Úterý 11. května. Svátek má Svatava.

Míra zadlužení poklesla

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2018 přebytkem ve výši 47,4 miliardy Kč, jenž v relativním vyjádření odpovídá 0,89 % HDP. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2018 úrovně 32,71 % HDP při meziročním poklesu o 1,95 procentního bodu (p. b.). Uvedené fiskální údaje sloužící k hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií byly zaslány Evropské komisi v rámci prvních notifikací v roce 2019.

Přebytek hospodaření sektoru vládních institucí se meziročně snížil o 31,7 mld. Kč. Saldo hospodaření ústředních vládních institucí dosáhlo přebytku 12,0 mld. Kč, který však byl meziročně o 17,0 mld. Kč nižší. Přebytek hospodaření místních vládních institucí meziročně klesl o 22,9 mld. na 19,0 mld. Kč. O 8,2 mld. na 16,4 mld. Kč vzrostl přebytek salda hospodaření subsektoru fondů sociálního zabezpečení (zdravotních pojišťoven).

Tab. 1: Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2015–2018

  Jednotka Rok
2015 2016 2017 2018
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí mil. Kč −28 260 34 274 79 149 47 427
Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí mil. Kč 1 836 255 1 754 883 1 749 532 1 735 076
Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny mil. Kč 4 595 783 4 767 990 5 047 267 5 304 386
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP % −0,61 0,72 1,57 0,89
Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP % 39,96 36,81 34,66 32,71

Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly v roce 2018 meziročně o 8,1 %, což představovalo absolutní nárůst o 166,1 mld. Kč. Vzrostly všechny druhy příjmů, z čehož nejvíce sociální příspěvky (+74,3 mld., resp. 8,0 %), daně z výroby a dovozu (+30,2 mld., resp. 4,8 %), důchodové daně (+27,3 mld., resp. 7,0 %) a kapitálové transfery (+10,3 mld., resp. 31,3%).

Celkové výdaje sektoru vládních institucí meziročně vzrostly v roce 2018 o 10,1 %, resp. 198,8 mld. Kč. Nejvíce vzrostly vyplacené náhrady zaměstnancům (+58,8 mld., resp. 12,7 %), výdaje na hrubou tvorbu kapitálu (+47,3 mld., resp. 26,7 %) a sociální dávky (+41,6 mld., resp. 5,5 %).

V souladu s aktualizovanou metodikou Eurostatu k pohledávkám vládních institucí došlo ke změně zachycení souvisejících úroků v letech 2015 až 2018. Vliv této úpravy na saldo hospodaření v letech 2015 až 2017 ilustruje následující tabulka:

Tab. 2: Vliv metodické změny zachycení pohledávek, 2015–2017

  Jednotka 2015 2016 2017
Vliv na saldo hospodaření mil. Kč −332 −368 738

Dluh vládních institucí v roce 2018 meziročně poklesl o 14,5 mld. Kč na 1 735,1 mld. Kč, což v relativním vyjádření odpovídá 32,71 % HDP. Meziročně došlo k poklesu relativní zadluženosti o 1,95 p. b. Na snížení relativní výše zadlužení se podílel zejména rostoucí nominální HDP (1,68 p. b.), pokles nominální výše dluhu přispěl 0,27 p. b.

Ve struktuře dluhu byl zaznamenán pokles emitovaných dluhových cenných papírů (-47,8 mld. Kč), a to zejména krátkodobých (-39,6 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů poklesl o 1,99 p. b. na 89,6 % a dluhové cenné papíry tak zůstávají dominantní složkou dluhu. Objem přijatých půjček vzrostl o 30,6 mld. Kč, přičemž u krátkodobých půjček byl zaznamenán nárůst o 42,4 mld. Kč, zatímco objem dlouhodobých půjček poklesl o 11,9 mld. Kč. Objem přijatých vkladů vzrostl o 2,8 mld. Kč.

Ukazatele uvedené v tabulce 1 byly zaslány 30. března 2019 Eurostatu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.