akcii. Za aktuálních úrokových sazeb to představuje atraktivní dividendový výnos ve výši 4,9 procenta“.

Významný růst pojistného

Předepsané koncernové pojistné za rok 2018 tvořilo 9 657,3 mil. EUR. To představuje nárůst pojistného o +2,9 procenta oproti porovnávacímu období předchozího roku. Bez jednorázově placeného životního pojištění, které nadále klesalo, zodpovídá vzestup pojistného +5,2 procenta. S výjimkou jednorázově placeného životního pojištění byl ve všech odvětvích znovu zaznamenán jasný růst.

Mezi segmenty, které byly v roce 2018 v oblasti pojistného mimořádně úspěšné, patří Česká republika s přibližně 81 mil. EUR pojistného navíc a pětiprocentním nárůstem pojistného. To samé platí pro Pobaltí se zhruba 48 mil. EUR, což představuje kolem 15 procent vzestupu pojistného. Pozoruhodné přírůstky pojistného zaznamenaly i segmenty Bulharsko (+14 procent) a Maďarsko (+6,8 procenta).

Přibližně 56 procent pojistného nahospodařily dceřiné společnosti ze zemí střední a východní Evropy. Posílení v oblasti pojištění majetku 63 procent portfolia pojistného připadá na oblast neživotního pojištění (včetně zdravotního pojištění) a 37 procent na životní pojištění. To znamená, že jasně dominuje neživotní pojištění, zejména v regionu střední a východní Evropy.

„V oblasti neživotního pojištění rosteme v mnoha našich zemích, jako například v Polsku, Pobaltí a v Maďarsku, výrazněji než trh. V regionu střední a východní Evropy chceme dále zvyšovat podíl na ostatním pojištění majetku a havarijním pojištění motorových vozidel. V oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla upřednostňujeme profitabilní růst“, prohlásila Prof. Elisabeth Stadler. Velký potenciál vidí VIG i ve zdravotním pojištění, které má se zhruba šesti procenty zatím sice jen malý podíl na celkovém objemu pojistného, ale vykazuje velmi slibný vývoj. V oblasti životního pojištění je cílem mírný nárůst běžně placeného pojištění.

„Země jihovýchodní Evropy se postupně učí myslet na prevenci, i když na většině našich trhů je nadále prioritou zabezpečení hmotného majetku“, uvedla Prof. Stadler. Zisk (před zdaněním) stoupl o zhruba 10 procent.

Zisk (před zdaněním) ve výši 485,4 mil. EUR se podařilo oproti předchozímu roku zvýšit o zhruba +10 procent. Nárůst zisku vyplývá především ze zlepšení ukazatele combined ratio a dobrého vývoje finančního výsledku. Zisk výrazně stoupl především v segmentech Pobaltí, Bulharsko, Česká republika a Maďarsko.

V Rumunsku byla v roce 2018 vykázána ztráta ve výši kolem 74 mil. EUR. Tento vývoj je dán zejména odpisy firemní hodnoty ve výši 50,1 mil. EUR, které byly provedeny ve druhém čtvrtletí 2018, a tvorbou rezervy, určené na probíhající řízení ve věci hospodářské soutěže, zasahující celý trh. Celkem přispěly společnosti z regionu střední a východní Evropy k zisku (před zdaněním) zhruba 53 procenty.

Výsledek po zdanění a odečtení menšinových podílů představoval 268,9 mil. EUR. Důvodem poklesu o -9,6 procenta je v první řadě zvýšená daňová povinnost na základě jednorázových vlivů. Po očištění od jednorázových vlivů by čistý výsledek překonal předchozí rok o +2,9 procenta.

Ukazatel combined ratio opět výrazně snížen

Ukazatel combined ratio byl v roce 2018 snížen o 0,7 procentních bodů a dosáhl vynikajících 96,0 procenta. Pozitivní vliv na snížení měla jednak důsledná realizace opatření v rámci programu „Agenda 2020“ a současně absence větších živelných pohrom. Mimořádně kladně k vývoji přispěly zejména segmenty Rakousko, Česká republika a Polsko. V Rakousku se podařilo ukazatel combined ratio díky pozitivnímu vývoji škodovosti zlepšit na skvělých 94,2 procenta (2017: 95,5 procenta).

Ukazatel solventnosti s 239 procenty vykazuje značnou odolnost

Ukazatel solventnosti představoval k 31. prosinci 2018 239 procent, což nadále odpovídá velmi dobré mezinárodní úrovni. VIG se jako jediná rakouská pojišťovna zúčastnila zátěžového testu EIOPA a prokázala v něm značnou odolnost. Podle všech tří kvantitativních zátěžových scénářů dosáhla VIG s přihlédnutím k volatilitě úrovně od 158 do 215 procent a bezpečně tak přesáhla potřebnou minimální kapitálovou přiměřenost ve výši 100 procent.

Zlepšení finančního výsledku

Finanční výsledek (včetně výsledku podniků hodnocených formou „at equity“) se zlepšil na 1 037,5 mil. EUR. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku to odpovídá nárůstu o +12,2 procenta, což souvisí především s výnosy z nemovitostí včetně veřejně prospěšných společností (Gemeinnützige Gesellschaften).

Kapitálové investice
Kapitálové investice koncernu (včetně hotovostních prostředků) představovaly k 31. prosinci 2018 37,6 mld. EUR, čímž mírně překročily úroveň předchozího roku o výši 37,4 mld. EUR.

Náklady na pojistné události
Náklady na pojistné události koncernu po odečtení podílu na zajištění tvořily v roce 2018 6,9 mld. EUR a zhruba odpovídají úrovni předchozího roku o výši 6,8 mld. EUR (+1,1 procenta).

Návrh na zvýšení dividendy
Na základě dobrých výsledků navrhne představenstvo grémiím za hospodářský rok 2018 výrazné zvýšení dividendy oproti předešlému roku z 90 centů na 1 EUR za akcii. To odpovídá nárůstu o +11 procent a míře výplaty ve výši 48,0 procent (2017: 38,7 procenta). Dividendový výnos proto představuje 4,9 procenta.

Předběžné údaje
Informace za hospodářský rok 2018, uvedené v této tiskové zprávě, vycházejí z předběžných údajů. Definitivní informace o hospodářském roce 2018 budou zveřejněny v rámci Výroční zprávy koncernu dne 17. dubna 2019 na webové stránce www.vig.com.

Výrazně navýšená prognóza zisku do roku 2020
VIG očekává díky důsledné realizaci opatření strategického programu „Agenda 2020“ a nadále pozitivnímu ekonomickému rozvoji zemí střední a východní Evropy do roku 2020 následující vývoj obchodní činnosti: v roce 2019 je očekáván objem pojistného ve výši 9,9 mld. EUR a zisk (před zdaněním) ve výši 500 až 520 mil. EUR. Na rok 2020 je prognózován objem pojistného ve výši 10,2 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) se má v roce 2020 pohybovat v rozpětí 530 až 550 mil. EUR.

Koncern VIG tak zvyšuje svoji původně komunikovanou prognózu zisku na rok 2020 ve výši přes 500 mil. EUR o dalších až 50 mil. EUR. Ukazatel combined ratio se má do roku 2020 trvale udržitelným způsobem zlepšit na 95 procent.

Pozitivní bilance v poločase „Agendy 2020“
V roce 2017 byl zahájen strategický program „Agenda 2020“ s cílem optimalizovat obchodní model VIG a zároveň přijmout opatření k zajištění trvalé udržitelnosti. „Námi předložená pozitivní průběžná bilance je velmi uspokojivá. To mě opravňuje očekávat, že pomocí Agendy 2020 splníme naše cíle dokonce dříve, proto jsme zvýšili naše prognózy na rok 2020“, prohlásila Prof. Stadler.

Několik příkladů:
Mimořádně úspěšně se vyvíjejí asistenční služby, poskytované vlastními společnostmi. „Naše asistenční společnosti v České republice, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a Polsku vyřídili od zahájení programu ‚Agenda 2020‘ více než 500 000 asistenčních případů. Společnost Global Assistance nabízí své služby v České republice už i dalším pojišťovnám, 30 procent obchodu v oblasti asistenčních služeb již pochází z aktivit s třetími stranami. Budeme to prosazovat i v dalších zemích“, tak zní spokojená průběžná bilance Prof. Stadler. V současnosti se testuje umístění asistenční společnosti v Pobaltí. O vlastní asistenční společnosti se uvažuje i v Srbsku.

Ve zdravotním pojištění se za poslední dva roky podařilo dosáhnout nárůstu pojistného o +20 procent. V pěti zemích, kterým byl v tomto pojistném odvětví věnován mimořádný zřetel, tedy v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Turecku, dosáhl růst v roce 2018 až +58 procent. Cílem v oblasti bankopojištění je rozvoj neživotního pojištění spolu s kooperačním partnerem Erste Group. V roce 2018 byl dosažen objem pojistného ve výši přes 1,2 mld. EUR, přičemž v neživotním pojištění bylo získáno již o +14 procent vyšší pojistné.

V oblasti zajištění byla přijata cílená opatření k posílení internacionalizace. Zajišťovací společnost VIG Re dosáhla za dva poslední roky výrazného růstu pojistného ve výši +17 procent. Ve stejném období byly v souladu s plánem zřízeny pobočky ve Frankfurtu a Paříži, s cílem poskytovat služby klientům v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii, v zemích Beneluxu, v Španělsku a Portugalsku.

Více než 150 aktuálních projektů digitalizace
„Cíleně pracujeme na naší digitální agilitě a uskutečňujeme klíčové kroky v rámci „Agendy 2020“, abychom byli připraveni na požadavky „popozítří“. Momentálně se v rámci skupiny uskutečňuje přes 150 projektů digitalizace různého rozsahu, přičemž většina z nich má být dokončena už během příštích dvou let. Investujeme do digitalizace průměrně 50 mil. EUR ročně, v rámci ‚Agendy 2020‘ to představuje celkem 200 mil. EUR“, zdůraznila Prof. Stadler význam digitální transformace pro VIG.

Koncern VIG vloni už podruhé uspořádal interní soutěž „VIG Xelerate“, třetí ročník je plánován na letos. V rámci soutěže mohou projekty digitalizace získat odměnu podle stanovených kritérií, jako je inovativnost na příslušném trhu a uplatnitelnost v rámci celé skupiny, stejně jako finanční podporu ze strany VIG na jejich realizaci.

Tisková zpráva VIG

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.