Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

SOLIDNÍ VSTUP VIENNA INSURANCE GROUP DO ROKU 2015

„Ve velmi náročném tržním prostředí se koncernu Vienna Insurance Group úspěšně daří dosahovat pozitivních výsledků ve všech zemích a obchodních segmentech. Naše blízkost trhům díky silné regionální provázanosti vedla místy k výraznému nárůstu pojistného.“ Peter Hagen, CEO Vienna Insurance Group

Číslo 1 na stěžejních trzích s podílem zhruba 19 %

V prvním čtvrtletí 2015 získala Vienna Insurance Group předepsané, konsolidované pojistné ve výši 2,8 mld. EUR a dosáhla tak – navzdory značnému poklesu v případě jednorázově placeného životního pojištění – nárůstu o 0,9 procenta.

Zisk (před zdaněním) 130,9 milionů EUR

Zisk (před zdaněním) představoval v 1. čtvrtletí 2015 130,9 mil. EUR. Kladně k tomu přispěly všechny země a obchodní segmenty. Na běžných výnosech finančního výsledku se projevily historicky nízké úrokové míry, které si navíc vyžádaly preventivní opatření v rámci personálních rezerv v Rakousku. Navíc byly poprvé započteny úrokové náklady podřízených dluhopisů, emitovaných v březnu 2015. Kromě toho byly z důvodu povětrnostních škod zaznamenány i výrazně vyšší výdaje oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku. Celkově tak výsledek poklesl o 15,2 procenta. Ukazatel Combined Ratio se dále zlepšil na velmi dobrou úroveň 96,3 procenta.

Combined Ratio na velmi dobré úrovni 96,3 %

Finanční umístění (včetně likvidních prostředků) koncernu Vienna Insurance Group stouplo o 4,0 procenta a k 31. březnu 2015 představovalo 32,4 mld. EUR. Finanční výsledek koncernu tvořil 273,4 mil. EUR.

Všechny země a obchodní segmenty přispěly kladně k výsledku VIG

Úvod obchodního roku 2015 se dále nesl ve znamení úspěchu strategie výrazné regionální diverzifikace Vienna Insurance Group. K zisku (před zdaněním) kladně přispěly všechny země a obchodní segmenty. Navzdory náročným podmínkám na trhu je třeba zdůraznit potěšitelný vývoj výsledku kromě jiného v Rumunsku, Chorvatsku a na Ukrajině. V rámci Ostatních trhů bylo dosaženo výrazně dvojciferného nárůstu pojistného.

Zhruba 65 procent zisku (před zdaněním) pochází ze zemí SVE

Stabilní vývoj na rakouském trhu – VIG na 1. pozici

V Rakousku získaly koncernové společnosti pojistné ve výši 1,3 mld. EUR. V neživotním a úrazovém pojištění kompenzoval silný růst společnosti Wiener Städtische Versicherung pokračující úbytek pojistného v společnosti Donau Versicherung v Itálii. V životním pojištění došlo k poklesu v jednorázově placeném životním pojištění, zatímco v případě běžně placeného pojistného byl zaznamenán mírný nárůst. Zisk (před zdaněním) představuje 39,6 mil. EUR a je zatížen preventivními opatřeními na personální rezervy na základě nízkoúrokového prostředí, zvýšenými výdaji na povětrnostní škody, jako i vysokou mírou rezerv a vyššími náklady v Itálii. Ukazatel Combined Ratio se vyvíjel pozitivně a zlepšil se na 98,1 procenta.

Nejvíce k výsledku přispěla Česká republika

V České republice získal koncern pojistné v celkové výši 457,8 mil. EUR. V rámci povinného smluvního pojištění a havarijního pojištění motorových vozidel představoval nárůst 6,6 procenta, v životním pojištění vzrostlo běžně placené pojistné o 2,7 procenta. Se ziskem (před zdaněním) ve výši 45,8 mil. EUR koncernové společnosti v České republice i navzdory zvýšené zátěži v důsledku povětrnostních škod opět nejvýrazněji přispěly k výsledku Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2015. Ukazatel Combined Ratio dosáhl vynikajících 89,7 procenta.

Slovensko – pokračující poptávka po životním pojištění

Koncernové společnosti na Slovensku dosáhly nárůstu pojistného na 214,7 mil. EUR. Úspěšný rozvoj bankovního obchodu prostřednictvím místní dceřiné společnosti koncernu Erste Group se postaral o vzestup pojistného v životním pojištění o 4,7 procenta. V případě běžně placeného pojistného bylo dosaženo nárůstu o 2,7 procenta a jednorázově placené pojistné stouplo o 5,8 procenta. Zisk (před zdaněním) se zvýšil na 9,7 mil. EUR, současně se Combined Ratio zlepšilo na velmi dobrých 94,5 procenta.

Polsko – úspěch v náročné konkurenci

Na vývoji Vienna Insurance Group v Polsku se projevil zejména pokles jednorázově placeného životního pojištění. Bez tohoto vlivu by nárůst pojistného dosahoval 17,6 procenta. Velmi potěšitelně se vyvíjel zisk (před zdaněním), který vzrostl o 4,3 procenta na 16,6 mil. EUR. Combined Ratio představovalo 98,1 procenta.

Pozitivní trendy v Rumunsku

Celkové zlepšení rámcových podmínek na rumunském pojistném trhu poprvé po letech umožnilo výraznější odbytové aktivity. Díky značnému růstu o 21,7 procenta stouplo předepsané pojistné na 100,3 mil. EUR.

Rumunsko: Nárůst pojistného a zisku (před zdaněním)

V neživotním a úrazovém pojištění bylo dosaženo růstu pojistného o 21,8 procenta. V životním pojištění pojistné taktéž vzrostlo o 21,1 procenta na 16,6 mil. EUR. Je to výrazem úspěšného partnerství v rámci bankovního prodeje s místní dceřinou společností koncernu Erste Group, pojišťovnou BCR v oblasti investičního životního pojištění. Účinky opatření provedených v Rumunsku se projevily ziskem (před zdaněním) ve výši 1,8 mil. EUR. V roce 2015 se bude důsledně pokračovat ve zlepšování ukazatele Combined Ratio, který se i nadále  pohybuje nad hranicí 100 procent.

Ostatní trhy – dvojciferný nárůst

Ostatní trhy prokázal i v prvním čtvrtletí 2015 setrvalý potenciál. Potěšující vývoj pojistného vedl k nárůstu obchodního objemu o 15,9 procenta. V neživotním a úrazovém pojištění stouplo pojistné o 8,5 procenta na celkově 183,2 mil. EUR, v životném pojištění získal koncern nárůstem o 29,4 procenta pojistné ve výši 169,6 mil. EUR. Silný růst zaznamenaly zejména společnosti v Srbsku (+23,7 procenta), Turecku (+23,6 procenta) a Albánii (+17,8 procenta).

Ostatní trhy: Nárůst pojistného o 15,9 procenta na 357,2 mil. EUR

Úspěšná emise dluhopisů posílila kapitálovou strukturu

V březnu emitovala Vienna Insurance Group podřízené dluhopisy o objemu 400 mil. EUR. Kromě toho proběhl zpětný odkup podílů 1. tranše dlužních úpisů s nárokem na podíl, vydaných v roce 2008 ve výši 500 mil. EUR, stejně jako podřízených dluhopisů vydaných v lednu 2005 na období let 2005– 2022. Tato opatření přispěla k dalšímu posílení kapitálové struktury koncernu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.