Pondělí 25. ledna. Svátek má Miloš.

Erste Group vykázala čistý zisk 262,2 mil. Eur po silném prvním čtvrtletí roku 2017

Banky 05.05.2017 | 08:42 0 Komentářů

Měli jsme dobrý začátek roku, což se odráží ve výši našeho čistého zisku za první čtvrtletí, který činí 262 milionů eur. K těmto výsledkům přispělo i zdravé makroekonomické prostředí ve střední a východní Evropě a pokračování pozitivních trendů z loňského roku: objemy úvěrů rostly stabilním tempem zejména v retailovém bankovnictví, rizikové náklady zůstávaly na historicky nejnižší úrovni, kvalita aktiv byla i nadále velmi dobrá s podílem nesplácených úvěrů (NPL) pod pěti procenty, a byli jsme i schopni udržet vysokou míru kapitalizace s kapitálovým poměrem tier 1 na úrovni 13 procent.

Během prvního čtvrtletí se zvýšila úroveň našich nákladů, což částečně odráží nezbytné výdaje související s plněním regulatorních požadavků, přičemž největší vliv na toto zvýšení mají investice do dalšího rozšiřování služeb, které můžeme zákazníkům nabízet v digitální podobě – což je oblast, v níž jsme již pravidelně uznáváni jako jeden z lídrů bankovního sektoru v Evropě.

Jsme potěšeni skutečností, že naše výsledky v nedávné době ocenily i ratingové agentury, kdy agentura Standard & Poor’s zvýšila náš dlouhodobý rating na A- (Pozitivní) a agentura Fitch na A- (Stabilní). Trendy, které vidíme na úrovni Erste Group, jsou patrné i lokálně: všechny naše dceřiné společnosti měly ziskové první čtvrtletí,“ řekl Andreas Treichl, generální ředitel Erste Group Bank AG.

Hlavní ukazatele

Jsou zde uvedeny finanční výsledky z období leden až březen 2017, které jsou porovnány s výsledky z období leden až březen 2016, a rozvahové pozice k 31. březnu 2017, které jsou porovnány s rozvahovými pozicemi k 31. prosinci 2016.

Čistý úrokový výnos poklesl na 1 051,3 milionu EUR (-3,7 %; 1 092,2 milionu EUR), přestože objem poskytnutých úvěrů vzrostl. Příčinou byl zejména nižší úrokový výnos z portfolia státních dluhopisů a méně výrazný vliv tzv. unwinding efektu. Čistý příjem z poplatků a provizí stoupl na 457,7 milionu EUR (+3,3 %; 443,1 milionu EUR). Výnosy z obchodů s cennými papíry a správy aktiv sice vzrostly, klesly však poplatkové výnosy z úvěrů. Čistý zisk z obchodování mírně poklesl na 48,6 milionu EUR (-5,1 %; 51,2 milionu EUR). Provozní výnosy byly téměř stabilní na hodnotě 1 617,5 milionu EUR (-0,7 %; 1 629,3 milionu EUR). Provozní náklady vzrostly na 1 018,3 milionu EUR (+0,9 %; 1 008,8 milionu EUR), což bylo způsobeno zejména vyššími personálními náklady na úrovni 571,7 milionu EUR (+1,1 %; 565,4 milionu EUR). Tato položka již zahrnuje rezervy na téměř všechny předpokládané celoroční platby do fondů pojištění vkladů v roce 2017 v hodnotě 64,7 milionu EUR (71,7 milionu EUR). Provozní výsledek v souvislosti s tím poklesl na 599,2 milionu EUR (-3,4 %; 620,5 milionu EUR ). Poměr mezi náklady a výnosy (tzv. Cost/Income ratio) činil 63,0 % (61,9 %).

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv zůstala na úrovni blízké historickému minimu a činila 65,8 milionu EUR či 19 bazických bodů hrubých průměrných půjček klientům (56,4 milionu EUR nebo 17 bazických bodů). Průměrný podíl úvěrů v selhání (NPL) zůstal na 4,9 % (4,9 % ). Krytí objemu nesplácených úvěrů opravnými položkami (NPL coverage) mírně pokleslo na 67,6 % (69,1 %).

Ostatní provozní výsledek činil -127,1 milionu EUR (-139,5 milionu EUR). To zahrnuje výdaje na roční příspěvky do fondů pro řešení problémů bank ve výši 77,5 milionu EUR (64,7 milionu EUR). Bankovní daň a daň z finančních transakcí činily 35,8 milionu EUR (62,8 milionu EUR). Pokles byl primárně způsoben výrazně nižší bankovní daní v Rakousku v objemu 5,6 milionu EUR (29,5 milionu EUR) po významné jednorázové úhradě bankovní daně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016. Bankovní daně v Maďarsku klesly na 23,6 milionu EUR (26,9 milionu EUR) a na Slovensku činily 6,6 milionu EUR (6,2 milionu EUR).

Čistý zisk náležející vlastníkům s minoritním podílem stoupl na 76,8 milionu EUR (+60,6 %; 47,8 milionu EUR) s ohledem na rostoucí výnosy spořitelen. Čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti poklesl na 262,2 milionu EUR (-4,6 %; 274,7 milionu EUR).

Celkový vlastní kapitál bez nástrojů AT1 vzrostl na 16,4 miliard EUR (16,1 miliard EUR). Po odpočtech a úpravách požadovaných regulací (dle CRR) poklesl kmenový Tier 1 kapitál (CET1, postupné změny podle Basel 3) na 13,4 miliard EUR (13,6 miliard EUR). Celkový kapitál (postupně nabíhající podle Basel 3) vzrostl na 19,0 miliard EUR (18,8 miliard EUR). Výše uvedené údaje nezahrnují prozatímní zisk, zahrnují však rizikové náklady z prvního čtvrtletí. Celková rizikově vážená aktiva (včetně úvěrových, tržních a operačních rizik, postupně nabíhající podle Basel 3) vzrostla na 103,6 miliard EUR (101,8 miliard EUR). Kapitálový poměr CET 1 (postupně nabíhající podle Basel 3) činil 13,0 % (13,4 %), celkový kapitálový poměr (postupně nabíhající podle Basel 3) dosáhl výše 18,4 % (18,5 %).

Celkový objem aktiv vzrostl na 222,8 miliard EUR (+7,0 %; 208,2 miliard EUR). Na straně aktiv vzrostla

pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank na 24,7 miliard EUR (18,4 miliard EUR) podobně jako úvěry úvěrovým institucím (čisté) v hodnotě 10,4 miliard EUR (3,5 miliard EUR). Úvěry klientům (čisté) vzrostly na 133,0 miliard EUR (+1,8 %; 130,7 miliard EUR). Na straně závazků vzrostly vklady bank na 22,9 miliard EUR (14,6 miliard EUR) a vklady klientů opět vzrostly – nejvýrazněji v České republice a v Rakousku – na 144,7 miliard EUR (+4,9 %; 138,0 miliard EUR). Poměr úvěrů ke vkladům činil 91,9 % (94,7 %).

VÝHLED NA ROK 2017

Očekává se, že ekonomické prostředí bude podporovat úvěrovou expanzi. Reálný růst HDP se v roce 2017 na klíčových trzích Erste Group ve střední a východní Evropě, včetně Rakouska, očekává v rozmezí od 1,5 % do 4,5 %. Reálný růst HDP by měl primárně vycházet ze stabilní domácí poptávky, přičemž růst reálných mezd a klesající nezaměstnanost by měly podpořit ekonomickou aktivitu ve střední a východní Evropě. Fiskální disciplína by ve střední a východní Evropě měla zůstat na stejné úrovni.

Obchodní výhled. Skupina Erste Group má za cíl dosáhnout návratnosti vlastního kapitálu očištěného o nehmotný majetek (ROTE) ve výši více než 10 % (na základě průměrného hmotného kapitálu společnosti v roce 2017). Základní předpoklady pro tento cíl jsou: v nejlepším případě stabilní výnosy (za předpokladu více než 5% růstu čistých úvěrů); zvýšení nákladů na úrovni 1–2 % vlivem regulatorních projektů a digitalizace; navýšení rizikových nákladů, třebaže zůstávají na historicky nízkých úrovních; pozitivní změna v ostatním provozním výsledku díky nižší bankovní dani v Rakousku.

Rizika výhledu. Dopad expanzivních měnových politik centrálních bank včetně negativních úrokových sazeb; politická rizika, například různé volby v klíčových ekonomikách EU; geopolitická rizika a globální hospodářská rizika; iniciativy na ochranu spotřebitele.

Tisková zpráva: Erste Group

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.