Pátek 22. března. Svátek má Leona.

ČNB vydala Zprávu o inflaci III/2011

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 11. srpna 2011 schválila letošní třetí Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Klíčovou částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB, která představuje hlavní vstup pro rozhodování o měnové politice (tisková zpráva ČNB).

Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci ČNB předkládá dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza popsaná v kapitole II této zprávy očekává, že celková inflace v roce 2012 vlivem zvýšení DPH mírně přesáhne 3% hodnotu a na začátku roku 2013 se opět vrátí k cíli. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se bude na celém horizontu prognózy pohybovat v blízkosti 2% inflačního cíle.

Hospodářský růst v celém roce 2011 nepatrně zpomalí na 2,1 % zejména v důsledku zpomalení investic do zásob, fiskální konsolidace a v závěru roku též vlivem zvolnění zahraniční poptávky. Hlavním zdrojem letošního růstu HDP bude čistý vývoz. V roce 2012 k růstu přispějí již všechny složky domácí poptávky, nejvíce fixní investice a spotřeba domácností. Tempo růstu HDP se však zvýší jen nepatrně, neboť příspěvek čistého vývozu při oslabení zahraniční poptávky dočasně překmitne do záporných hodnot. K výraznému zesílení hospodářského růstu dojde až v roce 2013, kdy odezní vliv fiskální konsolidace, zvýrazní se oživení na trhu práce a již plynule poroste zahraniční poptávka. Na trhu práce se uvedený vývoj ekonomické aktivity projeví v roce 2011 stagnací celkové zaměstnanosti a jejím lehkým nárůstem v roce 2012, což se odrazí v poklesu míry nezaměstnanosti v příštím roce. Růst mezd v podnikatelské sféře bude postupně zrychlovat při nadále utlumeném vývoji mezd v nepodnikatelské sféře.

Nominální měnový kurz na prognóze postupně posiluje. S prognózou je konzistentní přibližná stabilita tržních úrokových sazeb na začátku prognózy a jejich postupný růst od přelomu let 2011 a 2012. K nárůstu sazeb směrem k dlouhodobě rovnovážné úrovni bude v delším období docházet spolu s postupným obnovováním domácích inflačních tlaků a mírným růstem úrokových sazeb v zahraničí. Na primární dopady změn sazeb DPH sazby nereagují. Sekundární dopady těchto daňových změn jsou předpokládány nevýrazné.

Přílohy:

Plné znění Zprávy o inflaci

Klíčové makroekonomické indikátory ve formátu xls  

Tabulky a grafy ze Zprávy o inflaci ve formátu xls  

Aktuální prognóza ČNB

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.