Středa 21. října. Svátek má Brigita.

Česká spořitelna: Stabilizace provozního zisku a stále rostoucí poptávka po úvěrech, čistý zisk poklesl o 4,9 % na 4,00 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2014 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 4,00 mld. Kč. Meziročně tak poklesl o 4,9 % ze 4,20 mld. Kč. Provozní zisk zůstal stabilní na úrovni 5,80 mld. Kč, v 1. čtvrtletí 2013 činil 5,78 mld. Kč.

„Návrat důvěry domácností i firem spolu s jejich dobrou finanční kondicí pomáhají pokračujícímu růstu české ekonomiky. Ten je podpořen i historicky nejnižšími úrokovými sazbami a cenami finančních služeb obecně, a to díky nízké inflaci a ostré konkurenci na bankovním trhu. Náš dobrý provozní výsledek podpořila oživená poptávka domácností po spotřebitelských úvěrech, kde jsme zaznamenali téměř 30% nárůst, a také stále rostoucí zájem o hypotéky a firemní financování. Vstup do Evropské unie před deseti lety přinesl české ekonomice řadu zásadních benefitů, které oceňuje zejména náš exportně orientovaný průmysl, ale nejen ten. Jsme rádi, že jsme se na trhu stali uznávanou jedničkou v oblasti evropského poradenství a služeb, které jsou pevnou součásti naší komplexní nabídky pro firemní a veřejný sektor pod značkou Erste Corporate Banking,“ uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva České spořitelny.

„Nesmírně si vážíme ocenění Nejvstřícnější banka – Handicap Friendly za rok 2013, které udělují naši handicapovaní spoluobčané. Naší ambicí je být vstřícnou a vnímavou bankou pro všechny klienty a zájemce o práci u nás. Nejen za toto ocenění, ale za celkově výbornou práci v celém prvním čtvrtletí patří nejvyšší uznání všem mým kolegyním a kolegům,“ dodal Pavel Kysilka.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2014*

Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2014, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2013, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý zisk klesl o 4,9 % na 4,00 mld. Kč ze 4,20 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním se snížil o 4,6 % na 5,00 mld. Kč z 5,24 mld. Kč.
 • Provozní zisk zůstal stabilní na úrovni 5,80 mld. Kč, v 1. čtvrtletí 2013 činil 5,78 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos poklesl o 2,9 % na 6,71 mld. Kč z 6,91 mld. Kč.
 • Provozní náklady se snížily o 4,6 % na 4,52 mld. Kč ze 4,74 mld. Kč.
 • Bilanční suma se snížila o 6,7 % na 913,94 mld. Kč z 979,60 mld. Kč, vlivem dekonsolidace Transformovaného fondu
 • Čisté klientské úvěry se zvýšily o 3,3 % na 491,42 mld. Kč ze 475,76 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům (v reálné a naběhlé hodnotě) se snížily o 3,2 % na 678,54 mld. Kč ze 700,68 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům mírně vzrostla na 3,56 % z 3,55 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 15,5 % z 17,6 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) činila 1,7 %, stejně jako v 1. čtvrtletí 2013.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 43,8 % ze 45,0 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 72,4 % z 67,9 %.
 • Kapitálová přiměřenost skupiny dosáhla k 31. březnu 2014 18,6 % (požadavek regulátora je 8,0 %).

HLAVNÍ UKAZATELE

Zvolna se zlepšující ekonomická situace v České republice se odrazila na zvýšeném úvěrování domácností
i podnikatelských subjektů a v kombinaci s důsledným řízením nákladů i na stabilizaci provozního zisku a vylepšení ukazatele poměru nákladů a výnosů, Cost/Income Ratio, na 43,8 % ze 45,0 %.

Přestože se objem úvěrových obchodů zvyšuje, tak se prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb projevilo ve snížení čistého úrokového výnosu o 2,9 % na 6,71 mld. Kč. Vývoj čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům, která se mírně zvýšila na 3,56 %, však naznačuje možné ustálení čistého úrokového výnosu.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně klesl o 5,0 % na 2,79 mld. Kč. Meziroční pokles je ovlivněn tím, že klienti využívají internetové bankovnictví, zvýhodněné programy a produkty, a také zvýšenými náklady na karetní transakce. Podařilo se naopak zvýšit objem poplatků a provizí z operací s cennými papíry, zejména díky zvýšeným investicím klientů do investičních fondů. Rovněž se zvýšily provize z pojišťovacích obchodů.

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou meziročně vzrostl o 28,9 % na 0,59 mld. Kč, zlepšily se zejména výnosy z aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
a z obchodování s cennými papíry. Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí se vyvíjejí stabilně na úrovni 0,22 mld. Kč.

Provozní náklady se meziročně snížily o 4,6 % na 4,52 mld. Kč zásluhou konzistentního řízení nákladů s důrazem na jejich efektivnost. Meziročně se podařilo zejména snížit personální náklady a náklady na kancelářské prostory a na spotřebu materiálu. Nově provozní náklady zahrnují také příspěvek do Fondu pojištění vkladů v objemu 239 mil. Kč
(v 1. čtvrtletí 2013 činil 235 mil. Kč).

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů dosáhl výše 0,12 mld. Kč, meziročně se snížil zejména důsledkem vyšších realizovaných zisků z cenných papírů držených do splatnosti v 1. čtvrtletí 2013.

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) meziročně vzrostly o 3,8 % na 0,98 mld. Kč.

Saldo ostatního provozního výsledku se meziročně snížilo a činí 0,06 mld. Kč. Na ostatním provozním výsledku se podílí řada faktorů, jako např. zisky a ztráty z přecenění a prodeje investičního majetku, tvorba a rozpuštění rezerv, výplata vkladů z anonymních vkladních knížek apod.

Bilanční suma dosáhla výše 913,94 mld. Kč, což je pokles o 6,7 %. Pokles byl způsoben zejména dekonsolidací Transformovaného fondu ČSPS v objemu 44,64 mld. Kč. Bez tohoto vlivu by se bilanční suma snížila pouze o 2,2 %. Meziročně také došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů, vklady u ČNB a portfolio realizovatelných finančních aktiv. Snížil se objem mezibankovních pohledávek, zejména repo obchodů a portfolia finančních aktiv k obchodování a držených do splatnosti. Na pasivní straně bilance se snížily závazky ke klientům vzhledem k poklesu přijatých úvěrů v repo obchodech a objem vlastních emitovaných cenných papírů.

Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 104,60 mld. Kč, tedy narostl o 7,6 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky nárůstu nerozděleného zisku. Kapitálová přiměřenost skupiny k 31. březnu 2014 dosáhla 18,6 %.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Hrubý objem portfolia klientských úvěrů skupiny se meziročně zvýšil o 3,2 % na 510,23 mld. Kč, zásluhou nárůstu hypotečních úvěrů a vyššího úvěrování malých a středně velkých podniků. Hrubé portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) meziročně vzrostlo o 4,8 % na 276,45 mld. Kč. Výrazně se opět zvýšil hrubý objem hypotečních úvěrů, a to o 10,8 % na 157,01 mld. Kč. Zásluhu na tomto nárůstu má zejména atraktivní nabídka České spořitelny, výrazně nízké úrokové sazby a nízké ceny nemovitostí. Objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů se meziročně zvýšil o 3,0 % na 7,8 mld. Kč. Na straně druhé ještě pokračuje pokles spotřebitelského financování, hrubý objem portfolia spotřebitelských úvěrů se snížil o 3,5 % na 69,99 mld. Kč, ovšem objem nově poskytnutých úvěrů vzrostl
o 28 % na 6,1 mld. Kč. Hrubé úvěry korporacím (pouze ČS) meziročně vzrostly o 3,5 % a dosáhly úrovně 199,63 mld. Kč, přičemž nejvyšší nárůst o 6,2% na 129,60 mld. Kč zaznamenaly úvěry malým a středně velkým podnikům (SME).

Závazky ke klientům (v reálné a naběhlé hodnotě) poklesly o 3,2 % na 678,54 mld. Kč. Důvodem poklesu byl vysoký objem přijatých úvěrů v rámci repo operací s klienty veřejného sektoru v 1. čtvrtletí 2013 (pokles o téměř 20 mld. Kč). Vklady občanů se mírně snížily o 0,9 % na 493,87 mld. Kč. Rostou vklady na Osobních a Spořicích účtech, snížil se objem termínovaných vkladů. Vklady klientů podnikatelského sektoru vzrostly o 4,9 % na 111,54 mld. Kč.

K 31. březnu 2014 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,63 milionu, což je meziroční nárůst o 9,1 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,24 miliónu kusů (nárůst o 1,2 %), z toho kreditní karty představují 0,31 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se meziročně zvýšil o 10,8 % na 25,12 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 4,2 % na 1 543 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 1. ČTVRLETÍ 2014

 • Česká spořitelna se stala Nejvstřícnější bankou – Handicap Friendly za celý rok 2013. Cena byla udělena na základě hodnocení osob se zdravotním postižením pod záštitou Národní rady osob se zdravotním postižením. Česká spořitelna v průběhu roku 2013 zvítězila ve všech čtvrtletních hodnoceních. Vstřícnému přístupu k lidem se zdravotním handicapem se Česká spořitelna věnuje dlouhodobě a systematicky. Spolupracuje s několika organizacemi, které se zabývají podporou této specifické skupiny spoluobčanů. Cílem České spořitelny je být bankou pro všechny. Proto se snaží vycházet vstříc i lidem s handicapem.
 • V lednu spustila Česká spořitelna na svém facebookovém profilu ojedinělou akci: pokud se pomocí speciální aplikace přihlásí více než 250 zájemců, všichni za svou aktivitu získají výhodnou úrokovou sazbu 2,69 %. Stanovená hranice 250 zúčastněných byla pokořena už za 10 dní od startu akce. Akce byla určena především klientům, kteří preferují řešit své bankovní záležitosti online. Česká spořitelna má na Facebooku  více než 36 tisíc fanoušků a je tak jedničkou v sociálních sítích mezi českými bankami.
 • Česká spořitelna vyplácí od pondělí 27. ledna 2014 náhrady z Fondu pojištění vkladů klientům Metropolitního spořitelního družstva (MSD) v likvidaci. Od tohoto dne po dobu 3 let, tedy až do 27. ledna 2017, si klienti MSD mohou vyzvednout své vklady v pobočkách České spořitelny.
 • Konsorcium bank, koordinované tandemem Česká spořitelna a ČSOB, poskytlo společnosti Pražská plynárenská Holding, a.s. (PPH) ovládané Hlavním městem Praha, bankovní financování ve výši 4,1 mld. Kč na nákup necelých 50 % akcií společnosti Pražská plynárenská, a.s. od skupiny E.ON. Česká spořitelna se také angažovala jako poradce pro fúze a akvizice Hlavního města Prahy při získávání 49% podílu v PPH.
 • Podle výsledků průzkumu TOP zaměstnavatel 2013/2014 získala Česká spořitelna 1. místo v oboru bankovnictví a pojišťovnictví a obhájila tak stejné umístění z loňského roku. Projekt TOP zaměstnavatelé realizuje Česká studentská unie (ČeSU). Průzkumu se účastní studenti českých vysokých škol a univerzit. Projekt je realizován ve spolupráci s univerzitami, studentskými organizacemi a firemními partnery. Do tohoto kola průzkumu se zapojilo přes 8 tisíc vysokoškoláků.
 • Česká spořitelna umožňuje od března svým klientům jako jediná banka na českém trhu platit složenky
  a faktury pomocí QR kódů v bankomatech (tzv. QR Platba).
  Po platbomatech a aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka tak Česká spořitelna nabízí další způsob, jak snadno a rychle hradit pravidelné platby. Klienti se nemusejí zdržovat s opisováním všech platebních údajů z faktury, jednoduše načtou QR kód v bankomatu a daná faktura se automaticky převede na platební příkaz, který jen stačí zkontrolovat a potvrdit.
 • V rámci vzdělávací Akademie sociálního podnikání ČS spouští Česká spořitelna spolu s Nadací VIA komplexní program Akcelerátor, který je určen pro manažery sociálních podniků a neziskových organizací. Na účastníky čeká náročná, ale velmi přínosná agenda. Kromě souboru workshopů, seminářů
  a osobních konzultací musí rozpracovat podrobný podnikatelský plán a naučit se pro něj získat potenciálního investora. Nejlepší podnikatelský plán získá finanční příspěvek na rozvoj svého projektu.
 • V rámci oslav svého 20. výročí připravila Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) pro klienty, kteří si
  v období od 10. března do konce července 2014 zřídí Úvěr od Buřinky, soutěž o 20 luxusních víkendů na zámku Mcely. Bude se hrát celkem pět měsíců a každý měsíc budou vybráni čtyři výherci, kteří stráví víkend snů pro dva v hodnotě bezmála 30 tisíc Kč. Soutěž je součástí marketingové podpory k novému Úvěru od Buřinky.
 • Akciové prémiové vklady České spořitelny se u konzervativních klientů těší velké oblibě a přinášejí jim také zajímavý výnos. Ty, které končily v lednu a únoru 2014, přinesly klientům zhodnocení až 3,5 % ročně.
 • Česká spořitelna uzavřela exportní odběratelský úvěr s izraelským výrobcem ocelových výstužových tyčí v celkovém objemu 27,9 mil. eur za účelem financování dodávky MI.DA billet caster a válcovny výstužových tyčí. Obchod představuje první přímý odběratelský úvěr pro izraelskou společnost.
 • Česká spořitelna poskytla exportní odběratelský úvěr státem vlastněné společnosti z Ázerbájdžánu v celkové výši 46,6 mil. eur na financování infrastrukturního projektu.
 • Na konci března otevřela Česká spořitelna nové prostory pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking v Praze a v Liberci. Pražská pobočka se nachází v luxusní vile v Dejvicích a nabízí komplexní služby privátního bankovnictví pro klienty ERSTE Premier a Erste Private banking. Liberecké centrum privátního bankovnictví se nachází přímo v historické budově České spořitelny v centru města. V České republice má banka i s těmito prostory celkem 17 center určených pro obsluhu privátních klientů a disponuje tak nejširší sítí nadstandardních poboček určených pro bonitní klienty na trhu.
 • Nejlepší penzijní společností v České republice je podle odborné poroty mezinárodního magazínu World Finance Česká spořitelna – penzijní společnost. ČS Penzijní společnost spravuje největší účastnický fond na trhu a podle počtu účastníků doplňkového penzijního spoření III. pilíře je největší penzijní společností na trhu. Noví klienti oceňují především nabídku unikátní služby Garance pro zajištění návratnosti jejich vkladů a možnost náhledu i změny jejich smluv přes aplikaci internetového bankovnictví SERVIS 24.
 • Grantika České spořitelny nově vystupuje pod obchodním jménem a značkou Erste Grantika Advisory. Tímto krokem se společnost stane pevnou součástí rodiny silných mezinárodních značek korporátního bankovnictví Finanční skupiny České spořitelny – Erste Corporate Banking. Erste Grantika Advisory je renomovaná poradenská společnost a je prvním poradcem, který umí pro klienta zabezpečit vše, co je nutné
  k jeho dalšímu úspěšnému podnikání. Poskytuje všechny potřebné finanční a strategické poradenské služby, a to ve všech krajských městech České republiky.
 • EU Office České spořitelny v souvislosti se startem nového programového období 2014–2020 v EU aktuálně připravuje další speciální „EU program“, který spojuje komplexní poradenské a finanční služby nezbytné pro realizaci projektů kofinancovaných z evropských fondů. Česká republika má z EU fondů do roku 2020 alokováno 22 miliard eur. V souvislosti s 10. výročím vstupu ČR do Evropské unie připravuje EU Office ČS unikátní ekonomický report, který hodnotí ekonomicko-sociální dopady členství zemí Visegrádské čtyřky v EU. Podle jeho závěrů vstup do EU vedl ke zrychlení hospodářského růstu zemí V4 v průměru
  o 1 procentní bod ročně.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2014

Úspěšná realizace stanovených strategických cílů pro rok 2013 zajistila stabilizovaný vývoj České spořitelny a přispěla k získání celé řady prestižních ocenění od klientů, laické veřejnosti i specializovaných institucí. Česká spořitelna chce být v souladu s aktualizovanou strategií bankou pro svoje klienty, která si udržuje jejich vysokou loajalitu a tím dosahuje finančních výsledků nad průměrem trhu. Jako hlavní banka by měla zaujmout první místo v oblasti retailových klientů a druhé místo u klientů korporátních, přičemž z hlediska klientské loajality by měla dosáhnout vedoucí místo ve všech klientských segmentech. 

Pro zajištění těchto cílů bude Česká spořitelna sledovat tyto hlavní priority:

 • orientace na zákazníka,
 • strategické řízení nákladů,
 • angažovanost zaměstnanců,
 • zjednodušování procesů a produktů a
 • soulad s požadavky regulace při optimalizaci vynaložených nákladů a investic.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty České spořitelny podle IFRS (mil. Kč)

k 31.3.2014

k 31.3.2013

Meziroční změna

Čistý úrokový výnos

6 710

6 912

–2,9 %

Čistý výnos z poplatků a provizí

2 787

2 933

–5,0 %

Výnosy z dividend

10

0

n/a

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou

589

457

28,9 %

Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem

220

221

–0,5 %

Náklady na zaměstnance

-2 130

–2 372

–10,2 %

Ostatní správní náklady

-1 819

–1 788

1,7 %

Odpisy majetku

-570

–579

–1,6 %

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

116

167

–30,5 %

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

-976

–940

3,8 %

Ostatní provozní výsledek

64

231

–72,3 %

Zisk před zdaněním z pokračujících činností

5 001

5 242

–4,6 %

Daň z příjmu

-993

–1 038

–4,3 %

Zisk po zdanění z pokračujících činností

4 008

4 204

–4,7 %

Čistý zisk za účetní období

 

 

 

     náležející nekontrolním podílům

-8

0

 n/a

     náležející vlastníkům mateřské společnosti

4 000

4 204

–4,9 %

Povozní výnosy

10 316

10 523

–2,0 %

Provozní náklady

-4 519

–4 739

–4,6 %

Provozní zisk

5 797

5 784

0,2 %

Konsolidovaný výkaz o finanční situaci České spořitelny podle IFRS (mil. Kč)

31.3.2014

31.3.2013

Meziroční změna

31.12.2013

Změna od začátku roku

Aktiva

 

 

 

 

 

Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank

73 943

27 470

>100 %

77 581

–4,7 %

Finanční aktiva k obchodování

41 558

73 996

–43,8 %

47 718

–12,9 %

     Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

21 682

24 819

–12,6 %

21 168

2,4 %

     Ostatní finanční aktiva k obchodování

19 876

49 177

–59,6 %

26 550

–25,1 %

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

4 204

7 066

–40,5 %

4 223

–0,4 %

Realizovatelná finanční aktiva

65 541

44 730

46,5 %

82 295

–20,4 %

Finanční aktiva držená do splatnosti

142 300

183 540

–22,5 %

154 720

–8,0 %

Úvěry a jiné pohledávky za bankami

57 045

75 296

–24,2 %

75 348

–24,3 %

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

491 418

475 755

3,3 %

489 194

0,5 %

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

894

1 047

–14,6 %

945

–5,4 %

Hmotný majetek

13 909

14 387

–3,3 %

14 166

–1,8 %

Investice do nemovitostí

8 318

9 479

–12,2 %

8 330

–0,1 %

Nehmotný majetek

3 196

3 054

4,6 %

3 333

–4,1 %

Účasti v přidružených společnostech a společně řízených podnicích

0

113

–100,0 %

0

 

Pohledávky ze splatné daně

132

175

–24,6 %

102

29,4 %

Pohledávky z odložené daně

151

122

23,8 %

126

19,8 %

Ostatní aktiva

11 329

63 367

–82,1 %

10 642

6,5 %

Aktiva celkem

913 938

979 597

–6,7 %

968 723

–5,7 %

Závazky a vlastní kapitál

 

 

 

 

 

Finanční závazky k obchodování

24 708

26 132

–5,4 %

24 024

2,8 %

     Deriváty se zápornou reálnou hodnotou

24 708

26 125

–5,4 %

24 024

2,8 %

     Ostatní finanční závazky k obchodování

0

7

–100,0 %

0

 n/a

Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů

13 971

17 073

–18,2 %

14 434

–3,2 %

     Závazky ke klientům

12 317

15 233

–19,1 %

12 615

–2,4 %

     Emitované dluhopisy

1 654

1 840

–10,1 %

1 818

–9,0 %

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

754 531

775 584

–2,7 %

815 659

–7,5 %

     Závazky k bankám

62 107

54 502

14,0 %

73 036

–15,0 %

     Závazky ke klientům

666 221

685 443

–2,8 %

713 977

–6,7 %

     Emitované dluhopisy

26 203

35 639

–26,5 %

28 646

–8,5 %

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

507

230

>100 %

422

20,1 %

Rezervy

2 472

2 654

–6,9 %

2 594

–4,7 %

Závazky ze splatné daně

494

293

68,6 %

414

19,3 %

Závazky z odložené daně

241

269

–10,4 %

100

>100 %

Ostatní závazky

12 089

60 009

–79,9 %

10 098

18,7 %

Vlastní kapitál celkem

104 925

97 353

7,8 %

100 978

3,9 %

Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům

324

104

>100 %

316

2,5 %

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

104 601

97 249

7,6 %

100 662

3,9 %

Závazky a vlastní kapitál celkem

913 938

979 597

–6,7 %

968 723

 

Vybrané konsolidované poměrové ukazatele

k 31.3.2014

k 31.3.2013

ROE

15,5 %

17,6 %

ROA

1,7 %

1,7 %

Cost/income

43,8 %

45,0 %

Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům

3,56 %

3,55 %

Pohledávky za klienty / závazky ke klientům

72,4 %

67,9 %

Vybrané údaje z obchodní činnosti

k 31.3.2014

k 31.3.2013

Meziroční změna

Počet zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny (k datu)

10 425

11 051

–5,7 %

Celkový počet klientů

5 244 595

5 311 892

–1,3 %

Počet sporožirových účtů

3 082 777

3 086 756

–0,1 %

     z toho Osobní účet/Osobní konto

2 393 380

2 303 001

3,9 %

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a Business 24

1 631 782

1 495 623

9,1 %

Počet karet

3 235 902

3 196 625

1,2 %

     z toho kreditních

310 849

345 784

–10,1 %

Počet bankomatů

1 543

1 481

4,2 %

Počet poboček České spořitelny

643

659

–2,4 %

Čistý zisk po zdanění vybraných dceřiných společností České spořitelny (neauditováno, podle IFRS; v mil. Kč)

31.3.2014

31.3.2013

Meziroční změna

Brokerjet České spořitelny

0

–4

n/a

Erste Leasing

11

5

>100,0 %

Factoring České spořitelny

23

18

27,8 %

S Autoleasing

26

24

8,3 %

Stavební spořitelna České spořitelny

147

161

–8,7 %*Z konsolidovaného celku České spořitelny byl k 1. lednu 2014 dekonsolidován Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. („Transformovaný fond ČSPS“) zahrnující prostředky penzijního připojištění se státním příspěvkem ve III. pilíři. Správu Transformovaného fondu ČSPS nadále vykonává Finanční skupina ČS prostřednictvím České spořitelny – penzijní společnosti, a.s.

*Česká spořitelna změnila v souladu s Erste Group strukturu výkazu zisku a ztráty a rozvahy jako důsledek harmonizace s finančním výkaznictvím na základě požadavků EBA pro finanční vykazování (historická data čistého zisku, kapitálu nebo celkové rozvahy nejsou změnou ovlivněny).

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.