Sobota 27. února. Svátek má Alexandr.

Chci začít podnikat, jak na to?

Janusz Kunc 21.02.2019 | 09:57 0 Komentářů

První možností samozřejmě koupit si už společnost „hotovou“, tedy předzaloženou, jindy také označovanou anglickým termínem ready made. Jinou eventualitu, jak se nechat od veškerých starostí oprostit, je zvolit si založení firmy na klíč. Nevýhoda je ovšem zjevná, za to, že z vás starosti někdo sejme, si nechá zaplatit.

Co dělat, když se tedy hodláte pokusit o založení firmy vlastními silami?
Každý typ obchodní společnosti má svá specifika. Nově konkrétní parametry upravuje zákon o obchodních korporacích neboli zákon č. 90/2012 Sb., který od ledna 2014 nahradil dosavadní obchodní zákoník.

Právní formy podnikání

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Společnost se zakládá společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou, která stačí v případě, že se jedná o jediného společníka. V první fázi je tedy zapotřebí si sjednat schůzku s notářem. Společnost pak může založit osoba s čistým trestním rejstříkem, což dokládá výpisem z něj. Se změnami v legislativě odpadla jedna z prvních poměrně nepříjemných překážek při zakládání s.r.o. Tou byl základní kapitál. Jeho povinná minimální výše byla až do roku 2014 celých 200 000 Kč a současně musel každý společník vložil alespoň sumu 20 000 Kč. Nyní je však možné si založit společnost s ručením omezeným se základním kapitálem pouze 1 Kč. Budete tak potřebovat bankovní účet.

Přestože se obecně doporučuje se tomuto řešení spíše vyhnout, ušetříte si tak pozdější problémy při dělení podílu. Navíc nemusí taková výše základního kapitálu zcela vzbuzovat důvěru. Správce vkladu potom sdělí v prohlášení, že tento úkon převzal.

Založit si s.r.o. může jak osoba fyzická, tak i osoba právnická. Pro zahájení svojí činnosti budete potřebovat živnostenské oprávnění, které si vyřídíte na příslušném úřadě. Vy zaplatíte správní poplatek 1 000 Kč a živnostenský úřad vám oprávnění vydá, přibližně ve lhůtě pěti dnů. K tomu, aby se tak skutečně stalo, musíte mít navíc v případě živnosti řemeslné, vázané nebo koncesované příslušnou praxi či vzdělání. Pakliže je nemáte, můžete to vyřešit tak, že místo vás tato kritéria naplní stanovený odpovědný zástupce.

Společnost jako taková se sice zakládá výše jmenovanými dokumenty, nicméně reálně vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. K tomu je potřeba si podat návrh a současně shromáždit již jmenované dokumenty spolu s čestným prohlášením jednatele.

Nezapomeňte rovněž, že jakmile podnikat začnete, je zapotřebí i platit daně, proto vás při zakládání čeká i návštěva finančního úřadu a právě registrace k daním. Příprava osvědčení zpravidla trvá několik málo dní.

Akciová společnost (a.s.)

Akciové společnosti naproti tomu povinný základní kapitál zůstal, činí 2 000 000 Kč, v případě společnosti s veřejnou nabídkou akcií pak 20 000 000 Kč. Je nutné ve stanovách vymezit, v jaké výši má být základní kapitál splacen před vznikem společnosti. Co už nově každá a. s. vytvářet nemusí, to je rezervní fond.

Stejně tak vyšla legislativa podnikatelům vstříc v tom, že v současnosti smí akciovou společnost založit pouze jedna fyzická osoba. Založení společnosti už není nutné přijetím zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy, nyní stačí přijetí stanov. Co dále platí, to je fakt, že společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku, pro který tedy platí analogicky stejný postup jako u s.r.o.

Akciová společnost je dále typická tím, že právě vydává akcie, se kterými se dá veřejně obchodovat. Majitel akcie má pak určitá práva, smí se třeba účastnit valné hromady.

Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

Především funguje na bázi sdružování osob, nikoli kumulace kapitálu. Není tak oblíbená, protože je rizikovější. K založení jsou potřeba minimálně dvě osoby a oba musejí neomezeně ručit celým svým majetkem. Je jedno, jestli budou společníky osoby fyzické či právnické. Musí se tedy vždy sepsat společenská smlouva. Naopak důvodem, proč o tomto typu právnické osoby uvažovat, je fakt, že zde není předepsán žádný minimální vklad. Také se neplatí daň ze zisku. Zisk se dělí mezi společníky, kteří jej pak následně zanesou do vlastního daňového přiznání.

Komanditní společnost (kom. spol.)

V takovémto případě se účastníci rozdělují na dva odlišné typy s odlišnými pravomocemi. Komanditista býval vázán vkladovou povinností ve výši alespoň 5 000 Kč, nicméně s rekodifikací práva došlo k vypuštění této klauzule. Vkladová povinnost sice zůstala, nicméně už není určena její minimální výše. U komplementáře se nic nemění, ten i nadále není vázán žádnou takovouto povinností. Na druhou stranu ovšem stále také musí ručit celým svým majetkem. Komanditista ručí výhradně do výše právě svého vkladu. Nutné je, aby přitom společnost měla alespoň jednoho komanditistu a jednoho komplementáře, to znamená, že k založení jsou zapotřebí minimálně dvě osoby, nemůžete tedy podnikat samostatně. K zakládání pak slouží i společenská smlouva, v níž se upraví i rozdělení zisku kvůli zdanění. To je totiž dvojího typu, komplementář daní podobně jako fyzická osoba, zatímco komanditista jakožto osoba právnická. Dnes má tak komanditní společnost blíže ke společnosti osobní než kapitálové a je vhodná pro začínající podnikatele, kteří nechtějí podnikat samostatně.