Sobota 18. září. Svátek má Kryštof.

Příležitost pro střední a východní Evropu: podpora růstu v regionu

Na výročním zasedání a podnikatelském fóru Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) 2019 potvrdila skupina UniCredit svůj závazek vůči regionu střední a východní Evropy, který pro ni představuje významný motor jejího růstu.

  • Makroekonomický výhled: střední a východní Evropa pravděpodobně dosáhne na rozvíjejících se trzích lepší výkonnosti
  • Podnikový sektor a malé a střední firmy potvrzují růstový potenciál
  • Retailové bankovnictví: lidský a digitální kapitál pohání růst
  • Zelené, sociální a udržitelné dluhopisy: rostoucí angažovanost za etické podnikání
  • Skupina UniCredit potvrdila, že region střední a východní Evropy je významným hnacím motorem jejího růstu

Makroekonomický výhled: Střední a východní Evropa pravděpodobně dosáhne na rozvíjejících se trzích lepší výkonnosti

Růst v regionu střední a východní Evropa bude v roce 2019 pravděpodobně ve většině zemí regionu nadále vykazovat zdravé tempo.

Externí prostředí: V letech 2019 a 2020 se očekává cyklické zpomalení globálního růstu, především z důvodu předpokládané technické recese v USA. Aktuální období oživení ve Spojených státech bude pravděpodobně nejdelším v historii. Zpomalení světového obchodu je již skutečností. V létě se ale  očekává jeho krátkodobé oživení díky možnému opětovnému nárůstu německé výroby, potenciální obchodní dohodě mezi USA a Čínou, i díky volnějším globálním finančním podmínkám po dalším uvolnění ze strany Fedu a Evropské centrální banky. Důvody globálního zpomalení na konci roku 2019 a v roce 2020 bude třeba hledat především v ukončení cyklu v USA. Eurozóna pravděpodobně zaznamená v letech 2019 a 2020 zpomalení hospodářského růstu na úroveň 1,0 %.

Střední a východní Evropa pravděpodobně dosáhne na rozvíjejících se trzích lepší výkonnosti: Regionu střední a východní Evropy se podobně jako zbytku světa dotkne globální zpomalení. Region však může lépe čelit externím úskalím než ostatní rozvíjející se trhy, a to díky síle domácí poptávky, nápomocné měnové politice a menší závislosti na krátkodobém volatilním externím financování. Hospodářské prostředí by mělo zůstat i v roce 2019 příznivé. HDP by měl po dosažení vrcholu v roce 2018 v zemích regionu střední a východní Evropy, které jsou zároveň členy EU, zaznamenat další růst převyšující očekávané dlouhodobé sazby. Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Slovensko, Srbsko a Slovinsko by přitom měly vykázat meziroční růst vyšší než 3,2 %. Rusko by mělo růst o téměř 1 %. Turecko zažívá první recesi od globální finanční krize, v roce 2020 by se ale růst v zemi mohl obnovit.

Podnikový sektor a malé a střední firmy potvrzují růstový potenciál

Skupina UniCredit bude těžit z očekávaného růstu HDP v regionu střední a východní Evropy v roce 2019. Region přitom bude těžit z výhod vyplývajících z jeho otevřených ekonomik. Přímé zahraniční investice a eurofondy budou hrát významnou úlohu v ekonomice a zajistí růstový potenciál v podnikovém sektoru a v oblasti MSP (malé a střední podniky).

Podnikový sektor a oblast fúzí a akvizic: Podnikový sektor v regionu střední a východní Evropy je nadále v oblasti financování konzervativní a zaměřuje se především na tradiční bankovní úvěry. Stále existuje prostor k růstu v oblasti dluhového financování a vlastního kapitálu, i přesto, že ve velké míře závisí na konkrétních faktorech v jednotlivých zemích.

Oblast fúzí a akvizic v regionu zaznamenala v roce 2018 nejvyšší hodnotu za posledních 5 let, přestože její úroveň byla nižší než její historická maxima. V roce 2018 se uskutečnilo 222 transakcí (254 v roce 2017). Nejaktivnější byl spotřebitelský sektor, kde se uskutečnilo 48 obchodů, a to v oblasti TMT (technologií, médií a telekomunikací) a FIG (skupin finančních institucí). V roce 2018 se skupina UniCredit v regionu střední a východní Evropy podílela na 20 transakcích, což je více než kterákoli jiná investiční banka. Skupina UniCredit se tak již pátým rokem po sobě stala lídrem v oblasti fúzí a akvizic z hlediska počtu transakcí.

Střední a východní Evropa má dynamický podnikový sektor a MSP podporující hospodářský růst: Skupina UniCredit nabízí podnikovému sektoru a MSP celou škálu bankovních produktů a služeb a zaměřuje se na další zlepšování své nabídky s cílem předvídat a plnit potřeby svých klientů. Sektor MSP zaměstnává ve střední a východní Evropě 11,4 milionu lidí ve 3,2 milionu firem a generuje přidanou hodnotu v hospodářství na úrovni 195 milionů euro. Ve velké míře to ovlivňují trendy, které diktuje rychle se měnící prostředí a které vytvářejí nové potřeby, jež musí banky řešit – regulační vlivy, kapitálové trhy a digitalizaci.

Skupina UniCredit poskytuje kromě jiných iniciativ v sektoru MSP podporu prostřednictvím specializované platformy UniCredit CEE Lounge pomocí exkluzivního partnerství s iniciativou ELITE skupiny Londýnské burzy cenných papírů (London Stock Exchange). Iniciativa pomáhá podnikatelům lépe porozumět různým dostupným možnostem financování a připravit je na kontakt s investory, které mohou potřebovat na podporu svého budoucího růstu. UniCredit CEE Lounge dosud přijala více než 60 společností z 11 zemí v celé síti střední a východní Evropy skupiny UniCredit. UniCredit rovněž nadále umožňuje přístup k financování prostřednictvím eurofondů, které hrají v regionu střední a východní Evropy významnou roli (přibližně 90 miliard euro v letech 2014 až 2017, 18 % z rozpočtu EU).

 „Jako největší poskytovatel úvěrů v regionu a silný partner našich klientů i komunit, ve kterých působíme, chceme podporovat jejich rozvoj a růst. Našimi silnými stránkami jsou rozsáhlé znalosti lokálních trhů, silná mezinárodní síť skupiny a pokračující investice do digitalizace, které nám pomáhají plnit a předvídat potřeby našich klientů,“ uvádí Andrea Diamanti, ředitel firemního a investičního bankovnictví a privátního bankovnictví pro střední a východní Evropu ve skupině UniCredit.

Retailové bankovnictví: Lidský a digitální kapitál pohání růst

Lidský kapitál, digitální připravenost a technologie jsou prvky, díky nimž jsou země střední a východní Evropy ideální půdou pro digitalizaci, růst a rozvoj.

Efektivita bankovního sektoru v regionu střední a východní Evropy: Trhy střední a východní Evropy a západní Evropy mají podobný počet obyvatel, přibližně 150 milion. Dochází na nich ke vzájemnému sbližování,  rostou příjmy a nominální HDP na úroveň průměru EU. Trhy v regionu střední a východní Evropy v oblasti retailového bankovnictví však mají prostor k růstu díky:

  • nižším bankovním výdajům bank v regionu střední a východní Evropy, které mohou poskytovat služby obdobnému počtu obyvatel s nižšími provozními náklady a vyšší efektivitou, pokud jde o zaměstnance, pobočky a bankomaty,
  • slabší penetraci z hlediska objemu/HDP a velikosti trhu retailových úvěrů (cca 9 % oproti přibližně 14 %),
  • rychlejšímu tempu digitalizace z důvodu slabšího technologického dědictví, což má za následek vyšší rychlost širokopásmového pokrytí a rychlejší růst penetrace online (76,3 %).

„UniCredit poskytuje služby více než 15 procentům obyvatel střední a východní Evropy, kteří mají účty v bankách. Má přitom jednu z největších sítí v regionu a skutečný vícekanálový přístup. Díky datové analýze dokážeme skutečně poznat naše klienty a prostřednictvím sdílení nejlepších postupů, kompetenčním centrům i zjednodušování procesů jim můžeme posykovat nejlepší zákaznickou zkušenost ve všech kanálech. Tentozávazek má pozitivní výsledky. Naše klientská základna roste a počet uživatelů mobilního bankovnictví se rovněž zvýšil z 13 % v roce 2015 na dnešních 40 %,“ říká Ivan Vlaho, ředitel retailového bankovnictví pro střední a východní Evropu ve skupině UniCredit.

 

Zelené, sociální a udržitelé dluhopisy: Rostoucí angažovanost za etické podnikání

Rostoucí zájem o zdroje ekologického financování jako například zelené dluhopisy svědčí o tom, že společnosti oceňují hodnoty udržitelnosti a závazek být dobrými podnikateli.

Rozvoj trhu díky velkému objemu: Objemy emisí rychle rostou. Emise zelených dluhopisů dosáhla vrcholu v roce 2018 ve výši 167 miliard dolarů (meziroční nárůst o 5,8 %), a to i navzdory nižšímu objemu emisí na globálním trhu s dluhopisy. Očekáváme, že v roce 2019 nastane další nárůst emisí zelených dluhopisů, a to na úroveň 170 miliard dolarů (meziroční nárůst o 1,7 %). Objem emisí v Evropě dosáhl v roce 2018 hodnoty 66 miliard dolarů, což v roce 2018 přispělo k celkovému nárůstu nových emisí o 40 %. Očekáváme, že evropští emitenti umístí v roce 2019 na primární trh 72 miliard dolarů (což představuje 42 % z celkové nové emise zelených dluhopisů).

Skupina UniCredit je průkopníkem, který přináší na trh zelené dluhopisy: Skupina UniCredit působí od začátku na trhu se zelenými, sociálními a udržitelnými dluhopisy, kdy se v roce 2007 stala společným hlavním manažerem dluhopisů Climate Awareness Bond Evropské investiční banky. UniCredit od té doby prohloubila svoje odborné znalosti prostřednictvím mnohých mandátů v oblasti významných zelených dluhopisů. V regionu střední a východní Evropa ocenila slovinská podpůrná a rozvojová banka SID Banka v roce 2018 úspěšně svou zahajovací transakci v oblasti zelených dluhopisů (75 milionů euro), která se tak stala prvním zeleným dluhopisem od emitenta ve Slovinsku. Skupina UniCredit byla jedinou bankou, jež umístila a strukturovala zelené dluhopisy.

 

Skupina UniCredit potvrdila, že region střední a východní Evropy je významným hnacím motorem jejího růstu

Region střední a východní Evropy je nadále významným motorem růstu skupiny spolu s dalším posílením vedoucího postavení a neustálým růstem klientské základny v roce 2018. Skupina UniCredit je v regionu střední a východní Evropy největším poskytovatelem úvěrů (65,33 miliardy euro[1]) s podílem 11,6 % na trhu v oblasti poskytování úvěrů a stabilním růstem za posledních 5 let[2]. Skupina je na prvním místě v celém regionu z hlediska celkových aktiv[3] a v první pětici ve většině jeho jednotlivých zemí[4].

Klientská základna skupiny UniCredit v regionu střední a východní Evropa neustále roste směrem k čistému růstu nových klientů o 2,6 milionu do konce roku 2019. Kvalita portfolia se rovněž zlepšuje, přičemž poměr problémové angažovanosti (NPE) v hrubém vyjádření klesl za fiskální rok 2018 o 152 bazických bodů (ze 7,9 na 6,4 %) ve srovnání s fiskálním rokem 2017.

V důsledku toho dosáhla výnosnost alokovaného kapitálu úrovně 15,7 % za rok 2018, což opětovně podtrhuje vysokou ziskovost divize v regionu střední a východní Evropa.

Úspěch skupiny UniCredit se v tomto regionu zakládá na rozsáhlé síti 1663 poboček v jedenácti zemích, jedné z největších a nejdiverzifikovanějších v regionu střední a východní Evropy, a zároveň na dobrém lokálním pokrytí a řízení vztahů i schopnosti využívat globálních produktových linií, nejlepších služeb a know-how skupiny s cílem poskytovat klientům ty nejlepší služby. Postavení skupiny UniCredit na trhu v regionu střední a východní Evropy dává lokálním bankám podstatnou konkurenční výhodu díky vysoké míře znalosti značky, přístupu na mezinárodní trhy, sdílení osvědčených postupů a značným úsporám z rozsahu.

[1] Prosinec 2018

[2] Září 2018, s výjimkou Turecka a včetně Ruska

[3] Září 2018 včetně Turecka

[4] Září 2018

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.