Neděle 25. října. Svátek má Beáta.

Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za tři čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 2,6 % na 11,48 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2013 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,48 mld. Kč. Meziročně tak zisk poklesl o 2,6 % z 11,79 mld. Kč. Provozní zisk se snížil o 6,8 % na 18,16 mld. Kč (bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS meziroční pokles o 3,7 %).

 „Česká ekonomika se konečně dostává z rok a půl trvající recese a začíná se zlepšovat i důvěra domácností v další vývoj. Nás také těší jejich zvyšující se zájem o hypoteční a spotřebitelské úvěry a rostoucí poptávka firemních klientů po financování jejich projektů. Ceníme si rostoucího objemu vkladů v České spořitelně, za nímž stojí vysoká důvěra a spokojenost našich klientů,“ uvedl Pavel Kysilka, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

„Podařilo se nám získat nejprestižnější ocenění na poli společenské zodpovědnosti, Cenu Via Bona. Potvrdilo se, že společenská zodpovědnost nespočívá jen ve finančním dárcovství, ale neméně v dobrovolnictví a přímém zapojení zaměstnanců firmy. Za to patří všem mým kolegyním a kolegům velké uznání a dík,“ dodal Pavel Kysilka.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. – 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2013[*]

Konsolidované, neauditované údaje k 30. září 2013, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. září 2012, pokud není uvedeno jinak:

 

 • Čistý zisk klesl o 2,6 % na 11,48 mld. Kč z 11,79 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním se snížil o 4,4 % na 14,31 mld. Kč z 14,96 mld. Kč. 
 • Provozní zisk poklesl o 6,8 % na 18,16 mld. Kč z 19,49 mld. Kč (bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS o 3,7 %). 
 • Čistý úrokový výnos poklesl o 8,9 % na 21,02 mld. Kč z 23,07 mld. Kč (bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS o 6,0 %).
 • Všeobecné správní (provozní) náklady se snížily o 4,6 % na 13,33 mld. Kč z 13,97 mld. Kč.
 • Bilanční suma se zvýšila o 3,1 % na 943,38 mld. Kč z 915,04 mld. Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 2,0 % na 497,93 mld. Kč z 488,17 mld. Kč. 
 • Retailové úvěry (pouze ČS) se zvýšily o 3,7 % na 271,41 mld. Kč z 261,65 mld. Kč.
 • Hypoteční úvěry obyvatelstvu se zvýšily o 10,9 % na 150,33 mld. Kč z 135,54 mld. Kč.
 • Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) vzrostly o 3,2 % na 191,56 mld. Kč z 185,71 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům (vklady) vč. Transformovaného fondu ČS se zvýšily o 5,5 % na 734,96 mld. Kč z 696,36 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,63 % z 3,89 % (avšak vzrostla z 3,60 % v 1. pololetí 2013).
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 16,0 % z 18,6 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) poklesla na 1,6 % z 1,7 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se zvýšil na 42,3 % z 41,7 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 72,5 % z 70,1 %.
 • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se zvýšila na 18,1 % z 16,5 %. 

 

HLAVNÍ UKAZATELE

Pomalu rostoucí poptávka po spotřebitelských úvěrech a prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb se projevily na meziročním poklesu provozního zisku o 6,8 % na 18,16 mld. Kč (bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS o 3,7 %). Čistý zisk však v meziročním srovnání zaostává pouze o 2,6 %. Výsledky banky k 30. září 2013 jsou ovlivněny zejména poklesem čistého úrokového výnosu, snížením výnosů z finančních aktiv, zvýšením zisků z obchodních operací a pozitivním dopadem vyplývajícím z pokračujícího poklesu provozních nákladů. Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, se zvýšil na 42,3 % z 41,7 %.

Přestože se objem úvěrových obchodů zvyšuje, tak se nízké úrokové sazby projevily ve snížení čistého úrokového výnosu o 8,9 % na 21,02 mld. Kč (bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS o 6,0 %). Nízké úrokové sazby jsou patrné na vývoji čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům, která se meziročně snížila z 3,89 % na 3,63 %, avšak vzrostla z 3,60 % v 1. pololetí 2013.

Čisté příjmy z poplatků a provizí meziročně klesly o 3,1 % na 8,46 mld. Kč. Meziroční pokles je ovlivněn tím, že klienti častěji využívají internetové bankovnictví a zvýhodněné programy a produkty. Pozitivní vývoj zaznamenaly především příjmy z poplatků a provizí z úvěrů a z operací s cennými papíry díky jejich rostoucímu počtu. Snížily se zejména příjmy z platebních transakcí.

Čistý zisk z obchodních operací meziročně vzrostl o 21,1 % na 2,01 mld. Kč, zvýšily se výnosy z devizových obchodů a z derivátových operací. Na druhé straně se snížily zisky z obchodování s cennými papíry.

Všeobecné správní náklady se meziročně snížily o 4,6 % na 13,33 mld. Kč zásluhou konzistentního řízení nákladů s důrazem na jejich efektivnost. Meziročně se podařilo zejména snížit náklady na kancelářské prostory a náklady na reklamu a marketing. Rovněž pokračuje snižování odpisů hmotného majetku.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se meziročně zlepšilo o 16,9 % na
 –2,61 mld. Kč. Důvodem opětovného meziročního snížení je průběžné zlepšování kvality celého úvěrového portfolia.

Saldo ostatních provozních výsledků se meziročně výrazně zlepšilo a činí –0,90 mld. Kč. Nejvýznamnější nákladovou položku představují odvody do Fondu pojištění vkladů, zisky a ztráty z přecenění a prodeje investičního majetku nebo výplata zisku Transformovaného fondu ČSPS.

Výsledek z finančních aktiv (zahrnuje zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a realizované zisky z aktiv držených do splatnosti) se meziročně zhoršil na –0,39 mld. Kč,  kvůli ztrátám z přecenění finančních aktiv

Bilanční suma dosáhla výše 943,38 mld. Kč, což je nárůst o 3,1 % z 915,04 mld. Kč. Meziročně došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů, portfolií cenných papírů k obchodování a vkladů u ČNB. Snížil se objem mezibankovních pohledávek a finančních aktiv držených do splatnosti. Na pasivní straně bilance se zvýšily závazky ke klientům vč. Transformovaného fondu ČSPS a objem vlastního kapitálu. Snížil se především objem vlastních emitovaných cenných papírů.

Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 96,77 mld. Kč, tedy narostl o 9,5 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil zejména díky nárůstu nerozděleného zisku. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost měřená podle pravidel Basel II se v porovnání s loňským obdobím zvýšila na 18,1 %. Dosahuje tak vysoké, komfortní úrovně.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 2,0 % na 497,93 mld. Kč, zásluhou nárůstu hypotečních úvěrů fyzickým osobám a vyššího úvěrování podnikatelských subjektů. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) meziročně vzrostlo o 3,7 % na 271,41 mld. Kč. Objem spotřebitelských úvěrů vč. kreditních karet klesl o 4,2 % na 70,43 mld. Kč, ovšem objem nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů meziročně vzrostl o 33,7 %. Celkové portfolio hypotečních úvěrů obyvatelstvu výrazně vzrostlo o 10,9 % na 150,33 mld. Kč, zejména díky nízkým úrokovým sazbám, nízkým cenám nemovitostí a atraktivní nabídce České spořitelny. Česká spořitelna poskytla za tři čtvrtletí 2013 18 664 hypoték v celkovém objemu téměř 29,1 mld. Kč. Počet nových hypoték tak meziročně vzrostl o 22,9 %, jejich objem vzrostl o 16,6 %. Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) vzrostly o 3,2 % na 191,56 mld. Kč.

Vklady klientů vzrostly o 5,5 % na 734,96 mld. Kč (vč. Transformovaného fondu ČSPS). Z toho vklady občanů vzrostly o 0,5 % na 538,72 mld. Kč. Rostou vklady na Osobních účtech, úložky penzijního připojištění a vklady na nových produktech jako např. Internetové spoření, Účelové spoření nebo Spořící účty Premier a k Osobnímu kontu. Vklady klientů podnikatelského sektoru vzrostly o 10,6 % na 105,03 mld. Kč. Ještě výrazněji se zvýšily závazky vůči veřejnému sektoru, kde důvodem je vysoký objem přijatých úvěrů v rámci repo operací.

K 30. září 2013 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,55 milionu, což je meziroční nárůst o 6,7 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,22 miliónu kusů (nárůst o 2,8 %), z toho kreditní karty představují 0,33 miliónu kusů. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se meziročně zvýšil o 7,1 % na 95,76 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 4,4 % na 1 509 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 3. ČTVRLETÍ 2013

 • Česká spořitelna získala ocenění Euromoney Best Bank in the Czech Republic 2013. Stala se tak nejlepší bankou v České republice a obhájila prvenství z loňského roku. Ocenění každoročně uděluje magazín Euromoney, odborný měsíčník specializující se na bankovní a kapitálové trhy. Česká spořitelna zvítězila v této soutěži i v roce 2009 a během posledních pěti let tak zvítězila hned třikrát.

 

 • V srpnu uvedla Česká spořitelna na trh bezkontaktní nálepky s funkcí debetní karty. S nálepkou může klient bezkontaktně platit u obchodníka, na internetu, nebo si vybrat hotovost prostřednictvím služby Cashback. Bezkontaktní nálepky jsou v nabídce pro všechny klienty s osobním účtem České spořitelny.

 

 • Česká spořitelna se zapojila do projektu „Přátelská místa“, v rámci kterého Český červený kříž školí zaměstnance různých institucí a firem ve správném přístupu k lidem se zdravotním handicapem, k seniorům a v oblasti první pomoci. V srpnu Český červený kříž udělil prvním 7 pobočkám České spořitelny certifikát „Přátelská místa“. Pro získání certifikátu zaměstnanci banky prošli dvoudenním školením v přístupu k lidem se zdravotním handicapem, k seniorům a v oblasti první pomoci. Pobočky zároveň splnily podmínku bezbariérovosti. Česká spořitelna má proškoleno již 300 zaměstnanců, do konce roku 2013 chce tento počet zdvojnásobit. Další certifikované pobočky budou postupně přibývat. Česká spořitelna má v současné době celkem 375 bezbariérových poboček.

 

 • Česká spořitelna se stala OVB Nejvstřícnější bankou – Handicap Friendly za druhé čtvrtletí roku 2013. Ocenění za přístup k osobám se zdravotním handicapem získala banka přímo na základě hlasování osob se zdravotním postižením a obhájila tak své prvenství z předchozího čtvrtletí. Česká spořitelna nadále pokračuje v odstraňování všech bariér tak, aby se stala vstřícnější bankou a přátelským místem nejen pro lidi s handicapem. Spolupracuje s organizacemi, které se zabývají podporou specifických potřeb této skupiny osob: s Českým červeným křížem, Pražskou organizací vozíčkářů, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR a Kontem Bariéry.

 

 • K 1. srpnu 2013 došlo v představenstvu České spořitelny ke dvěma personálním změnám. Karel Mourek se vrátil do České spořitelny jako člen představenstva s odpovědností za rizika. V této funkci nahradil Heinze Knotzera. Wolfgang Schopf se stal nástupcem Dušana Barana ve funkci finančního ředitele České spořitelny a místopředsedy představenstva.

 

 • V září pak došlo ke změnám v dozorčí radě. 13. září 2013 byl předsedou dozorčí rady České spořitelny zvolen její stávající člen Jack Stack. Ve funkci vystřídal Manfreda Wimmera. Ke stejnému datu se do dozorčí rady ve funkci místopředsedy vrátil po pěti letech generální ředitel Erste Group Bank Andreas Treichl.

 

 • Dvě dceřiné společnosti České spořitelny změnily obchodní značku. Factoring České spořitelny nově vystupuje pod značkou Erste Factoring a S MORAVA Leasing vystupuje pod jménem a značkou Erste Leasing. Změna značek dceřiných společností České spořitelny na Erste Factoring a Erste Leasing je milníkem při dokončení obchodního modelu pro korporátní klienty poskytované pod značkou Erste Corporate Banking. Obě společnosti mají velmi ambiciózní cíle, stále rostoucí postavení na trhu na základě vynikajících služeb a komplexního řešení pro firemní klienty. Tyto společnosti jsou součástí nově vzniklé produktové skupiny Transaction Banking, která nabízí ta nejlepší řešení pro řízení firemních financí.

 

 • Akciový fond Investiční společnosti České spořitelny Top Stocks oslavil na konci srpna 2013 sedmé narozeniny. Během této doby přinesl investorům průměrné roční zhodnocení 6,75 %. Investoři, kteří do fondu ISČS Top Stocks investovali prostřednictvím pravidelné měsíční investice, dosáhli během existence fondu průměrný roční výnos dokonce 12,3 %. Doporučená doba investování je pět až sedm let. Celkový objem majetku ve fondu přesahuje 2 mld. Kč.

 

 • Česká spořitelna získala od Evropské investiční banky (EIB) dalších 150 mil. EUR na podporu tuzemských malých a středních firem. 100 mil. EUR je určeno inovativním podnikům, které získají úvěry s nižší úrokovou sazbou o 0,2 %, a 50 mil. EUR pak na podporu energeticky úsporných projektů. U nich mohou klienti získat vedle úrokového zvýhodnění také evropskou dotaci ve výši 10 % úvěru. S Evropskou investiční bankou spolupracuje Česká spořitelna už od roku 2002 a od té doby pro české podniky získala 1,1 mld. EUR, většinu z toho už firmy využily. Česká spořitelna tak patří mezi nejvýznamnější partnery EIB ve střední Evropě.

 

 • Česká spořitelna se stala novým generálním partnerem Českého olympijského výboru. Smlouva byla podepsána do roku 2016, znamená to tedy, že banka podpoří české olympioniky na zimních hrách v Soči 2014 a letních v Rio de Janeiru o dva roky později.

 

 • Ke konci září přišla Česká spořitelna s podzimní marketingovou akcí, která klientům přináší hned několik zvýhodnění. Klienty, kteří si u České spořitelny do konce roku 2013 sjednají jakoukoliv půjčku, odmění banka za každý rok řádného splácení snížením úrokové sazby o 1 %. Další zvýhodnění (bez časového omezení) pak přináší speciální balíček služeb (odklad, snížení, zvýšení a změna splátky), který se týká nejen nových půjček, ale i konsolidací. Česká spořitelna svým klientům nabízí skutečně unikátní flexibilitu splácení. Díky novému balíčku mají klienti možnost si až dvakrát ročně odložit splátku nebo ji snížit či zvýšit až o 50 %. Zdarma si také mohou měnit datum splátky, a to i opakovaně.

 

 • Společnost Věrnostní program iBOD, a.s., jejíž prvním akcionářem je Česká spořitelna, spustila začátkem října nový multipartnerský bonusový program, jehož principem je odměnit zákazníky za jejich nákupy v široké síti partnerských obchodů (více než 1 000 míst u 32 partnerů). Zákazníci si budou moci nasbírané ibody směnit za produkty či služby partnerů, které si vyberou z katalogu na www.ibod.cz.

 

 • Česká spořitelna získala cenu VIA BONA, která je jedním z nejvýznamnějších a nejprestižnějších ocenění v oblasti firemní filantropie a společenské odpovědnosti firem v České republice. Česká spořitelna byla oceněna za dlouhodobou angažovanost v prevenci a boji s drogovou závislostí. Nominovalo ji občanské sdružení SANANIM, se kterým Nadace České spořitelny spolupracuje již 13 let.

 

 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát České spořitelny k 30.9.2013 podle IFRS (mil. Kč)

k 30.9.2013

k 30.9.2012

Meziroční změna

Čistý úrokový výnos

21 015

23 074

–8,9 %

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám

-2 609

–3 138

–16,9 %

Čisté příjmy z poplatků a provizí

8 458

8 725

–3,1 %

Čistý zisk z obchodních operací

2 012

1 662

21,1 %

Všeobecné správní náklady

-13 326

–13 967

–4,6 %

Ostatní provozní výsledky

-901

–1 952

–53,8 %

Výnosy z finančních aktiv

-388

559

n/a

Čistý zisk z Transformovaného fondu ČSPS

46

0

 n/a

Zisk před zdaněním

14 307

14 963

–4,4 %

Daň z příjmů

-2 845

–3 132

–9,2 %

Zisk po zdanění a před nekontrolními podíly

11 462

11 831

–3,1 %

Čistý zisk za účetní období náležející

 

 

 

          Akcionářům mateřské společnosti

11 475

11 787

–2,6 %

          Nekontrolní podíly

-13

44

n/a

Provozní zisk celkem

18 159

19 494

–6,8 %

 

 

Konsolidovaná bilance aktiv a pasiv České spořitelny k 30.9.2013 podle IFRS (mil. Kč)

30.9.2013

30.9.2012

Meziroční změna

31.12.2012

Změna od začátku roku

Aktiva

 

 

 

 

 

Pokladní hotovost, vklady u ČNB

53 582

22 666

>100 %

22 501

>100 %

Pohledávky za bankami

60 445

71 310

–15,2 %

65 320

–7,5 %

Pohledávky za klienty

497 932

488 169

2,0 %

489 103

1,8 %

Rezervy a opravné položky k úvěrům

-18 508

–19 110

–3,2 %

–18 244

1,4 %

Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

21 430

16 961

26,3 %

26 781

–20,0 %

Aktiva určená k obchodování

38 817

33 603

15,5 %

40 881

–5,0 %

Finanční aktiva v reálné hodnotě

5 149

8 568

–39,9 %

7 205

–28,5 %

Realizovatelná finanční aktiva

54 369

66 650

–18,4 %

66 765

–18,6 %

Finanční aktiva držená do splatnosti

145 780

184 002

–20,8 %

181 967

–19,9 %

Aktiva Transformovaného fondu ČSPS

48 972

0

 

0

 

Ostatní aktiva

35 413

42 220

–16,1 %

38 124

–7,1 %

Aktiva celkem

943 381

915 039

3,1 %

920 403

2,5 %

Pasiva

 

 

 

 

 

Závazky k bankám

40 593

45 541

–10,9 %

44 344

–8,5 %

Závazky ke klientům

686 827

696 355

–1,4 %

704 532

–2,5 %

Emitované dluhopisy

31 973

42 585

–24,9 %

36 151

–11,6 %

Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

21 520

16 155

33,2 %

26 358

–18,4 %

Pasiva určená k obchodování

7

4

75,0 %

3

>100 %

Závazky Transformovaného fondu ČSPS

48 545

0

 n/a

0

 n/a

Ostatní pasiva

15 002

23 254

–35,5 %

13 441

11,6 %

Podřízený dluh

2 123

2 438

–12,9 %

2 262

–6,1 %

Menšinové podíly

25

356

–93,0 %

122

–79,5 %

Vlastní kapitál

96 766

88 351

9,5 %

93 190

3,8 %

Pasiva celkem

943 381

915 039

3,1 %

920 403

2,5 %

 

 

Vybrané konsolidované poměrové ukazatele

k 30.9.2013

k 30.9.2012

ROE

16,0 %

18,6 %

ROA

1,6 %

1,7 %

Cost/income

42,3 %

41,7 %

Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům

3,63 %

3,89 %

Neúrokové výnosy / provozní výnosy

33,3 %

31,0 %

Pohledávky za klienty / závazky ke klientům

72,5 %

70,1 %

Kapitálová přiměřenost (BASEL II)

18,1 %

16,5 %                            

 

Vybrané údaje z obchodní činnosti

k 30.9.2013

k 30.9.2012

Meziroční změna

Fyzický přepočtený počet zaměstnanců Finanční skupiny ČS (ke konci období) 

10 409

10 857

–4,1 %

Celkový počet klientů

5 296 635

5 178 592

2,3 %

Počet sporožirových účtů

3 117 002

2 843 801

9,6 %

     z toho Osobních účtů/Osobních kont

2 363 035

2 286 501

3,3 %

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví Servis 24 a Business 24

1 552 362

1 455 513

6,7 %

Počet karet

3 224 508

3 135 231

2,8 %

     z toho kreditních

329 877

352 925

–6,5 %

Počet bankomatů

1 509

1 445

4,4 %

Počet poboček České spořitelny

651

657

–0,9 %

 

Čistý zisk po zdanění vybraných dceřiných společností České spořitelny (neauditováno, podle IFRS; v mil. Kč)

30.9.2013

30.9.2012

Meziroční změna

Brokerjet České spořitelny

-7

–1

>100 %

Factoring České spořitelny

44

38

15,8 %

S Autoleasing

68

55

23,6 %

Erste leasing

26

11

>100 %

Stavební spořitelna České spořitelny

423

628

–32,6 %

 [*] V souladu s právní úpravou týkající se reformy penzijního systému byla k 1. lednu 2013 z Penzijního fondu České spořitelny vyčleněna čistá aktiva účastníků penzijního připojištění do transformovaného penzijního fondu, Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. („Transformovaný fond ČSPS“). Správu Transformovaného fondu ČSPS nadále vykonává Finanční skupina ČS prostřednictvím nově vzniklé penzijní společnosti. Tato společnost má nárok na úplatu za správu portfolia ve výši maximálně 15 % ze zisku fondu a jejím úkolem je zajišťovat kladné výsledky hospodaření a kapitálovou pozici Transformovaného fondu ČSPS.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.