Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

fincentrum-mensi-nove

logo-fctr-real-hypoindex

logo

fecif


Chatrný třetí pilíř důchodové reformy

Autor: Petr Bukač | 07.09.2011 00:00 | Kategorie: Penze | 8 komentářů
Chatrný třetí pilíř důchodové reformy

Součástí vládního návrhu důchodové reformy projednávané v těchto dnech poslaneckou sněmovnou je i transformace stávajícího systému penzijního připojištění. Jeden z jeho hlavních problémů ale zůstává nevyřešen. Nezmění-li se podmínky při přiznání nároku na státní příspěvky a daňové zvýhodnění, doplňkové penzijní spoření se žádným pilířem důchodové reformy nestane.

Letité problémy penzijního připojištění

Stávající systém dobrovolného penzijního připojištění se státním příspěvkem v Česku vznikl v roce 1994. Přes řadu změn přitom od svého počátku trpí problémy vyplývajícími z nestandardního nastavení pravidel pro fungování penzijních fondů. Jako důsledek společného hospodaření s majetkem svým, resp. svých akcionářů, a majetkem účastníků penzijního připojištění i nejasného účtování o majetku a nákladech na provoz a akviziční činnost penzijní fondy mají neprůhlednou strukturu aktiv a pasiv.

Kvůli požadavku na každoroční zajištění nezáporného zhodnocení prostředků účastníků a zákonnému omezení investičních možností jsou nuceny investovat nadmíru konzervativně. Jimi dosahované výnosy proto v průměru jenom mírně přesahují míru inflace. Srovnatelné jsou například s výnosy ze spořicích účtů a termínovaných vkladů. Na rozdíl od vkladů v bankách a družstevních záložnách ale prostředky účastníků v penzijních fondech nejsou ze zákona nijak pojištěny.

Konkurenceschopným činí penzijní připojištění prakticky pouze státní podpora, která je poskytována jednak formou přímého státního přípěvku, jednak formou daňového zvýhodnění. Čerpání této státem poskytované podpory přitom není nijak vázáno na využití penzijního připojištění k účelu, jimž je poskytování této podpory odůvodněno, ale pouze délkou spoření, resp. dosažením věkové hranice 60 let účastníkem (v případě smluv uzavřených před 3. 8. 1999 s původními penzijními plány je to 50 let).

Výsledkem je velký počet účastníků (podle údajů Asociace penzijních fondů ČR k 30. 6. 2011 penzijní fondy v Česku evidovaly 4 571 405 účastníků) spořících nízké částky (podle údajů ministerstva financí činil průměrný měsíční příspěvek účastníka k témuž datu 428 Kč). Podělíme-li údaj o objemu prostředků evidovaných ve prospěch účastníků (podle údajů Asociace penzijních fondů ČR k 30. 6. 2011 činil 225 425 mil. Kč) počtem aktivních účastníků (viz výše) dojdeme k částce 49 312 Kč.

Pokud by podobným zůstatkem na svém penzijním účtu disponoval účastník při odchodu do důchodu a zvolil by si výplatu doživotní penze, mohl by počítat s pravidelnou měsíční výplatou sotva několika stokorun. Není proto divu, že drtivá většina účastníků se drží hesla, že je lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše, a místo výplaty penze zvolí formu jednorázového vyrovnání. O tom, že by penzijní připojištění ve své současné podobě jakkoliv řešilo zhoršení finanční situace lidí při odchodu do důchodu, nemůže být řeč.

Premiér Petr Nečas v Parlamentních listech 13. 7. 2011:

„…72 % všech výplat z tohoto systému je ve formě jednorázového vyrovnání a dalších 24 % ve formě odbytného. Pouze jedno jediné procento, ano slyšíte dobře, pouze jedno jediné procento všech výplat, které jdou z tohoto důchodového připojištění, je ve formě renty. To znamená, že to jenom potvrzuje tezi, že tento nástroj se nestal nástrojem zabezpečení ve stáří, ale stal se výhodným nástrojem dlouhodobého spoření. …“

Zdroj: Parlamentnilisty.cz

Prozatím více otázek než odpovědí

Poslanecká sněmovna Parlamentu ve druhém čtení projednala návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zákon“). Zatím ale není jasné, kdy a jak přesně podle něj transformace systému penzijního připojištění proběhne. Jisté je, že každý penzijní fond má být transformován v penzijní společnost, která bude spravovat transformovaný fond a účastnické fondy. Časový a věcný harmonogram transformace má v rámci projektu zpracovaného penzijním fondem schvalovat Česká národní banka (ČNB).

Návrh transformačního projektu má penzijní fond předložit ČNB do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona (1. 1. 2013). Zpracován má být podle vyhlášky, kterou ČNB mezitím vydá. Na schválení transformačního projektu bude mít ČNB 6 měsíců. Obtížný úkol, vysvětlení změn veřejnosti, ale budou muset penzijní fondy splnit už dávno předtím. Zákon jim totiž nejspíš uloží, aby minimálně 4 měsíce před nabytím jeho účinnosti informovaly účastníky o změnách týkajících se poskytování a výše státního příspěvku.

V návrhu zákona i důvodové zprávě se zdůrazňuje zachování garance nároků účastníků penzijního připojištění. Zároveň se ale zákonem mění a sjednocují podmínky pro poskytnutí státních příspěvků. Zatímco nyní státní příspěvky činí od 50 Kč (při vkladu účastníka 100 Kč) do 150 Kč, resp. 120 Kč (při vkladu účastníka 500 Kč a více), po transformaci to má být od 90 Kč (při vkladu účastníka 300 Kč) do 230 Kč (při vkladu účastníka 1 000 Kč a více). V případě nižších vkladů účastník žádný státní příspěvek nedostane.

Zákon také vůbec nezmiňuje výsluhovou penzi a výslovně stanoví, že podmínkou vzniku nároku na dávky s výjimkou invalidní penze a odbytného je dosažení 60 let věku účastníka a trvání spořící doby v délce nejméně 60 měsíců. Jak tomu bude u účastníků, kteří mají v platnosti smlouvy z doby před novelou, která v roce 1999 navýšila věkovou hranici pro nárok na starobní penzi z 50 na 60 let věku účastníka a zároveň upravila maximální výši státního příspěvku ze 120 Kč na 150 Kč měsíčně, není úplně jasné.

Každý penzijní fond rozdělí majetek na majetek penzijní společnosti a na majetek transformovaného fondu, do něhož vloží část majetku ve výši odpovídající nárokům účastníků. Ani v této otázce, která má v procesu transformace klíčový význam, prozatím není úplně jasno. Konkrétní způsob rozdělení majetku totiž zákon nestanoví. Uvádí pouze, že má být, včetně detailního rozdělení v členění podle jednotlivých typů aktiv, pasiv a závazků, řešen v transformačním projektu zpracovaném penzijním fondem a schváleném ČNB.

Kterou variantu zvolit?

Stávající systém penzijního připojištění se státním příspěvkem trpěl řadou problémů. Jeho nespornou výhodou ovšem bylo, že byl snadno pochopitelný. Z pohledu většiny účastníků bylo pozitivem zřejmě i to, že systém nekladl skoro žádné nároky na jejich rozhodování. Ve fázi spoření mohli měnit výši svého příspěvku, popř. popřípadě přejít k jinému penzijnímu fondu – a to bylo téměř vše. Po uplynutí stanovené doby trvání spoření a dosažení věku účastníci své mírně zhodnocené úspory zpravidla jednorázově vybrali a tím pro ně vše skončilo.

Nový systém bude sofistikovanější a nabídne účastníkům mnohem širší možnosti aktivnějšího zapojení. Právě to ale může řadu lidí odrazovat. Úroveň finanční gramotnosti v Česku totiž zůstává nízká. Stávající účastníci přitom nebudou mít jinou možnost, než se transformace systému penzijního připojištění, zúčastnit. V první fázi transformace se automaticky stanou účastníky transformovaného fondu. Pro jejich uklidnění lze zjednodušeně konstatovat, že kromě změny podmínek pro poskytnutí státních příspěvků se toho pro ně moc nezmění.

Pravidla skladby majetku a hospodaření s majetkem transformovaného fondu i práva a povinnosti příjemců penzí se budou řídit zákonem o penzijním připojištění. Zachována zůstane i povinnost penzijní společnosti dorovnat účastníkům transformovaného fondu případnou ztrátu z jeho hospodaření. Novinkou bude úplata penzijní společnosti za správu transformovaného fondu ve výši 0,6 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu a až 15 % ze zisku fondu (z toho nejméně 5 % připadne do rezervního fondu).

Následně se účastníci budou moci rozhodnout, zda v transformovaném fondu zůstanou, nebo zda přejdou do účastnických fondů v rámci doplňkového penzijního připojištění, a pokud ano, tak do kterých. Přechodem přijdou o garanci nezáporného zhodnocení svých prostředků. Na druhé straně ale mohou dosáhnout jejich vyššího zhodnocení, bude-li hospodaření jimi zvoleného účastnického fondu či fondů dlouhodobě úspěšné. Být současně účastníkem transformovaného fondu i účastnických fondů nebude možné.

Podíl na majetku v účastnickém fondu bude vyjadřovat penzijní jednotka. Její počáteční hodnota bude 1 Kč a bude se měnit podle úspěšnosti hospodaření fondu. Poroste-li hodnota majetku účastnického fondu, poroste i hodnota penzijní jednotky a naopak.

Každá penzijní společnost bude spravovat jeden „povinně konzervativní fond“ a případně i další účastnické fondy, které se budou lišící se svou investiční strategií, tedy mj. i poměrem možného výnosu a rizika. Rozložení svých prostředků mezi fondy bude moci účastník měnit. Přechod zpět do transformovaného fondu, ani vstup nových účastníků do transformovaného fondu nebude možný. Přechod k jiné penzijní společnosti bude možný pouze pro účastníky účastnických fondů.

Zbytečná státní podpora penzijního spoření

Spoření do transformovaných penzijních fondů a účastnických fondů spravovaných penzijními společnostmi má být třetím pilířem penzijního systému. Role tohoto pilíře však nejspíš bude zcela nevýznamná. Pokud by tomu mělo být jinak, muselo by se především změnit chápání účelu a významu penzijního připojištění, resp. doplňkového penzijního spoření veřejností. To se ale nepodaří, dokud stát umožní, aby toto spoření na penzi bylo využíváno téměř výhradně jen jako daňově výhodné spoření se státním příspěvkem.

Poukázané státní příspěvky na penzijní připojištění v mld. Kč

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1–2Q

2011

2,470

2,658

2,770

2,930

3,222

3,683

4,162

4,651

5,088

5,347

5,510

2,790

Zdroj: www.mfcr.cz

Řešení by přitom bylo poměrně jednoduché: změna podmínek nároku na státní příspěvek a podmínek pro uplatnění daňových odpočtů. Čerpání těchto výhod by mohlo být podmíněno výplatou starobní penze po stanovenou minimální dobu nebo doživotně. Pokud by si účastník místo výplaty starobní penze zvolil formu jednorázového vyrovnání, o výhody by zpětně přišel. Dostal by tedy vyplaceny pouze své úspory včetně případných dodaněných příspěvků zaměstnavatele po korekci o výsledek hospodaření fondu(ů).

Budou-li účastníci nadále moci zůstatek na svém účtu u penzijní společnosti jednorázově vybrat a utratit za cokoliv, třetí pilíř důchodového systému bude pouze virtuální realitou. Ono se tolik nestane, protože má být pouhým doplňkem. Pak je ale na místě otázka, zda je takovýto nanicovatý pilíř vůbec potřeba a zda má smysl stávající systém penzijního připojištění nahrazovat novým systémem s ještě vyšší státní podporou, nejsou-li vytvořeny předpoklady pro to, aby svůj účel plnil výrazně lépe.

Proti podpoře pravidelného spoření v zásadě nelze nic namítat. Stát tak může vést občany k tomu, aby lépe hospodařili s penězi a naučili se finančně plánovat. Finanční rezervy vytvořené dlouhodobým spořením pak mohou pomoci stabilizovat rodinné rozpočty. Snížení očekávaného propadu životní úrovně budoucích důchodců se tím ale neřeší. Státní podpora doplňkového penzijního spoření v navržené podobě nebude o nic spravedlivější ani účelnější, než tomu bylo v případě stavebního spoření, kde ale byla radikálně omezena.

Vyšlo na ČeskéReformy.cz

Anketa

Jakým způsobem vyberete peníze z penzijního připojištění?

Doživotní penzí. (25)
 
Jednorázovým vyrovnáním. (167)
 
Odbytným. (23)
 
Výsluhovou penzí. (19)
 
Jiným způsobem. (2)
 
Nemám penzijní připojištění. (24)
 Celkem hlasovalo 260 čtenářů

Chatrný třetí pilíř důchodové reformy >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 8 komentářů)

kde mám na to vzít Denisa | 06.11.2015 19:51
RE: RE: Jednorázově | 28.09.2011 20:48
Re: Radek | 12.09.2011 12:09
Ruzsnokova elita. Klient. | 12.09.2011 11:57

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Reklama

banner-investujeme-ceskych100

Články z Penze

Petr Gola | 27.05.2016 00:00 Vyšší příjmy a důchodové rozhodování

Zaměstnanci, kteří měli po celý život nadprůměrné příjmy, jsou v předdůchodovém věku na pochybách, zdali dále pracovat za nižší mzdu, nebo odejít raději do předčasného důchodu. Porovnejme si obě varianty s ohledem na měsíční výši státního důchodu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 18.05.2016 00:00 Spoření na penzi: Transformované fondy v plusu

Češi spoří na penzi nejčastěji s doplňkovým penzijním spořením. Peníze na důchod mají zakotvené v transformovaných fondech, jejichž výnosy se potácí kolem míry inflace. Loňský rok ale vydělaly – a to právě díky nízké inflaci. Celá zpráva »

Komentářů: 4 / 4 Poslední komentář: 18.05.2016 21:59

Petr Gola | 29.04.2016 00:00 Penze jsou rovnostářské. Proč?

U důchodových nároků v Česku je zastoupen nejenom prvek zásluhovosti, ale i prvek „solidarity“. Občané s vyššími příjmy mají relativně nižší důchody než občané s nižšími příjmy. Jak je v důchodové legislativě zabudován „rovnostářský princip“?  Celá zpráva »

Komentářů: 3 / 3 Poslední komentář: 17.05.2016 11:28

Petr Gola | 08.04.2016 00:00 Daří se vám v podnikání? Na státní důchod nespoléhejte

I při vyšších ziscích z podnikání je státní důchod nízký. Zejména pro podnikatele s vyššími zisky však není rozhodně řešením platit dobrovolně více na důchodovém pojištění. Správnou volbou je vlastní investování. Podívejme se na praktický příklad. Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 08.04.2016 12:48

Petr Gola | 05.04.2016 00:00 Pět zásadních důchodových změn v letech 2009 až 2016

Mezi roky 2009 až 2016 došlo k řadě důchodových změn. Byl zaveden a zrušen II. důchodový pilíř. Přesto nejdůležitější důchodové změny s ohledem na výši státního důchodu lze hledat jinde. Podívejme se na pět z nich.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0Další články »

Krátké zprávy z Penze

27.05.2016 16:07 Dětské spoření na důchod slaví úspěchy. Ministerstvo ale připravuje změny

Rodiče svým potomkům pořídily do konce dubna již 5 574 smluv o doplňkovém penzijním spoření.  Spoření dětem na důchod se podílí zhruba desetinou na všech nově uzavřených důchodových připojištění. Dětské důchodové spoření je možné uzavírat teprve od začátku rok, ale ministerstvo financí již chystá změny. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

11.05.2016 09:00 Příjem z pronájmu jako zajištění v předčasném důchodu

Píšeme na Hypoindex.cz: Pro mnoho lidí bude hlavním důvodem jejich nižší životní úrovně v důchodu nutnost odchodu do předčasného důchodu. Postupné prodlužování důchodového věku bude důvodem, proč v budoucnu bude muset ještě více lidí než v současnosti odejít do předčasného důchodu.    Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

04.05.2016 17:03 Havíři by měli odejít do důchodu o sedm let dřív

Sněmovna schválila nová pravidla dřívějšího odchodu horníků do důchodu. Horníci z hlubinných dolů by mohli do starobního důchodu odejít o sedm let dříve, nyní tedy přibližně v 56 letech. Novela zákona o penzijním pojištění, která nyní míří do horní komory, by měla platit od října. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

02.05.2016 13:33 Transformované penzijní fondy vynesly 1,04 procenta a letos to lepší nebude

Transformované penzijní fondy vydělaly v loňském roce méně než v roce 2014. Průměrné výnosy dosáhly vloni 1,04 procenta při inflaci 0,3 procenta. Nejvíce vydělala podle odhadů poradenské společnosti Swiss Life Select svým klientům Allianz. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

28.04.2016 10:17 Důchodci by si měli příští rok přilepšit o 200 korun

Vládní koalice se shodla na zvýšení penzí v příštím roce v průměru o 200 korun. Přesná částka bude ještě otázkou jednání, ale maximální strop byl stanoven na 300 korun. V závislosti na vývoji státního rozpočtu se tak důchodci mohou těšit i na jednorázový příspěvek až 100 korun. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.05.2016 13:11Další krátké zprávy »

Anketa

Jakou správu portfolia upřednostňujete?

Pasivní. (120)
 
Aktivní. (122)
 
Žádnou. (563)
 Celkem hlasovalo 805 čtenářů

Nejčtenější články z Penze za posledních 14 dní

Petr Zámečník | 18.05.2016 00:00 Spoření na penzi: Transformované fondy v plusu

Češi spoří na penzi nejčastěji s doplňkovým penzijním spořením. Peníze na důchod mají zakotvené v transformovaných fondech, jejichž výnosy se potácí kolem míry inflace. Loňský rok ale vydělaly – a to právě díky nízké inflaci. Celá zpráva »

Komentářů: 4 / 4 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00Další články »