CZK/€ 24.740 -0,75%

CZK/$ 23.825 -0,54%

CZK/£ 29.064 -0,56%

CZK/CHF 23.823 -0,84%

30. 04. 2012

0 komentářů

Subjekty:

Česká spořitelna zvýšila za 1. čtvrtletí 2012 konsolidovaný čistý zisk (IFRS)

 


 

I v prvním čtvrtletí jsme sklízeli plody našeho dlouhodobého úsilí poskytovat co nejužitečnější řešení klientům všech zákaznických segmentů. Jejich vysoká spokojenost s našimi službami nám umožnila růst velmi dynamicky v oblasti korporátního financování díky špičkovému firemnímu poradenství a nabídce komplexních řešení, a dále v oblasti podpory bydlení, jak je vidět z vynikajících výsledků v hypotečním úvěrování,“ řekl Pavel Kysilka, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny. „I když česká ekonomika má podobně zdravé parametry jako v době svého rekordního růstu v letech 2005 – 2007, stagnuje nyní v důsledku obav domácností i firem z dopadu vleklých a polovičatě řešených problémů eurozóny. O to více si vážíme vysoké důvěry našich klientů a poctivé práce našich zaměstnanců. To vše se promítlo i do získání ocenění Nejbezpečnější banka střední a východní Evropy udíleném odborníky a pořádaném americkým časopisem Global Finance,“ dodal Pavel Kysilka.

Hlavní body z výsledků za 1. čtvrtletí roku 2012

Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2012, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2011, pokud není uvedeno jinak:

 • Provozní zisk vzrostl o 2,8 % na 6,83 mld. Kč, v 1. čtvrtletí 2011 činil 6,64 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním se zvýšil o 18,4 % na 5,59 mld. Kč z 4,72 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos vzrostl o 5,1 % na 7,84 mld. Kč z 7,46 mld. Kč.
 • Všeobecné správní (provozní) náklady se meziročně snížily o 0,6 % na 4,70 mld. Kč z 4,73 mld. Kč.
 • Bilanční suma se meziročně snížila o 2,6 % na 911,51 mld. Kč z 935,63 mld. Kč hlavně poklesem mezibankovních pohledávek a závazků
 • Klientské úvěry vzrostly o 3,3 % na 482,22 mld. Kč z 466,94 mld. Kč.
 • Retailové úvěry (pouze ČS) se zvýšily o 1,1 % na 261,19 mld. Kč z 258,34 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům (vklady) se meziročně snížily o 1,6 % na 691,25 mld. Kč z 702,58 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům vzrostla na 3,98 % z 3,70 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila na 21,6 % z 21,0 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 2,0 % z 1,7 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 40,8 % z 41,6 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 69,8 % z 66,5 %.
 • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) zůstala meziročně stabilní na úrovni 14,0 %

Hlavní ukazatele

Na hospodářské výsledky za první čtvrtletí 2012 měl vliv hlavně růst čistého úrokového výnosu, meziroční pokles tvorby opravných položek na úvěrová rizika a pokles provozních nákladů.

Provozní zisk meziročně rostl o 2,8 % na 6,83 mld. Kč. Ovlivnil jej růst čistého úrokového výnosu a pokles provozních nákladů, negativně se na něm projevilo snížení čistých výnosů z poplatků a provizí a snížení čistého zisku z obchodních operací. Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, se zlepšil z 41,6 % na 40,8 %.

Čistý úrokový výnos se zvýšil o 5,1 % na 7,84 mld. Kč. Rostly úrokové výnosy z dluhopisů díky nárůstu jejich objemu v bilanci banky. Zároveň banka snížila úrokové náklady na vlastní emitované dluhopisy a podřízený dluh. Také se mírně zvýšil čistý úrokový výnos z klientských úvěrových obchodů. Snížil se čistý úrokový výnos z mezibankovních obchodů, a to v souvislosti s poklesem repoobchodů. Nárůst čistého úrokového výnosu se projevil i ve velikosti čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům, která se zvýšila z 3,70 % na 3,98 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí meziročně klesly o 3,6 % na 2,91 mld. Kč, a to zejména kvůli poklesu příjmů
z brokerských a investičních činností v souvislosti s poklesem zájmu o investování do cenných papírů vzhledem
k vývoji na trhu, a také snížením vstupních poplatků. Poklesly rovněž příjmy z platebních transakcí (bez kartových operací) kvůli postupným strukturálním změnám v chování klientů, kteří čím dál častěji využívají internetové bankovnictví a zvýhodněné programy na Osobních účtech. Např. prostřednictvím přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 klienti v prvním čtvrtletí 2012 provedli o 6,5 % transakcí více. Vzrostly příjmy z transakcí platebními kartami díky jejich rostoucímu počtu a objemu. Objem karetních transakcí v síti České spořitelny se meziročně výrazně zvýšil o 32,7 %. Meziročně se zvýšily také příjmy z úvěrových obchodů.

REKLAMA

Čistý zisk z obchodních operací meziročně poklesl o 12,5 % na 0,78 mld. Kč, výrazně se snížily výnosy z devizových obchodů, na druhé straně se zvýšily výnosy z derivátových operací a z operací s cennými papíry.

Meziročně klesly všeobecné provozní náklady o 0,6 % na 4,70 mld. Kč. Rostly personální náklady a klesly ostatní administrativní náklady. Výrazněji pak poklesly odpisy hmotného a nehmotného majetku, především
v oblasti licencí, softwaru a hardwaru.

Díky průběžnému zlepšování kvality jak korporátního, tak i retailového úvěrového portfolia se saldo tvorby rezerv
a opravných položek k úvěrům a pohledávkám výrazně snížilo o 42,7 % na –1,12 mld. Kč

Saldo ostatních provozních výsledků činí –0,42 mld. Kč, což je růst o 27,7 %. Souvisí to s jednorázovým zvýšením příjmů v prvním čtvrtletí roku 2011 v důsledku zařazení společnosti S Morava Leasing do konsolidačního celku. Významnou nákladovou položku představují odvody do Fondu pojištění vkladů.

Výsledek z finančních aktiv (zahrnuje zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a aktiv držených do splatnosti) meziročně klesl o 15,5 % na 0,31 mld. Kč v důsledku jednorázových příjmů z prodeje části investic „venture funds“ v prvním čtvrtletí roku 2011 a v reakci na rozkolísaný vývoj na finančních trzích.

Bilanční suma dosáhla 911,51 mld. Kč, to je pokles o 2,6 % z 935,63 mld. Kč. Meziročně se zvýšil objem portfolií cenných papírů zejména dluhopisů a snížil se objem mezibankovních pohledávek zejména repoobchodů. Na pasivní straně bilance se snížily mezibankovní závazky, vlastní emitované cenné papíry a podřízený dluh. Zvýšil se objem vlastního kapitálu.

Vlastní kapitál dosáhl úrovně 84,90 mld. Kč a vzrostl tak o 14,0 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky růstu nerozděleného zisku. Výrazně se snížil podřízený dluh. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost měřená podle pravidel Basel II v porovnání s loňským obdobím zůstala stabilní na úrovni 14,0 % a stále tak dosahuje vysoké, komfortní úrovně.

Ukazatele obchodní činnosti

Objem celkového portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 3,3 % na 482,22 mld. Kč, zásluhou nárůstu hypotečních úvěrů a vyššího úvěrování podnikatelských subjektů. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) meziročně mírně vzrostlo o 1,1 % na 261,19 mld. Kč. Objem spotřebitelských úvěrů vzhledem k nízké poptávce obyvatel klesl o 7,1 % na 70,62 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypotečních úvěrů fyzickým osobám výrazně vzrostl o 10,0 % na 130,77 mld. Kč, zejména díky nízkým úrokovým sazbám, nízkým cenám nemovitostí a aktivnímu přístupu České spořitelny. Objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů se meziročně zvýšil dokonce o 75 % na 9,8 mld. Kč. Úvěry ze stavebního spoření klesly o 8,1 % na 40,60 mld. Kč. Úvěry korporacím a velkým městům vzrostly o 11,0 % na 179,97 mld. Kč.

Klientské vklady meziročně poklesly o 1,6 % na 691,25 mld. Kč. Vklady občanů vzrostly o 2,5 % na 540,66 mld. Kč. Rostou vklady na spořících účtech stále populárního Šikovného spoření a na stavebním spoření, prémiové vklady, úložky penzijního připojištění a zůstatky na Osobních účtech. Také se mírně zvýšily vklady právnických osob. Poklesly vklady veřejného sektoru.

K 31. březnu 2012 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,43 milionu, což je meziroční nárůst o 6,6 %, počet provedených transakcí vzrostl o 6,5 % na téměř 27 milionů. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,15 miliónu kusů (pokles o 1,3 %), z toho kreditní karty představují 0,38 miliónu kusů. Objem úvěrů poskytnutých fyzickým osobám prostřednictvím kreditních karet k 31. březnu 2012 činil 5,17 mld. Kč, což je pokles o 3,5 %. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se meziročně zvýšil o 32,7 % na 26,11 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 7,7 % na 1 419 kusů.

Důležité události 1. čtvrtletí 2012

 • Česká spořitelna se stala spoluproducentem nového vzdělávacího seriálu „Aby dluhy nebolely“, který od 6. ledna 2012 na ČT2 varuje občany před nerozumným zadlužováním.
 • V lednu oslavila Nadace České spořitelny 10 let od svého založení. Za těchto 10 let věnovala Nadace ČS téměř 150 mil. Kč na veřejně prospěšné aktivity, v roce 2011 podpořila celkem 33 projektů částkou téměř 15 mil. Kč. K dlouhodobým partnerům Nadace ČS patří Charita ČR, Život 90, Palata – Domov pro zrakově postižené, Nadační fond Klausových, SANANIM, Drop In, Podané ruce, Nadace VIA, Nadace Partnerství a Český svaz ochránců přírody. Již několik let nadace také podporuje neziskové a charitativní organizace v regionech prostřednictvím projektů oblastních poboček České spořitelny. Jde o menší projekty, které v regionech jen těžko nalézají podporu a možnosti financování.
 • Od počátku letošního roku slouží zrakově postiženým klientům první bankovní pobočka v České republice se zásadními navigačními pomůckami pro zrakově postižené klienty. V pobočce České spořitelny v Pardubicích na Palackého třídě byl instalován ojedinělý navigační systém v podobě akustického majáku, mapy a kontrastní vodící linie, které výrazným způsobem přispívají k pohodlné orientaci klientů v prostorách pobočky. Díky navigačnímu systému v pobočce mohou zrakově postižení klienti zcela samostatně absolvovat cestu ke svému poradci a nejsou tak závislí na pomoci někoho jiného.
 • Česká spořitelna jako vítěz obchodní soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů podepsala 24. ledna 2012 smlouvu s Ministerstvem práce a sociálních věcí a ke konci června 2012 začne na úřady práce dodávat první karty sociálních systémů, tedy tzv. sKarty.
 • Od února 2012 mohou klienti České spořitelny – majitelé iPhonů spravovat a kontrolovat své finance pomocí mobilu, navíc jako první v České republice mohou zaplatit i složenky. Stačí, když budou mít aktivovanou službu SERVIS 24 Internetbanking a zdarma si stáhnou aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka prostřednictvím App Store. Ve 2. čtvrtletí 2012 přijde Česká spořitelna ještě s další aplikací pro iPhone 4 a 4S – kartou v mobilu, díky níž klienti zaplatí bezkontaktně mobilem v obchodech. Telefonem bude možné platit všude, kde jsou akceptovány bezkontaktní karty Visa.
 • Česká spořitelna přináší jako první banka na trhu svým klientům za placení Chytrou kartou ČS odměny na účty stavebního spoření. Tuto službu klientům banka nabídla díky velké oblibě podobné služby zaměřené na penzijní připojištění u Penzijního fondu ČS. Klienti díky ní získají při platbě Chytrou kartou ČS za každých 1 000 Kč nákupu v obchodě 10 Kč na svůj účet stavebního spoření u Stavební spořitelny ČS.
 • Česká spořitelna se stala novým generálním partnerem 54. ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Banka festival podporuje již od roku 1992 a do pozice generálního partnera se vrací po osmi letech. Pro všechny klienty, kteří mají platnou platební kartu České spořitelny, připravila banka benefit v podobě 25% slevy z ceny vstupenek.
 • Česká spořitelna je generálním partnerem letošního 67. ročníku festivalu Pražské jaro. Banka podporuje také Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, která je každoročně součástí festivalu a ve které se střetávají mladí umělci do třiceti let ve hře na různé hudební nástroje. Česká spořitelna je generálním partnerem festivalu i soutěže nepřetržitě už od roku 2001 a bude jím i v příštím roce.
 • Hypotéka České spořitelny zvítězila v soutěži Finanční produkt roku 2011 v kategorii hypoték. Finanční produkt roku je nová soutěž, jejímž vyhlašovatelem a hodnotitelem je analytická společnost Scott & Rose.
 • ČS nemovitostní fond spravovaný investiční společností REICO České spořitelny obdržel v prestižní analýze českého investičního trhu ocenění Investice roku 2011 v kategorii Smíšený fond.
 • Česká spořitelna se umístila na prvním místě žebříčku „Navigátor bezpečného úvěru“, který sestavili odborníci z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a společnosti EEIP.
 • Česká spořitelna je podle hodnocení amerického časopisu Global Finance nejbezpečnější bankou regionu střední a východní Evropy. Navázala tím na druhé místo z loňského roku a první místo z roku 2010. Česká spořitelna tak potvrzuje, že patří dlouhodobě mezi nejbezpečnější banky ve střední a východní Evropě. Podkladem pro sestavení žebříčku nejbezpečnějších bank v regionu byly informace ratingových agentur Moody´s, Standard &  Poor´s a Fitch o hodnocení dlouhodobého úvěrového ratingu a bilanční sumy.

Strategické cíle České spořitelny na rok 2012

Do roku 2012 Česká spořitelna vstupuje jako nejlepší banka uplynulého desetiletí s novou strategií, která by jí měla zajistit stabilizovaný a dlouhodobě udržitelný rozvoj i v dalších letech.

REKLAMA

V souladu s hlavními strategickými cíli by se Česká spořitelna měla do konce roku 2014 stát vedoucí bankou v šesti hlavních segmentech (drobní klienti, movití klienti, nejbonitnější klienti, veřejný a neziskový sektor, malé a střední firmy, velké národní firmy) a jednou z klíčových bank v dalších dvou segmentech (podnikatelé a malé firmy a velké nadnárodní firmy).

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát České spořitelny k 31.3.2012 podle IFRS (mil. Kč)

k 31.3.2012

k 31.3.2011

Meziroční změna

Čistý úrokový výnos

7 835

7 457

5,1 %

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám

-1 118

–1 950

–42,7 %

REKLAMA

Čisté příjmy z poplatků a provizí

2 910

3 019

–3,6 %

Čistý zisk z obchodních operací

781

893

–12,5 %

Všeobecné správní náklady

-4 698

–4 725

–0,6 %

Ostatní provozní výsledky

-423

–332

27,4 %

Výnosy z finančních aktiv

306

362

–15,5 %

Zisk před zdaněním

5 593

4 724

18,4 %

Daň z příjmů

-1 172

–915

28,1 %

Zisk po zdanění a před nekontrolními podíly

4 421

3 809

16,1 %

Čistý zisk  za účetní období náležející

 

 

 

          Akcionářům mateřské společnosti

4 456

3 803

17,2 %

          Nekontrolní podíly

-35

6

n/a

Provozní zisk celkem

6 828

6 644

2,8 %

 

Konsolidovaná bilance aktiv a pasiv České spořitelny k 31.3.2012 podle IFRS (mil. Kč)

31.3.2012

31.3.2011

Meziroční změna

31.12.2011

Změna od začátku roku

Aktiva

 

 

 

 

 

Pokladní hotovost, vklady u ČNB

24 439

27 160

–10,0 %

31 936

–23,5 %

Pohledávky za bankami

81 099

186 073

–56,4 %

77 433

4,7 %

Pohledávky za klienty

482 224

466 943

3,3 %

483 541

–0,3 %

Rezervy a opravné položky k úvěrům

-18 618

–20 777

–10,4 %

–17 976

3,6 %

Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

17 491

13 730

27,4 %

20 500

–14,7 %

Aktiva určená k obchodování

32 229

24 600

31,0 %

32 117

0,3 %

Finanční aktiva v reálné hodnotě

11 203

13 446

–16,7 %

11 728

–4,5 %

Realizovatelná finanční aktiva

46 317

20 948

121,1 %

36 076

28,4 %

Finanční aktiva držená do splatnosti

190 979

158 393

20,6 %

175 037

9,1 %

Ostatní aktiva

44 142

45 115

–2,2 %

42 206

4,6 %

Aktiva celkem

911 505

935 631

–2,6 %

892 598

2,1 %

Pasiva

 

 

 

 

 

Závazky k bankám

50 477

64 891

–22,2 %

52 862

–4,5 %

Závazky ke klientům

691 246

702 580

–1,6 %

672 280

2,8 %

Emitované dluhopisy

44 784

49 854

–10,2 %

45 602

–1,8 %

Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

16 788

12 319

36,3 %

21 984

–23,6 %

Pasiva určená k obchodování

1

596

–99,8 %

5

–80,0 %

Ostatní pasiva

20 897

19 431

7,5 %

17 509

19,4 %

Podřízený dluh

2 424

11 206

–78,4 %

2 520

–3,8 %

Menšinové podíly

-11

268

n/a

26

n/a

Vlastní kapitál

84 899

74 486

14,0 %

79 810

6,4 %

Pasiva celkem

911 505

935 631

–2,6 %

892 598

2,1 %

 

Vybrané konsolidované poměrové ukazatele

k 31.3.2012

k 31.3.2011

ROE

21,6 %

21,0 %

ROA

2,0 %

1,7 %

Cost/income

40,8 %

41,6 %

Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům

3,98 %

3,70 %

Neúrokové výnosy / provozní výnosy

32,0 %

34,4 %

Pohledávky za klienty / závazky ke klientům

69,8 %

66,5 %

Kapitálová přiměřenost (BASEL II)

14,0 %                             

14,0 %

 

Vybrané údaje z obchodní činnosti

k 31.3.2012

k 31.3.2011

Meziroční změna

Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny ČS 

10 655

10 333

3,1 %

Celkový počet klientů

5 184 741

5 235 348

–1,0 %

Počet sporožirových účtů

2 773 452

2 790 127

–0,6 %

     z toho Osobních účtů

2 269 863

2 167 928

4,7 %

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví Servis 24 a Business 24

1 429 848

1 341 199

6,6 %

Počet karet

3 153 582

3 194 708

–1,3 %

     z toho kreditních

378 000

414 079

–8,7 %

Počet bankomatů

1 419

1 317

7,7 %

Počet poboček České spořitelny

654

670

–2,4 %

 

Čistý zisk po zdanění vybraných dceřiných společností České spořitelny (neauditováno, podle IFRS; v mil. Kč)

31.3.2012

31.3.2011

Meziroční změna

Brokerjet České spořitelny

-2

2

 n/a

Factoring České spořitelny

12

14

–14,3 %

Penzijní fond České spořitelny

165

194

–14,9 %

S Autoleasing

20

11

81,8 %

Stavební spořitelna České spořitelny

198

288

–31,3 %

 

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.