Neděle 20. září. Svátek má Oleg.

ČNB vydala Zprávu o inflaci III/2012

Celková inflace na přelomu letošního a příštího roku klesne k cíli ČNB, poté se bude v roce 2013 pohybovat v důsledku daňových změn lehce nad inflačním cílem. Na počátku roku 2014 se sníží mírně pod cíl  

Měnověpolitická inflace se na konci letošního roku sníží pod cíl a až do konce roku 2014  setrvá ve spodní polovině tolerančního pásma  

Česká ekonomika v letošním roce poklesne vlivem výrazného zpomalení zahraniční poptávky a celkově utlumené domácí poptávky. V příštím roce v souvislosti s pozvolným oživením zahraniční poptávky český HDP mírně vzroste, tempo jeho růstu však bude tlumeno pokračující fiskální konsolidací 

Nominální měnový kurz koruny vůči euru bude velmi pozvolna posilovat 

S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v nejbližších několika čtvrtletích a jejich růst až v roce 2014 

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 9. srpna 2012 schválila letošní třetí Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy předpovídá, že celková inflace na přelomu letošního a příštího roku klesne k cíli ČNB a měnověpolitická inflace se sníží pod cíl. V roce 2013 se bude celková inflace v důsledku zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod  pohybovat lehce nad inflačním cílem. Po odeznění daňového efektu se pak na počátku roku 2014 sníží mírně pod cíl.  Měnověpolitická inflace se bude v celém příštím i přespříštím roce nacházet ve spodní polovině tolerančního pásma v souvislosti s odezníváním aktuálních nákladových tlaků a celkově utlumenou ekonomickou aktivitou.

Výrazné zpomalení zahraniční poptávky a celkově utlumená domácí poptávka při pokračující fiskální konsolidaci vyústí v letošním roce v pokles HDP o 0,9 %. Prorůstově bude působit jen čistý vývoz, ostatní  složky  poptávky  budou  vývoj ekonomické aktivity brzdit. V příštím

roce již prognóza očekává v souvislosti s pozvolným oživením zahraniční poptávky obnovení růstu českého HDP, jeho tempo však s ohledem na další konsolidační opatření dosáhne jen 0,8 %. Zdrojem růstu by přitom měly být kromě vládní spotřeby všechny ostatní výdajové složky. Při pokračujícím oživení zahraniční poptávky a méně restriktivním působení fiskální politiky pak růst HDP v roce 2014 dále zesílí na 2,5 %.

Na trhu práce se uvedený vývoj ekonomické aktivity projeví v letošním roce v mírném meziročním poklesu celkové zaměstnanosti a růstu míry nezaměstnanosti. K opětovnému růstu, byť nevýraznému, se celková zaměstnanost vrátí až na konci roku 2013. Zhruba stagnující růst mezd v podnikatelské sféře bude v letošním i příštím roce odrážet útlum české ekonomiky; ke zrychlení tempa jejich růstu dojde až v roce 2014 v souvislosti s výraznějším oživením ekonomické aktivity. V nepodnikatelské sféře budou mzdy v uvedených letech vlivem pokračující fiskální konsolidace zhruba stagnovat.  

Prognóza očekává velmi pozvolné posilování nominálního měnového kurzu koruny vůči euru, k čemuž bude přispívat růst nominálního čistého vývozu díky oživení zahraniční poptávky a zlepšení směnných relací. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v nejbližších několika čtvrtletích a jejich růst až v roce 2014. 

Tomáš Zimmermann

Odbor komunikace ČNB

Vybrané makroekonomické ukazatele

 

 

2012

2013

2014

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

 

 

 

 

Hrubý domácí produkt (HDP)

%, mzr., reálně, sez. očištěno

-0,9

0,8

2,5

CENY

 

 

 

 

Spotřebitelské ceny

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

3,0

2,3

1,6

Měnověpolitická inflace

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

1,8

1,5

1,5

TRH PRÁCE

 

 

 

 

Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích

%, mzr., nominálně

2,7

2,6

3,1

Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV)

%, průměr

8,8

8,9

8,6

VEŘEJNÉ FINANCE

 

 

 

 

Saldo veřejných financí (ESA 95)

mld. Kč, běžné ceny

-126,2

-94,2

-78,6

Saldo veřejných financí / HDP

%, nominálně

-3,3

-2,4

-1,9

Veřejný dluh / HDP

%, nominálně

43,9

45,0

45,0

VNĚJŠÍ VZTAHY

 

 

 

 

Obchodní bilance

mld. Kč, běžné ceny

159,9

190,0

215,0

Běžný účet platební bilance / HDP

%, nominálně

-2,1

-1,4

-1,1

CZK/USD

průměr

19,9

20,2

19,8

CZK/EUR

průměr

25,3

25,1

24,9

ÚROKOVÉ SAZBY

 

 

 

 

3M PRIBOR

%, průměr

1,0

0,3

0,4

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.