Úterý 11. května. Svátek má Svatava.

Největším rizikem pro české pojišťovnictví je distribuce pojistných produktů a související závislost na finančních zprostředkovatelích

Praktiky některých zprostředkovatelů, zejména v oblasti životního pojištění, a důsledky klimatických změn. To jsou rizika, kterých se nejvíce obávají představitelé českého pojistného sektoru. Vyplývá to ze závěrů nejnovější studie „Insurance Banana Skins“, která byla provedena Centrem pro výzkum finančních inovací (CSFI) ve spolupráci s PwC (tisková zpráva PwC).

Desatero největších hrozeb pro český pojistný sektor komentuje Marek Richter, partner a odborník na pojišťovnictví ze společnosti PwC Česká republika.

1. Distribuční kanály

„Distribuční kanály zajišťují prodej pojistných produktů klientům pojišťoven. Jelikož zprostředkovatelé pracují zpravidla na bázi provize, není jejich motiv vždy identický s cílem pojišťovny nebo klienta. Zprostředkovatelé často vystupují jako finanční poradci. Mají tak možnost a příležitost zásadním způsobem ovlivnit rozhodnutí klienta, což nemusí být vždy v souladu s jeho zájmy.“

2. Praktiky maloobchodního prodeje

„Zejména v oblasti životního pojištění dochází k častému přepojišťování existujících pojistných smluv. Životní pojistky mnohdy přestávají být pro pojišťovny ziskové, což se v důsledku může přenést i na klienta. Jedním z hlavních motivů k přepojišťování jsou provizní schémata využívaná zprostředkovateli.“

3. Klimatické změny

„Měnící se klima může mít za následek nejen nárůst počtu přírodních katastrof, ale také např. prodloužit, ale i zkrátit délku lidského života. Je obtížné odhadnout, jaké dopady mohou mít klimatické změny na pojistnou ochranu a jakým způsobem by měly být tyto skutečnosti zohledněny v pojistně matematických výpočtech, na nichž jsou tyto produkty založené.“

4. Přírodní katastrofy

„Ve světle nedávných událostí se ukazuje, že stále ještě nejsme schopni s dostatečnou přesností předpovídat rozsah možných přírodních katastrof. Tato skutečnost má vliv nejen na adekvátní nacenění produktů neživotního pojištění, ale také na schopnost pojišťoven dostát svým závazkům za všech okolností. V České republice jde zejména o velmi často se opakující povodně a o rostoucí frekvenci, s jakou k nim dochází.“

5. Komplexní finanční nástroje

„Využívání komplexních nástrojů s sebou nese riziko, že jejich uživatelé je nebudou schopni vždy a do potřebného detailu správně pochopit. Nepřesná kvantifikace souvisejících rizik může vést k neočekávaným ztrátám pro pojišťovnu. “

6. Regulace

„Pojišťovny v současnosti očekávají velké změny s nástupem regulatorního rámce Solvency II, který představuje zcela nový pohled na regulaci celého odvětví. Nový regulatorní rámec přinese individuální kapitálové požadavky pro jednotlivé pojišťovny. V souvislosti s očekávanými změnami musí pojišťovny projít řadou změn, se kterými jsou spojeny i nemalé transformační náklady.“

7. Předpoklady pojistně matematických výpočtů

„Za výslednou podobou pojistných produktů vždy stojí řada pojistně matematických výpočtů. S rostoucí složitostí produktů se stávají i tyto výpočty komplikovanějšími. V případě chyb anebo opomenutí některých skutečností, které nemusí být na první pohled patrné, může pojišťovna utrpět značné ztráty.“

8. Řízení společnosti (corporate governance)

„Finanční trh po doznívající krizi klade větší nároky na správu a řízení společností. Řízení společností by mělo být transparentní a odolné vůči rizikům, zejména pak rizikům spojeným s chováním a možným selháním pracovníků na všech úrovních vedení.“

9. Závazky s dlouhým koncem z titulu pozdě nahlášených škod

„Při pojistně matematických výpočtech využívají pojišťovny řadu vstupů týkajících se vývoje historických škodních událostí. Při těchto výpočtech je ale brána v úvahu pouze dostupná historie škod. Je možné, že některé škody, které se vyskytují velmi zřídka, ale mají zásadní dopad na pojišťovnu, nebudou adekvátně ve výpočtech zohledněny.“

10. Řízení rizik

„Jelikož předmětem podnikání pojišťoven je řízené upisování rizik, má řízení a modelování rizik v pojišťovnictví nezastupitelnou úlohu. Různé modely řízení rizik ale mají svá specifika a samozřejmě i svá omezení. Pokud se budou pojišťovny příliš spoléhat na výsledky analýz řízení rizik bez zohlednění jejich slabých stránek, může jim to způsobit neočekávané ztráty.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.