Středa 21. dubna. Svátek má Alexandra.

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny meziročně poklesl o téměř 6 % navzdory nadprůměrnému růstu obchodů

Česká spořitelna vykázala za první pololetí 2015 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 7,3 mld. Kč. Ve srovnatelném období loňského roku byl zisk 7,8 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak snížil o 5,9 %. Pokles je negativně ovlivněn zaúčtováním rezervy na odhad ročního povinného příspěvku do Rezolučního fondu za rok 2015 ve výši
444 mil. Kč. Obchodně se České spořitelně daří, v první polovině roku 2015 narostl objem nových spotřebitelských úvěrů o 10 % na 13,6 mld. Kč. Zvýšil se také objem nových hypoték fyzickým osobám na 23,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 33 %. Ve druhém čtvrtletí 2015 objem nových hypoték vzrostl dokonce o 47 % oproti prvnímu čtvrtletí 2015, a ČS tak získala vedoucí postavení na trhu v nových hypotékách fyzickým osobám. 

„Ekonomika a její bankovní sektor procházejí velmi úspěšným a dynamickým obdobím. I když čelíme velmi nízkým cenám – úrokovým sazbám i poplatkům, a navíc obrovské zátěži evropské bankovní regulace, naše obchodní výsledky nám dělají radost – růst spotřebitelských úvěrů a hypoték v prvé řadě,” uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva České spořitelny.

Česká spořitelna pozorně sleduje všechny trendy, které mohou v budoucnu ovlivnit bankovnictví. Dramatickou změnu finančnímu světu přinesou nové technologie, které jsou velkou příležitostí pro klienty i poskytovatele finančních služeb. “Digitální revoluce převrátí do konce dekády naše životy i celý bankovní byznys. V bankovním světě se vše bude točit kolem digitálních inovací pro chytré mobily, poskytujících pohodlí, rychlost, pružnost, zábavu i aktivní spoluúčast klientů. Nad tím vším bude fungovat chytré, odpovědné mobilní poradenství, které umožní lidem i firmám zdravě plánovat a zlepšovat svůj život,” vysvětluje Pavel Kysilka.

Česká spořitelna a Erste masivně investují do digitálních inovací. Klienti dnes oceňují vedle tradičně nejrozsáhlejší pobočkové sítě a internetového bankovnictví právě aplikace v chytrých mobilech. Díky aplikaci Můj stav mají kdykoli přehled o zůstatku na účtu, v Mobilní bance navíc pošlou peníze a zaplatí složenku, vyhledají si také nejbližší bankomat. Velmi užitečná je pro klienty aplikace Lístkomat České spořitelny, ve které si sjednají schůzku s poradcem či dopředu získají pořadový lístek. Banka brzy spustí aplikaci, díky níž budou moci klienti přispět finanční částku neziskové organizaci.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. POLOLETÍ 2015

Konsolidované, neauditované údaje k 30. červnu 2015, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. červnu 2014, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý zisk poklesl o 5,9 % na 7,3 mld. Kč ze 7,8 mld. Kč.
 • Provozní zisk se snížil o 5,3 % na 10,9 mld. Kč z 11,5 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos poklesl o 2,8 % na 12,9 mld. Kč z 13,3 mld. Kč.
 • Čisté výnosy z poplatků a provizí se snížily o 7,9 % na 5,1 mld. Kč z 5,6 mld. Kč.
 • Provozní náklady setrvaly na 9,1 mld. Kč z 9,0 mld. Kč.
 • Bilanční suma vzrostla o 2,6 % na 923,5 mld. Kč z 900,3 mld. Kč.
 • Brutto klientské úvěry se zvýšily o 4,0 % na 528,5 mld. Kč z 508,1 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům (vklady) se zvýšily o 2,5 % na 690,5 mld. Kč z 673,6 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,34 % z 3,55 %, ale lehce vzrostla
  oproti 1. čtvrtletí 2015.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 13,3 % z 15,0 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) poklesla na 1,6 % z 1,7 %.
 • Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) se zvýšil na 45,5 % ze 44,1 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 74,0 % ze
  72,7 %.
 • Kapitálová přiměřenost CET 1 za skupinu ČS dosáhla k 30. červnu 2015 silné úrovně 19,2 %, což je nárůst o 60 bazických bodů v porovnání s 18,6 % k 30. červnu 2014.

HLAVNÍ UKAZATELE

Provozní zisk v meziročním porovnání poklesl, protože ani rostoucí objemy úvěrů nedokázaly vyrovnat negativní dopad prostředí nízkých úrokových sazeb. Provozní výnosy se snížily, ale provozní náklady odrážející jejich striktní řízení zůstaly nezměněny v porovnání s prvním pololetím 2014. Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně lehce zvýšil na 45,5 % ze 44,1 %.

Rekordně nízké úrokové sazby a tlak konkurence způsobují další pokles úrokových marží. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se meziročně snížila na 3,34 % z 3,55 % (ale lehce vzrostla v porovnání s 1. čtvrtletím 2015). To se projevilo v meziročním snížení čistého úrokového výnosu o 2,8 % na 12,9 mld. Kč. Růst úvěrů nedokázal kompenzovat průběžně maturující aktiva s vyšším výnosem a změny v bilanci.

Čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly meziroční snížení o 7,9 % na 5,1 mld. Kč. Celkový pokles je způsoben zejména tím, jak klienti stále více využívají levnější formy služeb a výhodné produkty včetně speciálních cenových programů a balíčků. Čisté výnosy z poplatků a provizí byly také negativně ovlivněny přicházející regulací EU v oblasti poplatků za platbu kartou. Na druhou stranu byl celkový pokles částečně kompenzován rostoucími poplatky z investičních produktů a z obchodů s cennými papíry, které rostou (v 1. pololetí 2015 o 23 %) díky přesunu zájmu klientů od vkladů k produktům s vyšší návratností, zejména k oblíbeným podílovým fondům nabízeným Investiční společností ČS.

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se v meziročním srovnání zvýšil
o 20,1 % na 1,4 mld. Kč. Výrazně se zlepšily zejména výnosy z derivátových obchodů podpořené jednorázovým výnosem způsobeným změnou metodiky oceňování derivátů přijatou v 1. čtvrtletí 2015.

V meziročním porovnání se celkové provozní náklady nezměnily (+0,4 %) a činí 9,1 mld. Kč, což odráží novou iniciativu na optimalizaci nákladů. Provozní náklady zahrnují také příspěvek do Fondu pojištění vkladů v objemu 486 mil. Kč, který se oproti 1. pololetí 2014 v souvislosti s nárůstem objemu pojištěných vkladů zvýšil o 3,7 %.

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty se zvýšil meziročně o 5,1 % na 143 mil. Kč, především zásluhou vyšších realizovaných zisků z dluhopisů v portfoliu realizovatelných finančních aktiv.

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla úrovně 1,4 mld. Kč, což znamená zlepšení o 27,5 % v porovnání se stejným obdobím roku 2014 díky nadále se zlepšující kvalitě úvěrového portfolia a několika úspěšným restrukturalizacím pohledávek v korporátní oblasti.

Na ostatním provozním výsledku se podílí řada faktorů, jako např. zisky a ztráty z přecenění a prodeje investičního majetku, tvorba a rozpuštění ostatních rezerv, znehodnocení hmotného majetku apod. Novou položkou je však rezerva na odhadovanou výši ročního povinného příspěvku do Rezolučního fondu (jednotný fond pro řešení bankovních krizí) v objemu 444 mil. Kč zaúčtovaná v 1. čtvrtletí 2015. Příspěvek vyplývá z nařízení Evropské unie.

Objem bilanční sumy dosáhl výše 923,5 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 2,6 %. Meziročně také došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, dluhopisů v portfoliu realizovatelných finančních aktiv a aktiv držených do splatnosti. Snížil se objem mezibankovních pohledávek a portfolia finančních aktiv k obchodování. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské vklady a objem vlastního kapitálu. Snížila se velikost finančních závazků v reálné hodnotě a objem vlastních emitovaných cenných papírů.

Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 103,1 mld. Kč, což značí meziroční nárůst o 3,3 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil zejména díky nárůstu nerozděleného zisku. Kapitálová přiměřenost CET 1 za skupinu ČS dosáhla k 30. červnu 2015 úrovně 19,2 %.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Díky rostoucí ekonomice a aktivní úvěrové politice ČS úspěšně navyšuje úvěry domácnostem a velkým podnikům. Brutto objem portfolia klientských úvěrů skupiny se meziročně zvýšil o 4,0 % na 528,5 mld. Kč, a to zásluhou dalšího nárůstu hypotečních úvěrů, úvěrů na komerční nemovitosti a úvěrů velkým korporátním klientům.

Brutto portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS banka) dosáhlo objemu 290,8 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 4,4 %. Výrazně se zvýšil objem hypotečních úvěrů fyzickým osobám, a to o 9,7 % na 175,8 mld. Kč. Zásluhu na tomto nárůstu má zejména atraktivní nabídka České spořitelny, výrazně nízké úrokové sazby a nízké ceny nemovitostí. Úvěry firmám a korporátním klientům (pouze ČS banka) se zvýšily o 4,1 % a dosáhly úrovně 202,7 mld. Kč, přičemž růst pramenil z úvěrů na komerční nemovitosti a úvěrů velkým korporátním klientům.

Závazky ke klientům dosáhly objemu 690,5 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly
o 2,5 %. Vklady domácností se zvýšily o 3,4 % na 522,0 mld. Kč. Rostou vklady na Osobních účtech, populární jsou rovněž spořící produkty, jako např. Spoření ČS, nebo Spořící účet Premier. Klesají však vklady stavebního spoření v důsledku ukončení přespořených smluv. Vklady firemní klientely se zvýšily, a to o 2,3 % na 106,1 mld. Kč.

K 30. červnu 2015 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,63 milionu. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,14 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 0,28 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se od počátku roku ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 zvýšil o 8,6 % na 58,0 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 1,2 % na 1 565 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI VE 2. ČTVRTLETÍ 2015

DROBNÍ KLIENTI A PRODUKTY:

 • Během června odstartovala Česká spořitelna v 19 vybraných pobočkách unikátní službu Moje zdravé finance (MZF), ve které vidí budoucnost bankovního poradenství. Díky službě MZF se vrací ke svému původnímu poslání – pomáhat klientům spořit. V rámci služby MZF pomůže klientům lépe hospodařit s jejich financemi a také jako jediná banka na trhu opravdu snížit jejich pravidelné měsíční výdaje (např. za energie nebo telefonní služby).                

 • Česká spořitelna neustále vylepšuje svoji nabídku hypoték. Kromě atraktivních nízkých úrokových sazeb nově přichází s možností bezpapírového refinancování úvěru. Zároveň si mohou klienti nově bez poplatku zarezervovat výhodnou úrokovou sazbu až na rok dopředu. Díky bezpapírovému refinancování mají klienti možnost získat nejen výhodnější podmínky než u stávající banky, ale i snadnější vyřízení refinancování hypotéky.

  ●      Investiční společnost České spořitelny získala v květnu 2015 ocenění Nejlepší investiční společnost ve střední a východní Evropě za rok 2015 podle magazínu The European. Zajímavé zhodnocení peněz přinesly jak fondy konzervativní, tak i ty dynamické. Například nejméně rizikový smíšený fond Konzervativní Mix přinesl klientům zhodnocení 2,73 % ročně na tříletém investičním horizontu (k 9. 7. 2015). Pětiletá výkonnost akciového podílového fondu Top Stocks dosáhla hodnoty 17,89 % ročně (k 9. 7. 2015). ČS nemovitostní fond zhodnotil prostředky klientů na pětiletém horizontu o 3,15 % ročně.

  ●      Od počátku roku klienti České spořitelny investovali do retailových investičních produktů více než 27,8 mld. Kč. Velkému zájmu se těší nejen podílové fondy (více než 18,5 mld. Kč), ale také konzervativní dluhopisy či dluhové cenné papíry (více než 4,7 mld. Kč). Například nový tříletý Prémiový dluhový cenný papír SPEKTRUM 1 může zhodnotit vložené prostředky až o 28 % s návratností 95 % nominální hodnoty cenného papíru. PDCP SPEKTRUM 1 je složen z 21 akcií renomovaných společností obchodovaných v USA, Evropě a Asii.

  ●      Klienti České spořitelny využívají bankomaty čím dál častěji pro bezhotovostní operace, od ledna 2015 zadali téměř 1,8 milionu plateb (meziročně +12 %) v objemu 8,7 mld. Kč (meziročně +26 %). Po výběrech hotovosti a dotazech na zůstatek je zadání platby další nejvyužívanější službou. Díky bankomatům klienti nemusí do pobočky, ani když si chtějí sjednat nebo navýšit kontokorent, úvěr, cestovní pojištění nebo si navýšit limit u kreditní karty. Od roku 2010, kdy Česká spořitelna začala úvěrové produkty přes bankomaty nabízet, si jich klienti sjednali téměř 200 tisíc v celkovém objemu více než 2,6 mld. Kč a Česká spořitelna je tak v prodejích přes bankomaty jedničkou na trhu.

  ●      Během května a června připravila Česká spořitelna pro studenty od 18 let k nově založenému FRESH účtu nabídku neomezeného počtu výběrů z bankomatů ČS a odchozí platby na dva roky zdarma.

  KORPORÁTNÍ OBCHODY A KLIENTI:

 • Česká spořitelna poskytla multiměnový krátkodobý úvěr ve výši 500 mil. Kč na financování provozních potřeb společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Nové financování bylo uzavřeno v souvislosti se zařazením Erste Group mezi partnerské banky skupiny Deutsche Telekom Group.

 • Společnost Škoda Transportation úspěšně vydala svoji první emisi dluhopisů v objemu 2,31 mld. Kč s kupónem 3 % a splatností 5 let. Celková kniha objednávek přesáhla 2,8 mld. Kč. O emisi projevili silný zájem především domácí institucionální investoři. Vedoucím spoluaranžérem a administrátorem emise byla Česká spořitelna.

 • Česká spořitelna poskytla úvěr v celkové výši 1 mld. Kč za účelem financování všeobecných korporátních potřeb společnosti Pražská energetika, a.s. za mimořádně výhodných podmínek. Pražská energetika, a.s. je jedním z největších dodavatelů elektřiny v České republice.

 • Česká spořitelna byla vedoucím aranžérem a agentem syndikátu bank, které poskytly provozní financování společnosti Pražská plynárenská, a.s., která je jednou z nejvýznamnějších společností dodávajících energii. Celkový úvěrový limit klienta dosáhl výše 4 mld. Kč.

 • Česká spořitelna jako jeden z vedoucích aranžérů participovala na dlouhodobém klubovém úvěru v celkové výši 250 mil. Euro na financování strategického investičního záměru společnosti Duslo, a.s. do výstavby výrobny Čpavku 4. Investice je zaměřena na budování dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti společnosti a posílení její pozice jako předního výrobce hnojiv v Evropě. Úvěr je jednou z největších transakcí uzavřených na slovenském trhu v roce 2015.

 • Česká spořitelna poskytla financování formou odkupu pohledávek společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s. za lotyšským dopravním podnikem města Riga, společností Rigas Satiksme, ve výši 17,5 mil. Euro. Jedná se o pohledávky za již druhou dodávku 25 kusů trolejbusů v rámci 5-ti letého rámcového exportního kontraktu na celkových 125 kusů trolejbusů, přičemž první dodávka (25 kusů trolejbusů) byla též profinancována Českou spořitelnou. Transakce byla pojištěna Exportní garanční a pojišťovací společností a.s.

 • Erste Group Bank byla jediným aranžérem soukromého umístění dluhopisů na doručitele dle německého práva v celkovém objemu 115,2 mil. Euro, vydaných společností České dráhy, a.s. ve dvou tranších. 20letá tranše byla vydána v objemu 77,5 mil. Euro s kupónem 3 % p.a., 7letá tranše byla vydána v objemu 37,7 mil. Euro s kupónem 1,89 % p.a. České dráhy využily příznivých podmínek, které nabízely dluhopisové trhy při současných nízkých úrokových sazbách. 20letá tranše představuje pro České dráhy emisi dluhopisů s historicky nejdelší splatností.

  POMÁHÁME DOBRÝM VĚCEM (CSR):

 • Česká spořitelna získala Cenu Zlaté koruny za společenskou odpovědnost, která byla novinkou letošního ročníku. O ocenění rozhodl exkluzivní výzkum, který pro Zlatou korunu zpracovala společnost Ipsos.

 • Nejstarším společensky odpovědným projektem, který Česká spořitelna podporuje, je Domov Palata, zařízení pečující o lidi se zrakovým postižením. Před více než 120 lety se banka podílela na jeho vzniku a po boku mu stojí dodnes. Během dubna a května mohli Palatě pomoci také klienti České spořitelny v projektu I vaše karta pomůže. Za každou platbu kartou České spořitelny banka přispěla domovu na nákup speciálních pečovatelských polohovacích lůžek. Letos to bylo 1 017 655 Kč, v předchozím ročníku pak rovněž přes
  1 milion Kč.

  ●      Nadace České spořitelny rozdělila 1 mil. Kč mezi 15 nejúspěšnějších neziskových projektů. Ve třetím ročníku Grantového programu Nadace České spořitelny mohli letos naši klienti pro neziskovou organizaci, s níž spolupracují, získat až 70 000 Kč, což je o 20 tisíc více než v loňském roce. Milion korun rozdělila banka i v grantovém programu pro zaměstnance. Ti žádali o finance pro neziskové organizace, kde jsou sami dobrovolníky. Nadace České spořitelny také ocenila Cenou Floccus organizace a jednotlivce, kteří pomáhají lidem na okraji společnosti. 

  ●      Nejstarší česká univerzita, Univerzita Karlova, a nejstarší banka v zemi, Česká spořitelna, se rozhodly spojit síly v posilování vzdělanosti a vědy v České republice. Obě instituce uzavřely Memorandum o partnerství a spolupráci, ve kterém vyjádřily zájem spolupracovat na projektu Elixír do škol řízeným Nadací Depositum Bonum. Česká spořitelna je také generálním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Univerzity Hradec Králové a Univerzity Palackého v Olomouci.

  DALŠÍ UDÁLOSTI:

 • Akcionáři České spořitelny schválili na řádné valné hromadě konané dne 24. dubna 2015 rozdělení zisku za rok 2014 a výplatu hrubé dividendy ve výši 75 Kč na prioritní i kmenovou akcii. Celkově tak bylo na dividendách vyplaceno 11,4 mld. Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.