Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

K záměru primátora Hudečka vybudovat náhradní systém místo Opencard

Investice 21.10.2014 | 10:13 0 Komentářů

Záměr prezentovaný primátorem Prahy vybudovat náhradní systém za Opencard považuje společnost EMS za zcela netransparentní a nehospodárný postup, který navíc neřeší žádný ze současných problémů OC.  (Tisková zpráva: EMONEY GROUP)

Prezentovaný krok je navíc v přímém rozporu s předchozími rozhodnutími Rady i Zastupitelstva HMP (č. 35/7 ze dne 27. 2. 2014 ) a také v rozporu s uzavřenou Dohodou o společném postupu[1] ze dne 8. 8. 2014 a velmi pravděpodobně v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a právem EU. Podle zák. č. 137/2006 Sb. je naprosto nepřístupné, aby byl znám vítěz či vítězové jakéhokoliv veřejného výběrového řízení předem, tak jak uvádí primátor Hudeček. Současně neexistuje žádný zákonný důvod k tomu, aby výběr jakýchkoli dodavatelů byl učiněn bez otevřeného a transparentního výběrového řízení.   

Plán na vybudování nového systému na platformě InKarty a Plzeňské karty již navíc v současné době šetří Evropská komise, která celý vývoj kolem projektu Opencard i nadále sleduje. Vzhledem k tomu, že chystaný záměr velmi pravděpodobně narušuje volnou hospodářskou soutěž a předem zvýhodňuje vybrané firmy před jinými, jsme připraveni podat podnět také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V prohlášení primátora Hudečka absentuje jakékoliv zdůvodnění výběru zmíněných konkrétních firem. Navíc je naprosto nepochopitelné, že jednou z firem, která se má na novém řešení podílet je společnost XT-Card, která již v projektu Opencard historicky figurovala a audit společnosti Nexia[2] její dodávky označil za výrazně předražené.

Za zásadní ovšem považujeme fakt, že radní Prahy svým případným rozhodnutím výrazně riskují, že bude schválen záměr, jehož celkové náklady nejsou v tuto chvíli známy. Podle cen obvyklých na trhu i odborných posudků není reálné vybudovat a zajistit podporu pro zcela nový systém za náklady v řádech desítek milionů korun. To ostatně dokládají i předchozí projekty realizované či tenderované soukromými společnostmi zmíněnými primátorem Hudečkem. Výsledná cena nového systému včetně všech souvisejících nákladů bude několikanásobně vyšší. Jestliže kdokoliv Praze deklaruje vybudování systému za řádově desítky milionů, vědomě uvádí představitele Prahy v omyl. Budapešť nedávno podepsala kontrakt na vybudování elektronického odbavování v dopravě za 2,5 miliardy korun. Tento kontrakt byl výsledkem otevřené mezinárodní soutěže.

Je proto nepochopitelné, že představitelé hl. m. Prahy nejednali o žádné z předložených nabídek řešení EMS obsahujících transparentně veškeré relevantní náklady transformace a možnost komerčního rozvoje, který zajistí samofinancovatelnost Opencard.

Tím, že metropole uzavře netransparentním způsobem smlouvy na tzv. nový systém, pouze zopakuje scénáře známé z výstavby Blanky a dalších projektů, kdy původní cena vzrostla ve finále až několikanásobně. Z uvedeného je zároveň zřejmé, že Praha se tímto krokem nezbaví závislosti na dodavateli, protože naopak vytvoří závislost na firmách, které se mají podílet na novém řešení a které jsou navíc zřejmě i majetkově či personálně navzájem propojené, přičemž nejsou vyloučeny další skryté subdodávky a vícenáklady.

Je nutné zdůraznit, že nabídka EMS umožňuje OOC postupně převzít veškeré know-how Opencard, a to způsobem, který odpovídá mezinárodní praxi, a mimo jiné umožňuje využití bankovních karet či chytrých telefonů. Umožňuje také okamžitě realizovat komerční potenciál, tedy zajištění výnosů Opencard bez další zátěže rozpočtu hl. m. Prahy.

Je s podivem, že by k tak zásadnímu rozhodnutí mělo dojít bez kvalitní studie proveditelnosti, posudků a analýzy, na základě kterých by mohlo být zřejmé, že takové rozhodnutí je ekonomicky výhodné. Stávající řešení obsahuje a provozuje celou řadu služeb, jako např. elektronickou peněženku, knihovnu či podporu pro příspěvkové organizace hl. m. Prahy a další. Avizovaný systém stávající funkce zcela eliminuje a veškerý potenciál Opencard redukuje na funkci elektronické tramvajenky.

Nabídka EMS na odprodej Opencard za 85 milionů korun z června tohoto roku zahrnovala mechanismus tzv. PPP spolupráce; další investice do projektu již tedy mohly proudit ze soukromého sektoru. Hlavní město Praha ani Operátor Opencard však o této nabídce s EMS vůbec nejednali. Předložené nabídky se opíraly o znalecké posudky a na rozdíl od řešení prosazovaného primátorem Hudečkem umožňovaly městu získat kompletní vlastnictví, plnou kontrolu nad projektem Opencard a naprosto transparentní náklady i výnosy. Na základě prohlášení primátora usuzujeme, že HMP nikdy ani o žádné z nabídek jednat nehodlalo, a pouze chtělo získat čas a vylákat z EMS poskytování služeb zdarma.

Přestože Rada hl. m. Prahy uložila Operátoru Opencard uzavřít smlouvu na podporu zajištění Pražského centra kartových služeb k 1. 9. 2014, zatím k tomuto nedošlo. Společnost EMS tedy nadále zajišťuje chod systému Opencard bez jakékoliv smlouvy a úhrady služeb. O tuto částku bude průběžně navyšován dluh uplatňovaný vůči HMP a DPP. Aktuální výše dlužných částek již přesahuje 170 milionů korun. Vzhledem k tomu, že HMP evidentně v rozporu s vlastními usneseními nehodlá řešit jejich narovnání smírnou cestou, bude EMS nucena vymáhat tyto částky soudně, a to včetně veškerého příslušenství, které znatelně uvedenou částku navýší.

I když považujeme vybudování nového systému za nehospodárný krok (stejně to hodnotí i znalecké posudky), pokud k takovému rozhodnutí dojde transparentním způsobem, budeme jej samozřejmě respektovat. Případný Nový systém však musí být řádně a transparentně vysoutěžen v otevřeném výběrovém řízení. Do doby, než bude spuštěn, musí být zajištěna řádná podpora a urychleně řešeny existující závazky vůči naší společnosti.

Současně se domníváme, že takové zásadní rozhodnutí by již měla činit politická reprezentace, která bude zodpovědná za vedení HMP a výsledky rozhodnutí v této věci v následujícím volebním období.

Společnost EMS na základě požadavků hlavního města a na základě interních analýz vždy na vlastní náklady zajistila vytvoření veškerých podkladů, tak aby zástupci Prahy mohli informovaně rozhodnout. Za více než půl roku se ovšem nevyřešilo vůbec nic. Projekt nejenže není stabilizován, ale naopak rozsah problémů a rizik pro hlavní město znatelně vzrostl.

S politováním musíme konstatovat, že společnost EMS se vždy snažila jednat transparentně, a poskytovala Praze veškerou relevantní součinnost dokonce bez ohledu na absenci smluvních vztahů.

Jsme stále připraveni konstruktivně jednat s vedením HMP a nalézt řešení budoucnosti systému Opencard, který v současné době používá 11% obyvatel České republiky. Domníváme se, že vedení Prahy by se mělo soustředit především na rozvoj jeho funkcí a služeb, nikoliv na jeho bezúčelnou likvidaci.

Rekapitulace klíčových milníků a faktů v projektu Opencard v roce 2014

Nabídky

 • duben – hl. m. Praha vyzývá EMS k předložení nabídky na prodej OC

 • 5. 5. předložena nabídka na odprodej OC (370 mil Kč)

 • 3. 6. předložena upravená nabídka – PPP (85 milionů Kč)

 • 16. 9. předložena upravená nabídka – „earnout model“ (150 milionů Kč)

 • O žádné z nabídek neproběhlo oficiální ani neoficiální jednání; přesto, že Praha první návrh odmítla jako předražený, k další verzi za 85 milionů Kč (ani 150 mil) se vůbec nevyjádřila.

  Dluhy

 • aktuální celkové výše dluhů HMP: 95 milionů Kč / DPP: 75 mil. Kč

 • neprobíhají žádná jednání o mimosoudním vyrovnání, pravděpodobná cesta arbitráže 

 • každým dnem dluhy HMP/DPP narůstají…

  Právní spory

 • podána žaloba za bezdůvodné obohacení z neuhrazených licencí na HMP a DPP

 • Připravena žaloba na HMP z nedovoleného obohacení z čerpání služeb bez řádné smlouvy

 • zahájeno šetření Evropské komise kvůli nedovolené podpoře ČD (InKarta) a Plzeňských městských dopravních podniků (Plzeňská karta)

  Smlouvy

 • není smluvně zajištěna stávající podpora systému (EMS zajišťuje podporu nepřetržitě; město neplatí za služby, které čerpá)

 • není smluvně zajištěn servis ani podpora pro pracovníky HMP/OOC (helpdesk ad.)

 • není smluvně zajištěna podpora dodavatele systému pro přechod z HMP na OOC

  Další problémy

 • OOC deklaruje, že má připraven nový systém (ČD a Plzeň)

 • o tomto kroku oficiálně nikdy nerozhodla ani Rada/Zastupitelstvo hl. m. Prahy

 • neproběhlo žádné otevřené výběrové řízení na řešení či dodavatele

 • neproběhla žádná jednání ani konzultace s EMS

 • rozhodnutím Rady HMP (R-14672) mělo k 1. 9. 2014 dojít k „uzavření smluv na dodávky či služby nezbytné pro zajištění provozu PCKS, a to smluv mezi Operátorem jako objednatelem a třetími osobami jako poskytovateli,…“

 • Praha dlouhodobě financuje Opencard, zatímco může využít komerční potenciál pro zajištění samofinancovatelnosti projektu.

 • Vedení Prahy věří, že problémy spojené s absencí koncepce či kompetentního řízení služeb Opencard vyřeší výměnou plně funkčního systému jednoho dodavatele za jiný, prozatím v podmínkách hlavního města nijak neověřený systém několika různých, navzájem majetkově propojených dodavatelů.

 • Opencard od roku 2011, kdy její provoz převzalo HMP, trpí naprostou stagnací jakéhokoliv rozvoje, přestože HMP již uhradilo licenční náklady spojené s dodáním požadované funkcionality systému.[1] viz Dohoda o společném postupu, uzavřená mezi HMP, Operátor Opencard, a.s. a eMoneyServices, s.r.o. dne 8.8.2014

[2] viz Zpráva o průběhu a výsledcích provedeného forenzního auditu dosavadní realizace projektu Opencard ze dne 20.11.2009

 

Tagy Opencard

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.