Pátek 26. února. Svátek má Dorota.

Erste Bank: Výsledky v souladu s očekáváním, pozitivní dividenda a státní pomoc

27.02.2009 | 12:27 0 Komentářů

Shrnutí
 
Dnes oznámené výsledky Erste Bank byly v souladu s dříve oznámenými předběžnými údaji a očekáváním trhu. Čistý zisk poklesl o 27 % na 860 mil. EUR. Na jednu stranu výsledky ukázaly velmi solidní provozní úroveň (+19 % r/r), na druhou stranu jsou ovlivněny výrazným nárůstem opravných položek (+136 % r/r) a negativním dopadem přecenění goodwillu a finančních aktiv.
 
Pozitivně překvapila výše dividendy, podmínky dohody s vládou o navýšení kapitálu také vnímáme pro Erste příznivě. Rozhodující pro další vývoj ceny akcií bude i nadále především celkový sentiment vůči finančnímu sektoru a regionu střední a východní Evropy, nicméně akcie Erste by dnes mohly reagovat jistou korekcí předešlých ztrát.
 
Analýza
 
Čisté úrokové výnosy stouply o 24,5 % r/r na 4 913 mil. EUR (odhad trhu: 4 839 mil. EUR). Růst byl tažen pokračujícím růstem úvěrového portfolia (+10,5 % r/r), především v regionu střední a východní Evropy. Z jednotlivých zemí nejvíce k růstu úrokových výnosů přispěly Rumunsko (+45,2 % r/r) a Česká republika (+33,2 % r/r). Objem klientských vkladů v roce 2008 stoupl o více než 9 %. Dalším pozitivním faktorem bylo také zvýšení čisté úrokové marže na 2,84 % z 2,49 % v roce 2007 (ve střední a východní Evropě nárůst z 4,1 % na 4,6 %, v Rakousku z 1,6 % na 1,8 %).
 
Výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 6,1 % r/r na 1 971 mil. EUR (odhad trhu: 1 985 mil. EUR), především zásluhou poplatků za platební transakce (+15,3 %), přičemž poplatky z platebních karet vzrostly dokonce o 29,2 %. Poplatky z úvěrů vzrostly meziročně o 8,4 %. Na druhou stranu, zhoršené podmínky na finančních trzích se projevily v poklesu poplatků za transakce s cennými papíry o 12,8 % a v poklesu poplatků z investičního bankovnictví o 39,9 %.
 
Provozní náklady se zvýšily o 9,9 % r/r na 4 002 mil. EUR, v souladu s tržním očekáváním (4 010 mil. EUR). Přibližně 2 % tohoto nárůstu je způsobeno zahrnutím nových společností do konsolidovaných výsledků (především 6 nových spořitelen zapojených do garančního systému v Rakousku). Nejvíce rostoucí položkou byly administrativní náklady (+22,7 %). Za tímto růstem je zavedení nového centrálního bankovního systému ve Slovenské spořitelně a příprava na přijetí eura na Slovensku, dále pak pokračující expanze sítě poboček v Rumunsku a na Ukrajině a reorganizace skupiny, která proběhla v roce 2008. Náklady na zaměstnance stouply o 5,7 %, částečně kvůli mírnému nárůstu počtu zaměstnanců (+0,4 % r/r) a úpravě platů v některých zemích střední a východní Evropy. Pozitivně naopak působily pokles výkonnostních složek mzdy ve 4. čtvrtletí a nižší náklady na restrukturalizaci v Rumunsku. Odpisy klesly o 1,9 % na 375,0 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům klesl na 57,2 % (z 59,2 % v roce 2007), což ukazuje, že Erste udržuje náklady po kontrolu. Nicméně do budoucna lze očekávat další snižování tohoto poměru. 
 
Celkové provozní výnosy (+13,7 % r/r) rostly rychleji než náklady (9,9 % r/r) což vedlo k nárůstu provozního zisku o 19,3 na 2 997 mil. EUR.
 
Opravné položky výrazně vzrostly, o 617 mil. EUR na 1 071 mil. EUR (+135,6 % r/r; očekávání trhu 1 080 mil. EUR). Za tímto výrazným růstem stojí především růst úvěrů a zvyšující se riziko nesplácení úvěrů kvůli zhoršujícím se ekonomickým podmínkám. Významná část nárůstu (180 mil. EUR) je spojena se spořitelnami v Rakousku, v kterých má Erste jen malý podíl, a mají proto jen velmi malý dopad na čistý zisk banky. 
 
Ostatní provozní výnosy činily -779 mil. EUR (-169 mil. EUR v 2007), především zásluhou negativního efektu přecenění goodwillu (567 mil. EUR) a odpisů klientské základny v Rumunsku (77 mil. EUR). Celkový výsledek z finančních aktiv dosáhl ztráty 571 mil. EUR (oproti zisku 4 mil. EUR v roce 2007). Zde se projevil dopad přecenění strukturovaných produktů (-158 mil. EUR) a odpisy spojené s angažovaností vůči islandským bankám (222 mil. EUR; dalších 66 mil. EUR je účtováno v opravných položkách) a zkrachovalé bance Lehman Brothers (20,7 mil. EUR).
 
Zisk před zdaněním klesl na 576 mil. EUR (-69,6 % r/r). Čistý zisk byl dále navýšen o 640 mil. EUR v souvislosti s prodejem pojišťovacích poboček rakouské pojišťovně Vienna Insurance Group, takže celkový čistý zisk po zdanění a menšinových podílech dosáhl 860 mil. EUR (-26,8 %)
 
Dividenda a výhled hospodaření
 
V prosinci v rámci Dne kapitálových trhů Erste sdělila, že letos očekává nárůst provozního zisku o 10%. Nyní vzhledem k nejistému makroekonomickému vývoji banka tento výhled stáhla a nestanovila žádný krátkodobý ani dlouhodobý výhled. Tento krok může vyvolávat u investorů určitou nejistotu, nicméně souhlasíme, že za současných podmínek je jakákoliv predikce budoucího vývoje velmi obtížná.
 
Management navrhne vyplatit dividendu ze zisku roku 2008 ve výši 0,65 EUR na akcii (8,5% dividendový výnos), což je výše než naše očekávání (0,5 EUR na akcii). O konečné výši dividendy rozhodne valná hromada 12. května. Rozhodný den pro výplatu dividendy by měl být pravděpodobně 14. května a výplata 19. května.
 
Posílení kapitálu
 
Erste dnes také oznámila, že podepsala dohodu s rakouskou vládou, která bance umožňuje vydat podílové certifikáty ve výši 2,7 mld. EUR, což navýší vlastní kapitál banky na 10,7 mld. EUR (+34 %). Jak již bylo dříve oznámeno, jedná se o certifikáty s 8% úrokovým výnosem bez hlasovacích práv a možnosti přeměny na běžné akcie, takže nedojde k naředění stávajících podílů akcionářů. Tyto certifikáty budou přednostně nabízeny stávajícím akcionářům, dále pak retailovým i institucionálním investorům. Očekává se, že nabídka proběhne v druhé polovině dubna. Díky tomu, že úpis bude nabízen také veřejnosti, nevztahují se k tomuto navýšení žádná omezení týkající se výše vyplácené dividendy. Po pěti letech, pokud kapitál nebude splacen, vzroste úroková sazba těchto certifikátů o 0,5 % v šestém a sedmém roce, o 0,75 % v osmém roce a dále každý rok o 1 %. Maximální úroková sazba je stanovena na 10 % + 12měsíční EURIBOR.
 
Ke konci roku 2008 činila kapitálová přiměřenost skupiny (Tier 1) 7,2 %, mírně výše než v roce 2007 (7,0 %), což je stále výrazně výše než 4 % požadované regulátorem trhu. Po nárůstu kapitálu o zmiňovaných 2,7 mld. EUR bude ukazatel Tier 1 více jak 9 %.
 
Využití pomoci státu hodnotíme pozitivně právě proto, že není spojena s žádnými omezujícími podmínkami, nezpůsobí naředěni podílů stávajících akcionářů a nedává státu žádná hlasovací práva ve společnosti. Výrazné navýšení kapitálu pomůže zvýšit důvěru investorů a obchodních partnerů. 
 
Portfolio ABS/CDO
 
Negativní dopad přecenění aktiv (cenných papírů ABS/CDO) na zisk před zdaněním činil 158 mil. EUR (92 mil. EUR v 4Q 2008). Negativní dopad na vlastní jmění banky dosáhl 549 mil. EUR (381 mil. EUR v 4Q 2008). Celková nominální hodnota CDO/ABS portfolia poklesla o 15 % r/r na 2,9 mld. EUR.
 
Doporučení
 
Celkově hodnotíme výsledky jako pozitivní. Nižší čistý zisk a negativní faktory jako odpis goodwillu či opravné položky již byly oznámeny dříve. Naopak pozitivně překvapila výše dividendy, podmínky dohody s vládou o navýšení kapitálu také vnímáme pro Erste příznivě. Rozhodující pro další vývoj ceny akcií bude i nadále především celkový sentiment vůči finančnímu sektoru a regionu střední a východní Evropy, nicméně akcie Erste by dnes mohly reagovat jistou korekcí předešlých ztrát.
 
Nyní (11:00 SEČ) akcie Erste posilují o 5 % na 224 Kč za akcii.
 

kons., IFRS (mil. EUR)
2008
r/r
odhad AFT
odhad trhu

Celkové provozní výnosy
6 999
13,7%
6 993
7 008

   Čisté úrokové výnosy
4 913
24,5%
4 823
4 839

   Výnosy z poplatků
1 971
6,1%
2 010
1 985

Celkové provozní náklady
-4 002
9,9%
-4 002
-4 010

Opravné položky
-1 071
135,6%
-1 168
-1 080

Čistý zisk*)
860
-26,8%
862
860

Zdroj: EB, ATLANTIK FT projekce a výpočty. *po menšinových podílech.

Zdroj: J&T Banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.