Sobota 24. července. Svátek má Kristýna.

Komerční banka v prvním čtvrtletí 2018 zvýšila počet zákazníků, zvedla objem úvěrů, vkladů a spravovaných aktiv klientů, a upravila svou strategii

Banky 04.05.2018 | 13:31 0 Komentářů

Počet klientů Skupiny KB vzrostl na 2 397 000. Samotná Komerční banka zvýšila počet svých zákazníků meziročně o 13 200 na 1 666 000. Počet lidí, kteří používají mobilní bankovnictví KB, stoupl za 12 měsíců o 142 300 na 475 000.

Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB stoupl o 4,3 %. Bankovní depozita občanů rostla o svižných 9.4 %. Aktiv spravovaných v podílových fondech, penzijních fondech a rezervách životního pojištění bylo více o 5,7 %.

Úvěry na bydlení, spotřebitelské úvěry a financování podnikatelů a malých podniků rostly šestiprocentním tempem. Růst úvěrování korporací ovlivnila silnější koruna a přebytek likvidity na trhu.

Pravidelné provozní náklady narostly o 1,3 % vlivem vyšších personálních nákladů a odpisů, které odrážejí investice. Růst těchto položek naopak vyvažovaly nižší všeobecné administrativní náklady.

Náklady rizika zůstaly velmi nízké a kvalita úvěrového portfolia vynikající, k čemuž přispělo příznivé makroekonomické prostředí. Zavedení účetního standardu IFRS 9 mělo jen omezený vliv.

Čistý zisk bez jednorázových položek poklesl o 8,4 % na 2,9 miliardy Kč vlivem nižšího zisku z finančních operací. Vykázaný celkový čistý zisk klesl o 26,5 % z důvodu jednorázového zisku v roce 2017 z prodeje budovy centrály.

KB upravila své strategické směřování tak, aby zůstala reálnou bankou pro reálný život a nabízela svým klientům trvalé partnerství. Zároveň přijaté kroky zajistí dlouhodobě udržitelnou ziskovost Skupiny.

Praha, 4. května 2018 – Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za první tři měsíce roku 2018. Vklady klientů vzrostly meziročně o 4,3 % 790,7 miliardy Kč.[1] Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 5,7 % na 163,9 miliardy Kč. Úvěrování klientů stouplo o 2,8 % na 612,7 miliardy Kč.[2] Z toho úvěrů na bydlení od KB a Modré pyramidy bylo více o 6,4 % a spotřebitelské financování od KB a ESSOXu narostlo o 6,0 %.

Celkové výnosy klesly o 3,2 % na 7,6 miliardy Kč. Důvodem byly v minulém roce vyšší zisky z finančních operací s tím, jak ukončení intervencí ČNB vyvolalo silnou aktivitu klientů v oblasti zajišťování finančních rizik. Čisté úrokové výnosy, největší část celkových výnosů, byly meziročně vyšší díky nárůstu objemu vkladů a úvěrů, a rovněž nárůst tržních úrokových sazeb přispěl k navýšení výnosů z reinvestice depozit. Pravidelné provozní náklady stouply o 1,3 %[3] na 4,1 miliardy Kč, v důsledku nárůstu personálních nákladů a odpisů, zatímco správní náklady byly meziročně nižší. Kvalitu úvěrového portfolia nadále podporovala příznivá fáze ekonomického cyklu, což umožnilo mimořádnou situaci rozpuštění opravných položek k úvěrům v objemu 0,1 miliardy Kč. Navíc KB zaúčtovala jednorázový zisk z finalizace kupní ceny za bývalý podíl KB ve společnosti Cataps ve výši 0,1 miliardy Kč, v souvislosti s prodejem dalších 19% v Cataps společnosti Worldline v únoru 2018.

Čistý zisk náležející akcionářům KB bez jednorázových položek (tj. po vyloučení jednorázových příspěvků z prodeje a přecenění budov centrály v roce 2017 a zisku souvisejícího s prodejem dalšího podílu ve společnosti Cataps v roce 2018) poklesl o 8,4 % na 2,9 miliardy Kč. Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům KB (tedy včetně výše uvedených jednorázových položek) byl nižší o 26,5 % na 3,0 miliardy Kč.

“Výsledky prvního čtvrtletí jsou pozitivní, důvěra klientů se projevila v růstu jejich počtu, zvedli jsme objem poskytnutých úvěrů, klientských vkladů i aktiv, která klientům spravujeme. Zvládli jsme navýšit jádrové výnosy a přitom udržet provozní náklady pod kontrolou. Přitom náklady rizik stále těžily z příznivého prostředí.” uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

“Avšak i při solidní pozici a dobrých výsledcích Komerční banky se musíme postavit výzvám, které představují dlouhodobý pokles marží, rychle rostoucí preference klientů čerpat finanční služby přes digitální kanály, aktivita zavedené i nové konkurence, a rychlý vývoj technologií. Chceme být celoživotním partnerem našim klientům, a zároveň poskytovat smysluplnou práci a prostor pro růst našim zaměstnancům, při zajištění udržitelné ziskovosti. Při této vizi nyní aktualizujeme v rámci plánu KB Change 2020 strategické směřování Komerční banky tak, aby byla agilnější, štíhlejší a konkurenceschopnější na bankovním trhu, a aby nadále vytvářela hodnotu pro své zákazníky, zaměstnance i akcionáře.” dodal Jan Juchelka.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 18,3 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech dosahoval 17,7 %.

K 31. březnu měla KB 47 959 akcionářů (meziročně více o 1,877), z čehož 42 676 bylo fyzických osob z České republiky (nárůst o 1 927). Strategický akcionář Société Générale držel svůj podíl 60,4 %, zatímco minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6% vlastních akcií.

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí[4]

V prvním čtvrtletí 2018 patrně pokračovala česká ekonomika v dynamickém růstu. Indikátory aktivity ukazovaly, že domácí spotřeba a soukromé investice rostly, zatímco veřejné investice zůstávaly pod svým potenciálem.

Trh práce byl na začátku roku nadále velmi těsný. Růst hospodářství se promítal do tvorby nových pracovních příležitostí a velmi nízké nezaměstnanosti, která podle Eurostatu v únoru dosahovala 2,4 % (po sezónním očištění).[5]

Přestože rychlý růst mezd v kontextu robustního růstu domácí ekonomiky vytvářel pro-inflační tlak, cenová hladina setrvávala v umírněném růstu, pod dvouprocentní úrovní cílenou ČNB (v březnu 1,7 %). Zejména kolísavé ceny potravin po loňském růstu zpomalily dříve a výrazněji, než se čekalo. Posílená koruna pak bránila růstu cen dováženého zboží.

Pomalejší růst cen ovlivnil i tržní očekávání ohledně reakce monetární politiky poté, co ČNB 1. února zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 0,25 % na 0,75 %. Krátkodobá tříměsíční sazba PRIBOR stoupla během čtvrtletí o 14 bazických bodů na 0,90 %, ale dlouhodobá desetiletá sazba úrokových swapů kolísala v blízkosti 1,8 %. Korun bylo nadále potřeba více než 25 na jedno euro, tedy zhruba o 6 % méně než před rokem.

Celkové úvěry na bankovním trhu[6]  (s vyloučením repo operací) rostly o mírná 4% meziročně. Růst táhly hlavně úvěry v retailovém bankovnictví, zatímco úvěrování soukromých korporací téměř nerostlo a úvěry veřejnému sektoru poklesly o výrazných 16%.  Firmy nadále používaly vlastní zdroje na financování velké části svých investic a provozních potřeb. Vedle toho rozjezd investičních akcí a projektů spolufinancovaných Evropskou unií byl pomalý. V segmentu občanů rostly úvěry na bydlení tempem skoro 9 %. Spotřebitelské úvěrování rostlo o necelých 5 %, což je vzhledem k vysoké úrovni spotřebitelské důvěry poměrně slabé číslo. Po dlouhém období poklesu či stagnace začaly úrokové sazby nových hypoték a spotřebitelských úvěrů na přelomu roku růst.

Objem vkladů v českých bankách stoupl meziročně o 6 %. Růst byl silný u všech segmentů klientů, s výjimkou soukromých podniků.

Aktualizace strategie KB

S ohledem na hlavní výzvy pro české bankovnictví, k nimž patří dlouhodobá eroze ziskových marží v důsledku konkurence a regulace, rychle postupující příklon klientů k digitálním bankovním kanálům a rychlý rozvoj bankovních technologií, Komerční banka přistoupila k aktualizaci svého strategického směřování. K základním cílům banky patří být s klienty v celoživotním partnerství, s lidským přístupem pro aktivní jednotlivce, podnikatele i korporátní klienty, vytvářet pocit smysluplnosti a prostor pro osobní rozvoj u zaměstnanců, a zajistit udržitelnou ziskovost akcionářům, při odpovědném jednání vůči společnosti.

Upravená strategie se zaměřuje na posílení nebo dosažení vedoucí pozice ve spokojenosti klientů v cílových klientských segmentech a po všechny fáze života. KB se na trhu odliší prvotřídním poradenstvím, rozsáhlou nabídkou relevantních produktů, která je umožněna globálním rozsahem aktivit skupiny Société Générale, a svou schopností nabízet lepší a příhodné služby jednoduchým a účinným způsobem.

Komerční banka v období 2018-2020 zjednoduší, digitalizuje a zrychlí hlavní zákaznické procesy a cesty v retailovém i korporátním segmentu. Jednoduché základní služby budou stále více poskytovány prostřednictvím digitálních a samoobslužných nástrojů. Banka bude proaktivně hledat způsoby, jak zvýšit hodnotu pro klienty, a jak zlepšit jejich zákaznickou zkušenost. Přitom bude spolupracovat v partnerstvích s externími tvůrci služeb, které mohou obohatit nabídku KB.

Leadership, odpovědnost a tok informací posílí snížení počtu manažerských stupňů a optimalizace rozsahu řídící práce manažerů. Aktivity vedoucí ke změně a zlepšování funkcí banky, které představují zhruba 30 % činnosti centrály, budou organizovány v agilních multidisciplinárních týmech okolo jednotlivých potřeb nebo cest zákazníků, s posílenými kapacitami analýzy dat. S cílem posílit zaměření na spokojenost klientů KB rovněž upraví motivační schémata zaměstnanců. Provozní model retailové sítě se přizpůsobí tempu změny v přístupu k bankovním službám, struktura řízení pobočkové sítě bude zjednodušena, počet poboček se sníží o 10-15 % a banka zvýší podíl poboček, v nichž jsou hotovostní služby poskytovány prostřednictvím vkladových bankomatů. Zlepší rovněž schopnost poskytovat specializované poradenství na dálku.

Plán KB Change 2020 byl vytvořen tak, aby přinesl trvalé finanční benefity ve formě rychlejšího růstu výnosů a hrubého provozního příjmu, hlavně díky silnějšímu růstu úvěrování a objemu aktiv ve správě; úspory provozních nákladů díky zlepšení efektivnosti; a v pozdější fázi snížení potřeby kapitálových výdajů díky zlepšení procesů a alokační efektivity. První čistý finanční přínos realizace plánu přinese od roku 2019.

Aby podpořila dosažení cílů plánu, Komerční banka posílí své investice v roce 2018 a 2019, hlavně zaměřené na zvýšení kapacity poskytování a prodeje služeb digitálními distribučními kanály.

KB vyhodnocuje rozsah činností a investic, které budou realizovány v rámci plánu KB Change 2020, včetně nákladů přímo plynoucích z těchto kroků. Následně ve druhém čtvrtletí zváží zaúčtování nákladů plynoucích z optimalizace některých aktivit.

Vývoj klientského portfolia a distribuční sítě

Na konci března 2018 Skupina KB obsluhovala 2 397 000 klientů (+0.4 % meziročně) na konsolidované bázi. Samotná KB měla 1 666 000 klientů (meziročně o 0,8 % více), z toho 1 408 000 byli občané. Dalších 258 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a velkých korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 486 000 zákazníků a počet účastníků penzijního připojištění u Penzijní společnosti KB dosáhl 532 000. Služeb skupiny ESSOX (včetně sítě financování automobilů PSA Finance) využívalo 215 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 382 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 760 bankomatů (z toho 252 bankomatů přijímajících vklady) a přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo mobilní bankovnictví, dosáhl 1 430 000 na konci března 2018, což znamenalo 85,9 % z celkového počtu klientů, přičemž samotné mobilní bankovnictví užívalo téměř 475 000 klientů KB. Zákazníci využívali 1 578 000 aktivních platebních karet, z toho 182 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 107 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 212 obchodních míst a přibližně 1 000 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také v síti KB.  

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 2,8 % na 612,7 miliardy Kč[7].

V rámci úvěrování občanů stoupl od minulého roku celkový objem úvěrů na bydlení[i] o 6,4 %. Z toho objem hypoték občanům narostl o 4,8 % na 220,3 miliardy Kč a Modrá pyramida vykázala růst portfolia o 14,6 % na 45,2 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Skupinou KB (Bankou a společnostmi skupiny ESSOX) se zvýšil o 6,0 % na 37,8 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům rostl jen nepatrně (meziročně o 0,2 %) na 309,8 miliardy Kč. Toto tempo je pod potenciálem v důsledku posílení české koruny[8], většího objemu vydávání dluhopisů korporacemi a intenzivní konkurencí na trhu, kde je přebytek likvidity. Úvěry malým podnikům vzrostly o 5,8 % na 34,4 miliardy Kč. Ovlivněny uvedenými faktory, zůstaly úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům v České republice a na Slovensku, (včetně financování od společnosti Factoring KB a podnikového financování od společností PSA Finance) meziročně bez růstu (-0,7 %) na 249,4 miliardy Kč. Úvěrové a leasingové financování společností SGEF dosáhlo 26,0 miliard Kč, meziročně více o 1,9 %.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů ve Skupině KB se zvýšil meziročně o 4,3 % a dosáhl tak 790,7 miliardy Kč[9].

Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o svižných 9,4 % na 258,0 miliard Kč. Depozita v Modré pyramidě poklesla o 3,5 % na 61,6 miliardy Kč, což bylo způsobeno splatností starých smluv. Vklady korporátních a podnikatelských klientů vzrostly o 3,6 % na 457,7 miliardy Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 8,4 % na 54,2 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně zůstaly na téměř nezměněné úrovni (-0,2 %) na 47,3 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů Skupiny KB v podílových fondech se zvýšily o 8,3 % na 62,4 miliardách Kč.

Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit[10] (bez repo operací s klienty ale včetně dluhopisů vydaných klienty Banky a držených KB) dosáhla 75,6 %.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výkaz zisku a ztráty

Komerční banka s účinností od 1. ledna 2018 reklasifikovala některé položky výkazu zisku a ztráty (výsledovky) a výkazu o finanční situaci (rozvahy) v rámci aktualizace své metodiky vykazování při implementaci nového účetního standardu IFRS 9. Pro lepší informační hodnotu jsou níže uvedené srovnávací komentáře založeny na pro-forma retrospektivním přepočtu příslušných účetních položek výkazu zisku a ztráty z roku 2017.

Čisté provozní výnosy Komerční banky se za první tři měsíce roku 2018 snížily meziročně o 3,2 % na 7 571 milionů Kč. Tento pokles byl způsoben vysokou srovnávací základnou zisku z finančních operací v první polovině roku 2017, kdy uvolnění kurzové závazku České národní banky vedlo k velké aktivitě klientů v zajištění finančních rizik. Na druhou stranu jádrové výnosy rostly, když se čistý úrokový výnos zlepšil a čisté poplatky a provize zůstaly téměř stabilní.

Čisté úrokové a podobné výnosy[11] se zvýšily o 2,6 % na 5 349 milionů Kč. Růst úrokového výnosu byl pomalejší než růst objemu vkladů a úvěrů především kvůli intenzivní konkurenci na bankovním trhu, která snižovala úrokové marže na úvěrech. Pokles marží byl patrný především v retailovém segmentu, ale sazby na nových hypotékách a spotřebitelských úvěrech se v první čtvrtletí 2018 začaly zvyšovat[12]. Vyšší mezibankovní sazby podpořily výnosy z reinvestování vkladů a kapitálu. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr úrokových výnosů k úročeným aktivům v rozvaze dosáhla 2,2 % v prvním čtvrtletí roku 2018.[13]

Čistý výnos z poplatků a provizí[14] mírně poklesl o 0,7 % na 1 505 milionů Kč. Celkový počet transakcí provedených klienty vzrostl, zejména platby kartami a platby v cizích měnách. Poplatky za transakce však poklesly v důsledku změny cen balíčků účtů v roce 2017, který byl částečně kompenzován vyššími příjmy za vedení účtu, jelikož se zvýšil počet aktivních účtů. Poplatky z křížového prodeje byly vyšší, podporované především růstem objemu podílových fondů. Výnosy z úvěrových služeb klesly pod vlivem poklesu správních poplatků z úvěrů na bydlení v KB a Modré pyramidě, a nižších poplatků za některé úvěry podnikatelským klientům. Poplatky ze specializovaných finančních služeb a další poplatky byly meziročně o něco vyšší.

Čistý zisk z finančních operací poklesl o 37,2 % na 660 milionů Kč. Pokles byl očekáván, protože výsledek roku 2017 byl podpořen mimořádně silnou aktivitou zajištění měny před a brzy poté, co ČNB dne 6. dubna ukončila svůj kurzový závazek. Během prvního čtvrtletí roku 2018 Banka zaúčtovala relativně méně velkých obchodů, což také ovlivnilo výsledek. Poplatky a provize z měnových transakcí byly nižší kvůli menšímu objemu měnových konverzí a plateb.

Výnosy z dividend a ostatní výnosy rostly o 38,1 % na 58 milionů Kč. Tato položka obsahuje především výnosy za zprostředkování a z pronájmu majetku.

Provozní náklady očištěné o mimořádné položky slabě vzrostly, o 1,3 % na 4 060 milionů Kč. Při započtení snížení hodnoty jedné z budov centrály v loňském roce by vykázané provozní náklady poklesly o 4,5 %. Personální náklady vzrostly o 4,8 % na 1 847 milionů Kč kvůli vyššímu průměrnému odměňování a růstu průměrného počtu zaměstnanců o 0,5 % na 8 498. Všeobecné provozní nálady (bez příspěvků do rezolučních a podobných fondů) byly nižší o 6,3 % ve výši 928 milionů Kč. Část tohoto poklesu je však způsobena odlišným načasováním některých aktivit a kampaní. Odhadovaný příspěvek do regulatorních fondů (fond pojištění vkladů, fond pro řešení krize) za celý rok byl zaúčtován ve výši 852 milionů Kč, což je meziročně o 0,5 % méně. Odpisy, amortizace a znehodnocení majetku bez mimořádné položky se zvýšily o 8,3 % na 433 milionů Kč, zejména vlivem používání nového a modernizovaného software. Ale tato hodnota je o 32,6 % nižší ve srovnání s celkovou hodnotou odpisů, amortizace a znehodnocení v prvním čtvrtletí roku 2017, včetně jednorázového přecenění budovy centrály.

Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika, ziskem z majetkových účastí a zdaněním (hrubý provozní výnos) za první tři měsíce roku 2018 poklesl o 1,6 % na 3 512 milionů Kč. Hrubý provozní výnos očištěný o mimořádné přecenění budovy zaúčtované v prvním čtvrtletí roku 2017 by poklesl o 7,9%.

Tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika (náklady rizika) byla nově počítána v souladu s metodikou standardu IFRS 9, která mění klasifikaci pohledávek a požaduje účtovat opravné položky k úvěrovým rizikům na základě očekávaných ztrát. První aplikace standardu vedla ke zvýšení hodnoty opravných položek zaúčtovanému přes účet kapitálu, ale dopad tvorby opravných položek v prvním čtvrtletí byl velmi omezený. Náklady rizika stále těží z příznivého makroekonomického prostředí v České republice a v Evropě. Míry selhání zůstaly nízké a KB zaznamenala pozitivní výsledek z vymáhání a prodeje expozic se selháním. To vedlo k mimořádnému rozpuštění opravných položek ve výši 83 milionů Kč, což odpovídá v relativním vyjádření  -5 bazickým bodům v poměru k průměrnému objemu úvěrového portfolia v první čtvrtině roku 2018.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech (tj. v Komerční pojišťovně) se zvýšily o 12,7 % na 62 milionů Kč. Zisk z vyřazení z konsolidace dosáhl 82 milionům Kč (0 v prvním čtvrtletí 2017) v souvislosti s finalizací kupní ceny za bývalý podíl KB ve společnosti Cataps při prodeji dalších 19% ve společnosti Cataps v únoru 2018.

Čistý zisk z ostatních aktiv, který dosáhl 14 milionů Kč za první čtvrtletí, byl vytvořen z prodeje budov v portfoliu aktiv držených k prodeji. Za stejné období loňského roku to bylo 1 092 milionů Kč, což zahrnovala také prodej budovy centrály.

Daň z příjmů se zvýšila o 10,2 % na 678 milionů Kč. Bez zahrnutí dopadu jednorázových položek by daň z příjmů poklesla o 2,3 %.

Konsolidovaný čistý zisk skupiny KB za první čtvrtletí roku 2018 ve výši 3 074 milionů Kč byl nižší o 26,5 % ve srovnání s prvním čtvrtletím předchozího roku. Z této částky činil 75 milionů Kč zisk připadající vlastníkům nekontrolních podílů v dceřiných společnostech KB (o 27,9 % méně ve srovnání s loňským rokem).

Vykázaný čistý zisk připadající akcionářům KB činil 2 999 milionů Kč, což je o 26,5 % méně než v prvním čtvrtletí roku 2017. Čistý zisk připadající akcionářům očištěný o jednorázové položky (přecenění a prodej budov centrály v roce 2017 a dokončení prodeje společnosti Cataps v roce 2018) se snížil o 8,4 % na 2 917 milionů Kč.

Ostatní úplný výsledek za účetní období, který se skládá především z přecenění některého zajištění, cizoměnnových pozic a cenných papírů, dosáhl -203 milionů Kč. Úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně za první čtvrtletí roku 2018 tak dosáhl 2 796 milionů Kč.

Výkaz o finanční situaci (rozvaha)

Pokud není uvedeno jinak, následující text poskytuje srovnání položek rozvahy k 31. březnu 2018 s hodnotami rozvahy k 1. lednu 2018 po první implementaci IFRS 9. Kvůli změně účetní metodiky ocenění a klasifikace některých aktiv by srovnání s auditovanou rozvahou k 31. prosinci 2017 bylo méně smysluplné.

Aktiva

Za první tři měsíce roku 2018 vzrostla celková aktiva Skupiny KB o 8,4 % na 1 085,6 miliardy Kč.

Hotovost a účty u centrální banky se snížily o 50,6 % na 16,1 miliardy Kč. Velkou část této položky tvoří likvidní rezervy u centrálních bank.

Standard IFRS 9 přinesl nový přístup ke klasifikaci a ocenění finančních aktiv, nový model určování snížení hodnoty finančních aktiv a nová pravidla zajišťovacího účetnictví. Finanční aktiva musí být klasifikována na základě obchodního modelu pro řízení finančních aktiv a charakteristiky smluvních peněžních toků finančních aktiv. Na základě určeného obchodního modelu jsou finanční aktiva oceněna v naběhlé hodnotě, v reálné hodnotě přes výkaz zisku nebo ztráty nebo přes ostatní úplný výsledek.

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty (cenné papíry k obchodování a deriváty a finanční aktiva, jejich peněžní toky neobsahují výlučně platby jistiny a úroku) se zvýšily o 12,6 % na 24,2 miliardy Kč.

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou poklesly o 4,8 % a dosáhly 12,8 miliardy Kč. Mírný pokles o 1,6 % byl také v hodnotě finančních aktiv v reálné hodnotě přes ostatní úplný výsledek, které dosáhly 23,7 miliardy Kč na konci března a skládaly se hlavně z dluhových cenných papírů veřejných institucí.

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě se zvýšila o 11,1 % a dosáhla 985,0 miliardy Kč. Největší část této položky – úvěry a pohledávky za klienty – vzrostly o 3,8 % na 616,1 miliardy Kč. Z celkové hrubé hodnoty klientských úvěrů bylo 97,1 % klasifikováno jako Stupeň 1 nebo Stupeň 2, zatímco 2,9 % úvěrů bylo klasifikováno jako Stupeň 3 (úvěry se selháním). Úvěry a pohledávky za bankami vzrostly o 32,3 % a dosáhly 294,8 miliardy Kč. Většinu této částky tvoří reverzní repo operace s centrální bankou. Dluhové cenné papíry také stouply, a to o 5,3 % na 74,0 miliardy Kč ke konci prvního čtvrtletí.

Přecenění rozdílů na portfoliu zajišťovacích položek se snížilo o 28,3 % na -0,2 miliardy Kč. Daňové pohledávky a odložené daňové pohledávky dosahovaly 0,4 miliardy Kč. Ostatní aktiva a náklady a příjmy příštích období rostly celkově o 8,9 % a dosáhly 6,3 miliardy Kč. Aktiva držená k prodeji se snížila o 65 % na 0,1 miliardy Kč.

Majetkové účasti v přidružených společnostech se zvýšily o 3,8 % na 1,2 miliardy Kč.

Čistá účetní hodnota hmotného majetku rostla o 0,2 % na 7,4 miliardy Kč a nehmotného majetku o 1,9 % na 4,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, GEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Pasiva

Celkové závazky byly o 9,0 % vyšší ve srovnání se začátkem roku a dosáhly 984,6 miliardy Kč.

Finanční závazky v naběhlé hodnotě se zvýšily o 8,9 % na 926,9 miliardy Kč. Největší část – závazky vůči klientům – vzrostly o 6,9 % a dosáhly tak 814,7 miliardy Kč. Tato částka zahrnovala 24,0 miliard závazků z repo operací s klienty a 6,6 miliardy ostatních závazků ke klientům. Závazky vůči bankám se v prvním čtvrtletí 2018 zvýšily o 26,2 % na 106,1 miliardu Kč.

Objem emitovaných cenných papírů se zvýšil o 26,9 % na 6,1 miliardy Kč.

Přecenění rozdílů na portfoliu zajišťovacích položek pokleslo o 51,1 % na -0,7 miliardy Kč. Daň z příjmů a odložený daňový závazek zůstaly nezměněny ve výši 1,0 miliardy Kč. Ostatní závazky a výdaje a výnosy příštích období, které zahrnují závazky z obchodování s cennými papíry a zůstatky uspořádacích účtů, rostly o 20,9 % na 22,8 miliardy Kč.

Rezervy se snížily o 4,9 % na 1,9 miliardy Kč. Účelem rezervy na ostatní uvěrové závazky je zajistit pokrytí kreditních rizik spojených s vydanými uvěrovými závazky. Rezervy ze smluvních závazků představují zejména rezervy na existující smluvní potenciální závazky, právní spory, samopojištění a rezervy na plán odměn při odchodu do důchodu.

Podřízený dluh ve výši 2,5 miliardy Kč byl nižší o 0,4%, protože kurz eura, v němž je dluh denominován, oslabil vůči české koruně.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál se během prvního čtvrtletí zvýšil o 2,9 % na 101,0 miliard Kč především díky vytvořenému zisku. Z toho hodnota nekontrolních podílů v dceřiných společnostech KB činila 3,8 miliardy Kč. Ke dni 31. března 2017 držela KB 1 193 360 vlastních akcií, což představuje 0,63% podíl na základním kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci března 2018 dosahoval 79,9 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 9,8 %. Kapitálová přiměřenost činila 18,3 %. Jádrový Tier 1 kapitál činil 77,3 miliardy Kč (+6,3 % meziročně). Poměr jádrového Tier 1 kapitálu dosáhl 17,7 %, Tier 2 kapitál dosáhl 2,5 miliardy Kč neboli 0,6 % rizikově vážených aktiv.

Celkové kapitálové požadavky KB k 1. lednu 2018 dosahují v porovnání s konsolidovaným objemem rizikově vážených aktiv 15,5 %. Požadovaná minimální úroveň kapitálu Tier 1 je 11,625% a minimální kapitál Tier 1 činí 13,5 %.

Česká národní banka oznámila, že s účinností od 1. července 2018 zvýší sazbu proticyklické rezervy (součást celkového kapitálového požadavku) o 50 bazických bodů (celkem na 1,00 %), a s účinností od 1. ledna 2019 o dalších 25 bazických bodů na 1,25 %.

Měřeno ukazatelem likviditního krytí (LCR), likvidita KB v průběhu prvního čtvrtletí 2018 bezpečně splnila požadavky stanovené platnou regulací.

Změny ve správě společnosti

S účinností od 1. ledna 2018 společnost PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. se sloučila se svým 100% vlastníkem, společností ESSOX s.r.o. Jednotka bude nadále působit pod jménem ESSOX s.r.o.

Od 1. ledna 2018 společnost PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. změnil název na společnost ESSOX FINANCE, s.r.o., se sídlem Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. ESSOX FINANCE, s.r.o. je 100% vlastněn společností ESSOX s.r.o.

Podílníky společnosti ESSOX s.r.o. jsou Komerční banka (s podílem 50,93%) a SG Consumer Finance (s podílem 49,07%).

27. února 2018 KB oznámila prodej svého 19% podílu ve společnosti Cataps, s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, IČ 036 33 144 (Cataps) společnosti Worldline SA/NV, se sídlem v Bruselu, Haachtsesteenweg 1442, Belgie (Worldline). Po vypořádání činí zbývající podíl Komerční banky ve společnosti Cataps 1%.

PŘÍLOHA: Konsolidované hospodářské výsledky k 31. prosinci 2017 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Poznámky k výsledkům bez jednorázových položek:

1.1. – 31. 3 2017: Upraveno o pozitivní dopad z prodeje a přecenění budov centrály KB (242 milionů Kč v kategorii Odpisy, amortizace a znehodnocení majetku; 1 059 milionů Kč v kategorii Čisté zisky z ostatních aktiv; 79 milionů Kč v kategorii Daň z příjmů)

1.1. – 31. 3 2018: Upraveno o dokončení prodeje bývalého podílu KB ve společnosti Cataps v souvislosti s prodejem dalších 19% v této společnosti (82 milionů Kč v kategorii Zisk z vyřazení z konsolidace)

Hlavní ukazatele 31. 3.

2017

31. 3.

2018

Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 15,7 % 18,3 % p
Přiměřenost Tier 1 (ČNB) 15,7 % 17,7 % p
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč) 462,7 437,3 -5,5 %
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč) 392,3 363,7 -7,3 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)[ii] n.a.* 2,2 %  
Poměr čistých úvěrů a depozit[iii] n.a.* 75,6 %  
Poměr provozních nákladů a výnosů[iv] 54,4 % 53,6 % q
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)[v] n.a.* 12,5 %  
Rentabilita průměrného regulatorního kapitálu[vi] 22,6 % 15,1 % q
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)[vii] n.a.* 1,1 %  
Zisk na akcii (Kč)[viii] 86 64 -26,5 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 459             8 498 0,5 %
Počet poboček (KB v ČR)               391 381 -10
Počet bankomatů               767 760 -7
Počet klientů (KB)    1 653 000 1 666 000 0,8 %

* n.a. – podle principu IAS 39, následující ukazatele byly ve výši:

Reportované k 31. březnu 2017:

  • Čistá úroková marže (anualizovaná): 2,3 %
  • Poměr čistých úvěrů a depozit (bez repo operací s klienty): 76,7 %
  • ROAE (anualizované): 16,0 %
  • ROAA (anualizované): 1,7 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 31. 3. 2018 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 220,3 miliardy Kč 4,8 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 45,2 miliardy Kč 14,6 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX+PSA Finance) – celkový objem 37,8 miliardy Kč 6,0 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 34,4 miliardy Kč 5,8 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 182 000 -4,8 %
               – z toho občanům 143 000 -5,1 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 396 000 0,6 %
Předepsané pojistné (KP) 1,3 miliardy Kč -40,0 %

[1] Bez kolísavých repo operací s klienty. Celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 7,5 % na 814,7 miliardy Kč.

[2] Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. Včetně reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 5,4 % na 628,3 miliardy Kč.

[3] Po vyloučení vlivu přecenění budovy centrály v prvním čtvrtletí 2017. Včetně této jednorázové položky celkové provozní náklady klesly o 4,5 %.

[4] Zdroje dat pro tuto část: Český statistický úřad, Česká národní banka, Ekonomický a strategický výzkum KB, pokud není uvedeno jinak. Srovnání jsou meziroční..

[5] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_February_2018_(%25)_F2.png

[6] Zdroj dat pro komentář o vývoji na bankovním trhu: statistika ARAD České národní banky, www.cnb.cz

[7] S vyloučením volatilních reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty a držených KB.

[8] Posílení koruny (o 5,9 % meziročně) snižuje účetní hodnotu eurových úvěrů vyjádřenou v českých korunách. Úvěry denominované v eurech představovaly přibližně jednu třetinu celkového portfolia úvěrů podnikům Skupiny KB.

[9] S vyloučením kolísavých repo operací s klienty. Celkový objem “Závazků vůči klientům” stoupl o 7,5 % na 814,7 miliardy Kč.

[10] Hrubá výše úvěrů snížená o objem opravných položek.

[11] Komerční banka reklasifikovala k 1.lednu 2018 poplatky za předčasné splacení úvěrů, které bance kompenzují ztrátu z nutné úpravy zajišťovací pozice, z čistého výnosu z poplatků a provizí do čistého úrokového výnosu. Srovnávací základna roku 2017 byla pro komentáře v této zprávě přepočtena.

[12] Zdroj: ARAD statistika České národní banky, www.cnb.cz

[13] Čistá úroková marže byla ve výši 2,3 % v prvním čtvrtletí roku 2017, ale tyto ukazatele nejsou plně srovnatelné kvůli vlivu aplikace nového standardu IFRS 9 na některé hodnoty v rozvaze.

[14] Komerční banka reklasifikovala k 1. lednu 2018 poplatky za předčasné splacení úvěrů, které bance kompenzují ztrátu z nutné úpravy zajišťovací pozice, z čistých poplatků a provizí do čistých úrokových výnosů. Základna roku 2017 byla pro komentáře v této zprávě přepočtena.

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů:

[i]    Úvěry na bydlení: hypotéky občanům poskytnutých KB + úvěry poskytnuté klientům Modrou pyramidou;

[ii]    Čistá úroková marže (NIM): „Čisté úrokové výnosy“ děleno průměrná úročená aktiva k datu (úročená aktiva obsahují „Účty u centrálních bank“, „Pohledávky za bankami“, „Čisté úvěry a pohledávky za klienty“, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty“ z toho pouze dluhopisy, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty, jejichž peněžní toky nejsou výhradně jistina na úrok (ne SPPI)““ z toho pouze dluhopisy, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku“ z toho pouze dluhopisy); „Dluhové cenné papíry“)

[iii]   Poměr čistých úvěrů a depozit: („Čisté úvěry a pohledávky za klienty“ včetně dluhopisů vydaných klienty Banky a držených KB mínus „reverzní repo operace s klienty“) děleno („Závazky vůči klientům“ mínus „repo operace s klienty“);

[iv]   Poměr provozních nákladů a výnosů: „Provozní náklady“ děleno „Čisté provozní výnosy“;

[v]    Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“) k datu;

[vi]   Rentabilita průměrného regulatorního kapitálu: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrný „Regulatorní kapitál“ k datu;

[vii]   Rentabilita průměrných aktiv (ROAA): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrná „Celková aktiva“ k datu;

[viii]   Zisk na akcii: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrný počet vydaných akcií mínus průměrný počet vlastních akcií držených na vlastní účet).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.