CZK/€ 24.650 -0,04%

CZK/$ 23.135 +0,57%

CZK/£ 28.902 +0,49%

CZK/CHF 24.004 +0,57%

11. 05. 2012

0 komentářů

Subjekty:

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 4,0 MLD. KČ: STÁLÁ ZISKOVOST, ÚVĚROVÉ RIZIKO POD KONTROLOU

  

• Vykázaný i udržitelný čistý zisk dosáhl 4,0 mld. Kč (meziročně +6 %, respektive +10 %)
• Udržitelná rentabilita vlastního kapitálu (ROE) rostla na 25,6 % (meziročně +3,7 pb)
• Čistý úrokový výnos vzrostl na 6,3 mld. Kč (meziročně +3 %)
• Provozní náklady zůstaly meziročně na úrovni z minulého roku ve výši 3,8 mld. Kč
• Úvěrové portfolio rostlo na 447,5 mld. Kč (meziročně +11 %)
• Objem vkladů rostl na 616,3 mld. Kč (meziročně +4 %)
• Řecké a španělské dluhopisy prodány v plné výši do konce dubna 2012, expozice vůči Itálii nižší než 1 mld. Kč
• Ukazatel nákladů na úvěrové riziko se snížil na 25 bb (meziročně –13 bb)
• Ukazatel Tier 1: 11,0 %
• Ocenění magazínu Global Finance v 1. čtvrtletí 2012: Best FX Bank, Best Trade Finance Bank

V 1. čtvrtletí 2012 vykázaný i udržitelný zisk skupiny ČSOB dosáhl 4,0 mld. Kč. I přes hrubý
negativní dopad expozice vůči Řecku ve výši 404 mil. Kč vzrostl vykázaný čistý zisk meziročně o 6 %.
Udržitelný čistý zisk je o 10 % vyšší oproti stejnému období minulého roku.

Úvěrové portfolio stále roste a v 1. čtvrtletí 2012 dosáhlo 447,5 mld. Kč. 11% meziroční růst byl
dosažen hlavně díky růstu hypoték (meziročně +14 %) a korporátních úvěrů (meziročně +27 %).
Objem vkladů rostl meziročně o 4 % na 616,3 mld. Kč. Růst byl tažen hlavně spořicími účty, které
v 1. čtvrtletí zaznamenaly nejvyšší růst.

Náklady na úvěrové riziko se snížily na 0,3 mld. Kč díky příznivé situaci v segmentu korporátní
klientely/SME a rozpouštění opravných položek u některých historických úvěrových případů.

Skupina ČSOB udržuje silnou kapitálovou pozici a likviditu. Kapitálová přiměřenost
k 31. březnu 2012 činí 14,4 % a ukazatel Tier 1 pak ke stejnému datu 11,0 %. Poměr úvěrů ke
vkladům k 31. březnu 2012 je 72,6 % a ukazatel čistého stabilního financování pak 131,4 %.

REKLAMA

Výkaz zisku a ztráty
 
Celkové provozní výnosy vzrostly meziročně o 1 %. Meziroční růst čistého úrokového výnosu
o 3 % byl tažen hlavně růstem objemů klientských úvěrů (především hypotéky a korporátní úvěry).
Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně snížil o 6 %. Důvodem poklesu je, že se od
1. ledna 2012 nedistribuční část čistého příjmu z poplatků asset managementu nezapočítává do
čistého výnosu z poplatků a provizí. Bez vlivu asset managementu by čistý výnos z poplatků a provizí
zůstal na úrovni z 1. čtvrtletí 2011.

Celkové provozní náklady poklesly meziročně o 1 %. Roční zvýšení mezd a růst celkového počtu
zaměstnanců jsou hlavní důvody, které stojí za meziročním zvýšením personálních nákladů o 3 %.
5% meziroční pokles všeobecných správních nákladů byl částečně způsoben nižšími marketingovými
náklady. Kromě toho nejsou v roce 2012 zahrnuty náklady na asset management. Bez tohoto vlivu
by meziroční pokles nákladů byl 4%.
 
Náklady na úvěrové riziko klesly oproti 1. čtvrtletí 2011 o čtvrtinu s tím, jak se ztráty ze
znehodnocení úvěrů snížily na 321 mil. Kč. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko se snížil na
25 bazických bodů. Meziroční pokles nákladů na riziko byl dosažen díky nižším ztrátám ze
znehodnocení u hypoték, úvěrů ze stavebního spoření a leasingu. Navíc přispělo také rozpouštění
opravných položek v oblasti korporátní klientely/SME.

Analýza rozvahy
Úvěrové portfolio nepřetržitě roste pět kvartálů. V 1. čtvrtletí 2012 dosáhlo částky 447,5 mld. Kč,
což je meziroční nárůst o 11 %.  
Hypotéky vzrostly meziročně o 14 % na 168,1 mld. Kč. Nové prodeje v 1. čtvrtletí byly nejvyšší
v historii pro toto období roku také díky zvýšenému podílu refinancovaných úvěrů ze stavebního
spoření. Atraktivnost hypoték podpořil také příznivý vývoj úrokových sazeb i stabilní ceny
nemovitostí. Úvěry ze stavebního spoření meziročně poklesly o 2 % na 70,1 mld. Kč. Celý český
trh s úvěry ze stavebního spoření je postižen nejistotou klientů vyvolanou probíhajícími změnami
v systému státní podpory stavebního spoření. Navzdory složitému trhu byly nové prodeje ČMSS
v 1. čtvrtletí 2012 o 20 % vyšší než v 1. čtvrtletí 2011, překonaly tak celý trh, který v nových
prodejích zaznamenal meziroční 2% růst. Spotřebitelské úvěry vzrostly o 1 % na 18,4 mld. Kč.
Úvěry malým a středním podnikům (zahrnuje také municipality a bytová družstva) začaly na
začátku roku 2011 opět růst a od té doby rostly každé čtvrtletí. Jejich objem ke konci března 2012 je
6 % nad úrovní z března 2011. Leasing meziročně poklesl o 2 % na 21,8 mld. Kč
Objemy korporátních úvěrů rostly nepřetržitě od února roku 2011 a dosáhly 97,9 mld. Kč.
V 1. čtvrtletí 2012 pak také k růstu přispělo oživení v oblasti strukturovaného financování. Toto vedlo
k znovuzískání objemů, které ČSOB ztratila v kvartálech postižených krizí, a k obnovení tržního
podílu ČSOB.
Vklady celkem meziročně vzrostly o 4 % na 616,3 mld. Kč. Z klientských vkladů zaznamenaly
spořicí účty 12% meziroční růst. Část nárůstu byla na úkor termínovaných vkladů (meziročně –27 %)
a podílových fondů (meziročně –11 %). Běžné účty rostly meziročně o 5 %. Stagnace objemů
stavebního spoření odráží nejistotu klientů ohledně další státní podpory tohoto způsobu spoření.
Aktiva pod správou u obou penzijních fondů rostla na 29,3 mld. Kč.
V podílových fondech si ČSOB udržuje pozici jedničky na trhu. Aktiva pod správou v podílových
fondech meziročně klesly o 11 % na 53,5 mld. Kč. Nové prodeje byly nižší než odliv prostředků
způsobený tím, že klienti preferovali uložení svých peněz do depozitních produktů před reinvesticí do
fondů. To bylo na druhé straně částečně vyváženo lepší výkonností fondů.
 

Řízení rizik
Ukazatel kapitálu Tier 1 dosáhl k 31. březnu 2012 hodnoty 11,0 % oproti 14,2 % v březnu 2011.
Likvidita skupiny ČSOB zůstává na velmi vysoké úrovni: poměr úvěrů ke vkladům se meziročně
zvýšil z 69,8 % k 31. březnu 2011 na 72,6 % k 31. březnu 2012.
Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti podle metodologie ČSOB, v souladu
s metodologií skupiny KBC) k 31. březnu 2012 klesl na 3,9 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel
nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) v 1. čtvrtletí 2012 poklesl na 0,25 % z 0,38 %
v 1. čtvrtletí 2011.

Skupina ČSOB i nadále aktivně řídí svou expozici vůči vybraným zemím jižní Evropy. V roce
2012 se skupina ČSOB zapojila do řeckého výměnného programu a následně takto získané řecké
státní dluhopisy prodala. Po krocích z 1. čtvrtletí 2012 ČSOB navíc v dubnu 2012 prodala celou
expozici vůči Španělsku s omezenými ztrátami.
V druhé polovině roku 2011 ČSOB prodala část italských dluhopisů, expozice vůči Itálii je teď nižší než 1 mld. Kč.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.