Neděle 16. května. Svátek má Přemysl.

PKO BP: Projekce v?sledk? za 3Q 2010

29.10.2010 | 16:48 0 Komentářů

PKO BP zve?ejn? v?sledky hospoda?en? za t?et? ?tvrtlet? tohoto roku ve ?tvrtek 4. listopadu p?ed otev?en?m trhu. O?ek?v?me meziro?n? n?r?st ?ist?ho zisku o 31 % na 838 mil. PLN, p?edev??m z?sluhou r?stu provozn?ch v?nos?.
V?razn? meziro?n? n?r?st ?rokov?ch v?nos? o 23 % na 1 641 mil. PLN je zp?soben r?stem ?v?rov?ho portfolia (+14 % r/r) a tak? vy???mi ?rokov?mi mar?emi d?ky klesaj?c?m ?rokov?m sazb?m u klientsk?ch vklad?. V porovn?n? s p?edchoz?m ?tvrtlet?m by v?nosy z ?rok? m?ly b?t vy??? o 3 %. V?razn? zpomalen? je zp?sobeno zpomalen?m r?stu jak u mar?? (o?ek?v?me stagnaci q/q na ?rovni 4,3 %), tak u ?v?rov?ho portfolia (odhad AFT: +1,5 % q/q). Provozn? n?klady o?ek?v?me na ?rovni 1 049 mil. PLN, co? je o 1,9 % v?ce, ne? ve stejn?m obdob? minul?ho roku (+2,7 % r/r). M?rn? n?r?st by m?ly zaznamenat jak person?ln? n?klady, tak ostatn? administrativn? n?klady.
Podle na?? projekce by m?lo doj?t k m?rn?mu poklesu rizikov?ch n?klad? oproti p?edchoz?mu ?tvrtlet? (-2 % q/q na 450 mil. PLN), nicm?n? je tato ?rove? st?le o 24 % vy??? ne? ve 3Q 2009. Zat?mco korpor?tn? ?v?ry ji? proch?zej? ur?itou stabilizac?, pod?l nespl?cen?ch ?v?r? dom?cnostem by m?l pokra?ovat v postupn?m n?r?stu.   
Krom? samotn?ch ??sel budou sledov?ny p??padn? informace o potenci?ln?ch akvizic?ch. PKO po ne?sp??n?m z?jmu o koupi Bank Zachodni opakovan? deklarovalo, ?e nevylu?uje p??padnou akvizici jak v Polsku, tak v zahrani??.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.