Sobota 18. září. Svátek má Kryštof.

Čistý zisk Erste Group meziročně vzrostl o 24,4 % na 1,23 miliardy EUR díky rostoucím výnosům

Banky 02.11.2018 | 09:49 0 Komentářů

„Těší nás, že naše dobré operační výsledky a čistý zisk za prvních devět měsíců tohoto roku jsou výsledkem zdravého vývoje v několika oblastech: všechny naše domácí trhy se těší solidnímu hospodářskému růstu; velmi dobře si vedeme v oblasti retailu i SME, zvyšuje se celkový objem úvěrů (+6,3 % od začátku roku) i vkladů (+5,9 % od začátku roku); rovněž jsme navýšili svou digitální výhodu a zlepšili zákaznickou zkušenost díky naší panevropské digitální platformě George, kterou již využívají více než tři miliony zákazníků na čtyřech trzích. 

Vzhledem k tomu, že se v současné době většina zemí v regionu střední a východní Evropy veze na skutečně silné ekonomické vlně, podíl rizikových úvěrů (NPL) dále klesal, až na 3,5 %. Krytí rizikových úvěrů je nadále vysoké a činí 70,7 %. Na druhou stranu máme extrémně nízké náklady na rizika, což bychom měli považovat za dar, jehož si nebudeme užívat věčně. O to důležitější je obrat v trendu provozních výsledků, jehož jsme dosáhli díky trvalému růstu našich základních výnosů – čistých úrokových výnosů a čistých výnosů z poplatků a provizí, které vzrostly o 4,4 %, respektive o 5,1 %. Pro naši budoucnost je stejně důležitá silná míra kapitalizace: vzhledem k čistému zisku za třetí čtvrtletí a pozitivnímu vlivu ve výši zhruba 30 bazických bodů, který je výsledkem schválení nového modelu operačních rizik, činí náš poměr CET 1 (při plném zohlednění pravidel Basel 3, pro forma) 13,2 %.

Díky těmto solidním výsledkům zvyšujeme svůj výhled na celý rok 2018 a cíl u návratnosti hmotného kapitálu nad 12 %,“ říká Andreas Treichl, generální ředitel Erste Group Bank AG.

HLAVNÍ ÚDAJE

Z&Z: údaje za leden–září 2018 jsou srovnávány s obdobím leden–září 2017 a rozvahové údaje k 30. září 2018 jsou srovnávány s údaji ke 31. prosinci 2017.

Čistý úrokový výnos vzrostl – zejména v České republice a v Rumunsku – na 3 372,0 milionu EUR (+4,4 %; 3 229,3 milionu EUR). Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 1 430,7 milionu EUR (+5,1 %; 1 361,9 milionu EUR), zejména díky mnohem vyšším příjmům ze zprostředkovatelských provizí – zejména u pojistných produktů, ale také z platebních služeb, správy aktiv a z úvěrů. Zatímco čistý zisk z obchodních operací poklesl, na -50,4 milionu EUR (139,3 milionu EUR), položka čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty se zlepšil na 165,8 mil. EUR (12,1 mil. EUR). Provozní výnosy vzrostly na 5 096,2 milionu EUR (+3,2 %; 4 936,9 milionu EUR). Zvýšení všeobecných administrativních nákladů na 3 102,3 milionu EUR (+2,9 %; 3 013,6 milionu EUR) lze připsat zejména vyšším nákladům na zaměstnance, které dosáhly 1 830,5 milionu EUR        (+4,8 %; 1 747,2 milionu EUR). Vzrostly odpisy majetku (+2,7 %); správní náklady zůstaly téměř konstantní (-0,4 %). Ostatní správní náklady zahrnovaly téměř veškeré platby do systému pojištění vkladů, které jsou v roce 2018 očekávány, a to ve výši 84,2 milionu EUR (74,7 milionu EUR). Celkově vzrostly provozní výnosy na 1 993,9 milionu EUR (+3,7 %; 1 923,4 milionu EUR). Poměr nákladů k výnosům se mírně zvýšil, na 60,9 % (61,0 %).

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů dosáhla 102,2 milionu EUR neboli, upraveno o čistou alokaci rezerv na závazky a poskytnuté záruky, o -9 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (čistá alokace 71,5 milionu EUR neboli 7 bazických bodů) vzhledem k čistému uvolňování v důsledku vyšší kvality aktiv. K tomu došlo díky podstatnému zlepšení čisté alokace na rizikové rezervy na úvěrové obchody téměř ve všech segmentech, nejvýrazněji pak v Chorvatsku a v Rakousku. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých klientských úvěrů se dále zlepšoval na 3,5 % (4,0 %). Podíl krytí rizikových úvěrů se zvýšil na 70,7 % (68,8 %).

Ostatní provozní výsledek činil -237,0 milionu EUR (-296,6 milionu EUR). Tento výsledek zahrnuje náklady na každoroční příspěvky do rezolučních fondů ve výši 70,4 milionu EUR (65,6 milionu EUR). Bankovní daně a daně z finančních transakcí stouply na 88,1 milionu EUR (82,1 milionu EUR), včetně 13,8 milionu EUR (12,6 milionu EUR) na bankovních daních v Maďarsku, které byly zaúčtovány předem na celý finanční rok. Ostatní daně klesly na 6,4 milionu EUR (31,3 milionu EUR). V porovnávaném období zahrnoval ostatní provozní zisk 45,0 milionu EUR rezerv na ztráty ze spotřebitelských úvěrů v důsledku rozhodnutí nejvyššího soudu o záporných referenčních úrokových sazbách v Rakousku.

Platby minoritním akcionářům vzrostly na 285,5 milionu EUR (+4,8 %; 272,6 milionu EUR). Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti vzrostl na 1 228,3 milionu EUR (+24,4 %; 987,6 milionu EUR).

Vlastní kapitál celkem, bez instrumentů AT1, vzrostl na 17,4 mld. EUR (17,3 mld. EUR). Přechod na nový standard finančního výkaznictví IFRS 9 k 1. lednu 2018 vedl ke snížení vlastního kapitálu celkem  o 0,7 mld. EUR. Po regulačních odpočtech a filtrování v souladu s CRR činil kmenový kapitál tier 1 (CET1, Basel 3 s postupným zaváděním) 14,7 mld. EUR (14,7 mld. EUR), když celkové vlastní prostředky (Basel 3 s postupným zaváděním) činily 20,1 mld. EUR (20,3 mld. EUR). Zatímco průběžný zisk za první pololetí je již do těchto údajů zahrnut, výsledky za třetí čtvrtletí nikoli. Vzhledem k čistému uvolnění ve třetím čtvrtletí nedošlo k odečtení nákladů na rizika. Celková rizika (rizikově vážená aktiva, včetně kreditních, tržních a operačních rizik, Basel 3 s postupným zaváděním) vzrostla na  117,0 mld. EUR (110,0 mld. EUR). Poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1, Basel 3 s postupným zaváděním) činil 12,5 % (13,4 %) a poměr celkového kapitálu (Basel 3 s postupným zaváděním)  17,2 % (18,5 %).

Aktiva celkem stoupla na 234,8 mld. EUR (+6,4 %; 220,7 mld. EUR). Na straně aktiv pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank poklesla na 15,2 mld. EUR (21,8 mld. EUR), zatímco úvěry a jiné pohledávky za bankami vzrostly na 20,0 mld. EUR (9,1 mld. EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty vzrostly na 148,3 mld. EUR (+6,3 %; 139,5 mld. EUR). Na pasivní straně vzrostly vklady bank, a to na 19,1 mld. EUR (16,3 mld. EUR) a v růstu pokračovaly i vklady klientů – zejména v Rakousku, v České republice a na Slovensku – na 159,8 mld. EUR (+5,9 %; 151,0 mld. EUR). Poměr úvěrů k vkladům činil 92,8 % (92,4 %).

výhled

Očekává se, že operační prostředí bude svědčit růstu úvěrů. Na klíčových trzích Erste Group ve střední a východní Evropě, včetně Rakouska, se v roce 2018 očekává růst reálného HDP mezi 3 % a 4 %. K tomu by měla přispívat zejména solidní domácí poptávka vzhledem k tomu, jak růst reálných mezd a snižující se nezaměstnanost podpoří hospodářskou činnost v zemích střední a východní Evropy. Očekává se, že v celém regionu střední a východní Evropy bude dodržována fiskální disciplína.

Obchodní výhled. Cílem Erste Group je dosáhnout v roce 2018 návratnosti vlastního hmotného kapitálu (ROTE) nad 12 % (na základě průměrného hmotného kapitálu v roce 2018). Podkladovými předpoklady jsou rostoucí příjmy (předpokládá se 5 %+ čistý nárůst úvěrů a zvyšování úrokových sazeb v České republice a v Rumunsku), shodné výdaje a náklady na rizika, které budou stále na historicky nejnižší úrovni.

Rizika posouzení. Vliv neočekávaného vývoje úrokových sazeb; politická či regulatorní opatření směřující proti bankám a rovněž geopolitická a globální hospodářská rizika.

hlavní finanční údaje

Výkaz zisků a ztrát            
v mil. EUR Q3 17 Q2 18 Q3 18   1-9 17 1-9 18
Čistý úrokový výnos 1 086,3 1 131,2 1 158,2   3 229,3 3 372,0
Čistý výnos z poplatků a provizí 451,0 480,7 471,4   1 361,9 1 430,7
Čistý zisk z obchodních operací 36,5 0,6 -62,2   139,3 -50,4
Provozní výnosy 1 644,2 1 719,0 1 722,1   4 936,9 5 096,2
Provozní náklady -1 010,1 -1 011,5 -1 025,8   -3 013,6 -3 102,3
Provozní zisk 634,1 707,5 696,3   1 923,4 1 993,9
Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv 32,9 18,9 28,9   -71,5 102,2
Provozní zisk po zohlednění rezerv 667,0 726,3 725,2   1 851,9 2 096,1
Ostatní provozní zisk -86,8 -76,6 -32,4   -296,6 -237,0
Poplatky z bankovní činnosti -22,7 -24,7 -24,8   -82,1 -88,1
Zisk z pokračující činnosti před zdaněním 608,5 654,0 694,3   1 626,1 1 869,0
Daň z příjmu -142,0 -120,4 -120,0   -365,9 -355,0
Čistý zisk za období 466,5 533,6 574,2   1 260,2 1 514,0
Čistý zisk náležející nekontrolním podílům 103,5 95,4 120,3   272,6 285,8
Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti 363,0 438,2 454,0   987,6 1 228,3
             
Výnos na akcii 0,85 0,94 1,06   2,26 2,79
Návratnost kapitálu 11,7 % 12,8 % 14,4 %   10,5 % 12,5 %
Čistá úroková marže (z průměrných úročených aktiv) 2,39 % 2,32 % 2,27 %   2,39 % 2,29 %
Poměr nákladů k výnosům 61,4 % 58,8 % 59,6 %   61,0 % 60,9 %
Poměr rezerv (z průměrných hrubých klientských úvěrů) -0,09 % -0,02 % -0,02 %   0,07 % -0,09 %
Sazba daně 23,3 % 18,4 % 17,3 %   22,5 % 19,0 %
             
Rozvaha            
v mil. EUR Září 17 Červen 18 Září 18   Pros. 17 Září 18
Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank 22 104 16 888 15 237   21 796 15 237
Finanční aktiva k obchodování 43 539 43 899 44 333   42 752 44 333
Úvěry a jiné pohledávky za bankami 10 358 17 149 19 972   9 126 19 972
Úvěry a jiné pohledávky za klienty 138 005 144 730 148 311   139 532 148 311
Nehmotný majetek 1 474 1 507 1 483   1 524 1 483
Ostatní aktiva 6 234 5 705 5 491   5 929 5 491
Aktiva celkem 221 715 229 878 234 827   220 659 234 827
             
Finanční závazky k obchodování 3 551 3 070 2 865   3 423 2 865
Vklady bank 19 226 17 867 19 086   16 349 19 086
Vklady klientů 148 363 156 831 159 828   150 969 159 828
Emitované dluhové cenné papíry 25 661 28 474 28 249   25 095 28 249
Ostatní závazky 6 945 5 928 6 403   6 535 6 403
Vlastní kapitál celkem 17 969 17 708 18 396   18 288 18 396
Závazky a vlastní kapitál celkem 221 715 229 878 234 827   220 659 234 827
             
Poměr úvěrů ke vkladům 93,0 % 92,3 % 92,8 %   92,4 % 92,8 %
Podíl rizikových úvěrů 4,3 % 3,6 % 3,5 %   4,0 % 3,5 %
Krytí NPL (bez zajištění) 69,5 % 72,0 % 70,7 %   68,8 % 70,7 %
Poměr CET 1 (s postupným  zaváděním) 12,8 % 12,6 % 12,5 %   13,4 % 12,5 %

Tisková zpráva: Erste Group

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.