Úterý 20. října. Svátek má Vendelín.

Asociace finančních poradců České republiky, spolek požaduje fungující ochranu spotřebitelů v oblasti pojištění

Asociace finančních poradců České republiky (dále jen AFPČR) navrhuje zákonodárcům České republiky jednoduchou a účinnou regulaci distribuce produktů živnotního pojištění, která zamezí poškozování klientů. Řešení spočívá v přenesení odpovědnosti na pojišťovny, v dodržování odborné péče pojišťovacích zprostředkovatelů a dále v předejití poškození klientů. Díky tomu se podaří trh životní pojištění zkultivovat a vrátí se důvěra klientů.

Návrh na změnu zákona č. 277/2009 Sb.  Zákon o pojišťovnictví

Popis situace na trhu

Vzhledem k proviznímu ohodnocení v prodeji životního pojištění se situace na pojišťovacím trhu stala velmi alarmující. Vznikají a fungují zde  společnosti, kteří svůj obchodní model staví na prodeji životního pojištění především jako spořícího produktu pro klienty. Rovněž velká část zprostředkovatelů v pojišťovnách, ale i v externích distribučních kanálech, prodávají pojistné smlouvy s vysokým běžným pojistným, které je nastaveno primárně na investiční složku pojištění. Díky konstrukci produktu (vysoké počáteční náklady) tak klient přichází o velké peníze.

V parlamentu již byl a zřejmě zase brzy bude projednáván návrh na změnu zákona 38/2004 o pojišťovacích zprostředkovatelích, který byl díky pádu minulé vlády odložen. Jsme převědčeni, že řešení, které stojí za zvážení ohledně kultivace zprostředkovatelského trhu, by mělo být jiné a relativně velmi jednoduché.

Novela zákona 38/2004 Sb. totiž řeší věci, které možná kultivaci trhu pomohou, ale až v dlouhém časovém horizontu. Naše řešení nabízí okamžitý přínos  ohledně kultivace finančního trhu.

Dnes se má věc tak, že vzhledem k platné legislativě České republiky, konkrétně k paragrafu 21 Zákona 38/2004 Sb,  o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí , odstavci 1 (Osoba provozující zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví nebo činnost samostatného likvidátora pojistných událostí je povinna tuto svoji činnost vykonávat s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele, zejména nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb.) by neměl být problém s vymáháním práva, jenže realita je bohužel jiná. Tento odstavec se dá chápat i tak, že pojišťovací zprostředkovatel by měl nastavit běžné pojisté na pojistné smlouvě životního pojištění na minimální postačitelné pojistné a ostatní peníze vkládat jako mimořádné pojistné, případně použít spořící a investiční produkty. Jen takovým řešením přistupuje zprostředkovatel ke klientovi s odbornou péčí a chrání zájmy spotřebitele. Součástí tohoto poškozování klientů jsou bohužel však i samotné pojišťovny, kterým pojistné smlouvy nastavené primárně pouze na spoření s vysokým běžným pojistným nevadí a akceptují je.

Rovněž od 1.1.2014 platí paragraf 2950 Zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník (Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti  svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě. ). Tento nový paragraf taktéž chrání spotřebitele, ale opět to není paragraf, který zabrání poškození klienta.

Ani jeden z těchto paragrafů nedokáže zabránit poškozování klientů, ať již vědomému nebo plynoucímu z neznalosti základních principů Poškozený klient se jen dlouze a těžko bude domáhat náhrady své finanční ztráty, kterou mu pojišťovací zprostředkovatel způsobil, ať už vědomě a nebo nevědomě.

Z výše uvedených důvodů tedy přichází Asociace finančních poradců České republiky s návrhem řešení, které může zabránit tomu, aby klient mohl být poškozen díky počátečním nákladům pojistných smluv životního pojištění.

Řešení zvýšení ochrany spotřebitele je následující:

 Přenést odpovědnost za pojišťovací zprostředkovatele na pojišťovny. Realizace této změny bude vyžadovat úpravu zákona, pravděpodobně Zákona o pojišťovnictví 277/2009 Sb. následujícím způsobem.

V zákoně budou definované 3 termíny:

  • Běžné pojistné
  • Mimořádné pojistné
  • Minimální postačitelné pojistné

Uzákoní se, že  pojistky s negarantovanou rezervotvornou složkou bude možné sjednat pouze na minimální postačitelné pojistné. Běžné pojistné tedy bude minimální postačitelné pojistné. Ostatní finanční prostředky bude klient vkládat přes mimořádné pojistné, které není zatíženo počátečními náklady a nebo bude využívat čistě spořící nebo investiční produkty. V praxi se  tedy budou muset sjednávat produkty životního pojištění pouze s účelem krytí rizik a spořící složka produktu bude minimální. Pojišťovna dle zákona bude muset odmítnout návrh pojistné smlouvy, ve kterém bude běžné pojistné vyšší než minimální postačitelné pojistné. Za každé porušení tohoto zákona pak pojišťovna bude sankcionována od ČNB pokutou 10 až 50 milionů Kč.

Konkrétní paragraf by pak vypadal třeba takto:

a) Pojišťovna musí odmítnout návrh pojistné smlouvy životního pojištění s negarantovanou  rezervotvornou složkou ( s proměnlivým zhodnocením rezervotvorné složky)  a nebo negarantovanou pojistnou částkou v případě dožití (pokud je pojistná částka v případě dožití garantovaná, musí být minimálně ve výši 5.000.000,– Kč), pokud je běžné pojistné na návrhu pojistné smlouvy vyšší než minimální postačitelné pojistné.

b) Za každé porušení povinností v odstavci a) bude pojišťovna sankcionována ČNB pokutou ve výši 10 až 50 milionů Kč.

Výsledkem těchto opatření bude:

1)    nemůže dojít k poškozování klienta přes netransparentní počáteční náklady v pojistné smlouvě. Pojišťovny na to mohou zareagovat lehkým zvýšením minimálního postačitelného pojistného, ale to bude pravděpodobně jen v řádu procent. Pak by pravděpodobně následovalo pozvolné snižování provizí za sjednání pojistné smlouvy o životním pojištění. 

2)    úbytek nekvalitních pojišťovacích zprostředkovatelů a zároveň zánik společností založených pouze za účelem distribuce nekvalitně nastavených životních pojistek „na spoření“  (příjmy těchto společností stojí na poškozování klientů díky doporučení nevhodného řešení, které je provizně zajímavé pro zprostředkovatele) a s tím spojené zvýšení důvěryhodnosti pojišťovacích zprostředkovatelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.