Čtvrtek 23. září. Svátek má Berta.

DALŠÍ REKORDNÍ ROK PRO FONDY

K 31.12.2016 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 431,99 miliard Kč. Investice do fondů se drží na historicky nejvyšší úrovni. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy. České domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2016. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2016 výše 1,273 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 431,99 miliard Kč. Od začátku roku 2016 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 49,98 miliardy Kč, tj. o 13,08 % (z 382,01 mld. Kč k 31.12.2015 na 431,99 mld. Kč k 31.12.2016). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.12.2016 výše 1,273 bilionu korun a vzrostl během roku 2016 o 123 miliard Kč (z 1,150 bn Kč k 31.12.2015 na 1,273 bn Kč k 31.12.2016).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.12.2016)

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

289 170

Česká spořitelna, a. s.

224 505

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

208 327

INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.

147 236

NN Investment Partners C.R., a.s.

115 105

AXA Investiční společnost, a. s.

69 470

Conseq Investment Management, a. s.

45 607

Raiffeisenbank a.s.

29 735

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

24 917

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.

22 168

AVANT investiční společnost, a.s.

21 972

Komerční banka, a. s.

19 116

AMISTA investiční společnost, a. s.

13 993

MONETA Money Bank, a.s.

10 272

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

5 820

REDSIDE investiční společnost, a.s.

4 377

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

3 916

ING Bank N. V., organizační složka

3 875

BH Securities a.s.

3 726

AKRO investiční společnost, a.s.

2 849

 RSJ a.s.

2 334

IAD Investments, správ. spol., a.s.

1 565

PROSPERITA investiční společnost, a. s.

1 377

OSTATNÍ

1 391

CELKEM

                                                    1 272 822   

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během roku 2016 o 49,98 miliardy korun (tj. 13,08 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2016 o 15,52 miliard korun (tj. o 8,62 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 34,47 miliard korun (tj. o 17,06 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva akciových fondů, dluhopisových fondů, smíšených fondů, fondů fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu a strukturovaných fondů.

Rozdělení investic dle typů fondů – změna od počátku roku

Typ  fondu

Celkem k 31.12.2016
(Kč)

Celkem k 31.12.2015
(Kč)

Změna od počátku roku 31.12.2015 – 31.12.2016

Fondy peněžního trhu

3 230 791 091

4 335 231 346

–25,48%

–1 104 440 255

Strukturované fondy1

27 534 463 373

28 303 176 627

–2,72%

–768 713 254

Akciové fondy

81 279 756 777

69 339 902 270

17,22%

11 939 854 507

Dluhopisové fondy

123 878 798 455

111 850 136 550

10,75%

12 028 661 905

Fondy smíšené

157 173 462 321

137 833 877 417

14,03%

19 339 584 904

Fondy fondů

20 226 598 009

17 910 428 834

12,93%

2 316 169 175

Fondy nemovitostní

18 670 156 488

12 438 949 147

50,09%

6 231 207 341

Celkem fondy (celý trh)

431 994 026 514

382 011 702 1912

13,08%

49 982 324 323

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2016)

Typ fondu

CELKEM k 31.12.2016

DOMÁCÍ fondy

ZAHRANIČNÍ fondy

CELKEM

Fondy peněžního trhu

473 311 135 Kč

2 757 479 956 Kč

3 230 791 091 Kč

Strukturované fondy

347 813 163 Kč

27 186 650 210 Kč

27 534 463 373 Kč

Akciové fondy

33 640 294 484 Kč

47 639 462 293 Kč

81 279 756 777 Kč

Dluhopisové fondy

70 661 306 581 Kč

53 217 491 874 Kč

123 878 798 455 Kč

Fondy smíšené

93 782 238 963 Kč

63 391 223 358 Kč

157 173 462 321 Kč

Fondy fondů

19 977 809 876 Kč

248 788 133 Kč

20 226 598 009 Kč

Fondy nemovitostní

17 588 777 889 Kč

1 081 378 599 Kč

18 670 156 488 Kč

CELKEM

236 471 552 091 Kč

195 522 474 423 Kč

431 994 026 514 Kč

Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Pozn.2: V průběhu roku 2016 probíhalo metodické upřesnění distribučních statistik, proto se hodnota prezentovaná v minulé tiskové zprávě k 31.12.2015 liší od aktuálně prezentované hodnoty v informačním servise na webu AKAT.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 431,99 miliard Kč (k 31.12.2016), přičemž 82 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 18 % je drženo právnickými osobami.

akat

Pozn.3: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.12.2016 skupina České spořitelny (109,52 mld. Kč), skupina ČSOB (100,12 mld. Kč), skupina Komerční banky (60,59 mld. Kč), Conseq (29,85 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (27,42 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,273 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2016 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 99,91 mld. Kč.

akat2_1

Pozn. 4: Od 1. čtvrtletí 2016 jsou v datech za Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuta data také za administrované Fondy kvalifikovaných investorů.

Custody:

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2016 bylo provedeno celkem 91.663 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2016 hodnoty 2,775 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2016 o 387 miliard Kč (z 2,388 bn Kč k 31.12.2015 na 2,775 bn Kč k 31.12.2016).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.