Čtvrtek 29. července. Svátek má Marta.

NOVÝM NÁMĚSTKEM MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ BYL JMENOVÁN JAN DOBEŠ

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek jmenoval k 1. lednu 2012 svým náměstkem Jana Dobeše. Do jeho agendy v rámci resortu MPSV bude patřit mj. správa agend, které přechází na úřad v souvislosti se vznikem jednotného výplatního místa. 

V souvislosti se vznikem jednotného výplatního místa na úřadech práce, které od začátku roku spravují administraci všech nepojistných sociálních dávek vyplácených prostřednictvím MPSV (resp. JVM zajišťující pracoviště ÚP), došlo k přenosu některých kompetencí z krajských úřadů na úřad ministerstvo práce. Jedná se konkrétně o druhoinstanční správní a odvolací řízení osob, které nesouhlasí s rozhodnutím o poskytnutí či zamítnutí dávek sociálních systémů (první instancí k odvolacímu či správnímu řízení je příslušný krajský úřad práce). „Mým cílem je zejména nastavení procesů tak, aby správa této oblasti ministerstva probíhala co nejefektivněji a bez zbytečných administrativních zátěží jak na straně stěžovatele, tedy občana, tak na straně státního aparátu,“ říká náměstek Jan Dobeš.

S převodem agendy z Úřadu vlády ČR na ministerstvo práce a sociálních věcí souvisí další z činností nově vzniklé sekce MPSV – činnost Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. „V této souvislosti nás, kromě ustavení režimů rady, jmenování jejich členů a revize stávajícího počtu výborů, čekají i dnes již známé konkrétní úkoly. Mezi ně patří dokončení přípravy projektu zaměřeného na domácí násilí a slaďování pracovního a soukromého života, který by měl být financovaný z tzv. Norských fondů,“ vysvětluje Jan Dobeš. První aktivity státu v této oblasti by podle něho mohly být realizovány již v závěru letošního roku a zejména pak v následujících letech 2013 – 2015.

Sekce, kterou povede náměstek Jan Dobeš, bude dále spravovat oblast politiky sociálního začleňování, mezi kterou patří například problematika sociálního začleňování a boje s chudobou, problematika stárnutí či problematika rovných příležitostí osob se zdravotním postižením. Konkrétní činnosti v této agendě také přímo souvisí s implementací Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v České republice.

„Mezi další úkoly, které nás v nejbližší době čekají, patří mj. také vypracování Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2013 až 2017. Stávající materiál obsahuje opatření pouze do roku 2012, přičemž je s ohledem na demografický vývoj zřejmé, že i nadále bude zapotřebí stanovit priority ČR pro oblast politiky stárnutí v nadcházejícím období,“ říká náměstek Dobeš. Do agendy náměstka Dobeše jsou zařazeny i dílčí aktivity související s evropskou i mezinárodní agendou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.