Pátek 23. dubna. Svátek má Vojtěch.

Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2014 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,23 mld. Kč. Meziročně tak poklesl o 2,2 % z 11,48 mld. Kč. Provozní zisk zůstal stabilní na úrovni 16,99 mld. Kč, za tři čtvrtletí 2013 činil 17,10 mld. Kč. Důležitým ukazatelem je pokračující meziroční růst úvěrového portfolia o 2,4 % na 510,05 mld. Kč. Rostou ovšem i nové úvěry, např. objem nových spotřebitelských úvěrů meziročně vzrostl o 2,9 % na 18,87 mld. Kč.

„Růst úvěrů na bankovním trhu je rychlejší než růst ekonomiky a my se na podpoře hospodářského oživení významnou měrou podílíme. I přes stále se zvyšující regulatorní požadavky jsme schopni uspokojovat rostoucí poptávku firem i domácností po financování jejich potřeb. V korporátním financování jsme se společně s mateřskou Erste Group podíleli na emisi dluhopisů společnosti NET4GAS, která byla největší podnikovou korunovou emisí dluhopisů posledního desetiletí,“ uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva České spořitelny. 

Růst retailových úvěrů byl tažen zejména silnou poptávkou klientů po hypotékách. Inovativní přístup České spořitelny a nabídku unikátního prodeje hypoték přes Facebook proto přivítaly nejen stovky domácností, ale také odborná porota soutěže FLEMA Media Awards, která banku ocenila prvním místem v kategorii Nejlepší využití digitálních médií. Česká spořitelna ale ve třetím čtvrtletí představila i další zajímavé novinky.

„V srpnu jsme otevřeli v Plzni novou experimentální pobočku a vše, co klienti nejvíce ocení, budeme nabízet v celé pobočkové síti.  Příkladem je spuštění nové služby videobankéř v samoobslužné zóně, kde přes obrazovku klientům pomůže s celou řadou jednoduchých úkonů bankéř z našeho klientského centra. Absolutní novinkou je nabídka osobního bankovnictví pro klienty ze střední příjmové třídy pod značkou BLUE. Děkuji všem svým kolegyním a kolegům za všechno nové, co jsme mohli nabídnout našim klientům,“ dodal Pavel Kysilka.

Kontrola kvality aktiv i zátěžové testy Evropské centrální banky, jejichž výsledky byly zveřejněny 26. října 2014, potvrdily pevné finanční zdraví i silnou kapitálovou pozici mateřské Erste Group.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2014*

Konsolidované, neauditované údaje k 30. září 2014, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. září 2013, pokud není uvedeno jinak: 

 • Provozní zisk zůstal stabilní na úrovni 16,99 mld. Kč, za tři čtvrtletí 2013 činil 17,10 mld. Kč.

 • Zisk před zdaněním se snížil o 2,5 % na 13,95 mld. Kč z 14,31 mld. Kč.

 • Čistý zisk klesl o 2,2% na 11,23 mld. Kč z 11,48 mld. Kč

 • Čistý úrokový výnos poklesl o 2,7 % na 19,95 mld. Kč z 20,51 mld. Kč.

 • Provozní náklady se snížily o 4,2 % na 13,60 mld. Kč z 14,20 mld. Kč.

 • Bilanční suma se snížila o 4,9 % na 897,28 mld. Kč z 943,38 mld. Kč, vlivem dekonsolidace Transformovaného fondu (bez tohoto vlivu by se bilanční suma dokonce mírně zvýšila o 0,3 %).

 • Brutto klientské úvěry  se meziročně zvýšily o 2,4 % na 510,05 mld. Kč ze 497,93 mld. Kč.

 • Závazky ke klientům (vklady) se snížily o 2,6 % na 669,01 mld. Kč z 686,83 mld. Kč.

 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům mírně poklesla na 3,55 % z 3,63 %.

 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 14,5 % z 16,0 %.

 • Výnosnost aktiv (ROA) se zvýšila na 1,7 % z 1,6 %.

 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se zlepšil na 44,5 % z 45,3 %.

 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 73,4 % z 69,8 %.

 • Kapitálová přiměřenost skupiny podle Basel III dosáhla k 30. září 2014 18,1 %, a nadále tak překračuje požadavek regulátora.

HLAVNÍ UKAZATELE

Pozvolna se zlepšující ekonomická situace v České republice se odrazila na zvýšeném úvěrování domácností
i podnikatelských subjektů a v kombinaci s důsledným řízením nákladů i na stabilizaci provozního zisku a zlepšení ukazatele poměru nákladů a výnosů, Cost/Income Ratio, na 44,5 % z 45,3 %. Mírný meziroční pokles čistého zisku je způsoben zejména ostatním provozním výsledkem.

Úrokové sazby jsou aktuálně na českém bankovním trhu i v celé Evropě na historicky nejnižších úrovních, takže ani růst objemu klientských úvěrů nepřevážil další pokles úrokových marží. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se mírně snížila na 3,55 % z 3,63 %, což bylo důsledkem snížení čistého úrokového výnosu o 2,7 % na 19,95 mld. Kč.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně klesl o 2,4 % na 8,25 mld. Kč. Podařilo se zvýšit objem poplatků a provizí z operací s cennými papíry, zejména díky zvýšeným investicím klientů do investičních fondů. Rovněž se zvýšily provize z poskytování služeb správy aktiv a z pojišťovacích obchodů. Celkový meziroční pokles je však ovlivněn klesajícími cenami finančních služeb s tím, jak klienti stále více využívají internetové bankovnictví a zvýhodněné programy a produkty. Rostou také náklady na provize placené z karetních transakcí.

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou meziročně vzrostl o 4,4 % na 1,72 mld. Kč, zlepšily se zejména zisky z obchodních operací s cennými papíry a výsledek z aktiv oceňovaných reálnou hodnotou.

Provozní náklady se meziročně snížily o 4,2 % na 13,60 mld. Kč zásluhou konzistentního řízení nákladů s důrazem na jejich efektivnost. Meziročně se podařilo zejména snížit personální náklady a náklady na kancelářské prostory. Nově provozní náklady zahrnují také příspěvek do Fondu pojištění vkladů v objemu 703 mil. Kč, ke konci září loňského roku činil 696 mil. Kč.

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů dosáhl výše 0,14 mld. Kč, meziročně se zvýšil o téměř dvě třetiny zejména důsledkem vyšších realizovaných zisků z portfolia realizovatelných cenných papírů.

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhly úrovně –2,90 mld. Kč, což odpovídá stejnému období loňského roku.

Saldo ostatního provozního výsledku se meziročně snížilo na –0,29 mld. Kč, a to kvůli řadě faktorů, např. ziskům a ztrátám z přecenění a prodeje investičního majetku, tvorbě a rozpuštění ostatních rezerv, znehodnocení hmotného majetku apod.

Bilanční suma dosáhla výše 897,28 mld. Kč, což je meziroční pokles o 4,9 %. Pokles byl způsoben dekonsolidací Transformovaného fondu ČSPS v objemu 48,60 mld. Kč. Bez tohoto vlivu by se bilanční suma mírně zvýšila o 0,3 %. Meziročně také došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, vklady u ČNB a portfolio realizovatelných finančních aktiv. Snížil se objem mezibankovních pohledávek a portfolia finančních aktiv k obchodování. Na pasivní straně bilance se snížily závazky ke klientům vzhledem k poklesu přijatých úvěrů v repo obchodech a objem vlastních emitovaných cenných papírů. Zvýšil se objem vlastního kapitálu.

Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 103,63 mld. Kč, tedy narostl o 7,1 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil zejména díky nárůstu nerozděleného zisku. Kapitálová přiměřenost skupiny podle Basel III k 30. září 2014 dosáhla 18,1 %.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Brutto objem portfolia klientských úvěrů skupiny se meziročně zvýšil o 2,4 % na 510,05 mld. Kč, zásluhou nárůstu hypotečních úvěrů a vyššího úvěrování velkých podniků. Brutto portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) meziročně vzrostlo o 3,7 % na 281,46 mld. Kč. Výrazně se opět zvýšil brutto objem hypotečních úvěrů fyzickým osobám, a to o 9,0 % na 163,88 mld. Kč. Zásluhu na tomto nárůstu má zejména atraktivní nabídka České spořitelny a výrazně nízké úrokové sazby. Na straně druhé ještě pokračuje pokles spotřebitelského financování, brutto objem portfolia spotřebitelských úvěrů se snížil o 4,4 % na 67,35 mld. Kč, avšak objem nově poskytnutých úvěrů vzrostl o 2,9 % na 18,87 mld. Kč. Brutto úvěry korporacím (pouze ČS) meziročně vzrostly o 1,1 % a dosáhly úrovně 193,73 mld. Kč.

Závazky ke klientům poklesly o 2,6 % na 669,01 mld. Kč. Důvodem poklesu byl vysoký objem přijatých úvěrů v rámci repo operací s klienty veřejného sektoru na konci září 2013 (pokles o více než 21 mld. Kč). Vklady domácností se mírně zvýšily o 0,6 % na 493,72 mld. Kč. Rostou vklady na Osobních účtech a Osobních kontech, populární jsou rovněž spořící produkty, jako např. Spoření ČS.

K 30. září 2014 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,72 milionu, což je meziroční nárůst o 10,8 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,15 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 0,29 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se meziročně zvýšil o 9,7 % na 82,23 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 3,1 % na 1 556 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 3. ČTVRLETÍ 2014

 • Erste Group Bank a Česká spořitelna spolupracovaly na největší podnikové korunové emisi dluhopisů posledního desetiletí – emisi dluhopisů NET4GAS. Společnost NET4GAS, která je provozovatelem české přenosové soustavy zemního plynu, vydala ve třech tranších dluhopisy v eurech a v českých korunách
  v celkovém objemu 710 mil EUR. Erste Group působila jako vedoucí spolumanažer, dokumentační
  a marketingová banka pro emisi 6,5letých dluhopisů společnosti v objemu 7 miliard Kč (největší korunová emise korporátních dluhopisů za poslední desetiletí) a také jako pasivní spolumanažer Eurové části dluhopisové emise. Česká spořitelna se rovněž stala agentem a věřitelem v klubovém bankovním financování v celkovém objemu 400 milionů EUR.

 • Po online a telefonickém objednávání v červenci nově nabídla Česká spořitelna další pohodlný způsob, jak si domluvit schůzku na pobočce. Prostřednictvím mobilní aplikace Lístkomat České spořitelny se klienti, ale i neklienti jednoduše objednají na konkrétní datum a čas, nebo si rovnou “vyzvednou” pořadový lístek
  a jdou do vybrané pobočky. Schůzku přes mobilní aplikaci si mohou lidé domluvit ve 234 pobočkách.

 • Česká spořitelna představila BUSINESS 24 Mobilní banku a jako první banka na trhu přišla se speciální mobilní aplikací pro korporátní klienty, díky které mohou spravovat svůj účet. Aplikace je dostupná zdarma
  v české a anglické verzi a klienti ji mohou využívat na více zařízeních – je optimalizovaná pro chytré telefony
  i tablety s operačním systémem Andriod a iOS.

 • Prostředí nízkých úrokových sazeb umožnilo České spořitelně přijít v srpnu s výhodnou akční nabídkou
  u hypoték. Klientům garantovala rekordní sazbu 2,29 %
  na 5 let, a to až do 90 % hodnoty zastavené nemovitosti. V říjnu pak Česká spořitelna získala v soutěži FLEMA Media Awards ocenění Nejlepší využití digitálních médií za svůj prodej hypoték přes Facebook, který představila jako první banka na českém trhu. Pro podnikatele a OSVČ banka připravila Obratovou hypotéku, k níž stačí doložit příjem na základě obratu
  z daňového přiznání.

 • Nadace České spořitelny ve svém grantovém programu podpořila celkem 22 projektů z 9 různých krajů ČR celkovou částkou 1 milion korun. Česká spořitelna připravila novou interaktivní webovou stránku (www.mapa-csr.cz), kde jsou informace o všech projektech, které společně se svými dvěma nadacemi podporuje.

 • Česká spořitelna otevřela v srpnu experimentální pobočku v Plzni – Lochotíně. Nový typ pobočky má za cíl zlepšit obslužný model klientů, rozšířit samoobslužná zařízení pro rutinní bankovní operace a zlepšit kvalitu poskytovaného poradenství. Nový design je dílem významné české designérky Dominiky Nell Applové, která patří ke špičce současného designu i ve světě. V září pak Česká spořitelna rozšířila do dalších měst službu videobankéř. Za pomoci videobankéře, kterého vidí na obrazovce, vyřídí klient jednorázové platby, nastavení, změnu nebo zrušení trvalé platby a inkasa, změnu kontaktních údajů a další jednoduché operace.

 • Česká spořitelna v srpnu spustila netradiční kampaň na podporu placení kartou. Za každou platbu kartou České spořitelny banka přispěla na čtecí pomůcky a další vybavení pro lidi se zrakovým postižením z Domova Palata. Kampaň trvala až do konce září 2014 a Česká spořitelna přispěla Domovu Palata celkem 1 079 561 Kč.

 • V srpnu se ČS penzijní společnosti podařilo dosáhnout u vyváženého i dynamického účastnického fondu (III. pilíř) hodnoty majetku přesahující 50 mil. Kč. V předstihu tak splnila zákonné požadavky kladené na každou penzijní společnost – do 2 let od získání licence k provozování účastnických fondů nashromáždit do každého z nich (kromě konzervativního) přinejmenším právě zmíněných 50 mil. Kč.

 • ACTHERM spol. s r.o., výrobce tepla a elektřiny a distributor tepla v Chomutově, získal desetiletý klubový úvěr ve výši 550 mil. Kč na refinancování všech svých úvěrů, financování odsíření teplárny, rekonstrukci primárních rozvodů tepla a provozní financování. Česká spořitelna v transakci působí také jako agent a agent pro zajištění.

 • Česka spořitelna od 1. října začala nabízet ve 138 pobočkách a dvou výhradních pobočkách v Praze
  a Brně osobní bankovnictví pod značkou BLUE.
  Značkou BLUE cílí na klienty ze střední příjmové třídy, kteří od banky očekávají široký servis a rozsah služeb osobního bankovnictví ve vysokém standardu. Česká spořitelna chce navázat celoživotní vztah s klientem, a službu BLUE proto vystavěla tak, aby banka mohla efektivně řešit jeho potřeby v každé fázi jeho životního cyklu, od začátku produktivního věku až do penze.

 • 1. října oslavil své první narozeniny věrnostní program iBOD. Během celého října se proto klienti mohli zúčastnit velké narozeninové soutěže a získat dárky v celkové hodnotě 2,5 mil. Kč. V pobočkách České spořitelny pak po celou dobu narozeninových oslav mohli všichni klienti získat speciální dárek v podobě kuponu na 100 ibodů. Věrnostní program iBOD využívá už více než 800 tisíc klientů.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2014

Úspěšná realizace stanovených strategických cílů pro rok 2013 zajistila stabilizovaný vývoj České spořitelny a přispěla k získání celé řady prestižních ocenění od klientů, laické veřejnosti i specializovaných institucí. V souladu s aktualizovanou strategií Česká spořitelna usiluje o to, aby se stala bankou, která si udržuje vysokou loajalitu svých klientů, a tím dosahovala finančních výsledků nad průměrem bankovního trhu. Jako hlavní banka chce zaujmout první místo v oblasti retailových klientů a druhé místo u klientů korporátních, přičemž z hlediska klientské loajality usiluje o dosažení vedoucí pozice ve všech klientských segmentech.

Aby dosáhla těchto cílů, Česká spořitelna se intenzivně věnuje:

 • digitalizaci svých služeb i vnitřních procesů
 • ještě většímu přiblížení se klientům do prostředí, kde se nacházejí
 • rozšíření a zpřesnění své nabídky pro každého klienta
 • strategickému řízení nákladů,
 • souladu s požadavky regulace při optimalizaci vynaložených nákladů a investic.


* Z konsolidovaného celku České spořitelny byl k 1. lednu 2014 dekonsolidován Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. („Transformovaný fond ČSPS“) zahrnující prostředky penzijního připojištění se státním příspěvkem ve III. pilíři. Správu Transformovaného fondu ČSPS nadále vykonává Finanční skupina ČS prostřednictvím České spořitelny – penzijní společnosti, a.s.
Česká spořitelna změnila v souladu s Erste Group strukturu výkazu zisku a ztráty a rozvahy jako důsledek harmonizace s finančním výkaznictvím na základě požadavků EBA pro finanční vykazování (historická data čistého zisku, kapitálu nebo celkové rozvahy nejsou změnou ovlivněny).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.